ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Říjen / 2006

Boj o majetek ČMMJ nebo zájem o udržení demokracie a rozvoj myslivosti?

Pavel KOŘAN, MS Hracholusky
Boj o majetek ČMMJ nebo zájem o udržení demokracie a rozvoj myslivosti?
Na stránkách časopisu Svět myslivosti usiluje již delší dobu jeho šéfredaktor ing. Vaca o „rozpohybování stojatých vod ČMMJ". Jádrem je kritika poměrů v ČMMJ, tzv. nedemokratických postupů vedení ČMMJ, neprůhledného (konto Brouk), neefektivního (pojišťovna Halali) a ztrátového (Interlov) hospodaření obchodních společností ve vlastnictví Českomoravské myslivecké jednoty, nedostatečná informovanost členů, apod. Této snaze věnuje značný prostor, v čísle 8/2006 dokonce jedenáct tiskových stran. Budiž ke cti pana šéfredaktora, že kromě vlastního komentáře dává prostor k vyjádření, alespoň v čísle 8, nejen kritikům zastupovaným zejména „kalné vody čeřícím“ JUDr.Vebrem, ale i řádně zvolenému předsedovi Dozorčí rady ČMMJ JUDr. Machalovi.


Jaký je postoj mé osoby, jednatele malého MS, který v ČMMJ nezastával a nezastává žádnou funkci a je tedy na hony vzdálen velké politice a mocenským zájmům kohokoliv, postoj člověka, který si nezávislý úsudek tvoří sám, zpravidla z informací získávaných v tisku?
Je nesporné, že řada věcí se dala po III. sjezdu ČMMJ do pohybu. Těžko říci, do jaké míry k tomu přispěl JUDr. Vebr a spol., podle mého názoru se jedná o výsledky značného úsilí nově zvolených orgánů ČMMJ. Názory JUDr. Vebra působí na první pohled zajímavě a líbivě, jiné přirovnání než populismus s rebelií mě však nenapadá. Co jiného si myslet např. o jeho kritice "nedemokratických postupů některých lidí bývalého i současného vedení ČMMJ" před sjezdem, které dokládá absurditou původně navrhovaného způsobu voleb Myslivecké rady. Prvních 15 osob na kandidátce mělo být členy MR automaticky, což opravdu nehorázné je. Sice opomíjí, že tento návrh nebyl přijat, proč z něj tedy stále dělá pupek světa, ale zejména v jiné části svých myšlenek volá po uspořádání nových voleb, přičemž by "nové členy orgánů vzešlých z loňského sjezdu" nechal dál působit v MR a DR. To je snad demokratické, někoho volit a někoho už ne? Vždyť je to stejná absurdita jako to, co kritizuje u jiných! Asi mu jde více o to zbavit se jemu nepohodlných lidí. Co je to však za demokrata, když není schopen respektovat regulérní výsledky voleb III. sjezdu? Předseda ing. Palas se mi nemusí z řady důvodů líbit, ale byl-li řádně zvolen vůlí kompetentních delegátů, resp. voličů, kteří rozhodli i o způsobu jeho volby, pak to respektuji.
Pane JUDr.Vebře, proč kompenzujete svoji frustraci z výsledků voleb katastrofickými scénáři? Nepodsouvejte mi "rozpolcenost ČMMJ", nevyhrožujte "fatálními následky pro celou myslivost", pokud nebude po vašem. Pro svá tvrzení neuvádíte ani jeden skutečně vážný argument, který by mě zaujal a znepokojil. Síla ČMMJ je jinde, než ve Vašich pochybnostech. Nepřispíváte náhodou ke zmatkům právě tím, že odmítáte jednat s DR a raději halasně vytrubujete své myšlenky (které Vám rozhodně neupírám) na veřejnosti? O publikum Vám jde asi více, než o věcné řešení nejasností u jednoho stolu. Bez publika, ale s písemnými, kontrolovatelnými závěry.
Ale pojďme dál k hospodaření obchodních společností. Nemám k dispozici účetní dokumenty v obvyklých tvarech, kusá čísla a košatější souvislosti prezentované JUDr. Machalou jsou však dost výmluvné. Byla by neskutečná hloupost se zbavovat majetku, který přináší a zejména v budoucnu přinášet může vlastníkovi zisk. Ztráta Interlovu ve výši 14 mil. ve stotřicetimilionovém jmění rozhodně není důvodem pro likvidaci společnosti, o prodeji Halali, byť s vysokou nákladovostí, nemluvě! Už JUDr.Vebrem prezentovaný zájem jiných pojišťoven o Halali svědčí o tom, že nejde o nemocnou či neperspektivní společnost.
Prakticky každodenně jsme i mimo ČR svědky nejrůznějších spekulací s majetkem obchodních společností, měli bychom tedy být opatrní a poučitelní. Mně spíš vadí metoda, pro jakou se Myslivecká rada pro řešení obou společností rozhodla. Cestu zjevně tendenčních poradních skupin pokládám za špatnou. Pokud se má uplatnit přísně ekonomický pohled a Myslivecká rada má zájem o objektivní posouzení, je k dispozici řada nezávislých auditorských firem. Jejich analýzy by nenesly tak hlubokou stopu skupinových zájmů. Myslivecký pohled si Myslivecká rada může dosadit sama.
Ze souvislostí naznačených JUDr. Machalou opravdu vzniká dojem, že si konkrétní jednotlivci hrají malou domů. Názor JUDr. Vebra na to, že ČMMJ nemá podnikat, rozhodně nesdílím. Problém je ve způsobu řízení obchodních společností, nikoliv ve vlastníkovi. I občanská sdružení umí úspěšně podnikat, stačí vystoupit z ulity svých problémů a rozhlédnout se.

