ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Září / 2006

Mimořádné jednání kynologické komise ČMMJ 27. 6. 2006

Myslivost 9/2006, str. 20  MUDr. Vlastimil NOVOTNÝ
Hlavní náplní jednání kynologické komise ČMMJ byla problematika týkající se nových zkušebních řádů platných od 1. 6. 2006. Stejně jako v občanském životě, tak i v kynologii ukáže praktické používání zákonů - zkušebních řádů jejich chyby i nedostatky. Tvorbu zkušebních řádů můžeme přirovnat k laboratorním podmínkám, které nemusí některé praktické aspekty podchytnout.
Přítomni: Jiří Procházka, Miroslav Matějka, Eduard Martínek, Luděk Müller, Václav Kratochvíl, Mgr. Věroslav Herian, Dagmar Poláková, MUDr. Novotný Vlastimil.
Hosté: JUDr. Jan Kovařík, Břetislav Uchytil, Josef Němec.

A tak díky kynologické veřejnosti, která po vydání nových zkušebních řádů tyto od 1. 6. 2006 prakticky používá, vznikají připomínky, které jsou přímo směrovány na členy kynologické komise ČMMJ. Právě tyto praktické připomínky a jejich řešení byly nosným programem jednání. Mimo problematiku zkušebních řádů se na jednání dostala otázka plemene patterdale terier, který je zatím na listině plemen čekajících na uznání FCI.
1. Patterdale terrier - účast tohoto plemene na zkouškách lovecké upotřebitelnosti je závislá na změně zákona o myslivosti č. 449/2001. Problém nelze řešit pouze úpravou ve vyhlášce a nelze ani aplikovat analogii účasti neuznaných FCI plemen na mezinárodních výstavách.
Zákon o myslivosti č. 449/2001 (strana 21, § 44 - používání loveckých psů a dravců): Držitel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní kynologickou federací (FCI) s průkazem původu, který složil příslušnou zkoušku z výkonu. Potvrzení o složené zkoušce vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou.
Zde celý problém je tedy závislý na jediném slově a postačilo by slovo "uznaného" změnit za "uznávaného" a pak by nic nebránilo přiznání lovecké upotřebitelnosti a účast na zkouškách dle řádů ČMMJ plemeni patterdale terier. Tím, že definice loveckého psa je zakotvena v zákoně o myslivosti č. 449/2001, je situace daleko složitější a změnu by musel schválit nejvyšší zákonodárný orgán - parlament.

K otázkám zkušebních řádů a jejich praktického použití se kynologická komise vyjadřovala na základě připomínek a dotazů, tak, jak je členové kynologické komise obdrželi.

2. Řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu loveckých psů - platí ten, který je součástí platného zkušebního řádu, platí pro zkoušky loveckých psů.
Jarní svod psů - jarní svod není v počtu psů omezen. Je povinný pro skupinu ohařů, u ostatních plemen loveckých psů je účast dobrovolná. Na tomto místě je nutné si připomenout, proč vlastně jarní svod loveckých psů vznikl. Iniciátoři jarního svodu měli před několika desítkami let jediný cíl - podchytit dědičné vady loveckých psů. Jarního svodu se mohou účastnit všichni psi, kteří mají ukončenou výměnu mléčného chrupu za trvalý. Hodnotící formulář popisuje stav dentice (úplný chrup, chybějící zuby) a další dědičné vady - barva oka, entropium, ektropium, monorchismus u psů, typ srsti a celkový výraz jedince - zda je pro plemeno typický či nikoliv. Mimo tyto aspekty plní jarní svod ještě další funkce. Pro chovatele a majitele je to takový "zápis" do kynologického života loveckého psa. Mladý pes se poprvé seznámí s větším "kolektivem" psů a jeho majitel se tak může přesvědčit, jak se jeho pes zachová a jak bude takové prostředí snášet. Chovatelé, pokud se na svodu sejde více psů z jednoho vrhu, mohou posoudit úspěšnost svého odchovu. Další, co jarní svod nabízí, je prezentace málo rozšířených loveckých plemen. Řekne-li se například - jezevčík, téměř každý si toto plemeno vybaví a to nejen díky kreslíři panu Ceplechovi, který nikdy neopomenul jezevčíka do svých kreseb ukrýt. Řekne-li se ale - bretaňský ohař, již řada kynologů tápe a jarní svod je právě ta nejlepší šance, jak plemeno myslivecké veřejnosti ukázat. Jarní svod bývá často první "myslivecká" akce v roce a je dobrou příležitostí k přátelskému setkání. Je na organizátorech, jak tuto akci pojmou. Vždy je přínosné, pokud se jarní svod spojí s přednáškou na kynologickou tématiku, instruktáží výcviku, veterinární přednáškou. Pak jistě taková akce najde oblibu a zakoření mezi kynologickou a mysliveckou veřejností. Pro lepší orientaci vytvořila kynologická komise návrh oprav a doplnění, který bude předán prostřednictvím sekretariátu ČMKJ do tiskárny a stane se nedílnou součástí nového zkušebního řádu.

