ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden / 2006

Představujeme členy Myslivecké rady ČMMJ

Myslivost 1/2006, str. 24  Ing. Jiří Kasina
Na III. sjezdu bylo zvoleno patnáct členů Myslivecké rady, kteří by měli po dalších pět let funkčního období řídit činnost a směřování celé Českomoravské myslivecké jednoty. Řadoví členové mají samozřejmě právo znát, koho mají ve vedení. Proto jsem nově zvolené funkcionáře požádal o odpovědi na sedm otázek. Všichni členové ČMMJ si mohou přečíst méně i více obsáhlé odpovědi a charakteristiky abecedně seřazených funkcionářů, každý z oslovených měl svobodnou možnost napsat svůj názor. Já jen doufám, že se v průběhu volebního období členové Myslivecké rady ještě vícekrát představí čtenářům Myslivosti formou svých článků a pojednání. Pro tentokrát tedy prosím berte odpovědi jako první představení a seznámení, v době psaní odpovědí ještě nebylo známo rozdělení předsedů jednotlivých odborných komisí.

Jednotné otázky, na které odpovídali všichni členové Myslivecké rady
1. Jaké myslivecké funkce jste doposud vykonával?
2. Kde se nejčastěji nebo nejraději myslivecky vyžíváte?
3. O kterou z oblastí myslivosti se nejvíce zajímáte?
4. Váš dosavadní největší myslivecký zážitek?
5. Čím se podle Vás může dnešní česká myslivost pochlubit?
6. Čím podle Vás dnešní česká myslivost nejvíce trpí?
7. Jaké cíle si ve své funkci stanovíte, jaké změny budete ve své funkci v ČMMJ prosazovat?
8. Co chcete vzkázat čtenářům Myslivosti?

Ing. Jaroslav Palas
Předseda ČMMJ
Narozen v roce 1952, bydlí v Krnově, ženatý, jedno dítě, povoláním podnikatel, členem ČMMJ od roku 1995.
1.
Žádné
2. V přírodě, v horách v okrese Bruntál, kde již 53 let žiji.
3. Myslivecké tradice, myslivecké kulturní památky
4. Lov medvěda v Rumunsku.
5. Dlouholetou tradicí, vzdělaností myslivecké veřejnosti v oboru myslivosti.
6. Přezíráním částí veřejnosti.
7. Především působit prostřednictvím masmedií na širokou veřejnost, s cílem ukázat, jak se myslivci starají o přírodu a pečují o zvěř. Chci prosadit, aby se ze stagnujícího podniku Interlov stal opět podnik prosperující.
8. Budu se snažit o maximální popularizaci české myslivosti a její přiblížení všem občanům, především mladé generaci.

Ing. Jiří Chmel
Místopředseda pro Čechy
Narozen v roce 1952, bydlí v Lišově, ženatý, dvě děti, povoláním ředitel RO SZIF pro Jihočeský a Plzeňský kraj, členem ČMMJ 34 let.
1.
Myslivecký hospodář v MS Lišov, předseda EK OMS České Budějovice, místopředseda OMS České Budějovice, předseda EK ČMMJ, místopředseda ČMMJ.
2. Nejčastěji se myslivecky vyžívám v honitbě Lišíc - Hosín, a to již od roku 1971. Velmi rád jezdím mezi přátele do Novohradských hor a na Šumavu.
3. Myslivecká zoologie, chov a péče o zvěř, legislativa, ekonomika myslivosti.
4.
Ulovení mého prvního srnce v honitbě Lišíc, přestože se jednalo o průběrného paličkáče. Je to už více než třicet let a stále to do detailu v paměti "vidím".
5. Česká myslivost se může chlubit kvalitní trofejovou zvěří, ale převážně v oborách, a dále jednotnou mysliveckou organizací s více než 94 tisíci členy, kteří mají nejméně zkoušky z myslivosti a jsou fundovanými odborníky.
6. Česká myslivost trpí tím, že je v polních a smíšených honitbách nedostatek rozptýlené zeleně. Populace koroptví, bažantů a zajíců jsou proto na velmi nízkých stavech. Dále trpí neobjektivním hodnocením myslivosti pseudoochranáři a obyvateli velkých měst.
7. Propagace a pozitivní osvěta myslivosti u laické veřejnosti, využití peněz ze statutárních fondů Evropské unie ve prospěch myslivosti a zlepšení ekosystémů, zefektivnění činnosti Myslivecké rady ČMMJ vůči obchodním společnostem, kde je ČMMJ majoritním vlastníkem.
8. Hodně zdraví a pozitivních mysliveckých zážitků v roce 2006. A chtěl bych taky poděkovat členům ČMMJ za podporu jednotné myslivecké organizace.

