ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Květen / 2006

DOTACE PRO MYSLIVOST V ROCE 2006

Myslivost 5/2006, str. 18  Ing. Jaroslav RŮŽIČKA, Ministerstvo zemědělství
Myslivecká veřejnost již po čtyřech letech od přijetí nového zákona o myslivosti přijala za své, že stát prostřednictvím finančních příspěvků podporuje některé vybrané činnosti, které svojí obecnou prospěšností přispívají k rozvoji myslivosti, mysliveckého hospodaření nebo ochraně zvěře či některých jiných ohrožených živočichů. Možnosti čerpání příspěvků a jejich aktuální obsahové upřesnění jsou každoročně stanovovány v zákonu o státním rozpočtu České republiky vždy pro konkrétní rok. Pro rok 2006 je tímto zákonem zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006. Zákon tradičně ve své příloze č. 10 stanoví „Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsob jejich kontroly využití". Kdo se seznámil s novým zákonem o myslivosti, je mu zřejmé, že podle jeho § 62 odst. 1 není tedy podpora mysliveckého hospodaření zajišťována samostatně, ale je podřazena pod pravidla hospodaření v lesích. Minulý rok však zamíchal zažitými pravidly a rozladil mnohé zájemce o získání těchto finančních podpor. K čemu došlo a co lze očekávat pro letošní rok?
Na začátku roku 2005 po vydání zákona o státním rozpočtu a jeho pravidel pro čerpání finančních prostředků pro myslivost vše nasvědčovalo tomu, že i v tomto roce stát podle již tradičně nastavených pravidel bude naplňovat svůj úkol stanovený novým zákonem o myslivosti. Dokonce se v pravidlech objevily úpravy, které aktuálně reagovaly na potřeby myslivecké veřejnosti a vylepšovaly jak některé dotační sazby, tak i obsah příspěvků směrem k potřebám praktické myslivosti. Následně však byl přijat zákon č. 1/2005 Sb., který změnil původní zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávním celkům a některým státním fondům. Na základě tohoto zákona byl převeden ze státu na kraje, jako územní samosprávné celky, určitý podíl z výnosů některých daní. Tímto převodem finančních prostředků ze státu na územní samosprávné celky nezbyly státu, rozuměj také Ministerstvu zemědělství, finanční prostředky na úkoly, které měl pro rok 2005 zajišťovat. Na první pohled by se dalo říci, že se nic nestalo. Pro žadatele o dotaci musí být jedno, zda finanční příspěvek dostane od kraje, nebo od státu. Kraje jsou však samostatnými územními celky se svými rozpočty a jejich rozhodování o využití finančních prostředků není vázáno na pravidla stanovená zákonem o státním rozpočtu. Z tohoto důvodu bylo na rozhodnutí jednotlivých krajů, jak přistoupí k podpoře myslivosti, či zda věnují finanční prostředky získané z výnosu některých daní na své prioritní zájmy, ve kterých myslivost nemusela hrát hlavní úlohu.
Bohužel, k výše popisované situaci však nemělo dojít u myslivosti, neboť úloha státu ve vztahu k myslivosti je dána zákonem o myslivosti a nikoliv zákonem o lesích a zákon o myslivosti nebyl citovaným zákonem o rozpočtovém určení daní pozměněn tak, jak tomu bylo u zákona o lesích. Po celou dobu od nabytí účinnosti novely zákona o rozpočtovém určení daní až po poslední termín, tj. 31. 5. 2005, kdy bylo možno podávat žádosti o poskytnutí finančních příspěvků pro myslivost, hledalo Ministerstvo zemědělství finanční zdroje, ze kterých by bylo možno pokrýt případné rozdíly mezi možnostmi danými pravidly pro poskytování finančních prostředků vycházejících ze zákona o státním rozpočtu na rok 2005 a přístupem jednotlivých krajů k myslivosti. Tyto finanční zdroje se však nepodařilo nalézt, a tak v řadě případů mohlo docházet k rozčarování a újmám uživatelů honiteb v případě investovaných prostředků do dotačních titulů, které pak následně nebyly zohledněny jednotlivými kraji. Vzhledem k tomu, že u dotačních titulů pro myslivost nelze finanční prostředky převádět do následujícího roku, není možno ze strany zájemců o získání finančního příspěvku žádat o poskytnutí tohoto příspěvku v roce 2006 za vynaložené náklady z roku 2005.

