ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Revitalizace krajiny pod Řípem

Myslivost 2/2006, str. 58  Ing. František KRÁL + red
Úrodná Polabská nížina je jako stvořená pro intenzivní zemědělskou výrobu a také pro výskyt drobné zvěře. Tyto dvě věci jdou mnohdy proti sobě, ale s tím se dá stěží něco dělat. Stejně tak se silným provozem na D8 a E55, které touto oblastí procházejí. Proto si několik lidí, kteří mají rádi přírodu a její obyvatele, řeklo, že se pokusí udělat něco v oblastech, které lze ovlivnit. Těmto úvahám přispěly i zvyšující se stavy koroptví, bažantů, zajíců ale i černé zvěře, která je v těchto oblastech nežádoucí. Řada současných společností, zabývajících se touto problematikou, sází na voliérové odchovy bažantů nebo klecové chovy zajíců, ale po mnohaletých zkušenostech s vypouštěním takto odchované zvěře je jasné, že tudy cesta nevede.

V polovině roku 2005 bylo založeno Podřipské zájmové sdružení nájemců honiteb, které se rozhodlo jít cestou celkového zlepšení životních podmínek obyvatel přírody, včetně člověka. Za hlavní úkol si dalo komplexní revitalizaci krajiny v širokých souvislostech. Jako sídlo organizace byla zvolena společnost ASTUR Straškov, a.s., která má ve svém podnikání vedle zemědělské činnosti také výkon práva myslivosti. Organizace našla silnou podporu na MÚ v Roudnici nad Labem, hlavně u pana starosty Kubínka a po vzájemných informačních schůzkách i na úrovni Krajského úřadu Ústeckého kraje. Díky pochopení tamních představitelů byly poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 367 500 Kč. Celkové náklady projektu jsou 574 000 Kč. Rozdíl musí členové sdružení zajistit vlastní činností.
Ke spolupráci se přihlásilo do této doby 32 organizací s celkovou výměrou 44 000 ha honebních pozemků sahajících od Mělníka až po Lovosice, přihlásili se už ale také zástupci honiteb na rozhraní okresu Louny.
Bylo rozhodnuto začít s činností podle akutních potřeb a dlouhodobější záležitosti připravit na rok 2006. Koncem léta roku 2005 se začaly ve zvýšené míře objevovat úhyny zajíců. První činností organizace bylo tyto uhynulé kusy podrobit veterinárním rozborům a zjistit příčiny. Byla oslovena veterinární laboratoř doc.MVDr. Bukovjana a jeho tým se ihned pustil do práce. Po rozboru sta vzorků uhynulých zajíců a jejich trusu se zjistil silný výskyt parazitárních onemocnění v 98 % případů.
Výše uvedená dotace je směřována na monitoring a následné léčení zajíce. Všichni myslivci, kteří se přihlásili ke spolupráci, se pustili do budování krmelečků a v současné době je na celém Podřipsku možno vidět více než 600 těchto zařízení, ke kterým v mnoha případech přibylo napajedlo a slanisko. Následoval nákup 13 000 kg granulovaného krmiva, které je zvěři předkládáno. Podle rozboru byla stanovena léčebná metodika. Vyrobilo se 1700 kg medikovaného krmiva ve stejné formě a od poloviny prosince se začalo s vlastní léčbou. Léčebný proces sledují inspektoři SVS MVDr. Švec a MVDr. Michalička.
Organizačně projekt koordinuje Ing. Hrouzek a pan Šťastný. Na každém předem plánovaném lovu zajíce v jednotlivých honitbách je přítomen zástupce veterinární laboratoře a okamžitě je odebírán vzorek krve ze srdce.
Po dokonalém monitoringu a aplikaci léčiv proběhne opět v dubnu 2006 prověrka zdravotního stavu zajíce a o výsledku budou informováni všichni zúčastnění. V případě pozitivního výsledku budou podobné akce pokračovat.
Hlavní činností však nadále budou aktivity spojené s přírodou jako celkem. Sdružení plánuje výsadbu remízků, zvěřních políček, stromů a keřů v souladu s platnou legislativ ou. Zásadně se musí respektovat rozhodnutí vlastníků vybraných pozemků, celkové pojetí krajiny a také pracovní a finanční možnosti. Zatím sdružení výsledek své práce pouze odhaduje. Kdo však má rád přírodu, nemůže jen čekat, co přinese čas a doufat, že si příroda sama své problémy vyřeší. Člověk mnohdy dokonalost přírody hrubě narušil a ta si již sama není schopna pomoci. Myslíme si, že vedle populistických pseudoochránců by měli nastoupit poctiví hospodáři, kteří problematice rozumí a využívají toho, co jim příroda dala - a to je rozum.
Oslovuji tímto zájemce o podobné aktivity a přivítám každou pomoc. Rádi bychom využili vašich zkušeností a poznatků v podobné činnosti.
Za organizaci
Podřipského zájmového sdružení
Ing. František KRÁL - předseda.
Kontakt tel.: 603 211 531

Poznámka redakce: Dne 10. ledna se v Račíněvsi konala další z pravidelných schůzek sdružení (viz obr), které se zůčastnili kromě stálých členů výboru Sdružení také starostové pověřených obcí Roudnice nad Labem a Litoměřice, zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje, představitelé Státní veterinární správy, Ing. Havránek - pracovník VÚLHM na Zbraslavi a doc. Vach - zástupce Lesnické fakulty Zemědělské univerzity v Praze.
Ve vzájemné shodě se všichni zúčastnění dohodli, že dosavadní výzkumy zdravotního sledování zajíců vykazují znaky životaschopné a perspektivní zaječí populace a že vše nasvědčuje tomu, že se zatím ozdravovací akce daří. Detailnější výsledky budou ale známy až po dalších detailnějších rozborech po skončení zimy.
Potěšitelné je to, že se všichni přítomní zástupci státní správy a samosprávy přihlásili k myšlence Sdružení a slíbili i na rok 2006 podporu nejen finanční.
S jarem by se měla rozeběhnout jednání se zemědělci, majiteli pozemků a obcemi o tom, jakým způsobem by se mohly začít začleňovat do velkých lánů zemědělských plodin plochy skýtající drobné zvěři potravní a krytové možnosti. Začnou se také vysazovat plodonosné dřeviny a vytvářet protierozní meze.
Po letošní zimě se také soustředí poznatky s používáním různých typů zaječích krmelečků a také vyhodnotí úspěšnost předkládání nejprve návykového a pak medikovaného krmiva v jednotlivých honitbách.
Při naší návštěvě jsme se domluvili, že časopis Myslivost bude v určitých intervalech seznamovat s výsledky činnosti Sdružení, pokusíme se zprostředkovat i ostatním zájemcům zkušenosti se stavbou, umístěním a používáním krmelečků, vysazovaním zeleně a přineseme tiskové i fotografické informace z činnosti jak samotného Sdružení, tak i z myslivecké činnosti některých mysliveckých sdružení a společnosti Astur Straškov.
Přejme si tedy, aby se projekt v praxi zdařil a aby za několik let byla krajina Podřipska opět krajinou plnou drobné zvěře.
Šč + Kas

Po jednání výboru Sdružení s pozvanými hosty (obr. nahoře) následovala v lovecké chatě v Račíněvsi porada hospodářů či předsedů jednotlivých zúčastněných mysliveckých sdružení (obr dole).

Zpracování dat...