Dále se řešily připomínky, na základě dotazů:
U LZ u maximálního počtu psů ve skupině platí platný ZŘ, tedy počet šesti psů.
Tabulka LZ ohařů: správný součet je 248 bodů (do součtu se započítává jen jeden způsob práce psa na pobarvené stopě - do max. počtu bodů se počítá nejvýše oceněná práce psa na pobarvené stopě a tou je práce hlasiče).
Práce psa na barvě (ohaři) - vedení psa na barvě bude vyžadováno tak, jak bylo nahlášeno při losování na zahájení zkoušek (nelze již během zkoušek měnit nebo jen za předpokladu nižšího bodového hodnocení - například místo nahlášeného hlasiče bude vůdce od pobarveného lože pokračovat dále na řemeni - při bezchybném výkonu může být tato práce oceněná známku 3).
Malá plemena - způsob vedení psa na barvě hlásí vůdce tak, jak je uvedeno ve zkušebním řádu (při losování pořadí práce na barvě těsně před zahájením disciplíny).
Hlasitost u slídičů - známka 1 do III. ceny bude ponechána tak, jak je v novém zkušebním řádu. Na žádost Klubu loveckých slídičů kynologická komise předloží na jednání Sboru zástupců ČMMJ v září 2006 návrh na změnu - do III. ceny pro PZ loveckých slídičů postačí známka z hlasitosti 0, tak jak bylo uvedeno v předešlém zkušebním řádu.

Upřesnění stávajícího ZŘ
Ohaři

Str. 21 odst. 18 Všeobecná ustanovení, rozšířit o výklad: "Psi, kteří prokazatelně mačkají, načínají a hrobaří jsou ze zkoušek vyloučeni.">Str. 28 Dohledávka střelené a pohozené pernaté i srstnaté zvěře
- za větou - "Jako dohledávka se tato práce hodnotí jen tehdy, dohledá-li ohař zvěř nosem, nikoliv zrakem." - doplnit o větu - "Dohledávka se hodnotí do té doby, než přijde pes do přímého styku s dohledávanou zvěří. Od chvíle, kdy pes k této zvěři přijde a prokazatelně o ní ví, se klasifikuje přinášení.">- za větou - "Zjistí-li rozhodčí, že pes dohledanou zvěř navětřil, prokazatelně o ní ví a tuto zapírá, přikáže vůdci, aby dal povel k přinesení." - pokračování odstavce zaměnit za: "Za každý takový povel aport nebo přines se snižuje známka vždy o jeden stupeň z přinášení. Pes, který prokazatelně zapírá zvěř a tuto nepřinese ani po třech povelech, je kvalifikován známkou 0 z přinášení a je ze zkoušek vyloučen".
Str. 35 Přinášení lišky přes překážku - na konec ustanovení a popisu této disciplíny včetně popisu chyb vypadla v tisku poznámka: "Pozn: součástí disciplíny přinášení lišky přes překážku je součástí disciplíny a hodnotí se podle disciplíny Přinášení zvěře pernaté, srstnaté a lišky". (Tzn. Způsob uchopení, odevzdání., viz chyby disciplíny Přinášení zvěře srstnaté, pernaté a lišky)
Str. 38 Ochota k práci v hluboké vodě. Doplnit na konec prvního odstavce větu: "Pes se vypouští volně ze břehu, asi 2 metry od hladiny.>Str. 38 Přinášení kachny z hluboké vody. Zaměnit v prvním odstavci slovo "až" za slovo "asi" (Pes se vypouští volně ze břehu, asi 2 metry od hladiny).>Str. 40 Dohledávka střelené kachny v rákosí se za každý řádek hodnocení, za časový limit doplní: "a správně odevzdá.">Str. 40 Dohledávka střelené kachny v rákosí se pod hodnocení doplní poznámka: "Přinášení kachny u disciplíny Dohledávka střelené kachny v rákosí je součástí disciplíny a hodnotí se dohromady".
>Slídiči
Str. 49
Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře vyškrtnout v závorce "LZ".>- lesní zkoušky slídičů - platí ustanovení v novém ZŘ - na LZ disciplína č. 9. Dohledávka a přinášení pernaté zvěře a disciplína č. 10. Vlečka se zvěří srstnatou. Jde o zkoušku lovecké upotřebitelnosti a pes by měl prokázat práci jak na zvěři pernaté, tak srstnaté.
Str. 58 Do poznámky přidat na konec odstavce větu: "SZVP slídičů - zkouší se podle ZŘ ohařů."
>Retrieveři
Str. 66
u disciplíny Práce v rákosí, upravit 5. větu: "Na závěr slídění, před slídícího psa, vhodí rozhodčí střelenou kachnu do rákosí tak, aby to neviděl vůdce a ani pes.">Str. 73 Zkouška přinášení retrieverů v tabulce Nejnižší počet bodů pro cenu opravit: "Pro I. cenu 141, pro II. cenu 116, pro III. cenu 94 bodů".>Str. 74 Všestranná zkouška přinášení retrieverů opravit posledních pět řádků v tabulce: Součet bodů v lese 108 87 72 144 Součet bodů ve vodě 54 43 36 72 Součet bodů v poli 99 80 66 132 Součet bodů v přinášení 21 17 14 28 Nejnižší počet bodů pro cenu 282 227 188 376
Jezevčíci a teriéři
Str. 81
nahradit slovní spojení "na vodítku" za "na řemeni".
Str. 84 Všestranné zkoušky teriérů a jezevčíků opravit ve sloupci - max. počet bodů: "Z 365 (+5)" na "364 (+ 5)".
Str. 84 Všestranné zkoušky teriérů a jezevčíků, disciplína č. 2 ponechat pouze "hlasitost", vyškrtnout slůvko "jezevčík".
Str. 85 Honičské zkoušky pro teriéry a jezevčíky opravit ve sloupci - max. počet bodů: "224".
Str. 85 se v tabulce Barvářské zkoušky honičů pro teriéry a jezevčíky se upraví bod 3:
"Dosled černé a vysoké zvěře na uměle založené šlapané nepobarvené stopě
a) na řemeni
b) volně (hlasič, oznamovač)".
Sekretariát ČMKJ - zašle na všechny OMS plánky umělé nory schválené ÚKOZ.

