ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Duben / 2006

Sokolníci bilancovali

Myslivost 4/2006, str. 50  Bc.Marcela MEDKOVÁ
V sobotu 18. 2. 2006 se v Opočně, městečku nerozlučně spjatému s tradicemi novodobého českého sokolnictví, sešli členové Klubu sokolníků ke své výroční členské schůzi. Zprávu o činnosti Klubu v uplynulém roce přednesl předseda Klubu sokolníků Ing. Petr Zvolánek:

"Rok 2005 byl pro Klub sokolníků výjimečným rokem a to z několika důvodů. Na Sněmu, který se tradičně uskutečnil dne 26. února v Kodymově národním domě v Opočně, byl přijat nový organizační řád, podle kterého došlo k rozšíření vedení Klubu sokolníků o výbor Klubu, který se stal součástí stávající sokolnické rady. Jeho členové mají na starosti mimo jiné nově problematiku propagace a pozitivní medializace činnosti Klubu, legislativní otázky, spolupráci s ochranářskými organizacemi a další úkoly, kterým je třeba se aktivně intenzivně věnovat s ohledem na postavení sokolnictví ve společnosti, jakož i ve světě, kdy obraz sokolnictví je často hrubě zkreslován a negativně medializován. Nově na Sněmu byla přijata také "Deklarace dlouhodobé strategie Klubu sokolníků", dokument, který se s našimi cíly obrací k laické veřejnosti a v pozitivním duchu představuje sokolnictví provozované našimi členy.
Obdobně jako v předchozích letech vyvíjeli členové Klubu sokolníků mnohé aktivity a to jak v oblasti legislativy, tak v oblasti propagace sokolnictví. V oblasti legislativy došlo ke schválení nového vnitřního právního předpisu, a to Řádu ochrany dravců a sov při veřejném vystoupení, který byl Klubem na základě novely zákona na ochranu zvířat proti týrání vytvořen a následně schválen Ústřední komisí na ochranu zvířat proti týrání. Aktivní byla také naše účast při přípravě novely příloh k prováděcí vyhlášce k zákonu na ochranu přírody a krajiny, která zařazuje zvlášť chráněné druhy živočichů do kategorií. Koncem roku došlo také k přepracování Řádu ochrany dravců a sov při chovu tak, aby odpovídal požadavkům kladeným na tento vnitřní právní předpis zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Prostřednictvím naší mateřské organizace Českomoravské myslivecké jednoty jsme se účastnili také správních řízení týkajících se našich členů tak, abychom dosáhli pozitivních rozhodnutí. V této činnosti hodláme pokračovat i v letošním roce.
Z oblasti propagace nelze nezmínit naši účast na Mezinárodní výstavě Natura Viva ve dnech 27. 5. - 4. 6. 2005 v Lysé nad Labem, kde byly časté letové ukázky dravců vysoce pozitivně hodnoceny širokou veřejností, za což všem, kteří se na reprezentaci Klubu sokolníků na této akci mezinárodního významu podíleli, děkuji. Neméně důležitou akcí z hlediska naší pozitivní propagace bylo uspořádání výstavy Historie sokolnictví v ČR při příležitosti konání mezinárodního sokolnického setkání v Opočně, která měla rovněž velmi pozitivní ohlas. Samozřejmě na tomto místě nelze nezmínit ani účast členů Klubu na nejrůznějších akcích regionálního významu, pořadatelství letových ukázek, besed a osvětových akcí, jejichž prostřednictvím nás laická veřejnost poznává. Všem, kteří takto přispěli k dobrému jménu našeho Klubu a sokolnictví, bych také rád poděkoval.
V tradičním termínu počátkem června se uskutečnily sokolnické zkoušky, kterých se zúčastnilo 24 uchazečů, z nichž 19 zkoušky úspěšně zvládlo a rozšířilo tak naši členskou základnu. Uchazeči, kteří u zkoušek neuspěli, měli možnost vykonat opravné zkoušky v neděli 9. října, což se také stalo a naše řady rozšířili 4 noví sokolníci.
Výjimečnost uplynulého roku pak byla podtržena především pořadatelstvím kongresu I. A. F. (Mezinárodní asociace pro sokolnictví a ochranu dravců, sdružuje 54 sokolnických organizací ze čtyřiceti zemí celého světa), který se uskutečnil ve dnech 3. - 5. října a na nějž bezprostředně navazoval již 38. ročník Mezinárodního sokolnického setkání v Opočně, jehož se většina delegátů kongresu, ať již aktivně se svými dravci, či alespoň jako diváci, zúčastnila. Za nemalé pomoci Českomoravské myslivecké jednoty, Ministerstva zemědělství, státního podniku Lesy České republiky, Státní veterinární správy, orgánů státní správy myslivosti na pověřených obcích, Města Opočna a v neposlední řadě všech třiceti mysliveckých sdružení a dalších subjektů, které poskytly své honitby k sokolnickým lovům, se na výbornou podařilo zajistit nejen vlastní konferenci, ale také velmi bohatý doprovodný program. Všechny nás může těšit ocenění, jehož se nám jako pořadatelům oficiálně ze strany výboru I. A. F., jakož i od jednotlivých delegátů, dostalo. Je potěšující, že kongres i následné sokolnické setkání byly vzornou reprezentací našeho klubu na nejvyšší mezinárodní úrovni, stejně jako Českomoravské myslivecké jednoty a České republiky."
Jak bylo konstatováno ve zprávě předsedy, v roce 2005 došlo ve vedení Klubu ke změnám, vedení bylo částečně reorganizováno a rozšířeno o nové funkce pokrývající nové potřebné činnosti, jako je řízení propagace, legislativy a spolupráce s ochranářskými organizacemi. Zřízení těchto funkcí má přispět zejména ke zlepšení mediálního obrazu sokolnictví a ke zlepšení postavení sokolníků ve společnosti. Tuto nutnost si členové Klubu plně uvědomují, a proto také přijali "Deklaraci dlouhodobé strategie Klubu sokolníků ČMMJ", jejíž text veřejnosti předkládáme:
Bc.Marcela MEDKOVÁ
Klub sokolníků ČMMJ

Zpracování dat...