JUDr. Jan Kovařík
Místopředseda pro Moravu
Narozen v roce 1956, bydlí v Brně, ženatý, dvě děti, povoláním advokát, členem ČMMJ 9 let.
1.
Místopředseda OMS Vyškov, člen organizačně-právní komise ČMMJ, člen představenstva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
2. Mezi kamarády a přáteli v honitbě MS Lutrštek Němčany či u Vojenských lesů a statků ČR, s.p., divize Prumlov.
3. Zajímám se o myslivost jako celek ve všech jejích souvislostech, z hlediska profese advokáta se pak nejvíce věnuji právní problematice myslivosti.
4. Vážně i s úsměvem, v dobrém i v některých směrech negativně, III. sjezd ČMMJ
5. Tradice, vysoká úroveň, členská základna
6. Mnohdy projevující se nízká morálka v myslivosti. Morálkou v myslivosti rozumím zejména patřičné odborné znalosti spojené s láskou a úctou k přírodě, charakterovou stálost, ušlechtilost, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu jak k ostatním myslivcům, tak i ve vztahu ke všem osobám, které se aktivně, smysluplně a nezištně podílejí na ochraně a udržení naší krásné přírody.
7. Navázání na předchozí pozitivní výsledky, urychlené řešení vzniklých problémů a nedostatků zejména s důrazem a ohledem na zájmy řadových členů ČMMJ. Dle mého názoru je zapotřebí urychleně provést situací a dobou vyvolané potřeby změn v ČMMJ. Tyto změny budu moci přesněji prezentovat a konkretizovat po získání nezbytných informací, které se mi staly přístupnými získanou funkcí v MR ČMMJ.
8. S ohledem na začátek nového kalendářního roku bych chtěl nejprve popřát všem čtenářům Myslivosti mnoho štěstí, stálého zdraví a osobní spokojenosti do nadcházejícího roku. Dále jim přeji, aby časopis Myslivost svým obsahem a dobrou úrovní pro ně byl stálým zdrojem kvalitních, potřebných, zajímavých a zábavných informací.

