Časopis Myslivost

MYSLIVECKÁ NADACE

Myslivost 11/2007, str. 104  Ing. Koloman FERJENSIK, správce Myslivecké nadace
MYSLIVECKÁ  NADACE
Nadace a nadační fondy se zabývají především organizovanou filantropií. Jejich hlavní funkcí je shromažďovat finanční a jiné dary a podporovat jejich prostřednictvím obecně prospěšnou činnost. Hlavními příjemci podpory jsou nestátní neziskové organizace, které tuto činnost vykonávají - občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a nejrůznější účelová zařízení.

Co jsou nadace a nadační fondy?
Hlavní náplní nadační činnosti je rozdělovat získané finanční prostředky v podobě poskytovaných příspěvků jiným neziskovým organizacím a dalším subjektům, popř. i jednotlivcům. Nadace a nadační fondy proto vyvíjejí také vlastní aktivity, a to formou účelově orientovaných příspěvkových programů, které mají často vzdělávací a osvětový charakter a souvisejí zpravidla se zaměřením nadačního fondu nebo nadace.
Takovou nadací je ve smyslu zákona o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. ve znění zákona č. 210/2002 Sb. také Myslivecká nadace.

O Myslivecké nadaci
Myslivecká nadace byla založena k podpoře a rozvoji činnosti související s českou myslivostí, dne 17. února 1994. Jejími zřizovateli bylo Sdružení lesnických akciových společností se sídlem v Krnově (SLAS) a Českomoravská myslivecká jednota se sídlem v Praze (ČMMJ).
V roce 1999 byla v důsledku zániku SLASu provedena změna zřizovatelů Myslivecké nadace, a to na Českomoravskou mysliveckou jednotu a na Eurolov, s.r.o. se sídlem v Javorníku.

Myslivecká nadace si dala za cíl udržení a rozvoj tradic v oblasti literární, výtvarné, kulturně-propagační, ale též i pomoc při řešení ekologických záměrů, které s myslivostí souvisejí. Dalším z cílů nadace je podpora zaměřená na zachování přírodních hodnot, tvorbu a ochranu životního prostředí zvěře. Posláním Myslivecké nadace je také podporovat projekty zaměřené na ochranu přírody a zvěře, ekologickou a environmentální výchovu mládeže, jakož i široké veřejnosti.

Činnost nadace je zaměřena také na podporu vědy a výzkumu v oblasti lesnictví a myslivosti, za účelem odhalování negativních civilizačních vlivů na ohrožené druhy zvěře a jiné živočichy, jakož i vlivů zvěře na zemědělské a lesní hospodaření a hledání cest k jejich odstraňování, dále na realizaci programů na ochranu a zvelebování stavu zvěře včetně polodivokých a umělých chovů s ekologickými požadavky územních celků, ale také na propagaci myslivosti, dodržování a rozšiřování jejich tradic a kulturního odkazu v oblasti vzdělávání, kultury a školství.

Myslivecká nadace se v průběhu let podílela svými příspěvky na vydání mnoha publikací s mysliveckou tematikou, čímž ve smyslu svých cílů přispěla a nadále přispívá také ke zvyšování vzdělanostní úrovně myslivecké členské základny, ale i nemyslivecké veřejnosti v České republice.

Mezi největší přispěvatele do nadačního fondu, se kromě zřizovatelů, řadí mnohé lesnické společnosti a podnikatelské subjekty i jednotlivci, jejichž činnost s provozováním myslivosti souvisí. Za dobu své existence rozdělila Myslivecká nadace ze svého fondu téměř tři čtvrtě miliónu korun a podpořila tak mnoho projektů mysliveckých organizací, vysokých i středních škol, autorů mysliveckých publikací a dalších subjektů.

Projekty

Myslivecká nadace realizuje svoji činnost, kromě jiného, v níže uvedených hlavních programových oblastech. Podporujeme projekty, které jsou zaměřené na zlepšení kvality životního prostředí, revitalizaci živelnými pohromami (povodně, lesní kalamity apod.) postižených oblastí, včetně jejich opětného zazvěřování, vzdělávací programy mysliveckých organizací a škol (včetně výzkumných programů), jakož i široké veřejnosti o přírodě a myslivosti.

Myslivecká nadace je proto připravena spolupracovat a postavit s přispěvateli speciální programy, které budou zaměřeny na ochranu životního prostředí a myslivosti, na výchovu obyvatel k pozitivnímu vztahu k myslivosti a šetrnému vztahu k přírodě. Takový program, obdobně jako je tomu i v jiných nadacích a nadačních fondech, bude samozřejmě vycházet z potřeb a zájmu jednotlivých přispěvatelů, ale také z potřeb a zájmů myslivosti samotné, které vyplývají z legislativních norem platných v České republice pro oblast myslivosti.

