ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad / 2006

Tématické okruhy pro teoretickou přípravu adeptů

Určeno nejen pro zkušební komisaře, lektory a sekretariáty OMS  Mgr. Josef DRMOTA
Tématické okruhy pro teoretickou  přípravu adeptů
Každá lidská činnost, ať profesní, či zájmová, si s sebou nese jeden závažný úkol. Tím je udržení určité stavovské cti, odborné úrovně a s tím související výchova nastupujících generací, které se mají stát pokračovateli tradic a nositeli vědomostí daného oboru. V případě myslivosti je to úkol o to závažnější, že jeho naplnění je podmíněno a organizováno na základě legislativních norem našeho státu, zajišťujících náš zodpovědný přístup k této problematice. ČMMJ je pak největším subjektem, který obdržel ve smyslu Zákona o myslivosti a navazujících předpisů pověření Ministerstva zemědělství ČR k organizování zkoušek z myslivosti.Tento fakt předpokládá ve všech regionech především zodpovědný přístup k přípravě adeptů i k prověřování jejich odborných znalostí. Na absolutorium zkoušek z myslivosti je třeba pohlížet zejména jako na krok, který z našich adeptů činí nejen nové myslivce, ale především ozbrojené občany, kteří mohou nadále nakládat se životem a smrtí živých tvorů. Občany, kteří svým dalším konáním a jednáním na veřejnosti dotvářejí obraz celého našeho oboru a potažmo i ČMMJ jako celku. Vzhledem k tomu dbá tato organizace v maximální možné míře na zachování úrovně přípravy uchazečů a snaží se o co nejúčinnější systém kontroly jejich přípravy.

Z výše uvedených důvodů provedla ČMMJ v uplynulých dvou letech přeškolení svých delegovaných lektorů a zkušebních komisařů (osobně bych si dovolil spíše použít termín "uspořádala společnou konzultaci lektorů komisařů") v rámci jednotlivých regionů ČR. Regionální schůzky vedli přední odborníci, praktici a publicisté v rámci daných mysliveckých oborů delegovaní ČMMJ v Praze na základě předchozího prokázání svojí odborné erudice.

Uvedený krok se setkal s nejrůznějším ohlasem, mnohde bohužel také s odmítáním a pochybnostmi. Nechci v žádném případě zabíhat do svědomí jednotlivých účastníků, ale pouze si dovolím, jakožto člověk, který se těchto sezení v roli přednášejícího na několika místech osobně zúčastnil, konstatovat, že byly pro většinu přítomných přínosem. Účastníci ze sousedních okresů, řešících mnohde specifické, mnohdy regionálně odlišné problémy, se na nich setkali navzájem a v rámci oficiálních i kuloárních diskusí si vyměnili svoje zkušenosti, často nejen z okruhu vlastních odborných poznatků. Výběr přenášejících lektorů pro tyto kurzy pak zajisté zaručil osvěžení celé škály informací, předání praktických zkušeností i aplikaci novinek do jednotlivých oborů.

Bohužel, vzhledem k hektické předvolební atmosféře loňského roku, se již nepodařilo organizačně dotáhnout do konce také určité resumé z celé akce, kdy se měli na společném jednání sejít přednášející jednotlivých oborů působící na různých místech republiky, aby celou konzultační řadu uzavřeli a vyvodili ze získaných poznatků závěry, mimo jiné také dosud chybějící tématické okruhy, ve kterých by se sjednotil obsah zkoušek v rámci celé ČMMJ, eventuálně ze kterých by vyplynul seznam doporučených otázek, které by měl být každý adept absolvující zkoušky u OMS v kterékoliv části ČR schopen zodpovědět.
Tento nelehký (a dosud nevyřešený) úkol byl tedy v letošním roce naložen na moje bedra v rámci povinností vyplývajících z pozice člena KPK ČMMJ. Ve stručnosti bych proto nyní rád všem kolegům zkušebním komisařům vysvětlil následující postup vedoucí k naplnění výše popsaného cíle.