Jaká je situace pro rok 2006?
Pro rok 2006 se již podařilo vyřešit základní problém, tj. odpovědnost státu za poskytování finančních příspěvků, která mu vyplývá z jednotlivých právních předpisů. Znamená to tedy, že pro letošní rok bude mít stát, rozuměj Ministerstvo zemědělství, opět ve svém rozpočtu finanční prostředky na vykrývání požadavků, k jejichž poskytování je oprávněn. Týká se to nejen lesního hospodářství, ale také myslivosti.
Jedna věc však ovlivní naplňování potřeb praktické myslivosti tak, jak již byly definovány v pravidlech pro rok 2005. Tou věcí je tzv. "notifikace" zmíněných pravidel orgány Evropské unie. Pro rok 2005 byla na základě návrhů myslivecké veřejnosti upřesněna předchozí pravidla v dotačních titulech pro pořízení nebo výrobu a instalaci nových umělých nor pro tlumení početních stavů lišek, zdolávání nákaz v chovech zvěře a pro zlepšování životního prostředí zvěře. Tato změna však neprošla zmíněnou notifikací. I když stanovení jednotlivých dotačních titulů je záležitostí národní legislativy a vychází ze systému tzv. "národních podpor", Evropská unie si hlídá nenarušování mezistátní konkurenceschopnosti a vyžaduje předchozí projednání navržených dotačních titulů a výši poskytovaných příspěvků ve svých příslušných orgánech. Z výše uvedeného důvodu se pravidla poskytování finančních prostředků pro myslivost na rok 2006 vrací obsahově na úroveň roku 2004, tj. před zmíněné úpravy. Ministerstvo zemědělství pro následující roky již požádalo o notifikaci pravidel pro poskytování finančních příspěvků do myslivosti a lze očekávat, že příslušné úpravy v dotačních pravidlech by se mohly uskutečnit již pro rok 2007.

Kde lze získat informace o pravidlech poskytování finančních příspěvků
Ministerstvo zemědělství každoročně po přijetí zákona o státním rozpočtu s přílohou "Závazných pravidel poskytování finančních prostředků na aktuální rok" vydávalo pro odbornou veřejnost rozsáhlý informační materiál, ve kterém poskytovalo, kromě vlastního obsahu pravidel, také návod jak úspěšně o dotace požádat. Pro letošní rok však tento informační materiál v písemné formě vydán nebude. Informace o přijatých pravidlech je tedy nutno získávat přímo ze zákona o státním rozpočtu. Ministerstvo zemědělství však jak text zákona, tak i pravidel, uvedlo na svých internetových stránkách, které lze nalézt na adrese www.mze.cz, ikona Lesní hospodářství, navigace Dotace a programy (alternativně www.mze.cz, horní lišta Dotace a programy, navigace Příspěvky v lesním hospodářství). Z těchto internetových stránek lze stáhnout i jednotlivé tiskopisy pro potřebu podání žádostí o finanční příspěvky. Podrobné informace, včetně příslušných tiskopisů, lze získat přímo také na krajských úřadech.

Postup při podávání žádostí
Podacím místem pro žádosti o finanční příspěvky pro vybrané činnosti mysliveckého hospodaření, označené jako "G", jsou, kromě pozemků důležitých pro obranu státu a pozemků v národních parcích a jejich ochranných pásmech, krajské úřady, do jejichž územní působnosti patří katastrální území, na němž se pozemky nacházejí. Nacházejí-li se pozemky v územní působnosti dvou nebo více krajů, je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část pozemků. V případě, že jde o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech, poskytuje příspěvky, kromě příspěvků na chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců, Ministerstvo životního prostředí. Podacím místem jsou pak v těchto případech odbory výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí, v jehož území se nachází předmětný pozemek. Jedná-li se o pozemky důležité pro obranu státu, je podacím místem Ministerstvo obrany. Finanční příspěvky pro chov národních plemen loveckých psů a loveckých dravců, označené jako "K", poskytuje bez rozdílu jejich žadatelů Ministerstvo zemědělství.
Žádost o poskytnutí finančních příspěvků předkládá žadatel na příslušný Krajský úřad. Tam, kde je oprávněným k poskytnutí finančního příspěvku Ministerstvo životního prostředí, je podacím místem odbor výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí. Tam, kde je oprávněným k poskytnutí finančního příspěvku Ministerstvo obrany, je podacím místem Ministerstvo obrany. Žadatel může žádost podat zároveň s písemnou formou i na disketě formátu 3,5 palce. Je-li žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve podací místo žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost zamítnuta. Žádosti jsou projednávány podacím místem v pořadí, v jakém byly zaregistrovány.
Příspěvky jsou přiznávány do vyčerpání finančních limitů stanovených příslušným ministerstvem pro jednotlivé předměty příspěvků. Pokud není limit stanoven nebo je vyčerpán, nelze příspěvek přiznat.
Žadatel je o přiznání příspěvku vyrozuměn podacím místem formou rozhodnutí. Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). V případě neposkytnutí příspěvku podací místo tuto skutečnost písemně oznámí žadateli s uvedením důvodu.

