ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Říjen / 2006

NATURA 2000 Od Svatého Huberta až k Evropské unii

Myslivost 10/2006, str. 5  MVDr. Pavel FOREJTEK, CSc.
NATURA 2000 je sítí lokalit, vybraných na území Evropy dle Směrnice o ptácích (č. 79/409) a Směrnice o stanovištích (č. 92/43), jejímž cílem je zajistit ekologickou stabilitu těchto území. V současné době tvoří tuto síť více než 25 000 lokalit pokrývajících území asi 60 milionů hektarů. Takto rozsáhlá území se samozřejmě dotýkají všech obyvatel, resp. uživatelů, žijících v těchto oblastech a samozřejmě se dotýkají také myslivců a lovců.

FACE (Federation of Associations for Hunt and Conservation of the E.U. - Federace evropských mysliveckých svazů) podporuje proaktivní strategii účasti myslivců při plnění cílů NATURA 2000 na evropské úrovni. V rámci těchto aktivit FACE připravila projekt s názvem "Zvýšení zájmu o NATURA 2000 mezi uživateli - v tomto případě myslivci", realizovaný v roce 2006 formou seminářů a názorných příkladů v jednotlivých zemích Evropské unie. Tento projekt společně financují Evropská komise a ELO (European Landowners Organisation - Evropská organizace vlastníků pozemků) za podpory BirdLife International (Mezinárodní organizace na ochranu ptáků).
Cílem projektu je zdůraznit pozitivní aspekty a příležitosti, které může přinést NATURA 2000 pro veřejnost žijící a pracující v této síti a současně chce projekt také mapovat a řešit problémy, které se v této souvislosti mohou vyskytnout.
Projekt byl organizovaný formou pěti seminářů, uskutečněných v různých zemích Evropské unie, kterých se zúčastnilo 25 zástupců jednotlivých členských států EU, kteří měli možnost vzájemně si vyměnit svoje poznatky a zkušenosti, setkat se se zástupci Evropské komise a představiteli řady organizací, jejichž aktivity souvisí s ochranou přírody, sítí NATURA 2000, vlastnickými vztahy k pozemkům, lovem či využíváním ostatních přírodních zdrojů.
První seminář, který se uskutečnil 1. - 4. června 2006 v Bruselu a následně v severní Francii, byl součástí Zeleného týdne (Green week), organizovaného Evropskou komisí jako fórum všech aktivit, ovlivňujících přírodu Evropy. Zúčastnilo se jej nejen mnoho ekologických státních i nevládních organizací, ale svoji návštěvou tuto akci podpořila také řada významných politických osobností. Mezi nejvýznamnější hosty akce Green week patřil také bývalý český president Václav Havel.
V jedné z jednacích síní Evropské komise probíhalo také zahajovací jednání projektu "Zvýšení zájmu o NATURA 2000 mezi uživateli- v tomto případě myslivci".
V zahajovacích projevech odeznělo velké množství zajímavých informací, ale především řada prohlášení, z nichž některá jsou pro současnou podobu české myslivosti, provozované v síti NATURA 2000, předmětem závažných diskuzí a hledání přijatelných řešení, jiná jsou naopak pro budoucnost myslivosti velmi podnětná a z hlediska častých výpadů proti myslivosti velmi nadějná. Vzhledem k obsažnosti jednotlivých referátů jsem vybral alespoň některé zásadní fakta či údaje, které uvádím včetně jména autora referátu.

Jednání zahájil generální sekretář FACE dr. Yves Lecocq, který uvedl, že setkání lovců a myslivců v době konání akce "Green week" není náhodné, ale zcela jednoznačně dokladuje účast myslivců na zelených aktivitách, tedy na aktivitách, které významným způsobem ovlivňují přírodu. Cílem aktivit FACE je spojit aktivity těch skupin, které přírodní zdroje využívají s těmi, které tyto zdroje chrání. Zdůraznil, že nelze interpretovat systém NATURA 2000 jako přísnou ochranu přírody, nýbrž jako snahu udržet vysoký stupeň biodiverzity na těchto vybraných územích za podmínek udržitelnosti současného způsobu využívání těchto území člověkem. Nutné je vyloučit takové faktory, které významným způsobem negativně ovlivňují cíle, pro které byla jednotlivá území NATURA 2000 vyhlášena.

V následujících vystoupeních zástupců Evropské komise (Anne Taller, Nicholas Hanley) bylo konstatováno, že donedávna neexistoval dialog mezi ochranářskými aktivitami a mysliveckými či loveckými organizacemi. Nyní se však tento dialog stává součástí "zelených aktivit" a je nutné prohlubovat a rozšiřovat jeho intenzitu především v oblasti spolupráce myslivců a lovců s ochranáři a vlastníky pozemků, dále v oblasti zvyšování zájmu veřejnosti o otázky ochrany přírody, v oblasti mezinárodní spolupráce a při přípravě projektů s mysliveckou problematikou (těch je dosud velmi málo). Zákaz lovu v síti NATURA 2000 není cílem žádného z projektů Evropské komise, naopak udržitelný lov v síti chráněných území je předmětem současných aktivit jak Evropské komise a FACE, tak i zástupců vlastníků pozemků či BirdLife International. Některé zásadní principy (např. zákaz lovu v době rozmnožování či v období migrací) však bude nutné zapracovat do národních legislativních předpisů.