Dr, Ing. Rudolf Novák
Místopředseda pro Slezsko
Narozen v roce 1948, bytem v Hranicích na Moravě, ženatý, dvě děti a dvě vnoučata, povoláním středoškolský učitel, členem ČMMJ od roku 1965.
1.
Myslivecký hospodář, lektor a zkušební komisař, člen a předseda revizní komise OMS a ČMMJ, předseda OMS, člen MR ČMMJ. Jsem soudní znalec v oboru myslivost, škody zvěří a na zvěři, oceňování loveckých trofejí, člen myslivecké komise ministra zemědělství.
2. Většinu mysliveckého života jsem prožil v oblasti Oderských vrchů. Je to můj myslivecký kraj.
3. Řadu let se zabývám mysliveckou legislativou, její historií, současností, studuji i mysliveckou legislativu evropských zemí. Trochu se bavím i legislativou ochrany přírody. Koneckonců myslivost je její součástí.
4. Mluvit o největším mysliveckém zážitku si netroufám. Pro mne je velkým zážitkem a pohlazením myslivecké duše nejen ulovení zvěře, ale i to když mohu zvěř pozorovat a být chvilku součástí přírody.
5. Česká myslivost se může pochlubit nejen chovatelskými úspěchy, ale také svými tradicemi a bohatou historií spolkového života.
6. Současná myslivost má řadu problémů. Je to problém někdy nesmyslně vysokých nájmů z honiteb, nedodržování mysliveckých tradic (stačí se někdy podívat, jak někteří myslivci chodí oblečeni na lov) a koneckonců i trochu ztráta spolkové a stavovské sounáležitosti. Je pro mne nepochopitelné, že se třeba i dnes dvě sousední honitby ( nebo 2 myslivecká sdružení) dohadují o hranicích honiteb byť šlo jen o pár hektarů. Mrzí mne, že se z myslivosti stává politikum. Vzpomeňme si na kampaně při projednávání zákona o myslivosti v Parlamentu. Jsem toho názoru, že o odborných věcech by měli rozhodovat především odborníci a politici by měli jejich názor alespoň vyslechnout a respektovat. Je to svým způsobem paradox. Nikdo z laiků si nedovolí přijít na operační sál a radit lékaři jak operovat slepé střevo, ale na druhé straně skoro každý se cítí být kvalifikován mluvit do hospodaření v přírodě a radí lesníkům zemědělcům, myslivcům a rybářům. Ať jsou to již citovaní politici nebo tzv. ekologové.
7. Rád bych přispěl především ke zvýšení prestiže ČMMJ mezi členy a veřejností. To si myslím, že bude jeden z nejdůležitějších úkolů nové myslivecké rady. Ostatní problémy, které jsou na stole a bude je nutno řešit, ať je to myslivecká legislativa, mezinárodní spolupráce, problém obchodních organizací atd. je jen práce a bude záležet na členech nové myslivecké rady, jak ji zvládnou. Byl jsem vždy toho názoru, že problémy je nutno řešit a ne je posunovat.
8. Především bych chtěl poděkovat členům ČMMJ za důvěru, které se mi dostalo zvolením do MR ČMMJ. A protože je konec roku, popřál bych všem čtenářům hodně štěstí, zdraví a spokojenosti nejen v osobním životě, ale také v tom mysliveckém a spolkovém.

Tomáš Budík
Narozen v roce 1950, bydlí v Jívové, tři děti a jedna vnučka, povoláním grafik, členem ČMMJ je 30 let.
1.
Jednatel MS, člen kulturní komise OMS Olomouc, předseda MS, člen Myslivecké rady OMS - okresní střelecký referent, pověřen vedením Střelecké komise MR ČMMJ v roce 2005
2. MS Jívová, MS Spálov
3. Kulturní a střelecká
4. Za prvé když si moji synové střelili první kusy spárkaté zvěře, za druhé jelení říje v roce 1983 na LZ Buchlovice - jelen neuloven, ale velmi krásná hlasitá říje, viděno pokládání laně
5. Snahou trvalým udržováním mysliveckých tradic a etiky, výchovou uchazečů o první lovecký lístek
6. Závistí, komercí, úpadkem stavovské cti, negativním mediálním tlakem, nevhodným zákonem k vztahu chovu zvěře, nevhodným řízením myslivosti státní správou.
7. Při pověření vedení dosavadního úseku uspořádáním ME 2006 v loveckém střelectví, více komunikace s závodními střelci a zástupci střeleckých aktivit, v MR ČMMJ manažerský přístup ve vedení ČMMJ a jeho účelových organizací, více využít médií k zviditelnění ČMMJ, obhajobě i propagaci činnosti ČMMJ.
8. Poučte se všichni z historie, vzpomeňte na knížete Svatopluka, který na smrtelném loži požádal své tři syny, aby se pokusili zlomit tři pruty naráz ve svazku. Nepovedlo se to ani jednomu. Jednotlivé pruty zlomil každý. Tento příměr z důvodu zachování jednoty a svornosti ČMMJ. Máme nemálo oponentů a z defenzívy je nutné přejít do aktivity.