Především bych chtěl co nejdůrazněji vysvětlit, že veškerý zpracovaný materiál není výsledkem toliko osobní tvůrčí iniciativy jedince, nýbrž vznikl jakožto kolektivní dílo lektorů pověřených jeho zpracováním ČMMJ v Praze. Jednotlivé oblasti tedy do pracovní verze připravili lidé podílející se na zajištění praktického průběhu již zmíněných konzultací zkušebních komisařů. Jelikož se jedná o materiál určený pro společné použití v budoucnu, je základní myšlenkou dalšího schvalovacího procesu aktivní zapojení co největšího počtu zkušebních komisařů v rámci celé ČR.
Vzhledem k co nejefektivnějšímu technickému řešení celého problému budou jednotlivá témata za jednotlivé vyučovací předměty vystavena společně s doprovodným vysvětlujícím textem (ten je nedílnou součástí materiálů a je tedy nezbytně nutné tento text předem prostudovat!) na internetových stránkách ČMMJ (www.cmmj.cz) i na internetových stránkách časopisu Myslivost (www.myslivost.cz) k veřejné diskusi. Jednotliví zkušební komisaři a zástupci OMSů se zde mohou vyjádřit k předloženým tématickým okruhům, jejich obsahu, případně k významovému zařazení jednotlivých témat, stejně jako k navrhovanému způsobu hodnocení.
Jsem si dobře vědom, že navrhovaný způsob řešení není zcela ideální, zejména s ohledem na ty naše kolegy, kteří nemají počítače v přílišné lásce. Nicméně při snaze o plošné zapojení co největšího počtu osob do připomínkového řízení a zejména vzhledem k co nejbližšímu termínu dokončení, není v dnešní době jiná varianta spolupráce technicky vůbec možná. Věřím, že si i ti "počítačově méně zdatní" kolegové naleznou cestu např. prostřednictvím svých "počítačově orientovanějších" přátel, jak se k dané problematice vyjádřit. Je to koneckonců opravdu pouze otázka dobré vůle a několika desítek minut času.
Průběh veřejné diskuse bude v prvé části umožněn do 31.12. 2006. Poté bude diskuse uzavřena a vyhodnocena, věcné připomínky budou zapracovány do konečné podoby materiálů a tyto budou dány opět veřejně k dispozici.
Aby nedošlo k mylnému výkladu, dovoluji si na tomto místě ještě upozornit, že představa celého cíle je zpracování doporučeného metodického materiálu, ze kterého mohou jednotlivé OMSy vycházet při přípravě obsahu kurzů a zkoušek z myslivosti a jejich celkové koncepce.
komentar otazky 0611Na samotný závěr si dovolím všem kolegům zkušebním komisařům i ostatním eventuálně diskutujícím myslivcům předložit několik ryze osobních proseb, motivovaných toliko lidskou stránkou věci (jsme přece také jen lidé vytvářející daný, ne zrovna triviální, materiál ve svém volném čase a s opravdu dobrým úmyslem.):
Na odpovídajících místech na internetových stránkách diskutujme opravdu jen a jen k danému okruhu problémů,.
Vznášejme prosím je věcné a konkrétní připomínky, které je reálné zapracovat.
Diskutujme v tomto případě opravdu jen tehdy, máme-li co sdělit na základě vlastní zkušenosti.
Chceme-li si vyměňovat další poznatky (třeba "jak se to celé dělá špatně a jak by se to dalo dělat lépe, kdyby to dělal ten a onen"), využijme jiná místa k diskusi na internetových stránkách.
Nezahlcujme zpracovatele množstvím nemožných či nereálných úkolů, drobností a připomínek.
Odpusťme zpracovatelům, nebude-li zrovna náš podnět zanesen do konečného řešení. Věřte, že jsme se jím určitě zabývali,
Vzhledem k výše uvedenému pochopme a respektujme, budou-li tematicky neodpovídající příspěvky, stejně jakožto příspěvky odporujícím obecně platným zásadám slušnosti, vyřazeny,
Posuzujme předkládaný materiál pokud možno s globálním nadhledem a oprostěme se od dílčího "profesně deformovaného" pohledu z pozice jednoho předmětu. Není totiž vůbec jednoduché spojit do jednotně vyhlížejícího celku rukopis sedmi zcela odlišných lidí reprezentujících sedm zcela odlišných oborů. Stejně tak rozsah třikrát dvacet okruhů/otázek za každý předmět není plošně zcela optimální, nicméně se zdá určitým rozumným kompromisem vedeným hlavním motivem - poskytnout možnost položit všem dvaceti adeptům zkoušeným v jednom dni dvacet sad navzájem odlišných otázek (okruhů problémů). Sladit všechny předměty do této jednotně vypadající šablony a pokusit se navíc na tuto šablonu nadefinovat podmínky pro hodnocení uchazečů, je místy opravdu nadlidský úkol.
Počítejme stále s tím, že připravovaný materiál má sloužit opravdu jen a jen pro účely základní výuky adeptů a není určen ani pro střední, natož vysoké školy s výukou myslivosti, stejně jako není v uvedené podobě určen pro žádný typ vyšší myslivecké zkoušky. Této skutečnosti se pokusme úroveň i obsah dokumentu co nejvíce přiblížit.
A na závěr opravdu ryze osobní dovětek - oprostěme se, a to moc a moc prosím, od malichernosti, vzájemné nevraživosti, odborné řevnivosti, či ješitnosti. Náš cíl je určitě společný a je konán v zájmu naší společné záliby, kterou je česká myslivost. Vytvořme tedy společnými silami hodnotný dokument, který jí bude ku cti a nám všem ku společnému užitku.
Ještě jednou děkuji všem předem za spolupráci a pomoc.
S upřímným pozdravem Myslivosti zdar!
Mgr. Josef DRMOTA
KPK ČMMJ Praha

Zpracování dat...