Předměty příspěvků pro rok 2006
Závazná pravidla po poskytování finančních příspěvků rozdělují tradičně předměty příspěvků pro myslivost do dvou základních skupin. Prvá skupina, označená písmenem "G", je nazvána "Vybrané činnosti mysliveckého hospodaření" a zahrnuje tituly
A) podpora ohrožených druhů zvěře,
B) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová a bílý jelen),
C) zlepšování životního prostředí zvěře,
D) použití dravců v ochraně rostlin,
E) zdolávání nákaz v chovech zvěře.
Druhá skupina, označená písmenem "K", je nazvána "Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců" a zahrnuje tituly
A) úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek (u plemen psů český teriér a český fousek),
B) úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní).

PODPORA OHROŽENÝCH
DRUHŮ ZVĚŘE
Závazná pravidla umožňují podporovat ohrožené druhy zvěře jednak prostřednictvím příspěvků směrovaných na posilování stávajících početních stavů ohrožených druhů zvěře cestou vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců do honiteb, a jednak také cestou poskytováním finančních příspěvků na tlumení početních stavů predátorů této zvěře v lokalitách jejich vypouštění.
Předmětem příspěvku je:
* vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců v lokalitách jejich přirozeného výskytu. Přiznání podpory se týká tetřeva hlušce, tetřívka obecného a koroptve polní,
* pořízení nebo výroba a instalace umělých nor do 1 kusu na 100 ha v lokalitách vypouštění tetřeva hlušce, tetřívka obecného a koroptve polní.
* Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/kus.
Sazba činí na:
- tetřeva hlušce 14 000 Kč,
- tetřívka obecného 11 000 Kč,
- koroptev polní 200 Kč,
- pořízení nebo výrobu a instalaci nové umělé nory 2500 Kč
Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu vypuštěných nakoupených nebo odchovaných jedinců nebo počtu instalovaných nových umělých nor.
Podmínky pro přiznání příspěvku jsou následující:
* hospodárné využití prostředků,
* zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti, jako je například prodej, poplatkový odstřel apod.,
* chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního předpisu, kterým je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších, § 56,
* všichni jedinci budou trvale označeni značkami a bude o nich vedena evidence stavu,
* vypuštění jedinců zvěře do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,
* příspěvek na umělou noru lze poskytnout jednou za deset let a o instalaci bude zástupcem podacího místa vypracován zápis.
Žadatelem o finanční příspěvek může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.
Základními náležitostmi žádosti jsou:
* formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části třetí závazných pravidel,
* formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části třetí závazných pravidel,
* koncepce podpory ohroženého druhu,
* zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok,
* v případě instalace nových umělých nor, technická dokumentace k výrobě a zabudování umělých nor včetně zakreslení do mapy v měřítku 1:10 000.
Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. května 2006. Žadatel podává pouze jednu žádost za celou skupinu "G".
Termín předložení zápisu o vypuštění jedinců zvěře do honitby za účasti zástupce podacího místa je do 15. listopadu 2006.
Místem podání žádosti je příslušný krajský úřad.
Poznámka:
V podmínkách pro přiznání příspěvku tak, jak přesně zní text "Závazných pravidel" není sice uvedeno, že chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního předpisu, kterým je § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších, ale protože jak tetřev hlušec, tak i tetřívek obecný a koroptev polní jsou zařazeny mezi zvláště chráněné druhy živočichů, je potřeba před tím, než bude chov a vypouštění této zvěře realizováno získat nejprve výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů. Podle § 50 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny jsou zvláště chránění živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí, stanoví Ministerstvo životního prostředí právním předpisem, kterým je vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. V § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je dále uvedeno, že je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Z výše uvedených důvodů je nejprve nutno získat příslušnou výjimku podle § 56, resp. § 5b a pak teprve se zabývat vlastním chovem a případně vypouštěním vyjmenovaných druhů zvěře do přírody. Proto potencionální chovatelé tetřeva hlušce, tetřívka obecného nebo koroptve polní musí nejprve splnit podmínku získání výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha, než se budou věnovat chovu těchto druhů zvěře a také, než případně zažádají o poskytnutí finančního příspěvku podle závazných pravidel. Orgánem státní správy ochrany přírody a krajiny, který je příslušný k udělení výjimky, jsou u tetřeva hlušce a tetřívka obecného, tj. druhů silně ohrožených, příslušné Správy chráněných krajinných oblastí (§ 78 odst. 2) a u koroptve polní, tj. druhu ohroženého, příslušný krajský úřad (§ 77a odst. 3 písm. l)).
Uvedená podmínka splnění podmínky zvláštního předpisu s odkazem na § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších, je pravděpodobně omylem uvedena u následujících druhů na jejichž oborní chovy lze žádat o finanční příspěvek, kterými jsou bílá jelení zvěř a koza bezoárová. Tyto uvedené druhy však nejsou považovány citovanými právními předpisy o ochraně přírody a krajiny za zvláště chráněné druhy živočichů.