Ing. Vladimír Diviš
Narozen v roce 1950, bydlí v Rovensku, dvě děti a dvě vnoučata, povoláním úředník, členem ČMMJ od roku 1974.
1.
Předseda MS Vlčí Doly Zábřeh od roku 1980, předseda OMS Šumperk od roku 1985, člen Myslivecké rady od roku 1995, člen Organizačně právní komise, předseda Myslivecké komise, předseda a lektor pro zkoušky z myslivosti, zkoušky pro myslivecké hospodáře a pro vyšší odborné myslivecké zkoušky, předseda Okresní hodnotitelské komise trofejí, rozhodčí druhé třídy pro střelecké soutěže
2. V mysliveckém sdružení Vlčí doly Zábřeh
3. Z oblasti myslivosti se zajímám prakticky o vše, ale nejvíce je to myslivecká, kynologická a právní problematika.
4. Můj dosavadní největší myslivecký zážitek je beze změny za posledních pět let - je to ulovení bronzového kňoura.
5. Česká myslivost se může stále ukazovat v příznivém světle z hlediska kvality spárkaté zvěře, i když došlo u některých druhů k určitému poklesu. Stále dobré výsledky jsou především u zvěře daňčí a mufloní. Dále je nutno zdůraznit stále vysoký stupeň péče o zvěř a snahu o zachování kmenových stavů zvěře.
6. Česká myslivost v současné době nejvíce trpí nejednotností v zájmech jednotlivých vlastníků a uživatelů honiteb, mnohdy s ryze osobními přístupy ke zvěři. A to se často negativně prolíná do způsobu obhospodařování zvěře. Dále jsou to nestejné podmínky pro jednotlivé uživatele honiteb, zvláště vysoké nájmy za některé honitby překračující možnosti většiny dobrých myslivců, kteří mají myslivost jako svůj jediný celoživotní zájem a jsou schopni věnovat veškerý svůj čas a nejsou jenom pouhými lovci.
7. Ve své funkci bych chtěl prosazovat, aby bylo v co největší míře dosaženo obnovy oblastí chovu spárkaté zvěře a jejího opětovně jednotného a vysoce odborně řízeného chovu. Dále zachování alespoň určitých stavů drobné a vzácné pernaté zvěře, které by mohly být jednou po zlepšení podmínek přírodního prostředí výchozím stavem k novému rozvoji. Dále také dořešení problematiky predátorů včetně vytvoření podmínek pro omezení zvyšování stavů a šíření nepůvodních srstnatých predátorů. A hlavně budu prosazovat jednotnost myslivců, spolupráci s orgány státní správy myslivosti a také i s ochranou přírody, tedy s těmi, kteří to myslí s přírodou dobře a mají odborný přehled o skutečné situaci a potřebách přírody a všech druhů zvěře a chtějí ve společném zájmu skutečně situaci zlepšit, nikoliv se na úkor myslivců zviditelňovat zveličováním ojedinělých negativ.
8. Zachovejte přízeň časopisu Myslivost a všem myslivcům, podporujte jednotu v myslivosti a vše dobré, co lze ještě za současných podmínek vykonat pro všechny druhy zvěře žijící v honitbách v naší krásné přírodě.

Ing. Josef Feureisel, Ph.D.
Narozen v roce 1946, bydlí v Brně, ženatý, jedno dítě, povoláním univerzitní učitel myslivosti na MZLU v Brně, členem ČMMJ od roku 1966.
1.
Člen Ekologické komise, lektor a zkušební komisař, místopředseda UHK, člen CIC, tajemník komise CIC pro hodnocení trofejí, člen redakční rady mysliveckého sborníku Folia Venatoria
2. Školní lesní podnik Masarykův les, MZLU Brno
3. Ekonomika myslivosti
4. Lov jelena v říji u přátel na Slovensku
5. V evropském porovnání celkově dobrou úrovní mysliveckého vzdělávání a kultury
6. Setrvalou, pozvolnou ztrátou akceptance ze strany nemyslivecké veřejnosti spoluzaviňovanou vlastní malou aktivitou při ovlivňování veřejného mínění
7. Využít mých osobních dobrých kontaktů k zahraničním mysliveckým organizacím vyplývajícím z mé činnosti v rámci CIC a prohloubit spolupráci ČMMJ s těmito organizacemi. Společně pak vypracovat strategii hájení společných mysliveckých zájmů v rámci EU. Usměrňovat aktivity orgánů ČMMJ ve smyslu vytvoření funkčního servisu pro členskou základnu.
8. Aby si vážili dobrých mysliveckých tradic vytvořených našimi předky a neklesali na mysli, když se zdá, že se cesta myslivosti příliš klikatí.

