ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Prosinec / 2006

Projekt Česká zoologická bibliotéka

Zdena VACÍKOVÁ a Petra MÁLKOVÁ
Rozvoj vědeckého poznání přináší ohromné množství poznatků ve všech směrech lidského bádání, přírodní vědy a zoologii nevyjímaje. Pro odborníky i laické zájemce o přírodu se už stává nemalým problém zaznamenat soustavně do detailů vše, co bylo vyzkoumáno a napsáno a orientovat se ve všech důležitých poznatcích a při ohromném množství dat by pomalu nezbyl čas na vlastní odbornou či aplikovanou práci.
O to více vystupuje do popředí potřeba ucelených informačních zdrojů a soustav, které by s využitím nejmodernější techniky poskytovaly komfort rychlého a plně racionalizovaného přístupu k literárních zdrojům. Obzvlášť významné je pak utříděné shromažďování ohromného množství drobných záznamů o rozšíření jednotlivých druhů živočichů, jeho změnách, početnosti, ekologii ap., neboť jejich analýzou lze již dospět ke konkrétním výsledkům o populačních či areálových trendech za posledních několik desetiletí. To však je pouze jeden z mnoha příkladů, ve kterých je potřeba fungujícího bibliografického systému doslova akutní - další široké možnosti využití se kromě základního výzkumu nabízejí v aplikované praxi (zemědělství, lesnictví, myslivost), výuce (různé stupně škol), ochranářské praxi (pracoviště ochrany přírody), v neposlední řadě i v osvětě (muzea, zájmové kroužky a instituce, zoologické zahrady, nevládní organizace) a popularizaci přírodních věd (redakce časopisů a dalších médií).
Pro území ČR se začaly podobné snahy o přehledné podchycení literární produkce objevovat již koncem 19. století, avšak teprve od šedesátých let 20. století byly v některých oborech dokompletovány a pravidelně aktualizovány (ptáci, částečně savci či regionální přehledy). Omezené možnosti bohužel zároveň nedovolily současně se soupisem pramenů zpracovávat indexy (druhové, místopisné atd.), které by umožnily v krátké době orientaci ve zpracovávaných druzích, lokalitách či územích, nebo užších problémech v každé práci projednávaných. Stále narůstající počet publikací tak znesnadňuje a někdy již znemožňuje vyhledání relevantních pramenů.
Je proto možné konstatovat, že takovou úplnou a rychlou orientaci každému po všech dosavadních pramenech umožní teprve kompletní zpracování bibliografie v elektronické formě. Jedním z takových projektů je Česká zoologická bibliotéka, připravovaná firmou Vladimír Vrba - TKV za aktivní spolupráce řady odborníků a specialistů z našich výzkumných pracovišť (např. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Národní muzeum, Česká zemědělská univerzita, Palackého univerzita v Olomouci, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká společnost ornitologická). Poměrně ambiciózní projekt, který byl zahájen v roce 2004 si klade za cíl vypracovat a do užívání zavést programové vybavení zajišťující postupné vedení bibliotéky ptáků, savců, plazů, obojživelníků, ryb a hmyzu obsahující seznam citací souvisejících s uzemím České republiky a nebo vydané českými občany. K jednotlivým citacím umožnit přiřazení rešerší, v pokročilejší fázi projektu i pdf soubory jednotlivých titulů (zejména starších, obtížně dostupných ročníků časopisů, brožur, sborníků a jiných neperiodických publikací, nepublikovaných zpráv apod.). Ve spolupráci s předními odborníky a vydavateli odborně zaměřených časopisů je snaha organizačně zajistit maximální průběžné naplňování databáze jak novými citacemi, tak citacemi z minulých let s ambicemi co nejúplnějšího bibliografického pokrytí jednotlivých titulů (zvláště u odborných časopisů jít do minulosti co možná nejdále to bude možné). Ke všem citacím přiřadit indexy umožňující efektivní využívání bibliografické databáze volbou jednoho či více zadávajících kritérií.
Mezi subjekty, které přicházejí při využívání biblioték v úvahu jsou odborné ústavy a organizace (ústavy AV ČR, muzea, rezortní výzkumná centra apod.), školy různých stupňů, zejména střední a vysoké, pracoviště státní ochrany přírody, rezortní pracoviště lesnictví a zemědělství, nevládní organizace, kulturně vzdělávací zařízení (knihovny, zoo, botanická zahrada, knižní i časopisové redakce), jednotlivci mající zájem o zoologii. V neposlední řadě nelze opomíjet ani mezinárodní dosah biblioték umožňující prostřednictvím webu sledovat odbornou "produkci" v České republice a operativní využívání získaných výsledků, jakož i výměně mezinárodních poznatků a zkušeností. Po naplnění základní české databáze se naskýtá možnost vzájemného propojení s obdobnými projekty v zahraničí (zejména EU), případně iniciovat jejich vznik s preferencí co největšího stupně kompatibility databázových prostředků.
Důležité je, že kromě bibliografických citací jeho uživatelé naleznou přehledně uspořádané a snadno dostupné základní údaje o naší fauně včetně odkazů na další internetové informace podobného zaměření.
Pro využití databáze veřejností jsou určeny webové stránky www.biblioteka.cz Webové stránky jsou neustále rozšiřovány o další možnosti vyhledávání a informace.
Projekt Českých zoologických biblioték je otevřený a jsou vítáni všichni zájemci o spolupráci, a to jak při zařazování nových prací, tak při doplňování informací u již zařazených, s cílem co nejkvalitnějšího sestavení jednotlivých indexů.
Kontakt: Z. Vacíková, tel. 723658519, e-mail:vacikova@tkv.cz
Zdena VACÍKOVÁ a Petra MÁLKOVÁ
Redakční poznámka: Ve spolupráci s externím redakčním spolupracovníkem Ing. Ladislavem Šabatou se stal nedílnou součástí Bibliotéky i výpis článků z Myslivosti. Zatím je dostupných šest posledních ročníků a postupně budeme přidávat i zpětně další starší ročníky. Do Bibliotéky lze vstoupit buď přímo na www.biblioteka.cz, nebo přes odkaz Vyhledávání na stránkách www.myslivost.cz
Zpracování dat...