ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Ohlédnutí za mysliveckým hospodářským rokem 2004 na okrese Prostějov

Myslivost 2/2006, str. 47  Ing. Pavel TESAŘÍK
Okres Prostějov byl po reformě státní správy rozdělen na dva správní obvody.Pod Městský úřad v Prostějově spadá 45 honiteb a pod Městský úřad Konice spadá 13 honiteb o průměrné výměře 1109 ha a jedna obora. Nachází se v rozmezí nadmořské výšky 320m n.m – 570 m n.m. s více i méně souvislými plochami lesů, které navazují na lesní komplexy okresu Blansko, Zábřezské vrchoviny okresu Svitavy a Olomouc. Ve všech 13 honitbách je normována zvěř srnčí, zvěř mufloní a zvěř jelena siky je normována ve 4 honitbách. Zvěř dančí je normovaná v jedné honitbě a ve zmiňované oboře. Zvěř drobná se zde vyskytuje zcela ojediněle. Zajíc polní je normován pouze ve 3 honitbách. Bažant obecný na Konicku normován není.


Ve správním obvodu Městského úřadu v Prostějově se nachází 45 honiteb. Toto území děli dálnice Brno - Prostějov - Olomouc. Honitby, které leží ve východní části od dálnice se nachází v nadmořské výšce 200 m n.m. - 300 m n.m.. Mají charakter bezlesé, velmi intenzivně zemědělsky obhospodařované krajiny s oblastí pěstování řepy a obilovin, bez většího množství vodních ploch. V této části leží 19 honiteb, jejichž průměrná výměra činí asi 1070 ha. Pro tyto honitby je normován zajíc polní, bažant obecný a zvěř srnčí.
Západní část má postupně až vrchovinný charakter s nadmořskou výškou od 300 do 700 m n.m s více i méně souvislými plochami lesů, které navazují na lesní komplexy Drahanské vrchoviny. V této části se nachází 26 honiteb, jejichž průměrná výměra činí 1170 ha. Ve všech honitbách je normována zvěř srnčí a zajíc polní. Bažant obecný je normován ve 20 honitbách, Ve dvou honitbách je dále normována zvěř dančí a zvěř jelena evropského. Zvěř černá je normována taktéž pouze ve dvou honitbách.
Do západní části okresu vybíhá část lesních komplexů honitby Březina, které se nachází v okrese Vyškov a jejímž držitelem jsou Vojenské lesy a statky ČR, s.p.. Výměra této honitby činí asi 17 685 ha. S touto honitbou sousedí na Prostějovsku 6 honiteb o délce společné hranice 60 km. Hranice je především tvořena rozhraním lesních a zemědělských pozemků. Není zde výjimkou, když na lesní komplexy navazují mnohohektarové lány řepky kukuřice a dalších obilovin.
Odlov černé zvěře dosahoval v těchto šesti honitbách asi 37 % z celkového odlovu černé zvěře na Prostějovsku. V posledním roce se však několikanásobně zvýšil výskyt černé zvěře i v honitbách za dálnicí. Množí se i počet dopravních nehod, jejichž počet v loňském roce dosáhl 16 případů. Černá zvěř v této části migruje za atraktivními plodinami, což se zde negativně odráží na výskytu zvěře drobné. V loňském roce dosáhl odlov černé zvěře rekordních 777 kusů.
Lov srnčí zvěře má na okrese Prostějov zvyšující se charakter a od roku 1990 se zdvojnásobil a od roku 2000 se zvýšil asi o 35 %. V roce 2004 bylo uloveno 988 kusů, z toho 396 srnců, 337 srn a 255 srnčat.
V loňském roce bylo uloveno 2056 zajíců a 1024 bažantů. Početním stavům drobné zvěře jistě prospělo, že většina honiteb na doporučení orgánu státní správy myslivosti při MěÚ v Prostějově a myslivecké komise při OMS Prostějov v mysliveckém roce 2003-2004 se ztotožnila s názorem, že výskyt této zvěře je alarmující a zvěř nelovila.
Za velice pozitivní lze považovat to, že se i v letošním roce podařilo ve spolupráci MěÚ v Prostějově, MěÚ Konice, VLS Plumlov s.p., a OMS Prostějov uspořádat chovatelskou přehlídku trofejí za myslivecký hospodářský rok 2004 v rámci celého okresu Prostějov, které se z řad veřejnosti zúčastnilo asi 900 návštěvníků. Jelikož právní legislativa na úseku myslivosti nestanovila striktní podmínky pro kritéria chovnosti pro jednotlivé druhy zvěře, vydal MěÚ v Prostějově a MěÚ Konice doporučená kritéria chovnosti pro jednotlivé d
ruhy zvěře ve vztahu k jakostním třídám honiteb. Tato kritéria vznikla ve spolupráci s mysliveckou komisí, jejíž členové jsou převážně myslivečtí hospodáři.
U zvěře srnčí procento ulovených chovných srnců dosahovalo v roce 2004 7,3 %. Ostatní předložené trofeje byly hodnoceny jako průběrné. Politováníhodná je však skutečnost, že došlo k odlovu 2 srnců I. věkové třídy, jejichž bodová hodnota dosáhla 96,87 a 95,12 bodů C.I.C. a několika dalších velice nadějných srnců ve II. věkové třídy, kteří jevili zřejmé znaky chovnosti a bodové hodnoty. Ta ve dvou případech přesahovala 120 bodovou hodnotu C.I.C.
Porovnání lovu jednotlivých druhů zvěře za posledních 10 let je uvedeno v následujících tabulkách.
Ing. Pavel TESAŘÍK
Státní správa myslivosti při MěÚ v Prostějově

Přiložené dokumenty

Media_12108_36_14.xls Tab 2 (15,00 KB)
Media_12108_25_14.xls Tab 1 (14,50 KB)
Zpracování dat...