ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Srpen / 2006

JESENICKÝ KAMZÍK včera, dnes a zítra?

Myslivost 8/2006, str. 14  Jiří HANÁK
Historie chovu kamzičí zvěře v Jeseníkách je myslivecké veřejnosti známa. Kamzíci byli v Jeseníkách vysazeni do obor v roce 1913 a následných letech. Do volnosti byli vypuštěny tlupy tlupy. Z obory Na Kamenci v roce 1924 bylo vypuštěno 21 kusů a z obory v lokalitě Vidly v roce 1939 také 21 kusů celkem tedy 42 kusy. Po desetiletí trvající stagnaci stavů a početnosti došlo od počátku 50. let minulého století k postupnému zvyšování stavů.

Kamzík se stal v té době ozdobou Jeseníků. V roce 1979 byla poprvé vyhlášena oblast chovu kamzíka horského Hrubý Jeseník s normovaným kmenovým stavem 800 kusů. Nejvyšší stavy kamzičí zvěře v té době byly odhadovány až na 1000 kusů.
Později od 90. let nastala silná redukce stavů, doslovné tažení proti kamzíkům, oblast chovu po změnách honiteb po roce 1993 přestala fungovat. Po znovuvyhlášení chovatelské oblasti kamzičí zvěře Hrubý Jeseník Krajským úřadem Olomouckého kraje v prosinci 2004, kterému předcházela složitá jednání, proběhlo počátkem září 2005 první společné jednání vlastníků a uživatelů honiteb.
V nově vyhlášené oblasti chovu je stanoven normovaný kmenový stav 151 kusů (38 kamzíků, 80 kamzic, 33 kamzíčat) a minimální kmenový stav 106 kusů. Jarní kmenové (sčítané) stavy jsou přibližně 160 kusů.
Podle mého názoru lze daný NKS považovat za minimální a v žádném případě nezaručuje trvalou genetickou variabilitu populace, kdy původní NKS bylo možné považovat za spodní biologickou hranici zachování genetické variability. Rovněž poměr pohlaví 1:2,1 považuji za krajní hranici únosnosti a podle mého názoru by byl z hlediska chovu vhodnější poměr pohlaví nejvýše 1:1,5 ve prospěch kamzic (i když současná legislativa to stanovuje jinak).

Plán chovu kamzičí zvěře
Pro rok 2005 byl stanoven plán lovu kamzičí zvěře v oblasti chovu v rozsahu 27 kusů (14 kamzíků, 13 kamzic, 2 kamzíčata). Krajský úřad Olomouckého kraje doporučil lovit kamzičí zvěř podle následujících zásad:
- závazná je celková výše lovu, skladbu je přípustné změnit ve smyslu zašetření kamzic,
- u kamzíků odstřel zaměřit méně na I. a více na III. věkovou třídu, šetřit II. věkovou třídu,
- u kamzic odstřel zaměřit na III. věkovou třídu, šetřit I. a II. věkovou třídu,
- kamzíčata nelovit vůbec s výjimkou nutného sanitárního odstřelu.
Při posuzování chovné hodnoty kamzičí zvěře bylo doporučeno řídit se chovatelskými kritérii, která jsou podrobně uvedena v knize Ing.Jiřího Mlčouška Kamzíci v Jeseníkách (Praha 1993, strana 119 - 122, kapitola Doporučené zásady chovu kamzičí zvěře v chovatelské oblasti Hrubý Jeseník, bod 8. Praxe průběrného odstřelu).
Jako člen myslivecké komise OMS ČMMJ v Šumperku pověřený monitoringem problematiky kamzičí zvěře jsem své podněty a návrhy k chovu kamzičí zvěře v oblasti Hrubý Jeseník nechal umístit na webové stránky OMS Šumperk (www.myslivost.cz/omssumperk), kde jsou součástí zápisu myslivecké komise ze dne 8.12.2005.
Na chovatelské přehlídce trofejí spárkaté zvěře správní oblasti MěÚ Šumperk, konané v Rapotíně ve dnech 25. - 26.února 2006 měla myslivecká veřejnost možnost shlédnout první výsledky průběrného odstřelu v nově ustanovené oblasti chovu.

