ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Srpen / 2006

Zpráva ze zasedání Sboru zástupců ČMMJ

Myslivost 8/2006, str. 21  Zpracoval Mgr. Miroslav WOLF
Zasedání zahájil v 9.30 hod předseda Českomoravské myslivecké jednoty Ing. Jaroslav Palas. Přivítal všechny přítomné a upozornil, na doplnění programu o bod - Návrh OMS Chrudim a OMS Pardubice na provedení nových voleb. Dále navrhl zařadit bod - Analýza hospodaření Interlovu, s.r.o. k projednání. Hlasováním byl schválen program jednání, pracovní předsednictvo, mandátová a návrhová komise.
Ing. Palas přednesl zprávu o činnosti Myslivecké rady ČMMJ od III. sjezdu ČMMJ 19.11.2006, kontrolu usnesení III. sjezdu a plnění hlavních směrů činnosti na období le t 2005 až 2010. Orientoval se na práci v komisích a hlavně přípravě podkladů pro řešení nejpalčivějších problémů ČMMJ, které momentálně zaměstnávají Mysliveckou radu. Zdůraznil nutnost vyřešení ekonomických záležitostí firem, kde je ČMMJ hlavním akcionářem nebo vlastníkem, v co nejkratší době, aby se organizace mohla konsolidovat a plně se věnovat svému hlavnímu poslání, vzdělávaní myslivců a myslivosti jako takové. Zdůraznil také postavení ČMMJ v nově se utvářející Evropě a nezapomněl připomenout nutnost mezinárodní spolupráce.
Předsedu Dozorčí rady ČMMJ JUDr. M. Machala přednesl zprávu Dozorčí rady ČMMJ, kde konstatoval, že se DR ČMMJ sešla dosud čytřikrát, zabývala se různými oznámeními a stížnostmi. Provedla kontrolou jednotlivých závodů Interlovu a kontrolu sekretariátu ČMMJ. Prošetřila mimo jiné stížnost p. Vlasáka a zabývala se dopisy J. Vebra, dále se věnovala stížnosti na přípravu adeptů u OMS Praha 3. Na svých zasedáních se též zabývala otázkou Halali, všeobecné pojišťovny, kterou doporučuje ponechat a rozdělit funkci předsedy představenstva a ředitele pojišťovny a otázkou Interlovu Praha, s.r.o., kde doporučuje zajistit prodej nefunkčních součástí. Prověřila "konto Brouk", kde se neprokázalo žádné obohacení, vše je prokazatelně zdokumentováno.
J. Palas poděkoval za přednesenou zprávu a požádal Ing. M Krause o přednesení prvního bodu jednání.