OBORNÍ CHOVY SE VZÁCNÝMI DRUHY NEBO PODDRUHY
Předmětem příspěvku jsou
* oborní chovy kozy bezoárové,
* oborní chovy bílého jelena.
Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/kus. Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a skutečného počtu kusů zvěře chovaných k 31. březnu běžného roku maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti.
Sazba činí na:
* kozu bezoárovou 1500 Kč
* bílého jelena 2 500 Kč
Podmínky pro přiznání příspěvku jsou následující:
* hospodárné využité prostředků,
* žadatel bude hospodařit podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 2006 (§ 36 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti),
* vedení evidence chovných jedinců (Poznámka: závazná pravidla uvádí výraz "chovných jedinců", správněji má být asi "chovaných" jedinců).
Žadatelem o finanční příspěvek může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.
Základními náležitostmi žádosti jsou:
* formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části třetí závazných pravidel,
* formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části třetí závazných pravidel,
* koncepce podpory ohroženého druhu a v souladu s ní schválený plán mysliveckého hospodaření.
Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. května 2006. Žadatel podává pouze jednu žádost za celou skupinu "G".
Místo podání žádosti je příslušný krajský úřad.
Poznámka:
Mezi podmínkami přiznání příspěvku je uvedena podmínka, že chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního právního předpisu a je odkazováno na § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 16/1997 Sb. Je potřeba upozornit, že tento odkaz měl být spíše uveden u předmětu příspěvku "vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní), které jsou zvláště chráněnými živočichy. V praxi při podání žádosti o finanční příspěvek to bude vypadat tak, že pro bílou jelení zvěř a kozy bezoárové orgány ochrany přírody žádné výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů nebudou udělovat. Odůvodnění viz. "Poznámka k finančnímu příspěvku Podpora ohrožených druhů zvěře"

ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ ZVĚŘE
Předmětem příspěvku je:
* rekonstrukce a obnovování biotopů pro drobnou zvěř (vytváření biopásů se speciálními směskami vhodnými pro drobnou zvěř),
* zakládání zvěřních políček pro spárkatou zvěř.
Příspěvek je poskytován procentem ze skutečně vynaložených nákladů (tzv. nákladový příspěvek).
Výše příspěvku je do 80 % skutečně vynaložených nákladů na spotřebu materiálu a energie v souladu se schváleným projektem. Výši příspěvku v procentech na předmět příspěvku stanoví podací místo na začátku běžného roku. Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty. Příspěvek může být poskytnut pouze na práce provedené a vyúčtované v běžném roce.
Podmínky přiznání příspěvku jsou následující:
* hospodárné využití prostředků,
* kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční činnosti a musí sloužit svému účelu.
Žadatelem může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.
Základními náležitostmi žádosti jsou:
* formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části třetí závazných pravidel,
* formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části třetí závazných pravidel,
* projekt prováděných činností včetně rozpočtu,
* písemný souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku, pokud uživatel honitby není vlastníkem pozemku.
Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. května 2006. Podává se pouze jedna žádost za celou skupinu "G".
Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schváleným projektem je do 15. listopadu 2006.
Místo podání žádosti je příslušný krajský úřad.