Lov kamzičí zvěře
Celkem bylo v roce 2006 z celkového plánu lovu 27 kusů dospělé kamzičí zvěře předloženo na CHP včetně konané v Jeseníku, fyzicky pouze 9 trofejí (5 kamzíků, 4 kamzice) a k dalším uloveným kusům byly dodány bodovací tabulky. Předložených trofejí vzhledem k provedenému odstřelu bylo méně než 40% a k dalším 20% byly alespoň bodovací tabulky. Předložení ulovení kamzíci ve věku 5 a 6 let byli vesměs chovní, s výjimkou sanitárního odstřelu jednoho kamzíka s abnormitou růstu růžků v okrese Jeseník. Všichni předložení kamzíci měli bodové hodnoty trofejí v rozsahu 81,85 až 90,82 bodů CIC. Od čtyř dalších kamzíků ve věku 3 až 8 let byly dodány pouze tabulky bodové hodnoty uváděné uživateli honiteb byly v rozsahu 63,80 až 100,50 bodů CIC. U hodnocených kamzíků bylo zjevné, že se jednalo vzhledem k věku a uváděné hmotnosti (až 36 kg) o silné trofejové jedince, kteří měli všichni přejít bez odlovu do III.věkové třídy, kde by své vlohy pro tvorbu silných trofejí předávali dál. Dokazuje to také, že v populaci jesenického kamzíka je jasná absence dospělých kamzíků III.věkové třídy. Je to důsledek z několika předchozích let, kdy byly loveni hlavně čtyřletí kamzíci a mezi nimi se objevilo i několik mimořádně nadějných jedinců v tomto věku již s trofejemi blízko medailové hranice.
Poněkud jiná situace je u kamzic. U předložených trofejí kamzic lze konstatovat, že byl plněn stanovený cíl plánovaného odstřelu pro III.věkovou třídu a byly loveny kamzice ve věku nad 10 roků. Vesměs se jednalo o kamzice s výrazně podprůměrnou hmotností a nižší bodovou hodnotou v rozmezí od 80,17 do 91,30 bodů CIC, než by tyto kusy při řádně prováděném průběrném odstřelu měly podle dříve prováděných odborných analýz mít. Kamzice ulovené v I. a II.věkové třídě ve věku 2 až 5 let a předložených bodovacích tabulkách s hodnotami 64,45 až 81,95 bodů CIC neměly být v žádném případě loveny. Z chovatelského hlediska vzhledem k nízkým NKS kamzičí zvěře je žádoucí co nejvíce starých kamzic vyřadit z chovu a jejich stav nahradit kvalitní populací v II.věkové a začátku III. věkové třídy (do věku 10 let). Vyplývá to jak z odstřelu, tak i terénních pozorování, že kamzice ve věku nad 10 let tvoří podstatnou část v jejich současné populaci. Jejich zašetřování při odstřelu je neopodstatněné, neboť vzhledem k svému věku již neposkytují tak kvalitní potomstvo. V poslední době se také v některých případech ukazuje výskyt zcela podprůměrných trofejí i nežádoucího tvaru s mimořádně širokou atypickou rozlohou a nízko začínajícími zakřivením růžků.

Pohled do budoucna
Pro příští období je především nutné dosáhnout, aby počet trofejí předložených na chovatelských přehlídkách k ohodnocení komisí byl co nejpočetnější. Dále by měly být podrobně hodnoceny trofeje i z hlediska současné dynamiky růstu růžků, a to pro porovnání zda dříve vypracovaná kritéria jsou pro současné podmínky chovu optimální. Za tímto účelem navrhuji výboru chovatelské oblasti ustanovit člena Ústřední hodnotitelské komise jako oficiálního hodnotitele trofejí. Ten by po oznámení o ulovení kamzičí zvěře nájemcem honitby v co nejkratší době po ulovení kus zdokumentoval a trofej obodoval a s tímto poradcem pro výstavnictví a hodnocení trofejí bych úzce spolupracoval. Takto provedené ohodnocení trofejí a posouzení ulovených kusů by sloužilo jako materiál, ze kterého by mohl výbor chovatelské oblasti vycházet pro stanovení hodnot kritérií pro další chovatelská opatření při zkvalitňování zvěře a provádění průběrného odstřelu. Sloužila by k celkovému posouzení účinnosti opatření v dalším chovu kamzíků v Jeseníkách. V také v budoucím období při zvyšování chovné a trofejové kvality populace kamzíka horského v Jeseníkách.
Jiří HANÁK
OMS Šumperk


Zpracování dat...