Pro přispěvatele

Darujte s Mysliveckou nadací a podpořte ochranu zvěře a životního prostředí, přispějte ke zvýšení vzdělanostní úrovně v oblasti myslivosti a zvýšení informovanosti a vztahu k myslivosti u široké nemyslivecké veřejnosti.


Myslivecká nadace:

* je významnou nadací zaměřenou na ochranu životního prostředí a myslivosti v České republice - od doby svého vzniku v roce 1994 rozdělila finanční prostředky ve výši téměř 3/4 miliónů Kč a podpořila tak mnoho projektů zaměřených na ochranu životního prostředí a myslivosti, do nichž se zapojilo téměř 25 organizací;
* rozumí potřebám životního prostředí a myslivosti v České republice a subjektům, které se touto problematikou zabývají, členové správní rady jsou respektovaní odborníci v této oblasti;
* strategií Myslivecké nadace je dlouhodobě spolupracovat se všemi přispěvateli, kteří cítí spoluodpovědnost za rozvoj duchovních hodnot a tradic české myslivosti a chtějí ji v tomto směru nadále podporovat;
* je dlouhodobě a pravidelně podporována zřizovateli fondu Myslivecké nadace a věříme, že k této podpoře se připojí i další přispěvatelé. Takto získané finanční prostředky jsou poskytovány do zkvalitnění životního prostředí, ochrany zvěře a vzdělanostní úrovně v oblasti myslivosti v rámci České republiky.

Proč přispívat na projekty Myslivecké nadace?
Proč darovat finanční prostředky Myslivecké nadaci?

* Podpoříte významné programy v oblasti myslivosti. Myslivecká nadace rozumí potřebám životního prostředí a myslivosti v České republice a má přehled o organizacích, které se této problematice věnují. Mapujeme trendy v této oblasti a dokážeme najít nejoptimálnější možnosti uplatnění získaných finančních prostředků.

* Promyšleně pomůžete životnímu prostředí a ochraně zvěře v rámci České republiky. Podpoříte vzdělanostní programy a práci s mládeží. Tato aktuální témata jsou v rámci Myslivecké nadace cíleně propojena a dokážeme je skloubit také s cíli a požadavky jednotlivých přispěvatelů.

* Budete mít záruku transparentního rozdělování finančních prostředků do vybraných oblastí myslivosti. Myslivecká nadace rozděluje finanční prostředky na základě objektivního a prověřeného procesu. Projekty, které získají podporu, vybírá správní rada. Myslivecká nadace má také vypracovaný systém účinné kontroly a pravidelného vyhodnocování podpořených projektů.

* Zviditelníte se v oblasti myslivosti v České republice jako společensky odpovědný přispěvatel. V současné společnosti se již přispěvatelé nehodnotí pouze podle hospodářských výsledků. Jednotliví žadatelé o finanční příspěvek se zajímají také o to, jaký je vztah přispěvatele k myslivosti, jak se chová k životnímu prostředí, jak podporuje region, v kterém sídlí apod. Myslivecká nadace je proto připravena kvalitně a účinně propagovat své přispěvatele a dárce.

Jak přispívat a darovat s Mysliveckou nadací?
Stát se dárcem nebo přispěvatelem Myslivecké nadace může prakticky kterýkoliv právní nebo fyzický subjekt, a to jako jednorázový, dárcovský, účelový nebo adresný přispěvatel, a to nejdříve kontaktováním kteréhokoliv člena správní nebo dozorčí rady, resp. správce nadace (kontaktní informace - viz níže), kteří ochotně podají všechny potřebné informace pro zapojení do dárcovství v rámci Myslivecké nadace.

Jednorázový přispěvatel
Takovému přispěvateli se nabízí možnost podpořit aktuální mysliveckou akci, která je vždy časově ohraničena a definována a jejímž cílem je podpořit v průběhu nejbližšího období 1-2 let (2008 - 2009) konkrétní záměr v dohodě s Mysliveckou nadací.
Dárcovský přispěvatel
Tento způsob příspěvků je výhodný pro dárce - zpravidla podniky, které se rozhodly systematicky podporovat určité téma nebo témata v oblasti myslivosti, přičemž o zaměření příspěvku může rozhodovat samotný dárce. Jeho představy i oblast zaměření mu pomáhá konkretizovat účel příspěvku.
Účelový přispěvatel
Těmito přispěvateli se rozumí sdružení finančních prostředků více dárců k účelovém financování, resp. podpoře významnějších projektů. V tomto případě se tak i menším darem může dárce podílet na realizaci významného projektu.
Adresný přispěvatel
Adresnému přispěvateli je umožněno podpořit konkrétní organizaci či projekt v oblasti myslivosti, který si dárce sám zvolil. Myslivecká nadace zajišťuje správu a řízení dárcovského procesu. Kontroluje, zda jsou finanční prostředky použity na dohodnuté účely. Monitoruje podrobné vyúčtování. I v tomto případě se dárce s menším příspěvkem může podílet na viditelných a důležitých projektech v rámci myslivosti.