Ing. Miroslav Kraus
Narozen v roce 1953, bydlí v Lounech, ženatý, dvě děti a jedno vnouče, povoláním majitel, jednatel a ředitel zemědělské společnosti LoPe 2000, s.r.o., členem ČMMJ už 29 let.
1.
Místopředseda MS Ohře Břežany n/O, místopředseda a předseda OMS Litoměřice
2. Mám rád drobnou zvěř - chov a lov zajíce a bažanta v MS Ohře Břežany n/O, srnčí zvěř v MS Újezd - Chcebuz, černá a jelení zvěř v honitbě Čertova voda
3. Z titulu mé profese mě nejvíce zajímá ekonomika a právní předpisy, tvorba honiteb apod.
4. Loveckých a mysliveckých zážitků mám více, nejraději vzpomínám na odlov zlatého muflona, který se mi podařil až na osmnácté vycházce. Nepatřím mezi náruživé lovce, spíš jsem v přírodě pro její krásu, neopakovatelné západy a východy Slunce a pro pozorování zvěře.
5. Samozřejmě je to svou tradicí, mysliveckými zvyky a chováním myslivců. A taky zatím ve většině honiteb dobrou péčí o zvěř a slušnými stavy zvěře. Řada mysliveckých sdružení si zatím udržela i dobrou partu.
6. V některých honitbách jsou to dopady zákona o myslivosti, dále je to "mamon", který se ze společnosti dostává i do sdružení. Více se plánuje lov zvěře než se myslí na její chov, kde se pomalu a nebo vůbec nevytvářejí oblasti chovu a lovu zvěře. Je v řadě případů problém v řízení myslivosti státní správou přes pověřené obce, je to nejednotné a zde zatím nenašla naše organizace svoje účelné místo.
7. Chtěl bych se podílet na práci v oblasti ekonomiky a legislativy. O řadě svých záměrů jsem již diskutoval na Sborech zástupců. Základní koncepční otázkou pro další vývoj naší organizace je to, jestli chceme svoji činnost směřovat jen na myslivost, nebo i na pojišťovnictví jako dosud. Zásadní rozhodnutí dosud nepadlo. Pokud budeme vlastnit pojišťovnu Halali, tak musíme navyšovat její jmění, a to jde jedině z našich příspěvků. Pak s tím ale musí každý myslivec počítat. Pak nám asi na vlastní myslivost nezbude a asi i počet takto ochotných členů, kteří budou chtít více platit, klesne. Řešení je určitě více, jedno jsem uvedl na Sboru zástupců, a to že v případě zrušení Halali se vyřeší jednoduše převod domu v Jungmannově ulici a pojištění členů ČMMJ by zajišťovalo naše ústředí jako makléřská kancelář zastupující všechny členy. Já se domnívám, že když devadesát tisíc členů, kteří odvádějí ročně 13,5 mil. Kč a zpětně podle výkazů pojišťovny v posledních letech čerpají náhrady do 3 mil Kč, má naději jako velká skupina najít jinou vhodnou pojišťovnu bez zvyšování pojistného za stejných, ne-li lepších podmínek. Myslím si, že by se tato myšlenka měla prodiskutovat. Navíc by se z výtěžku prodeje Halali mohla dotovat myslivost a nebo i každoročně přispět na pojištění členů. Toto opatření by jistě nezpůsobilo pokles členské základny, spíše naopak. Vím, že je potřeba zásadní rozhodnutí prodiskutovat a i prosadit proti těm, kteří mají na dnešním stavu zájem.
Jsem přesvědčen o tom, že je potřeba mnohem více využít možnosti dotací pro myslivost a ochranu krajiny ať už z úrovně státu, nebo z úrovně krajů. Členskou základnu udržíme jen tehdy, když budeme mít zpětně co nabídnout.
Centrum v Jungmannově ulici by se mělo stát centrem propagace myslivosti a ochrany přírody a ne jen kancelářemi pro úředníky bez možnosti parkování. Jedná se mi především o zásadní a koncepční řešení budoucnosti naší organizace, bez emocí, s tužkou v ruce a společným rozhodnutím.
8. Přes všechny problémy současného vývoje v naší organizaci bych chtěl, aby byla zachována jednota ve společenské organizaci jakou ČMMJ je. Ze zkušenosti nás zemědělců vím, že roztříštěnost zastupování a zájmů je na škodu. Pokud chceme zastupovat všechny myslivce proti státní správě, zákonodárcům, Evropské unii a i vlastníkům honiteb, tak musí existovat jednotná organizace. Zatím ji máme.

