ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Březen / 2006

Zpráva z jednání Myslivecké rady ČMMJ

Mgr. Miroslav WOLF
Zpráva z jednání Myslivecké rady ČMMJ
Nově zvolená Myslivecká rada pokračovala ve své práci dne 20. ledna 2006 za přítomnosti všech svých členů. Dále se jednání zúčastnil čestný předseda ČMMJ Prof. Josef Hromas a předseda DR ČMMJ JUDr. Miroslav Machala. Ze sekretariátu byli přítomni - jednatel ČMMJ Vladimír Broukal a zapisovateka Ivona Karlíková. Zasedání řídil předseda Ing. Jaroslav Palas, který hned v úvodu předal Prof. Hromasovi jmenovací dekret „Čestný předseda ČMMJ“.

Další jednání se odvíjelo v pracovním duchu, projednávaly se jednotlivé body z minulého zasedání, největší pozornost byla zaměřena na stav výstavby střelnice Hvězda v Kroměříži, kde se má v letošním roce konat Mistrovství Evropy v lovecké střelbě. Zprávu o přípravě přednesl předseda ČMMJ J. Palas, místopředseda ČMMJ R. Novák a předseda střelecké komise T. Budík. Bylo konstatováno, že na dostavbu střelnice chybí asi 400 000 Kč. Potřebné finance poskytne ČMMJ jako návratnou půjčku pro OMS Kroměříž.
Dále byly projednávány jednotlivé body zápisu č. 10/2005, ze zasedání MR ČMMJ ze dne 16. 12. 2005 a ke každému bodu byl stanoven termín plnění včetně odpovědného člena rady nebo sekretariátu. Jedním z bodů bylo ustanovení pracovní skupiny pro řešení nedostatků ve firmě Interlov Praha, s.r.o. ve složení J. Kovařík, J. Hanák, J. Staněk a Z. Veselý. Pro řešení velice diskutované oblasti pojišťovnictví - Všeobecné pojišťovny Halali, a.s. byla ustanovena pracovní skupina ve složení J. Chmel, M. Kraus, R. Novák.
Na jednání MR byla dohodnuta pravidla pro psaní zápisu a jeho distribuci jednotlivým členům rady. Vždy do sedmi dnů od konání zasedání dostanou všichni členové rady zápis, který bude garantován ověřovatelem z členů MR ČMMJ. V návaznosti na to je zapotřebí říci další informace, které se týkají hlavně informovanosti členské základny ČMMJ. Myslivecká rada pověřila Redakční radu časopisu Myslivost stanovováním a schvalováním otázek pro internetovou diskusi na webových stránkách www.myslivost.cz, kde se budou řešit profesní problémy myslivosti, zkušenosti z chovu zvěře aj. Internetové stránky ČMMJ, které jsou doposud v nevyhovujícím stavu, budou na návrh KPK přetvořeny na dynamické, tj. bude se na nich odehrávat diskuse členské základny a je předpoklad, že zde budou prezentovány všechny zápisy z jednání komisí a vrcholných orgánů ČMMJ. Tento úkol bude KPK muset splnit do konce března 2006.
Bylo schváleno složení jednotlivých odborných komisí MR ČMMJ, některé komise byly rozšířeny o nové členy. Byla projednána a schválena kolektivní smlouva pracovníků sekretariátu ČMMJ na rok 2006, organizační zabezpečení porady předsedů OMS, plán zahraničních styků na rok 2006 a změny zástupců ČMMJ v orgánech obchodních společností, v nichž je ČMMJ společníkem nebo zakladatelem.
Další zasedání MR ČMMJ je připravováno na 24. února 2006. Dne 25. února 2006 je plánovaná porada členů MR ČMMJ s předsedy Okresních mysliveckých spolků v Praze.
Nechci používat tuto zprávu k prezentaci veškeré činnosti MR, ale upozorňuji na nejdůležitější body jednání. Jsem přesvědčen, že KPK splní to, co si předsevzala a čím ji MR ČMMJ pověřila - zajistit co největší informovanost členské základny na webových stránkách ČMMJ nejpozději do konce měsíce března 2006. Pokud máte pocit, že by bylo vhodné informovanost členů ČMMJ zvýšit i jinak, obraťte se prosím písemně nebo telefonicky na sekretariátu ČMMJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1, nebo e-mail : vladimir.broukal@ČMMJ.cz.
Mgr. Miroslav WOLF
předseda KPK ČMMJ

Zpracování dat...