Výsledek hospodaření ČMMJ a Služby myslivosti s.r.o. za rok 2005. Předseda EK Ing. M. Kraus stručně uvedl písemný materiál a vysvětlil některé položky. Materiál projednala MR ČMMJ a doporučila ke schválení.
Zprávu mandátové komise přednesl předseda Dr. R. Novák. Přítomno bylo 79 OMS, 5 klubů s právem hlasovacím. Dále 14 členů MR ČMMJ, 10 členů DR, zástupci obchodních organizací a pracovníci sekretariátu ČMMJ. Celkem 126 osob.
Stanovisko DR ČMMJ k výsledku hospodaření ČMMJ a Služby myslivosti s.r.o za rok 2005 přednesl P. Brandl, vyčíslil hospodářské výsledky obou organizací po zdanění a doporučil výsledek hospodaření ČMMJ schválit.
Výsledek hospodaření Interlovu Praha, s.r.o. za rok 2005 a informace z jednání dvou Valných hromad Interlovu přednesl předseda EK Ing. M. Kraus.
Analýzu současné negativní situace a návrh budoucího vývoje společnosti Interlovu Praha, s.r.o. přednesl místopředseda JUDr. J. Kovařík a zdůvodnil zpracování zprávy pracovní skupinou pod jeho vedením.
Výsledek hospodaření Všeobecné pojišťovny Halali, a.s. za rok 2005 uvedl předseda EK Ing. M. Kraus. Upozornil, že se představenstvo pojišťovny musí zabývat snížením nákladů a rozborem hospodaření a přednesl návrh na rozdělení dividend pro akcionáře pojišťovny vypočítaných z vykázaného zisku pojišťovny.
Koncepci dalšího vývoje Halali, všeobecné pojišťovny, a.s přednesl místopředseda Ing. J. Chmel a podal informace z jednání Valné hromady Halali.
Výsledek hospodaření s.r.o. Myslivost za rok 2005 přednesl zástupce ČMMJ ve Valné hromadě Dr. R. Novák. upozornil, že se Redakční rada bude zabývat náplní a obsahem časopisu, na neplnění usnesení OMSy ohledně předplatného pro adepty a na pokles odebraného zboží. Dále podal informace z Valné hromady.
Výsledek hospodaření Myslivecké nadace za rok 2005 přednesl místopředseda ČMMJ JUDr. J. Kovařík, pohovořil o výši finančních prostředků na účtech.
Stanovisko zástupců DR ČMMJ v obchodních společnostech k výsledkům hospodaření obchodních společností za rok 2005 přednesl místopředseda DR doc. V. Hájek. Výsledky hospodaření doporučil ke schválení.
Návrh rozpočtu ČMMJ na rok 2006 přednesl předseda EK Ing. M. Kraus. Vyrovnaný rozpočet doporučila MR ČMMJ ke schválení.
Stanovisko DR k návrhu rozpočtu ČMMJ na rok 2006 přednesl P. Brandl a doporučil návrh rozpočtu ČMMJ na rok 2006 schválit.
Návrh plánu činnosti MR ČMMJ na II. pololetí roku 2006 a SZ ČMMJ na rok 2007
přednesl předseda Ing. J. Palas.
Posouzení opodstatněnosti Fondu učebních pomůcek přednesl předseda KPK Mgr. M. Wolf a doporučil fond zachovat.
Návrh střeleckého řádu ČMMJ přednesl a zdůvodnil předseda SK T. Budík.
Změny statutárních zástupců ČMMJ v orgánech obchodních společností, v nichž je ČMMJ společníkem nebo zakladatelem přednesl předseda Ing. J. Palas a poděkoval všem za práci v orgánech obchodních organizací.
Návrh OMR ČMMJ Chrudim a Pardubice na nové volby do MR ČMMJ a DR ČMMJ a změnu Stanov.
Zástupci OMS Chrudim a Pardubice zdůvodnili svůj návrh. Zástupce OMS České Budějovice B. Uchytil podal návrh na okamžité odvolání MR ČMMJ a zvolení dočasné MR ČMMJ ze zástupců na SZ ČMMJ. Předseda Ing. J. Palas dal o návrhu na zařazení tohoto bodu do programu hlasovat. s výsledkem 46 pro, 28 proti, 6 se zdrželo. V diskusi k tomuto bodu vystoupilo 9 zástupců OMS. Předseda Ing. J. Palas dal hlasovat o návrhu na připravení nových voleb do konce roku spojených se změnou Stanov. Výsledek hlasování byl 8 pro, 63 proti, 10 se zdrželo. O dalším návrhu OMS České Budějovice na odvolání MR ČMMJ dal pan předseda hlasovat s výsledkem 7 pro, 61 proti, 11se zdrželo.

Po přednesení jednotlivých zpráv byla otevřena diskuse kde vystoupilo 22 diskutujících zejména k otázce zachování pojišťovny Halali a Interlovu Praha, s.r.o. Diskuse skončila nejednoznačným konstatováním - zachovat Halali, a.s. a Interlov Praha, s.r.o. nějakým způsobem zbavit nepotřebného majetku, s velkou opatrností bylo používáno slovo likvidace.
Při hlasování o jednotlivých bodech programu a navržených usneseních došlo k revokaci již schváleného usnesení týkajícího se hospodaření Interlovu, s.r.o. a po únavné diskusi došlo k odložení řešení tohoto problému na mimořádný Sbor zástupců v září 2006.
Pro jednání pověřených zástupců ČMMJ na Valné hromadě Halali, a.s. bylo odsouhlaseno oddělení funkce předsedy představenstva a ředitele všeobecné pojišťovny.
Na závěr velmi pracovního jednání Sboru zástupců poděkoval pan předseda Ing. Palas všem zúčastněným za dobrou práci a zvláště pak poděkoval za dobrou práci a snahu o rozvoj české myslivosti odstupujícímu tajemníkovi ČMMJ panu Vladimíru Broukalovi.
Zpracování dat...