ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červenec / 2006

Zpráva ze zasedání MR ČMMJ

Myslivost 7/2006, str. 77  Mgr. Miroslav Wolf
Zpráva ze zasedání MR ČMMJ
Myslivecká rada zasedala dne 26.5.2006 v Lysé nad Labem za účasti 13 členů, omluveni byli předseda ČMMJ Ing. Jaroslav Palas a člen MR pan Ing. Miroslav Kutý. Jednání řídil místopředseda Ing. Jiří Chmel. Pro jednání byl schválen následující program:


A. Kontrola zápisu z posledního zasedání MR ČMMJ

B. Zprávy k projednání:
1. Dílčí zpráva o plnění hlavních směrů činnosti pro funkční období 2005-2010 a ze závěrů porady předsedů OMS ČMMJ.
a) Rozvoj Halali, všeobecné pojišťovny a.s. se správou sídla ústředí ČMMJ.
b) Prodej Halali, všeobecné pojišťovny a.s.
2. Ekonomická a právní analýza transformace Interlovu Praha, s.r.o. na akciovou společnost a rozdělení všech akcií a majetku ČMMJ na OMS ČMMJ.
3. Návrh OMS ČMMJ Chrudim dle § 14 odst. 2 Stanov ČMMJ na zařazení dalšího bodu na jednání SZ ČMMJ dne 24.6.2006.
Nový bod: Volby do MR ČMMJ a DR ČMMJ s přímou volbou předsedů a návrhu změn Stanov ČMMJ.

C. Různé
Zasedání Myslivecké rady ČMMJ zahájil místopředseda ČMMJ Ing. Jiří Chmel, přivítal všechny přítomné včetně přizvaných hostů a omluvil předsedu J. Palase, který byl mimo republiku. Všechny přítomné seznámil s programem jednání a požádal jednatele Vl. Broukala o provedení kontroly zápisu z minulého zasedání Myslivecké rady ČMMJ, kde byly stanoveny úkoly jednotlivým členům MR pro přípravu Sboru zástupců dne 24. 6. 2006 v Praze. Jednalo se o zprávách odborných komisí a o postupu v dalším období.
Dalším bodem jednání byla zpráva tříčlenné komise, pod vedením Ing. Jiřího Chmela zpracovaná předsedou finanční komise Ing. Miroslavem Krausem a materiál předložený předsedou představenstva a generálním ředitelem Ing. Antonínem Stibůrkem, HALALI, všeobecné pojišťovny a.s.. Po diskusi k oběma materiálům MR dospěla k názoru, že na jednání SZ doporučí variantu prodeje Halali, všeobecné pojišťovny, a.s., při zachování jednatelství pojišťovny na jednotlivých OMS a zachování výše pojistného do roku 2009. MR uložila místopředsedovi Ing. Jiřímu Chmelovi předložit tuto zprávu na jednání SZ a ustanovila zástupce ČMMJ na valné hromady Halali - J. Chmela, J. Vaňka, T. Budíka a M. Wolfa tak, aby vždy dva se valné hromady zúčastnili.
Velmi obsáhlá diskuse byla k řešení současné situace Interlov, s r.o., kde byl předložen materiál zpracovaný skupinou pod vedením JUDr. J. Kovaříka. Po důkladném prošetření a zhodnocení stavu MR došla k názoru, že jediným možným řešením je zánik společnosti Interlov Praha, s.r.o. Tuto variantu na SZ bude přednášet JUDr. J. Kovařík. Dále byla řešena otázka ředitele společnosti, neboť Ing. Václav Velek požádal o rozvázání pracovního poměru ke dni 31.5.2006. MR uložila panu řediteli, aby jako svého nástupce pověřil Ing. J. Roubíčka.
OMS Chrudim a OMS Pardubice vznesly požadavek zařadit na jednání SZ další bod na nové volby do MR ČMMJ a DR ČMMJ a změnu Stanov, MR tyto požadavky schválila s tím, že SZ ČMMJ rozhodne zda a v jakém termínu by se nové volby mohly uskutečnit.
V bodě Různé Myslivecká rada odsouhlasila účast předsedy Ing. J. Palase a Ing. J. Chmela jako členy delegace ČMMJ na Mezinárodní výstavě v Chorvatsku.
Vzala na vědomí ukončení pracovního poměru na vlastní žádost Ing. Boženy Novotné a souhlasila se slyšením Ing. J. Kupky v MR na základě písemné žádosti s upřesněním projednávané věci.
Místopředseda J. Chmel informoval o řešení škod na zvěři způsobených povodní s tím, že vyčíslená škoda činí asi 2 mil. Kč a s předpokladem plnění ve výši 70 % z prostředků Ministerstva zemědělství.
Předseda SK T. Budík přednesl zprávu o připravenosti závodu ME v lovecké střelbě v Kroměříži a požádal MR o půjčku 100 tis. Kč na zajištění provozu celého mistrovství. MR vzala zprávu na vědomí a půjčku schválila.
Po odchodu nečlenů MR proběhlo uzavřené jednání MR. Na návrh Ing. J. Staňka a T. Budíka byl za své funkce odvolán dlouholetý pracovník sekretariátu ČMMJ pan Vladimír Broukal. MR uložila předsedovi J. Palasovi, aby s místopředsedou Ing. J. Chmelem a panem Broukalem tuto záležitost projednal.

Zpracoval Mgr. Miroslav WOLF
člen MR ČMMJ

Zpracování dat...