Novela stanov ČMMJ
Když něco nefunguje, změní se stanovy, to je obvyklé klišé spolků. Ale jistě, stanovy jsou základní normou občanských sdružení a je nutné jim věnovat náležitou pozornost. JUDr. Vebr neuvádí v čem jsou stanovy přežité, JUDr. Machala částečně ano. Za podstatné však pokládám, aby návrh novely byl poskytnut širšímu připomínkovému řízení. Ne každá připomínka může být zohledněna, ale právo členů vyjádřit se ke svému základnímu dokumentu by nemělo být opomenuto.

Informovanost členů - nekonečný příběh a další spolkové zaklínadlo
Na rozdíl od JUDr. Vebra, který svou palbu soustředil zejména na časopis Myslivost a jaksi nehodlá vnímat výrazné zlepšení v informovanosti po III. sjezdu, já vidím komunikační jádro v roli OMS, které mají k MS a členům - fyzickým osobám nejblíže. Elektronická linka ČMMJ - OMS - MS je jednoduchá, rychlá a operativní, informace mohou plynout oběma směry. O zamyšlení stojí jednotné dovybavení sekretariátů OMS kompatibilními počítači, jednorázová investice by po výběrovém řízení na dodavatele nebyla zase tak velká. I s vědomím, že starého psa novým kouskům nenaučíš jsem přesvědčen, že i obsluha elektronické komunikace by se obecně zvládla, byť tomu současná úroveň třeba webových stránek mnohých OMS nenasvědčuje. Koncový uživatel - MS jistě rád nabídne jeden z privátních PC.
Celostátní měsíčník s dlouhými výrobními lhůtami nemůže být, kromě nadčasových informací, aktuálním médiem. Nebo co takhle zavedení intranetu pro členy ČMMJ (zprávy z jednání, porad apod.), případně extranetu pro volené funkcionáře s přístupovými kódy, s ekonomickými informacemi důvěrnějšího charakteru, ne vše může být veřejné? Pro klub informatiků ing. Štípka by spuštění systému jistě byla hračka. Ale systém sám nic nevyřeší, navíc už v určité podobě existuje. Podstatný je zájem o informace zdola. O tom, ale i dalším někdy příště.

Co závěrem?
Dospěl jsem k poznání, že jak JUDr. Machala, tak další řádně zvolení vrcholoví funkcionáři ČMMJ by se neměli nechat zviklat ve svém přesvědčení, snahách i práci, ke které mají plný mandát. Samozřejmě, budete terčem kritiky, pro výkon funkce ve spolcích je nevděk některých členů typický. Dobře míněná kritika Vás však nenechá usnout na vavřínech. Teď ale rozhodně nepodléhejte tlakům podnikajících zlatokopů, kterým pravděpodobně více záleží na krátkodobém pohybu kapitálu - do doby než se projí žlab dočasně zaplněný výnosem z prodejů majetku - než na budoucnosti silné myslivecké organizace - ČMMJ! Byť ve svých průhledných prohlášeních tvrdí opak.
Pavel KOŘAN, MS Hracholusky

Zpracování dat...