ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Říjen / 2006

Komentář k výsledkům myslivecké statistiky za rok 2005

Myslivost 10/2006, str. 11  Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Ministerstvo zemědělství vydalo v srpnu souhrnné údaje myslivecké statistiky vykazované uživateli honiteb na statistickém tiskopisu Mysl-1-01. Na základě údajů této statistiky a údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách ČSÚ, jsem provedl rozbor některých údajů v časovém období let 1995 až 2005. A výsledky jsou docela zajímavé.Výměra honební plochy
se v posledních letech příliš nemění, včetně výměry obor. Nemění se příliš ani počet osob vykonávajících v honitbách myslivost.
Bohužel, poněkud jiná situace je v mysliveckém plánování, které je především věcí uživatelů a držitelů honiteb. Normované stavy zvěře k 1.4. 2006 jsou na připojené tabulce, v dalších tabulkách jsou dlouhodobé přehledy sčítaných stavů zvěře (jarní kmenové stavy) a lov zvěře podle druhů za jednotlivé roky sledovaného období (1995 - 2005). Postupně ale k jednotlivým druhům zvěře.

Jelení zvěř
Tato zvěř je normována na 853 845 ha honební plochy. Normovaný stav je 14 749 ks. Přes lov, který se pohybuje výrazně nad tyto stavy (v roce 2005 celkem 20 638 ks), sčítaný stav této zvěře, vykazovaný uživateli honiteb, neustále stoupá (v roce 1995 17 712 ks, v roce 2005 20 638 ks). Pokud by byly dodrženy kmenové stavy, lov jen přírůstku normované
populace by se měl pohybovat asi na úrovni 5000 až 6000 ks ročně.

Daňčí zvěř
Daňčí zvěř je normována na 323 719 ha honební plochy. Normovaný stav je 14 819 ks. Lov této zvěře od roku 1995 neustále stoupá (od 6500 do 10 000 ks), sčítaný stav vykazovaný uživateli honiteb v roce 2006 je celkem 21 676 ks. Pokud by byly dodrženy kmenové stavy, lov jen přírůstku normované populace by se měl pohybovat asi na úrovni 5000 ks ročně.

Mufloní zvěř
Muflon je normován na 270 568 ha honební plochy ve stavech 10 875 ks. V roce 2005 bylo uloveno celkem 6870 ks mufloní zvěře. Pokud by byly dodrženy normované stavy, lov by se měl pohybovat asi na úrovni 5000 až 6000 ks.

Srnčí zvěř
Srnčí zvěř je naší nejrozšířenější zvěří. Je normována na celkem 6 100 585 ha honební plochy, tj. v podstatě ve všech honitbách. Normovaný stav je 279 468 ks. V posledních letech se lov této zvěře pohybuje kolem 120 000 ks ročně. Pokud by byly dodrženy normované stavy, odhaduji roční lov (jen přírůstu) na celkem 110 000 ks.

Černá zvěř
Tato zvěř je normována na 952 390 ha honební plochy. Je skutečností, že se vyskytuje během roku i v honitbách, které nemají minimálně 500 ha lesa. Normovaný stav této zvěře v ČR je 10 870 ks, přičemž sčítaný stav se v dlouhodobém průměru pohybuje kolem 40 000 ks. Je zcela jasné, že tato zvěř "neuznává vyhlášku MZe" a běžně se vyskytuje v řadě i jen polních honiteb. I když se sčítané stavy pohybují kolem 45 000 ks, lov v posledních letech stoupá. V roce 2004 bylo uloveno celkem 120 995 ks a v roce 2005 100 557 ks černé zvěře. Lov, při dodržení kmenových stavů, by se měl pohybovat asi na úrovni 15 000 až 20 000 ks.

Zajíc
Zajíc je normován na celkem 4 010 901 ha honební plochy. Je potěšující, že sčítané stavy této zvěře se v posledních letech zvyšují. Zvyšuje se i lov této zvěře. V roce 2005 bylo uloveno celkem 91 907 ks.

Bažant
U bažanta je podobná situace jako u zajíce. Jeho sčítané stavy a lov se neustále zvyšují.

Na závěr si dovolím několik vět komentáře.
Jsem toho názoru, že stavy spárkaté zvěře, zejména srnčí a jelení zvěře, po poslední dlouhé zimě jsou nižší, než vykazuje oficiální statistika, tedy než vykázali uživatelé honiteb. Měl jsem možnost navštívit a poznat několik honiteb, a na základě toho jsem názoru, že současné stavy, zejména srnčí zvěře, jsou nižší než ve statistice vykazované.
Je otázkou, jak se s touto situací vyrovnají uživatelé a majitelé honiteb. Jedná se podle mého názoru o dlouhodobost hospodaření s touto zvěří. Uživatelé a držitelé honiteb by měli zvážit výši naplánovaného lovu, zejména holé zvěře v tomto roce, vzhledem k tomu, že konečný počet úhynů k datu statistiky (31. 3.) v mnohých honitbách nemusel být a jistě nebyl konečný.
Černá zvěř se vyskytuje v podstatě na území celého státu. I když se její lov zvyšuje, došlo v posledních letech k výrazné redukci stavů. Snad právě nyní nastal okamžik, začít s touto zvěří začít rozumně hospodařit, a to zejména v honitbách, kde je tato zvěř normována.
Je potěšující skutečností, že se stavy drobné zvěře v dlouhodobém průměru zvyšují, a to jak zajíců, tak i bažantů. Snad je to dáno změnou biotopu nebo mysliveckou péčí o tyto druhy zvěře. Je na uživatelích honiteb, aby s drobnou zvěří v dalších letech hospodařili tak, aby stavy dosáhly alespoň stavů let sedmdesátých.

Myslivecká statistika, zejména vykazované jarní sčítané stavy, by měla být pro uživatele a držitele honiteb východiskem pro roční myslivecké plánování. Reálné stavy zvěře, v termínech stanovených Krajskými úřady, se dají zjistit sčítáním u krmelců, počítáním stop atd. Nemusí to ale vždy představovat jen "natláčku" za využití všech myslivců nebo brigádníků. Myslím si, že se bohužel, v mnoha honitbách sčítání zvěře podceňuje a v podstatě se plánuje zpětně od stolu systémem co chceme lovit a od toho se počítají sčítané stavy. Je to podle mne důsledek vysokých nájmů nebo neodpovědnosti mysliveckých hospodářů. Uvědomme si, že myslivecká statistika, zejména v dlouhodobém sledování, vypovídá nejen o kvalitě výkaznictví, ale také, a to zejména, o kvalitě našeho mysliveckého hospodaření.
Myslivecké hospodaření se zvěří je dlouhodobou záležitostí a má vliv na celou řadu činností člověka v přírodě. Ať již se jedná o zemědělské nebo lesnické hospodaření. Statistická čísla v dlouhodobém průměru jsou exaktní a vypovídají o řadě skutečností. Pokusme se nad nimi zamyslet. Jak lze například vysvětlit skutečnost, že jelení zvěře se v posledních letech loví daleko víc než jsou její normované stavy, přičemž sčítané stavy neustále stoupají? Je to objektivní skutečnost nebo jen snaha uživatelů honiteb "lovit" za každou cenu tuto zvěř? V dlouhodobém sledování škody na lesních porostech touto zvěří klesají. To také o něčem vypovídá.

Přiložené dokumenty

Zpracování dat...