POUŽITÍ DRAVCŮ V OCHRANĚ ROSTLIN
Předmětem příspěvku je ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům uskutečňovaná prostřednictvím:
* výroby a instalace hnízdních budek nebo hnízdních podložek pro dravce,
* výroby a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půdě v maximálním počtu 10 berliček na ha.
Příspěvek je poskytován procentem ze skutečně vynaložených nákladů (tzv. nákladový příspěvek).
Výše příspěvku je do 80 % skutečně vynaložených nákladů na spotřebu materiálu a energie v souladu se schváleným projektem. Výši příspěvku v procentech na předmět příspěvku stanoví podací místo na začátku běžného roku. Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty. Příspěvek může být poskytnut pouze na práce provedené a vyúčtované v běžném roce.
Podmínkou přiznání příspěvku je:
* hospodárné využití prostředků,
Žadatelem může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.
Základními náležitostmi žádosti jsou:
* formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části třetí závazných pravidel,
* formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části třetí závazných pravidel,
* projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení rozmístění budek. hnízdních podložek nebo berliček do mapy 1 : 10 000
Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. května 2006. Podává se pouze jedna žádost za celou skupinu "G".
Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schváleným projektem je do 15. listopadu 2006.
Místo podání žádosti je příslušný krajský úřad.

ZDOLÁVÁNÍ NÁKAZ V CHOVECH ZVĚŘE
Předmětem příspěvku je
* zdolávání nákaz v chovech zvěře kromě vyšetření nákaz hrazených státní veterinární správou (serologické, virologické vyšetření nákazy a parazitologické vyšetření), vyšetření bude provedeno pouze laboratoří s povolenou činností pro laboratorní diagnostiku.
Příspěvek je poskytován procentem ze skutečně vynaložených nákladů (tzv. nákladový příspěvek).
Výše příspěvku je do 80 % skutečně vynaložených nákladů na laboratorní vyšetření.
Výši příspěvku v procentech na předmět příspěvku stanoví podací místo na začátku běžného roku. Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty. Příspěvek může být poskytnut pouze na práce provedené a vyúčtované v běžném roce.
Podmínkou přiznání příspěvku je:
* hospodárné využití prostředků.
Žadatelem může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.
Základními náležitostmi žádosti jsou:
* formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části třetí závazných pravidel,
* formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části třetí závazných pravidel,
* protokol o laboratorním vyšetření.
Termín podání žádosti o příspěvek je do 31. května 2006. Podává se pouze jedna žádost za celou skupinu "G".
Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schváleným projektem je do 15. listopadu 2006.
Místo podání žádosti je příslušný krajský úřad.
Poznámka: V rámci tohoto titulu je tedy možno žádat o příspěvek pouze na veterinární vyšetření zvěře, jejíž druhy jsou uvedeny v části 3. závazných pravidel a která je nazvána "Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G". Jedná se o zvěř jelení, daňčí, mufloní, srnčí, kamzičí a černou. Do závazných pravidel nebyla zapracována možnost poskytovat finanční příspěvky na preventivní veterinárně léčebné akce, i když tento předmět příspěvku obsahuje přímo ustanovení § 62 odst. 1 písm. f) zákona o myslivosti. Všechny předměty příspěvků pro přiznávání dotací jsou v citovaném ustanovení zákona o myslivosti uvedeny demonstrativně a nikoliv taxativně a záleží na uvažovaném objemu finančních prostředků, jakým by dotyčný předmět příspěvku zatížil rozpočet a následně na rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jaké konkrétní předměty příspěvků s ohledem na jejich celkovou možnou výši pro myslivost budou schváleny. V tomto případě nebyl pro rok 2006 předmět příspěvku "preventivní veterinárně léčebné akce" schválen. Předměty příspěvků pro rok 2006 byly navrženy také s ohledem na jejich tzv. "notifikaci", což je jejich projednání a odsouhlasení v orgánech Evropské unie.

