ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Srpen / 2006

USNESENÍ SBORU ZÁSTUPCŮ ČMMJ

Myslivost 8/2006, str. 22  ČMMJ
konaného dne 24. června 2006 v Praze


Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty (dále jen "SZ ČMMJ") po schválení navrženého programu zasedání, pracovního předsednictva, návrhové a mandátové komise, projednal:

a) Zprávu o činnosti Myslivecké rady Českomoravské myslivecké jednoty (dále jen "MR ČMMJ") od III. sjezdu ČMMJ, kontrole usnesení a plnění hlavních směrů činnosti pro funkční období roků 2005 - 2010" (dále jen "Hlavní směry činnosti ČMMJ 2005 - 2010"), přednesenou Ing. Jaroslavem Palasem, předsedou ČMMJ.

b) Zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMMJ (dále jen "DR ČMMJ") od III. sjezdu ČMMJ, přednesenou JUDr. Miroslav Machalou, předsedou DR ČMMJ.

c) Výsledek hospodaření ČMMJ a obchodní společnosti Služby myslivosti, s.r.o., za rok 2005.

d) Stanovisko DR ČMMJ k výsledku hospodaření ČMMJ s Služeb myslivosti, s.r.o., za rok 2005.

e) Výsledek hospodaření obchodní společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o., za rok 2005.

f) Výsledek hospodaření obchodní společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2005, včetně koncepce dalšího vývoje HALALI, všeobecné pojišťovny, a.s.

g) Výsledek hospodaření obchodní společnosti Myslivost, s.r.o., za rok 2005.

h) Výsledek hospodaření Myslivecké nadace za rok 2005".

i) Stanovisko zástupců DR ČMMJ k situaci v obchodních společnostech a k výsledku jejich hospodaření za rok 2005, a to v rámci informace předsedy DR ČMMJ, JUDr. Miroslava Machaly.

j) Informaci z Valných hromad obchodních společností HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., INTERLOV PRAHA, s.r.o. a Myslivost, s.r.o.

k) Návrh rozpočtu ČMMJ na rok 2006 se stanoviskem DR ČMMJ k návrhu rozpočtu ČMMJ na rok 2006.

l) Návrh plánu činnosti MR ČMMJ na II. pololetí roku 2006 a plán činnosti SZ ČMMJ na rok 2007.

m) Analýzu současné negativní situace a návrh budoucího vývoje obchodní společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o.

n) Posouzení opodstatněnosti Fondu učebních pomůcek.

o) Návrh Střeleckého řádu ČMMJ.

p) Změny statutárních zástupců ČMMJ v orgánech obchodních společností, v nichž je ČMMJ společníkem nebo zakladatelem.

r) Návrh Okresních mysliveckých rad ČMMJ Chrudim a Pardubice na změnu Stanov ČMMJ a nové volby do MR ČMMJ a DR ČMMJ.

s) Návrh okresní myslivecké rady České Budějovice na odvolání členů MR ČMMJ.

t) Informaci Klubu sokolníků o doplnění Organizačního řádu klubu sokolníků (§7, bod 9).Informaci Klubu sokolníků o tom, že Ústřední komise na ochranu zvířat proti týrání schválila v roce 2005 "Řád ochrany dravců a sov při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu sokolníků ČMMJ" a v roce 2006 "Řád ochrany dravců a sov při chovu KS ČMMJ".

I. Schvaluje:

1. Zprávu o činnosti MR ČMMJ od III. sjezdu ČMMJ konaného 19. 11. 2005, kontrole plnění jeho usnesení a plnění hlavních směrů činnosti 2005 - 2010.

2. Zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMMJ od III. sjezdu ČMMJ konaného dne 19.11. 2005.

3. Výsledek hospodaření ČMMJ a obchodní společnosti Služby myslivosti, s.r.o., za rok 2005.

4. Pokrytí ztráty z hospodaření ČMMJ ve výši - 865.940,51 Kč, a to z nerozděleného zisku minulých let.

5. Ponechání zisku obchodní společnosti Služby myslivosti, s.r.o. ve výši 1.499.763,50 Kč na účtu nerozdělený zisk minulých let.

6. Výsledek hospodaření obchodní společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o, za rok 2005.

7. Pokrytí ztráty z hospodaření obchodní společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o., ve výši 12.363.530,29 Kč z ostatních fondů.

8. Rozvoj obchodní společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., ve smyslu usnesení III. sjezdu ČMMJ a hlavních směrů činnosti ČMMJ pro funkční období roku 2005 - 2010 a revokaci ustanovení písmeno velké G) Úsek ekonomiky, hlavních směrů činnosti ČMMJ 2005-2010, odstavec Majetek ČMMJ, písm. d), které dosud znělo: "Stanovit priority pro převod domu v Jungmannově ulici č. 25 z HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., na ČMMJ v souvislosti s další existencí pojišťovny". Revokované ustanovení se nahrazuje zněním: "Dům v Jungmannově ulici č. 25 ponechat v majetku Halali, všeobecná pojišťovna, a.s."

9. Jmenování čtyř zástupců na Valné hromadě obchodní společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., a to Ing. Jiřího Chmela, JUDr. Jiřího Vaňka, Mgr. Miroslava Wolfa a Tomáše Budíka s tím, aby se vždy dva zúčastnili jednání valné hromady.