Zástupce Evropského parlamentu a prezident "Komise pro udržitelný lov" dr. Michael Exner zdůraznil, že lov a NATURA 2000 jsou zcela kompatibilní pojmy a za hlavní cíl současných aktivit považuje spolupráci ochranářských aktivit s těmi, kteří přírodní zdroje využívají. Ochrana přírody nesmí být sentimentálním diktátem, ale snahou společnosti o udržitelný stav životního prostředí pro všechny organizmy. Jako diskutabilní příklad uvedl snahy o znovuosídlování území Evropy velkými šelmami, které má význam pouze tam, kde je pro tyto živočichy vhodné životní prostředí, nikoliv tam, kde si to určité skupiny ochranářů z nostalgických důvodů přejí. Jako pozitivní příklad uvedl ochranu velkých šelem ve Finsku, kde součástí managementu těchto zvířat je také jejich lov.

Velmi zásadní a pro další spolupráci zásadní bylo vystoupení Konstantina Kreisera, zástupce BirdLife International, který konstatoval, že ještě před 10 lety nebyl dialog mezi ochranáři a mysliveckými a loveckými organizacemi možný. V roce 2004 došlo k podpisu smlouvy mezi FACE a BirdLife International, jehož hlavním cílem je zastavit pokles biodiverzity do roku 2010. Pro efektivní spolupráci je nutné respektovat existenci zvěře a lovu, je nutné hledat finanční zdroje na ochranu stanovišť včetně ochrany všech organizmů a zapracovat pravidla ochrany biodiverzity včetně existence lovu do plánů péče pro jednotlivá území NATURA 2000. Systém chráněných území NATURA 2000 potřebuje pomoc myslivců a lovců, kteří svojí činností významně ovlivňují biodiverzitu území a mohou velmi pozitivně ovlivňovat její budoucí kvalitu.

První terénní exkurze směřovala do belgických Arden. V okolí městečka Saint Hubert, místa kde odpočívá patron myslivců Svatý Hubert, se nachází významná síť chráněných lokalit NATURA 2000, z nichž část je zařazena současně i do programu LIFE-Nature Project. Pro myslivce je to nádherný komplex honiteb včetně honitby patřící královské rodině, se zvěří jelení, daňčí, srnčí a černou. Když nás místní koordinátor Life - Nature projektu, biolog Gepard Jadoul seznamoval s charakteristikou oblasti a společně se svým kolegou lesníkem nás informovali o stavech zvěře, připadali jsme si trochu jako v jiném světě. Na ploše více než 45 000 ha zde žije ve volnosti asi 2200 kusů jelení zvěře (tedy asi 45 - 50 kusů na 1000 ha), pravidla pro její lov se však přísně dodržují s cílem zajistit správný poměr pohlaví a odpovídající věkovou skladbu populace. Velké pozorovatelny zvěře určené pro nemysliveckou veřejnost jsou pozitivní inspirací i pro naše honitby. Úcta a láska ke zvěři, která byla průvodním jevem všech referátů jednotlivých odborníků v této lokalitě, byla opravdu překvapující a posluchač měl dojem, že zachování biodiverzity území včetně velké zvěře je jediným zájmem místních hospodářů. A ti si jej nekazí honbou za dřevem či bodovanými trofejemi.
Také následující zastávka v honitbě Avesnois (severní Francie) byla pro středoevropského myslivce překvapujícím, o to však více poučným zážitkem. Honitba se nachází v síti NATURA 2000 (mokřadní stanoviště) a cílem exkurze bylo lovecké zařízení pro lov vodní pernaté zvěře. Robustní stavba jakéhosi zděného krytu, do kterého lovec usedá a v průběhu noci loví kachny a husy, usedající na vodní hladinu, byla většinou účastníků přijímána se zjevnými rozpaky, neb jen stěží lze uvěřit, že za těchto nočních podmínek lovu lze rozeznávat jednotlivé druhy přilétajících kachen. Navíc se tyto kachny střílí až po dosednutí na hladinu. Přítomní zástupci francouzské lovecké organizace nám však vysvětlili, že tento druh lovu je v této oblasti tradicí a tudíž je schválený národní legislativou Francie a je tedy lovem legálním. Konkrétní doklad o tom, že argument "to Brusel nepovolí", je pouze výmluvou neschopných úředníků. I když v tomto případě by to možná bylo lepší.
Pokračování v příštím čísle
MVDr. Pavel FOREJTEK, CSc.

Zpracování dat...