Ing. Miroslav Kutý
Narozen v roce 1955, bydlí v Hranicích na Moravě, ženatý, dvě děti, povoláním ředitel Střední lesnické školy v Hranicích na Moravě, členem ČMMJ už 30 let.
1.
Zkušební komisař pro zkoušky adeptů a pro zkoušky mysliveckých hospodářů, člen ekologické komise ČMMJ
2. Při výuce studentů SLŠ Hranice na školním polesí Valšovice a nebo když jsem pozván v honitbě Libavá VLS Lipník n/B
3. Výchova mládeže a vzdělávání, ekologie
4. Ulovení jelena v říji v honitbě Libavá, kterého jsem dostl od ředitele VLS k životnímu jubileu. Zážitek byl umocněn skvělým profesionálním přístupem průvodce Ing. Jana Jeniše.
5. Čím se podle Vás může dnešní česká myslivost pochlubit?
Velmi významným, historicky podmíněným obornictvím a bažantnictvím, chovem jelení zvěře ve volnosti v honitbách VLS
6. Bohužel závistí
7. Více ekologického povědomí mezi myslivci. Je třeba rozvinou intenzivnější spolupráci s takovými ochránci přírody, kteří vnímají myslivce jako občany přírodě prospívající.
8. Ať jsou optimisté, současný neutěšující stav v české myslivosti se jistě zlepší

Jiří Procházka
Narozen v roce 1955, bydlí v Prostějově, ženatý, dvě děti, povoláním vedoucí provozu Národní dům v Prostějově, členem ČMMJ již 30 let.
1.
Předseda OMS, myslivecký hospodář, kynologický rozhodčí, zkušební komisař, člen Kynologické komise ČMMJ, člen Dozorčí rady ČMMJ, člen Myslivecké komise MZe, člen Předsednictva ČMKJ, poradce chovu AS a GS MSKAO
2. V honitbě s loveckým psem
3. Kynologie, chovatelství
4. Věřím, že teprve přijde
5. Úctou k tradicím, vysokou úrovní kynologie, její všestranností, péčí o životní prostředí - neznám jinou složku s tak výrazným podílem práce.
6. Neúctou některých členů k tradicím, kteří nectí pravidla, malým prostorem v kladném světle ve sdělovacích prostředcích, skupinovými zájmy bez ohledu na zvěř.
7. Budu se snažit prosadit do praxe nové zkušební řády, otázkou bude kolektiv rozhodčích a jejich vůle prosadit důsledně do praxe nové prvky ve zkušebních řádech.
8. Komu možnosti dovolí, ať vykonává právo myslivosti se ctí, v duchu tradic a v doprovodu svého čtyřnohého přítele bez rozdílu plemene, každý dobře vycvičený lovecký pes je chloubou svého pána a je jeho věrným kamarádem.