10. Provedení revokace ustanovení písmeno G) úsek ekonomiky zrušením ustanovení odstavce zvýšení příjmů ČMMJ písm. b), které znělo: "Uvažovat o zvýšení čl. příspěv-ku v souvislosti s nutností zvýšení smluvně-povinného odpovědnostního pojistného od roku 2007". Sbor zástupců schvaluje současnou výši členských příspěvků na léta 2007-2009.

11. Navržený vyrovnaný rozpočet sekretariátu ČMMJ na rok 2006.

12. Plán činnosti MR ČMMJ na II. pololetí roku 2006 a SZ ČMMJ na rok 2007.

13. Zrušení usnesení III. sjezdu ČMMJ článek 6. Ukládá písm.a) odst.15, který zněl: "zpracovat ekonomickou a právní analýzu transformace obchodní společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o., na akciovou společnost a rozdělení všech akcií v majetku ČMMJ na OMS ČMMJ do příštího sboru zástupců".

14. Zachování Fondu učebních pomůcek pro vzdělávání a výrobu pomůcek pro přípravu uchazečů o zkoušky z myslivosti.

15. Návrh Střeleckého řádu.

16. Navržené stálé zástupce ČMMJ do vrcholných orgánů obchodních společností ČMMJ a do Myslivecké nadace.

II. Bere na vědomí:

1. Stanovisko DR ČMMJ k výsledku hospodaření ČMMJ a obchodní společnosti Služby myslivosti, s.r.o., za rok 2005.

2. Zprávu o hospodaření obchodní společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2005 s výsledkem hospodaření ve výši 4 411 590 Kč.

3. Rozdělení podílů na zisku (dividend) z hospodaření obchodní společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2005 v poměru podílu společníků, a to ve výši 2 108 887 Kč pro ČMMJ a 623 539 Kč pro INTERLOV PRAHA, s.r.o.

4. Výroční zprávu obchodní společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2005.

5. Výsledek hospodaření obchodní společnosti Myslivost, s.r.o., za rok 2005 ve výši 951 979,80 Kč.

6. Rozdělení zisku obchodní společnosti Myslivost, s.r.o., dle vlastnických podílů vlastníků. Podíl ČMMJ činí 728 265,80 Kč.

7. Zprávu zástupců ČMMJ z valných hromad obchodních společností.

8. Výsledek hospodaření Myslivecké nadace za rok 2005.

9. Zprávu zástupců DR ČMMJ v obchodních společnostech (Myslivost, s.r.o., Služby myslivosti, s.r.o., INTERLOV PRAHA, s.r.o.) a v Myslivecké nadaci, k výsledku hospodaření těchto právnických osob za rok 2005.

10. Informaci Klubu sokolníků o doplnění Organizačního řádu klubu sokolníků (§7,bod 9)

11. Informaci Klubu sokolníků o tom, že Ústřední komise na ochranu zvířat proti týrání schválila v roce 2005 "Řád ochrany dravců a sov při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu sokolníků ČMMJ" a v roce 2006 "Řád ochrany dravců a sov při chovu KS ČMMJ".

III. Zmocňuje:
1. Mysliveckou radu ČMMJ k provádění změn ve znění schváleného rozpočtu na rok 2006.

IV. Odložil:
1. Projednání o eventuálním zániku obchodní společnosti INTERLOV PRAHA, s.r.o., zrušením s likvidací na mimořádný sbor zástupců v září 2006.

V. Ukládá :

a)Myslivecké radě ČMMJ :

1. Reinvestovat částku, o kterou byl snížen základ daně z příjmu právnických osob do hlavní činnosti ČMMJ (§ 18 a § 20 zákona 586/1992 Sb.).

2. Zajistit plnění plánu činnosti na II. pololetí roku 2006 a připravit SZ ČMMJ v roce 2007.

3. Předsedovi Střelecké komise ČMMJ zajistit vydání a distribuci Střeleckého řádu.

4. Vytvořit na ČMMJ systém vnitřního auditu (pozn. nesplněno z usnesení SZ ČMMJ 2005).

5. Zajistit sumarizaci veškerého majetku sekretariátu ČMMJ, OMS ČMMJ, obchodních organizací ČMMJ a myslivecké nadace se stavem ke dni 31.12.2005.

b)Dozorčí radě ČMMJ :

1. Sledovat plnění usnesení SZ ČMMJ zejména u dlouhodobě sledovaných a dosud nesplněných úkolů.

c)Okresním mysliveckým spolkům ČMMJ :

1. Předložit MR ČMMJ přehledy o stavu veškerého majetku OMS ČMMJ se stavem ke dni 31.12.2005 (movitý a nemovitý majetek, pohledávky, závazky atd.) jako podklad pro sumarizaci veškerého majetku ČMMJ.

d)Stálým zástupcům ČMMJ ve statutárním orgánu (představenstvu) obchodní organizace HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.:

1. Rozdělit funkci předsedy představenstva a ředitele HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., a to na nejbližší schůzi představenstva.

2. Zajistit snížení celkových provozních nákladů HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

Ing. Jaroslav PALAS, předseda ČMMJ
Vladimír BROUKAL, jednatel ČMMJ
Ing. Jiří CHMEL, předseda Návrhové komise
JUDr. Kamil MIKULECKÝ, tajemník Návrhové komise

Zpracování dat...