ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad / 2006

NATURA 2000 - Udržitelný lov v síti chráněných území NATURA 2000

Myslivost 11/2006, str. 5  MVDr. Pavel FOREJTEK, CSc.
Dalším místem pro setkání členů pracovní komise FACE – Natura 2000 byla španělská Extramadura. V zemědělsky extenzivně obdělávané krajině nás překvapila vysoká hustota výskytu čápa bílého, jehož společné hnízdní kolonie zdobily ve výšce 15 – 25 m kovové sloupy vysokého napětí či o několik kilometrů dále se stejná koncentrace hnízd vyskytovala nízko na korunách olivovníků. Velmi zajímavé bylo pozorování tří dospělých jedinců dropa malého, sbírajících potravu na posečeném obilném poli. V porovnání se středoevropskými poměry byl výrazně vyšší výskyt dravých ptáků, mezi kterými dominovaly oba druhy luňáků.
Pokračování z předcházejícího čísla

Z prezentací přednesených na setkání se zástupci vlastníků, lovců a ochranářských organizací, zaujal především referát Juana Carranza z Univerzity Extramadura "Kvalita zvěře a lovu ve Španělsku", ve kterém informoval o současných změnách v krajině, která byla tradičně formována ve prospěch hospodářských zvířat a nyní jsou upřednostňovány snahy o zachování či zlepšení biodiverzity v krajině včetně podpory výskytu a chovu velké spárkaté zvěře. Populace zvěře jsou více kompatibilní s ochranou životního prostředí než intenzivní chov dobytka. Za nejlépe chráněné oblasti ve Španělsku považuje ty, které tradičně patří k oblastem s loveckým využíváním. Sympatické je španělské odmítání farmových chovů spárkaté zvěře včetně maloplošných chovů, snažících se o statut chovů oborních.
V následujícím příspěvku "Pozitivní příklady obhospodařování území NATURA 2000" uvedl Alfonso Alvarez de Toledo (zástupce CIC), že Španělsko má v síti NATURA 2000 zařazeno téměř 30 % území, z čehož asi 50 % tvoří soukromé pozemky. Podle potřeby ochrany cílových druhů v sítí území NATURA 2000 je lokálně omezená doba lovu, případně způsob lovu či jsou omezeny počty lovců a povolený úlovek. Ve Španělsku je 1 milion lovců a lov a s ním spojené aktivity přinášejí ročně 3 biliony EUR a 200 000 pracovních míst.
Na následující exkurzní trase nás vlastník honitby "La Herguijuela", nacházející se v síti NATURA 2000, pan Juan Manuel Gonzales nejprve zavedl k hnízdišti endemicky se vyskytujícího orla španělského (Aquila adalberti), v jehož okolí posedávalo několik supů hnědých a v údolí pod těmito skalními hnízdy se ozývaly orebice rudonohé. Území je také místem výskytu silně ohroženého rysa iberijského. Pro lovce je honitba zajímavá především jelení a černou zvěří, z drobné zvěře se početněji vyskytuje orebice rudá. Velmi zajímavý je zde extenzivní odchov domácích prasat, která se ve skupinách volně pohybují honitbou a hlavním a prakticky jediným zdrojem potravy jsou žaludy, resp. semena ostatních rostlin, volně se vyskytujících v tomto území. Dotační tituly z fondů EU jsou významným ekonomickým stimulem pro údržbu a další rozvoj této velmi zajímavé oblasti.
Vzorovou ukázkou ochrany, resp. obhospodařování významných ptačích území s lovnou pernatou zvěří v systému NATURA 2000 byly honitby v okolí Manchesteru (UK). V úvodní části semináře zástupce Britské společnosti pro lov a ochranu (BASC) Mark Cokayne přednesl prezentaci o metodách údržby a úpravy habitatů vodní pernaté zvěře, spočívající v obhospodařování mokřadní vegetace, čištění a obnovování mokřadů a dlouhodobém monitoringu vývoje těchto mokřadních biotopů. BASC zajišťuje také monitoring ptačích populací a je společně s dalšími organizacemi aktivním orgánem ochrany přírody. Důležitým posláním této organizace je udržitelnost tradičních způsobů lovu a využívání přírodních zdrojů při zachování současné biodiverzity.