CHOV A VÝCVIK NÁRODNÍCH PLEMEN LOVECKÝCH PSŮ A LOVECKÝCH DRAVCŮ
Předmětem příspěvku je:
A) úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek.
B) úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní).
Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/zkoušku nebo Kč/úspěšný odchov dravce (tzv. sazbový příspěvek).
Sazba činí na :
* českého teriéra 1000 Kč,
* českého fouska 1000 Kč,
* jestřába lesního 7000 Kč,
* sokola stěhovavého 5000 Kč
* raroha velkého 5000 Kč
* orla skalního 5000 Kč
Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.
Podmínky přiznání příspěvku jsou následující:
* lovečtí dravci budou trvale a nezaměnitelně označeni,
* příspěvek se poskytuje na plně opeřeného loveckého dravce v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici ve věku od 3 do 7 měsíců.
Žadatelem může být pouze majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu loveckého dravce.
Základní náležitosti žádosti jsou:
* formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části třetí závazných pravidel,
pro uvedené druhy loveckých psů:
* - potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách psa z výkonu,
pro uvedené lovecké dravce:
* výjimka ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů udělená podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č 16/1997 Sb.,
* doklad o složení sokolnické zkoušky,
* potvrzení o členství v sokolnické organizaci,
* osvědčení nebo výjimku udělenou podle § 54 odst. 5, resp. § 56 odst. 3 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších (Poznámka: Pravidla u této základní podmínky uvádějí, že se nutnost získání osvědčení nebo výjimky týká všech uvedených dravců, kromě jestřába lesního. Je nutno upozornit, že tato výhrada je chybná a že i pro jestřába lesního je nutno k jeho chovu získat osvědčení nebo výjimku podle citovaného zákona o ochraně přírody a krajiny).
Termín podání žádosti o příspěvek je do 30. října 2006.
Místo podání žádosti je příslušný krajský úřad, v jehož působnosti se nachází trvalé bydliště, popř. sídlo žadatele.

Obecná pravidla pro vyřizování žádostí
Kromě základních náležitostí, které jsou uvedeny u každého předmětu příspěvku samostatně, platí obecně pro vyřizování žádostí o poskytnutí finančních příspěvků zejména následující pravidla.
Rozhodujícím dokladem pro přiznání sazbových příspěvků (tj. Kč na jednotku - kus nebo zkoušku) je dodržení účelu a podmínek stanovených v pravidlech a v rozhodnutí, skutečně vynaložené náklady se neprokazují.
Příspěvek nebude poskytnut, pokud celková výše příspěvku vypočtená podacím místem je nižší než 1000 Kč. U skupiny předmětů příspěvků označené jako "G" tato podmínka znamená, že u jednotlivých předmětů příspěvků může být tedy konkrétní příspěvek nižší než 1000 Kč, ale aby mohl být příspěvek přiznán, musí celková výše za všechny předměty příspěvků uvedených pod skupinou "G" dosáhnout 1000 Kč. Žádost o příspěvek za předměty příspěvků uvedených ve skupině "G" se podává totiž podle závazných pravidel jen jedna, a to za všechny skupiny předmětů společně.
Je-li poskytnut příspěvek podle závazných pravidel, nelze na stejný předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie.

Předměty příspěvků, které v závazných pravidlech nenajdeme
Kromě výše uvedených předmětů příspěvků obsahuje zákon o myslivosti v § 62 odst. 1 i předmět příspěvku ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin a předmět chovatelské přehlídky a myslivecké výstavy, propagace a osvěta myslivosti. Na tyto předměty příspěvků nebudou moci být v roce 2006 poskytovány finanční prostředky, neboť nebyly pro tento rok zahrnuty do "Závazných pravidel". Všechny předměty příspěvků pro přiznání dotací jsou v citovaném ustanovení zákona o myslivosti uvedeny demonstrativně a nikoliv taxativně a záleží na uvažovaném objemu finančních prostředků, jakým by dotyčný předmět příspěvku zatížil rozpočet a následně i na rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jaké konkrétní předměty příspěvků s ohledem na jejich celkovou možnou výši pro myslivost budou schváleny a zařazeny do závazných pravidel. V roce 2006 předměty příspěvků "Ozeleňování krajiny, včetně oplocování dřevin" a předmět "Chovatelské přehlídky a myslivecké výstavy, propagace a osvěta myslivosti", vzhledem k možnostem finančních prostředků plánovaných pro myslivost, upřednostněny nebyly.
Zpracování dat...