Honiči
Str. 90
Úvod doplnit o ustanovení za věty: Tyto zkoušky se budou konat výhradně při společném lovu na černou zvěř. Jen v případě, že pes nebude mít možnost prokázat během lovu ostrost na divočáka, vyzkouší se tato disciplína jako ochota k práci na černou zvěř dle zkušebního řádu pro honiče, "platí obecně pro všechny honičské zkoušky".
Str. 92 Změna nadpisu kapitoly na: "Dosled černé a vysoké zvěře na uměle založené šlapané nepobarvené stopě".
Str. 98 Úprava tabulky Barvářské zkoušky honičů, bod 3:
"Dosled černé a vysoké zvěře na uměle založené šlapané nepobarvené stopě
a) na řemeni
b) volně (hlasič, oznamovač)"
.


Kynologická komise ČMMJ má také podle zkušebního řádu - str. 21, článek 17, kontrolní činnost na kynologických akcích pořádaných ČMMJ. Proto pověřila sekretariát ČMKJ vystavit pro členy kynologické komise ČMMJ pověření ke kontrolní činnosti na kynologických akcích ČMMJ. Pro vrcholné kynologické akce v roce 2006 pověřila kynologická komise kontrolou pana Jiřího Procházku na MRK 2006 a pro MKP 2006 - pana Miroslava Matějku.

Jako další úkol si kynologická komise ČMMJ vytýčila: do konce července 2006 - porovnat zkušební řád s vyhláškou a tento bod bude dále projednán a diskutován na zasedání kynologické komise ČMMJ v Opavě dne 29. 9. 2006 u příležitosti MKP.
Porovnání jednotlivých skupin plemen bude v zastoupení: - ohaři - dle určení kompetencí kynologické komise ČMMJ;
- slídiči - požádat pana Miloše Kašpara (hlavní poradce chovu);
- barváři - požádat pana Ing. Františka Soukupa;
- retrieveři - pan Mgr. Oldřich Blecha;
- jezevčíci a terieři - pan Mgr. Věroslav Herian (komise ho zároveň pověřuje vypracováním nového rozdělení honičů dle FCI a vysvětlení pojmů: naháňka, nadháňka a natláčka v kontextu s vyhláškou).

Pro rok 2006 jsou "karty" pro MRK a MKP rozdány pokud jde o umístění těchto vrcholných kynologických akcí.
Z požadavků na umístění vrcholných kynologických akcí v letech 2007 - 2009 vybrala komise tyto OMS:
2007 - MRK - Pardubice, 2007 - MKP - Litoměřice, 2008 - MRK - Třebíč, 2008 - MKP - Litomyšl, 2009 - MRK - Přelouč, 2009 - MKP - Rychnov nad Kněžnou.