Julian Hughes jako zástupce Královské společnosti pro ochranu ptáků (RSPB - člen BirdLife International) ve svém referátu "Lov ptáků na pobřeží - jeho perspektivy v síti NATURA 2000" uvedl, že tato organizace má přes milion členů, kteří se věnují výzkumu ptáků, terénním sledováním a vzdělávání odborné i laické veřejnosti. Organizace má neutrální vztah k lovu ptáků, sleduje vliv lovu na populace ptáků a ve spolupráci s loveckými organizacemi řeší vznikající problémy. Zajímavé byly některé statistické údaje - v podzimním a zimním období se v pobřežních oblastech Velké Británie shromažďuje asi 5,5 milionů ptáků, které pozoruje asi 2,85 milionů pozorovatelů (Birdwatching) a loví asi 24 000 lovců. Za posledních 25 let (doba platnosti Směrnice EU o ptácích) se počet ptáků, zimujících ve Velké Britanii zdvojnásobil. Odborně řízený a podle aktuálních potřeb regulovaný lov považuje tato organizace za součást managementu těchto ekologicky významných ploch. Za velmi prospěšnou spolupráci považuje tlumení predátorů ze strany loveckých organizací.
Peter Welsh z organizace English Nature informoval o způsobech údržby, obhospodařování a monitoringu vřesovišť, významného území NATURA 2000, s výskytem bělokura skotského, nejvýznamnějšího druhu pernaté zvěře na britských ostrovech. Lokalita je dále významným biotopem s výskytem dřemlíka a kulíka zlatého. S ustupujícím pastevectvím docházelo k sukcesním změnám na vřesovištích, charakterizovaných především přerůstáním travní, případně křovištní a stromovou vegetací. Tyto změny byly doprovázeny výrazným poklesem druhové pestrosti, především pokud se týká avifauny. Vlastníci pozemků společně s loveckými a ochranářskými organizacemi vypracovali metody obnovy vřesových porostů (obnova vodních rezervátů - kanálů, jezírek, mokřadů, dále sklizeň semen vřesu, vypalování starých porostů, umělý výsev semen vřesu) a výsledkem je významný vzestup biodiverzity v takto udržovaných územích. Také English Nature považuje dobrou spolupráci mezi loveckými organizacemi a organizacemi ochranářskými za základ udržitelnosti lovu v síti chráněných území NATURA 2000.
Při terénní exkurzi do přímořské mokřadní honitby poblíž Harwich, nacházející se v síti NATURA 2000, jsme měli možnost seznámit se s metodami údržby (sečení) mokřadní vegetace, způsoby tlumení predátorů a výsledky lovu v předcházejících loveckých sezónách. Zajímavé jsou zvyšující se úlovky bernešky velké (Branta canadensis ), druhu který byl na ostrovech vysazený uměle, ale jehož populace nejsou podle vyjádření zástupců Královské společnosti pro ochranu ptáků v negativním vztahu jak k prostředí, ve kterém žijí, tak také nevytěsňují žádný jiný druh původní fauny. Pro lovce jsou naopak velmi atraktivním druhem lovné pernaté zvěře.
Návštěva vřesovišť ve Wirral Country Park (území NATURA 2000) byla ukázkou aktivního přístupu uživatelů - lovců k tvorbě životního prostředí, vhodného jednak pro lovnou zvěř (bělokur skotský, koroptev polní), jednak současně vytvářejícího vhodné potravní a hnízdní podmínky pro ostatní druhy avifauny. Pro údržbu kvalitních vřesovišť se zde využívají metody řízeného vypalování s následnou síjí semen vřesu (po jejich "stratifikaci" ohněm, resp. horkým kouřem) a v případech zvláště agresivních druhů nežádoucí vegetace se zde používají i metody chemické ochrany cílových druhů rostlin. V lokalitě se každoročně vypouštějí voliérově odchované koroptve, které jsou v téže sezóně předmětem lovu. Převážná část nákladů na obhospodařování těchto lokalit je čerpána z evropských fondů.
MVDr. Pavel FOREJTEK, CSc.
Komise pro zahraniční spolupráci ČMMJ

Zpracování dat...