Ing. Jan Staněk
Narozen v roce 1955, bydlí v Praze, rozvedený, jedna dcera, povoláním vedoucí provozně - technický pracovník Ředitelství silnic a dálnic ČR, členem ČMMJ již 32 let.
1. Lektor a zkušební komisař - všechny předměty, myslivecký hospodář 12 let (1990 - 2002), člen OMR Benešov, předseda OMS Benešov - nyní třetí funkční období
2. Nejčastěji v MS "Diana" Dalešice okr. Benešov, kde jsem členem, a kde jsem již jako malý chlapec začal poznávat krásy myslivosti v doprovodu svého otce. Nejraději všude mezi dobrými mysliveckými přáteli a tam, kde se dodržují myslivecké zvyky a tradice.
3. Myslivost je souborem činností, kde každá úzce souvisí s ostatními a dá se říci, že jsou vzájemně neoddělitelné. Pokud bych mluvil o specializaci, pak je to chov zvěře, hodnocení trofejí, střelectví včetně sportovní střelby na loveckém parcouru. Nesmím zapomenout na dva čtyřnohé pomocníky, takže i kynologie.
4. Za ta léta, co aktivně provozuji myslivost, mám ve své paměti zaznamenáno nespočet mysliveckých zážitků. Jsou to filmy, které mi nikdo nemůže vzít, a když si je sám pro sebe pouštím, tak každý z nich je jiný, každý má své kouzlo a každého si vážím úplně stejně a jenom děkuji Dianě, že mi je dopřála zaznamenat. Řada z nich ani nekončí výstřelem.
5. Určitě tradicemi
6. Na té základní úrovni to je závist. Dále je evidentní odklon od odbornosti, a to se následně negativně projevuje v celé myslivosti a v názoru na ni u nemyslivecké veřejnosti. Neschopnost řady myslivců přijmout kritiku, neschopnost komunikace.
7. V současné době svou funkci ještě neznám a těžko ji mohu předvídat, neboť jsem na kandidátce nebyl mezi 15 "vyvolenými" určenými volební komisí, takže obecně:
a) Aby se ČMMJ věnovala opravdu myslivosti v duchu jejích zakladatelů
b) Přehodnotit činnost a další působení obchodních organizací, zejména Interlovu Praha, s.r.o.
c) Transformovat Interlov, s.r.o. na akciovou společnost a akcie rozdělit mezi OMS. Totéž provést s akciemi pojišťovny Halali, a.s.
d) Oddělit placení členského příspěvku od pojištění, tj. prosadit svobodnou volbu pojišťovny.
e) Prosadit včasnou a úplnou informovanost členů ČMMJ o zásadních jednáních (např. jednání MR ČMMJ) prostřednictvím časopisu Myslivost.
8. Samozřejmě pozdrav s přáním "Lovu zdar" a buďte nároční.

Ing. Roman Urbanec, Ph.D.
Narozen v roce 1963, bydlí ve Vyšším Brodě, ženatý, dvě děti, povoláním ředitel Agrowald Rožmberk, s.r.o., členem ČMMJ již 23 let.
1.
Myslivecký hospodář - 13 let, místopředseda OMS Český Krumlov
2. Režijní honitby společností Agrowald
3. Chov černé zvěře
4. Myslivecký pobyt v Ruské federaci
5. Tradice
6. Konzervatismus
7. Moderní ekologické pojetí myslivosti, otevřenost
8. Posuňme českou myslivost společně o kousek dále.

JUDr. Jiří Vaněk
Narozen v roce 1945, bydlí v Žihobcích, ženatý, dva synové, povoláním státní zaměstnanec, členem ČMMJ již 36 let.
1.
Pokud to vezmu od počátku, jednatel MS, člen předsednictva ČMS, místopředseda OMS, člen Myslivecké rady ČMMJ, předseda organizačně právní komise ČMMJ, a předseda MS
2. Samozřejmě tam, kde jsem členem v Mysliveckém sdružení, vyžití v myslivosti však dnes již není mnoho, jde především o práci a zase práci ve prospěch zvěře.
3. Jak dosud tak i nadále o oblast myslivecké legislativy.
4. Pokud se týká mysliveckých zážitků, určitě jich bylo hodně, nemohu však říci, který byl pro mne největší. Pravidelně již řadu let jezdím jako lovecký host na jelena, scházíme se zde stálá parta kamarádů myslivců, je o čem povídat a pobavit se a mám vždy stejnou radost ať je již úspěšný kdokoliv a vůbec mě nevadí, že jsem již deset let žádného jelena tam neulovil.
5. Je zde celá řadu úspěchů jak na mezinárodní tak i domácí scéně, kterými bychom se mohli chlubit. Ne všechny se však nějak hmatatelně projeví. Proto za největší úspěch považuji, práci myslivců při realizaci nového mysliveckého zákona.
6. Snad jako každá jiná spolková činnost, nedostatkem finančních prostředků, snahami některých jednotlivců o její rozložení.
7. Nevytyčuji si nějaké konkrétní cíle. V oblasti mého zájmu je nutné reagovat bezprostředně v souvislosti s přípravou a vývojem myslivecké legislativy.
8.
Neslibuji, že všechno bude lepší, ale pevně doufám. Věřím, že se podaří co nejdříve úspěšně dořešit záležitosti okolo honiteb v některých našich regionech tak, aby to bylo ve prospěch myslivců i zvěře.