K dotazu, zda FCI rozhodčí musí být členem ČMMJ, zaujala kynologická komise následující stanovisko:
- ČMMJ má pověření ministerstva zemědělství pro loveckou kynologii a vede seznamy rozhodčích včetně FCI rozhodčích;
- základní podmínka pro jmenování rozhodčího je členství v ČMMJ;
- otázka kárného řízení rozhodčích - jako členové ČMMJ podléhají kárné komisi.
Závěr: FCI rozhodčí musí být členem ČMMJ.

Výběr psů na Mistrovství světa v lovu s ohaři (MS)
Jde o kynologickou akci, kterou zaštiťuje organizace FIDC (Federatione Italiana Della Caccia) se sídlem v Itálii v Římě. Členskými subjekty jsou lovecké organizace států světa a v současné době FIDC sdružuje více jak třicet členských zemí. V roce 2006 se tato akce bude konat v Itálii v době od 7. - 9. 10. Tuto akci měla možnost naše republika hostit v roce 1997 ve Zlíně. Mistrovství světa má svůj zkušební řád, který je zcela odlišný od našich řádů ČMMJ a jeho základem jsou vrozené vlastnosti stavěcích psů. Celá soutěž je rozdělena do dvou základních skupin a to skupiny anglických stavěcích psů (ohařů) a kontinentálních stavěcích psů.
Soutěž probíhá dva dny s jednodenní přestávkou a každý stát mohou reprezentovat maximálně čtyři psi ve skupině anglických stavěcích psů a čtyři psi ve skupině kontinentálních stavěcích psů. Navíc je pro každou skupinu povolen jeden náhradník. V den přestávky probíhá soutěž praktického lovu - Sv. Hubert, kde soutěží vůdce se psem jako jeden tým. Posuzuje se střelecká dovednost lovce, jeho cit pro lov a spolupráce se svým loveckým psem. Tato soutěž je rozdělena na muže a ženy. MS ani Sv. Hubert nejsou zatím výrazněji vryty do povědomí naší kynologické veřejnosti, ale začíná mít řadu příznivců a to hlavně z řad mladých kynologů. Důkazem je 2. místo České republiky ve skupině anglických stavěcích psů v roce 2004 na Slovensku a 2005 v Dánsku. Proto je třeba pomýšlet, že v budoucnu může být větší zájem o tuto akci a je třeba vytvořit pravidla pro výběr reprezentantů. Komise vytvořila následující pravidla:
Návrhy psů na Mistrovství světa podávají především chovatelské kluby a to za plemena, která zastřešují.
Navržení psi musí mít úspěšně absolvované nejméně podzimní zkoušky nebo zkoušku srovnatelnou dle FCI řádů.
Definitivní nominaci na MS včetně soutěže Sv. Huberta provádí kynologická komise ČMMJ.
Náklady spojené s účastí si hradí každý účastník sám. Startovné hradí ČMKJ.
V ideálním případě by měla být nominace psů na MS do 15. 9. kalendářního roku. Jako nejzazší termín odeslání přihlášek se připouští 30. 9. kalendářního roku.
Přihlášky se posílají prostřednictvím sekretariátu ČMKJ.

A) Skupina anglických ohařů - základem výběru jsou zkoušky Národní Field trial a Mezinárodní Field trial. Dále Národní a Mezinárodní Field trial - Gibier tire (FT-GT) a to zásadně párové hledání. Dále může být přihlédnuto k získaným oceněním na soutěžích dle zkušebního řádu pro IKP a mezinárodních soutěží typu FT a FT-GT párového typu.
Při sestavování pořadí psů je možné akceptovat navržený bodový systém ČSPK: CACIT - 20 bodů, Res.CACIT - 18 bodů, CACT - 15 bodů, Res.CACT - 13 bodů, Výborně - 10 bodů, Velmi dobře - 5 bodů, Dobře - 1 bod.
Každá zkouška se hodnotí samostatně a body získává pes za nejvyšší dosažené ocenění na každé zkoušce (např. při získání ocenění CACIT, CACT se započítává pouze ocenění CACIT).
B) Skupina kontinentálních ohařů - v této skupině platí stejné podmínky jako ve skupině A, jen s tím rozdílem, že je akceptováno i umístění v soutěžích Field trial solo. Při větším počtu psů mají přednost jedinci, kteří získají bodové hodnocení v párovém hledání a to i s nižším bodovým hodnocením.
Za kynologickou komisi ČMMJ
MUDr. Vlastimil NOVOTNÝ
Snímek Jan Tichý

Zpracování dat...