ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Srpen / 2006

Komentář k jednání Sboru zástupců

Myslivost 8/2006, str. 23  Ing.Miroslav KRAUS
Vážení kolegové myslivci, byl jsem na jednání Sboru zástupců (SZ) dne 24.6.2006 v Praze jako člen Myslivecké rady ČMMJ a podílel jsem se na přípravě podkladů pro delegáty. Před zahájením jednání jsem měl docela dobrý pocit a to proto, že se nám, jako nové MR podařilo připravit a odeslat na jednotlivé OMS dostatečné podklady. Protože se jednalo většinou o podklady k hospodaření, tak se na tom podílela i Ekonomická komise, kterou řídím. Dovolím si tvrdit, že předložené rozbory mohly dobře posloužit k orientaci v hospodaření obchodních organizací a sekretariátu ČMMJ a každý delegát se na jednání mohl dobře připravit.


Velká pozornost byla kladena na vypovídací schopnost hlavně u podkladů k hospodaření Interlovu, s.r.o. a Halali, všeobecná pojišťovna, a.s.. Na Sboru zástupců měla padnout zásadní rozhodnutí o budoucnosti těchto obchodních organizací.
Během jednání SZ bylo zřejmé, že není akutní důvod pro ukončení činnosti Halali, která dosud hospodaří se ziskem. Skutečností je to, že ČMMJ, jako majoritní vlastník může kdykoliv v budoucnosti rozhodnout o Halali. Je potřeba si uvědomit, že tento SZ rozhodl v této souvislosti i o tom, že tolik diskutovaný dům v Jungmannově ulici čp.25 zůstává navždy v majetku Halali. Vyřešila se s tím dlouholetá kauza přesunovaná z jednoho Sjezdu ČMMJ na další - "vyvedení domu Jungmannova 25 z majetku Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. do majetku ČMMJ". Naše Ekonomická komise si oddychla, protože měla za úkol stanovit možné způsoby řešení tohoto problému. Možná, že bude velká část členů ČMMJ tímto konstatováním rozhořčena, ale tvrdá realita je, že se nedá "vyvést" ze samostatného právního subjektu, kterým bezpochyby Halali je, žádný majetek bez toho, aniž by se odkoupil nebo se zaplatily daně z darování apod. Prostě bez zásadního vlivu na další činnost Halali to prostě nejde. Proto se rozhodovaly pouze dvě varianty řešení, a to buď zachování pojišťovny s domem, a nebo její zrušení a tím získání domu a majetku pro další činnost ČMMJ. Sbor zástupců rozhodl pro zachování pojišťovny.
Je rozhodnuto, ale teď bude záležet na hospodaření pojišťovny Halali, na kontrole jejího hospodaření a musí také řádně fungovat Představenstvo a Dozorčí rada a hlavně se musí okamžitě přijímat opatření, pokud by došlo ke zjištění nedostatků. Práce komise, která připravovala podklady pro SZ nebyla marná. Jasně se ukázalo, že není jiných možností, než byly předloženy. ČMMJ vlastní "pouze" akcie Halali a jejich hodnota závisí na trhu a na hospodaření pojišťovny Halali.
Velmi smíšené pocity jsem měl při projednávání problematiky Interlovu, s.r.o.. Z konečného výsledku je zřejmé, že delegáti nevěděli co chtějí. Bohužel zde rozsáhlá práce pověřené komise vyzněla naprázdno a profesionálně konstatované závěry byly demagogicky přehlušeny laickými úvahami. Od předsednického stolu mělo zaznít jasnější stanovisko MR a fundovanější vysvětlení. Musíme si položit základní otázku co vlastně chceme. Jestli zachránit zbylý majetek Interlovu pro další činnost ČMMJ a nebo zachovat Interlov jako fungující organizaci.