Ing. Josef Vlášek
Narozen v roce 1955, bydlí v Libicích, ženatý, dvě děti, povoláním vedoucí odd. LH a myslivosti PŘ LČR, s.p., členem ČMMJ již 21 let.
1.
Jsem členem MR ministra zemědělství, členem Ústřední hodnotitelské komise, nem OMR OMS HK, prefektem ŘsH, lektorem a zkušebním komisařem mysliveckého vzdělávání, mysliveckým hospodářem MS Jasenná a zastupuji LČR při jednání s představiteli ČMMJ.
2. Ve své "mateřské" honitbě MS Jasenná.
3. Z titulu svého pracovního zařazení se musím zajímat o všechny oblasti myslivosti, osobní prioritu však má myslivecké vzdělávání a chov drobné a srnčí zvěře.
4. Pro mne je veškerá myslivecká činnost zážitkem. Nezapomenutelným loveckým zážitkem však byl lov jelena při životním jubileu.
5. Historií, tradicemi, ale i bažantnictvím a kvalitou oborních chovů spárkaté zvěře. Problémem ale je, že přibývá "myslivců", kterým zachovávání tradic a dodržování mysliveckých zvyků neříká vůbec nic.
6. Svérázným postojem a přístupem k myslivosti některých "ochránců přírody" a také zveřejňováním jednostranných závěrů pochybení především při střelbě u osob, které nejsou ani členy ČMMJ, jež prezentují s oblibou některé sdělovací prostředky.
7. Zachování soudržnosti ČMMJ a snaha o zvyšování odborné úrovně členů ČMMJ.
8. Chovejme se a jednejme všichni myslivci tak, aby se ČMMJ nemusela stydět za to, že jsme jejími členy.

Mgr. Miroslav Wolf
Narozen v roce 1954, bydlí v Davli, pět dětí, povoláním organizační tajemník výboru, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, členem ČMMJ 11 let.
1.
Pouze v MS Hvozd Bojanovice, pokladník.
2. MS Hvozd Bojanovice, okr. Praha - západ.
3. Chov zvěřě, propagace myslivosti, legislativa.
4. Lov jelena na Šumavě.
5. Myslím si, že česká myslivost byla vždy a nyní také je, na velmi dobré úrovni z hlediska starostlivosti o zvěř, v udržování mysliveckých tradic, kynologii, sokolnictví atd.
6. Po změně v roce 1989 se přistupuje v politice a ostatním veřejném životě k myslivosti jako k něčemu, co tady přetrvalo z dob komunismu. Málo lidí si uvědomuje, že myslivost není pouze střílení, ale je to tvrdá, každodenní práce a starost nejen o zvěř, ale hlavně o životní prostředí, ve kterém se snaží myslivci vytvořit nejoptimálnější podmínky pro jednotlivé druhy zvěře a ostatní živočichy.
7. Chtěl bych se podílet na propagaci myslivosti. Nemůže ji provozovat každý, ale pouze ten, který je schopen obětovat svůj volný čas, peníze ve prospěch veřejného vlastnictví, do kterého můžeme zahrnout i zvěř, její chov, lov a ochranu.
8. Poslední dobou se množí v mysliveckých sdruženích poznámky stylu - proč a na co vlastně existuje Českomoravská myslivecká jednota. Chtěl bych těmto členům i nečlenům vzkázat, že pouze díky práci ČMMJ a jejích organizací se udržela myslivost v intencích, ve kterých se dnes pohybujeme. Mohlo to být mnohem horší a my se musíme snažit, aby ČMMj a jí podobné organizace zachovala krásu myslivosti se všemi jejími starostmi a radostmi rpo budoucí pokolení, pokud možno s co nejmenším množstvím starostí a nejlepšími výsledky ve všech oblastech myslivosti.


Zpracování dat...