Naši dosavadní přispěvatelé
Roční příspěvky dárců spolu s úroky ze základního kapitálu jsou jedinými prostředky, s nimiž může Myslivecká nadace finančně podporovat ty, kteří se v kulturní oblasti pro myslivost angažují a žádají nadaci o příspěvek. (Postup je uveden v "Pravidlech a podmínkách pro rozdělování nadačních příspěvků", schválených správní radou Myslivecké nadace, která jsou k dispozici na webových stránkách ČMMJ). I když prostředků není mnoho a žadatelé nejsou uspokojeni ani co do počtu nebo výše žádaného příspěvku, jsou tyto příspěvky určitým vyjádřením ocenění významu jejich činnosti ve prospěch české myslivosti.
Za léta dosavadní činnosti se nadace svými příspěvky podílela na podpoře zejména publikační, vydavatelské a výukové činnosti v oblasti myslivosti, pomoci povodněmi postiženým oblastem, pomoci při zazvěřování honiteb apod. v celkové výši téměř 3/4 mil. Kč.

V této souvislosti s vyjádřením poděkování jmenovitě uvádíme dosavadní přispěvatele Myslivecké nadace, kterými byly a mnozí stále ještě jsou, a to: Kozap, a.s. Uherský Brod, Zbrojovka Brno, a.s., Halali, Všeobecná pojišťovna, a.s., Lesy Krnov, a.s., Českomoravská myslivecká jednota, Sellier & Bellot, a.s., Interlov Praha, s.r.o., Česká zbrojovka Uherský Brod, a.s., Opavská lesní, a.s., Ing. Vl. Sigmund (D. Kounice), Myslivost, s.r.o., pí Ilona Hojgrová, Linaset, a.s., Moravialov, s.r.o., Firstinvest holding, a.s., Forestinvest, Jeseníky, Ludvíkovská lesní, a.s., WEGA CZ, a.s. Krnov, Josef Frančák - LERCHE, SLAS Krnov, Mader, lesnická firma, s.r.o., Avimex, s.r.o. Hranice, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, Praha a vyjadřujeme současně přesvědčení, že svými příspěvky a nadačními dary budou i v budoucnu podporovat nadační aktivity zaměřené na další rozvoj myslivosti v České republice a že řady přispěvatelů se v zájmu tohoto rozvoje dále rozšíří.

Základní a kontaktní údaje o Myslivecké nadaci
Název:
Myslivecká nadace
Sídlo: Praha 1, Jungmannova 25 , PSČ: 115 25
IČO: 45235163
DIČ: 001-45235163
Bankovní spojení: č.b.ú. 516 04 70 004 /4000
Rok založení: 1994
Zřizovatel: Českomoravská myslivecká jednota, Praha 1, Jungmannova 25, PSČ: 115 25
EUROLOV CZ, a.s., Javorník, Nádražní 163, PSČ: 790 70
Správní rada: Ing. Vojtěch Bureš - předseda, JUDr. Jan Kovařík - místopředseda, Ing. Ludvík Doubravský - člen, Prof.Ing. Josef Hromas, CSc. - člen, Ing. Jindřich Grosser - člen, Dr.Ing. František Libosvár - člen
Dozorčí rada: Ing. Miroslav Kutý - předseda, Ing. Jaroslav Mader - člen , Ing. Bohumil Fučík - člen,
Správce: Ing.Koloman Ferjentsik (kontaktní tel.: 604540014)

Závěr
Jsme rádi, že jsme se mohli touto cestou podělit s Vámi o výsledky naší dosavadní práce. Projekty, které podporujeme, se řídí jednoduchým pravidlem - v současném světě je nezbytné investovat do profesionálního ekovýchovného vzdělávání mládeže a široké myslivecké i nemyslivecké veřejnosti. Podpořili jsme proto významné projekty v oblasti myslivosti, jež je multidisciplinárním oborem se širokou škálou jejich možného uplatnění, a které mají jedno společné, a to velice praktické výsledky. Nadále je pro nás velkým úkolem i výzvou získávat pro naši činnost další přispěvatele, abychom mohli realizovat podstatně více užitečných a praktických projektů, které by bez účinné podpory a spolupráce s našimi partnery nebylo možné uskutečnit. Protože na příspěvky Myslivecké nadace čekají i další žadatelé, byli bychom velice rádi, kdyby tyto informace byly chápány současně jako výzva všem potenciálním dárcům-přispěvatelům k zapojení se do nadační činnosti, a to v souladu s jejich možnostmi a konkrétními představami.

Všechny potřebné údaje a kontaktní informace o Myslivecké nadaci jsou k dispozici také na webových stránkách Českomoravské myslivecké jednoty.


Zpracování dat...