Je asi potřeba k tomu provést vysvětlení a zároveň se omlouvám těm, kterým jsou zásady pro činnost obchodních organizací jasné. Interlov, s.r.o. je naprosto samostatnou právnickou osobou a jeho vlastník ČMMJ ovlivňuje jeho činnost přes Valnou hromadu . Neexistuje to, že ČMMJ si může nějaký majetek "vyvést" před zahájením likvidace, ale ani během normálního fungování Interlovu (pokud si znovu neotevřeme nějaké tajné konto). To není možné!! Bohužel se to stalo hlavním mottem při projednávání usnesení. Je pouze možné, že Interlov odprodá a nebo daruje část svého majetku, to ale nelze provést bez toho, že se vše musí řádně zaplatit a nebo odvést darovací daň. Musíme si uvědomit, že varianta zachování Interlovu s menším rozsahem činnosti a se "zdravým majetkem" je reálná. Ale veškeré finanční prostředky z prodeje nepotřebného majetku, z prodeje Spořilova apod. zůstávají na účtech Interlovu. Není možné je "vyvést" do ČMMJ, tak jak se to prezentovalo na SZ.
Budeme mít možná zdravou obchodní organizaci třeba s polovičním majetkem, která bude mít na účtech peníze za prodaný majetek a s těmi bude hospodařit. Z minulosti máme zkušenost, že jako ČMMJ neumíme dobře kontrolovat činnost obchodní organizace. A tak se může stát, že za čas budeme řešit problémy v hospodaření znovu a budeme hledat viníka. Tuto základní informaci pro delegáty připravila komise ve svém obsáhlém materiálu. Je potřeba naprosto jasně formulovat co chceme.
Pokud je to zachování Interlovu pod správou ČMMJ, tak budeme mít vliv na jeho činnost. Musíme přijmout nový systém kontroly hospodaření. Musíme počítat s tím, že možná bude hospodaření ztrátové a že se dále majetek Interlovu bude "požírat" na úhradu nákladů. Musíme ale také rozhodnout o tom, jestli plánované rekonstrukce a nové plánované investice z peněz za prodaný majetek budou přínosem pro další rozvoj. To musíme jako vlastník fundovaně rozhodnou a nést za to odpovědnost. To je riziko podnikání a je veliké.
Jmenovaná komise zvažovala a předložila na jednání SZ podrobný rozbor a možnosti řešení. Byla doporučena likvidace s plnou odpovědností za toto rozhodnutí. "Lidová tvořivost" delegátů na jednání SZ zafungovala a výsledek byl revokace usnesení o likvidaci. V podstatě to dopadlo nakonec tak, že jsme opět na počátku řešení problému. Je jen škoda práce komise. Pro mě to osobně vyznělo tak, že komise vlastně nic neudělala, ale naštěstí delegáti SZ vše zachránili. Paradoxně delegáti opět uložili Myslivecké radě připravit postup při řešení Interlovu. Je ale otázka, zda někdo bude ochoten ještě věnovat hodiny opět možná zbytečné práce na vytváření podkladů pro mimořádné jednání SZ.
Druhá možnost pro řešení Interlovu, s.r.o. je jeho likvidace. V tomto případě získá ČMMJ finanční náhradu za majetek, který dosud Interlov má. Neuškodí trocha teorie. Rozhodnutí o likvidaci musí provést vlastník. Likvidátora jmenuje zástupce vlastníka - jednatel společnosti a likvidátor se zpovídá vlastníkovi ze způsobu likvidace a o jejím průběhu. Likvidace se dá kdykoliv zastavit. Likvidátor řízeným postupem provádí prodej majetku a není problém stanovit priority v tom, že se funkční celky budou prodávat jako celek. Likvidátor je odměňován jako statutární zástupce podniku pevnou měsíční mzdou. Na jednání SZ došlo trochu k záměně se správcem konkursní podstaty, kterého řídí výbor věřitelů a je odměňován procentem ze získané prodejní ceny. Výtěžek likvidace náleží vlastníkovi, kterým je ČMMJ. Vzniká další problém - co se získanými finančními prostředky, jak nejlépe a nejspravedlivěji s nimi naložit. Ale to není předmětem této moji úvahy.
Myslím si, že pro zásadní rozhodnutí máme dostatek podkladů a že se na mimořádné jednání Sboru zástupců, které bylo dohodnuto na září 2006, můžeme řádně připravit. Komise, které materiály připravily odvedly dobrou práci ukázaly na možná rizika a klady jednotlivých variant. Je třeba to vnímat.
Ing.Miroslav KRAUS
předseda EK MR


Zpracování dat...