Časopis Myslivost

DOTACE PRO MYSLIVOST v roce 2008

Myslivost 3/2008, str. 14  Ing. Jaroslav RŮŽIČKA
Myslivecká veřejnost si již dostatečně uvědomuje, že finanční příspěvky státu se staly nedílnou součástí mysliveckého hospodaření každého roku. Stát tak oceňuje službu, kterou se myslivost podílí na ochraně přírody.

Uplynulý rok 2007 byl velmi výrazný ve vztahu k poskytnutí celkové výše podpory. K této úspěšnosti přispěla jednak zlepšená orientace myslivecké veřejnosti v možnostech získání příspěvků do myslivosti, a jednak přispěla také aktivní spolupráce myslivců se státní správou při hledání účelnosti poskytování finančních podpor, která se promítá do obsahového zaměření jednotlivých příspěvků. Rok 2008 nepřináší v otázkách poskytování finančních příspěvků na ochranu zvěře a zlepšování jejího životního prostředí žádné zásadnější změny a vyřizování žádostí se ustálilo na standardu, na který si již myslivecká veřejnost navykla. Jaké je tedy aktuální obsahové upřesnění možnosti čerpání příspěvků do myslivosti pro rok 2008?

Zdroj informací o pravidlech poskytování finančních příspěvků
Pro rok 2008 jsou tituly finančních příspěvků a jejich obsah stanoveny zákonem č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008. Záležitosti myslivosti tvoří obsah přílohy č. 10 nazvané "Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2008 a způsob kontroly jejich využití". Podpora mysliveckého hospodaření je podle § 62 odst. 2 zákona o myslivosti podřazena pod pravidla hospodaření v lesích. Zákon o státním rozpočtu byl uveřejněn v částce 110/2007 Sbírky zákonů.
Tiskopisy žádostí o poskytnutí finančních příspěvků lze získat přímo na podacích místech, kterými jsou podle příslušnosti k jednotlivým předmětům příspěvků Krajské úřady, odbory zaměřené na lesnictví, zemědělství nebo životní prostředí, Odbor výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstvo obrany. Na těchto úřadech lze získat i podrobnější informace k obsahu a postupu vyřizování žádostí.
Samostatný text závazných pravidel je pro všeobecné informování myslivecké veřejnosti uveden na internetových stránkách Ministerstva zemědělství na adrese www.mze.cz, ikona Lesní hospodářství, nabídka Lesnictví, dotace a programy a alternativně v nabídce Myslivost. Na těchto stránkách lze stáhnout také využitelné tiskopisy pro podání konkrétních žádostí.

Využívání příspěvků v předchozích letech
Myslivecká veřejnost využívala v předchozích letech finanční příspěvky následovně:
rok 2003 - 2,8 mil Kč,
rok 2004 - 4,9 mil Kč,
rok 2005 - 2,5 mil Kč (finanční příspěvky poskytnuty z rozpočtu krajů),
rok 2006 - 5,4 mil Kč,
rok 2007 - 15,4 mil Kč.

Podíl krajů na využívání finančních podpor v roce 2007 a porovnání s rokem 2006: (kraj - 2006 / 2007)
Magistrát hl. m. Prahy - 0,1 % / 0,1 %
Středočeský kraj - 18,2 % / 12,5 %,
Jihočeský kraj - 17,5 % / 24,1 %,
Plzeňský kraj - 1,4 % / 3,6 %,
Karlovarský kraj - 1,1 % / 1,2 %,
Ústecký kraj - 6,4 % / 3,3 %,
Liberecký kraj - 2,7 % / 1,4 %,
Královéhradecký kraj - 13,1 % / 7,5 %,
Pardubický kraj - 9,8 % / 5,9 %,
Kraj Vysočina - 2,1 % / 15,8 %,
Jihomoravský kraj - 17,2 % / 14,1 %,
Olomoucký kraj - 1,3 % / 2,8 %,
Zlínský kraj - 3,0 % / 2,3 %,
Moravskoslezský kraj - 6,1 % / 5,4 %.

Svoji aktivitu může myslivecká veřejnost porovnávat také podle podílu, jaký zaujímají jednotlivé tituly z celkové výše podpory poskytnuté do myslivosti. Tento podíl je následující:
Zakládání zvěřních políček - první založení - 8,5 %,
Zakládání zvěřních políček - udržování - 2,8 %,
Zřizování napajedel pro zvěř - 3,8 %,
Vypouštění tetřevů - 2,7 %,
Vypouštění tetřívků - 0 %,
Vypouštění koroptví - 5,6 %,
Betonové nory na odchyt lišek - 15,6 %,
Lapací zařízení - 1,4 %,
Přístřešky pro koroptve - 2,2 %,
Komorování koroptví - 0,1 %,
Hnízdní budky pro vodní ptáky - 39,0 %,
Oborní chovy kozy bezoárové - 0,3 %,
Oborní chovy bílé jelení zvěře - 1,9 %,
Hnízdní podložky a budky pro dravce - 1,8 %,
Lovecká stanoviště pro dravce - berličky - 1,2 %,
Medikované premixy - 0,5 %,
Veterinární vyšetření - 2,4 %,
Zkouška psa z výkonu - český teriér - 0,2 %,
Zkouška psa z výkonu - český fousek - 3,8 %,
Odchov jestřába lesního - 1,2 %,
Odchov sokola stěhovavého - 2,5 %,
Odchov raroha velkého - 2,1 %,
Odchov orla skalního - 0,4 %.

PŘEDMĚTY PŘÍSPĚVKŮ PRO ROK 2008
Předměty příspěvků zůstávají pro rok 2008 opět rozděleny do dvou skupin, jako tomu bylo doposud.
Prvá skupina, označená písmenem "G", je nazvána "Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření" a zahrnuje tituly
a) zlepšování životního prostředí zvěře,
b) podpora ohrožených druhů zvěře,
c) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová a bílý jelen),
d) použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům,
e) veterinárně léčebné akce v chovech zvěře.

Druhá skupina, označená písmenem "K", je nazvána "Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců" a zahrnuje tituly
a) úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek,
b) úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní).

ZMĚNY OBSAHU DOTAČNÍCH TITULŮ
Myslivecká veřejnost se v průběhu roku 2007 opět aktivně zapojila do diskusí o potřebách myslivosti, účelnosti poskytovaných dotací a úměrnosti podpor pro jednotlivé tituly, a tak pravidla pro rok 2008 přinášejí některé změny, které by je měly vyvážit podle aktuálních potřeb myslivosti.
Obecně bylo provedeno jiné vnitřní členění předmětů příspěvků podle dosavadních titulů a bylo v řadě případů provedeno upřesnění požadované technické dokumentace, jako jsou zákresy do map, identifikace pozemků, odvození cen nebo odkazy na mysliveckou statistiku MYSL 1-01.
U políček pro zvěř byla ujednocena sazba bez rozdílu, zda-li se jedná o zřízení políčka nebo o jeho údržbu v dalších letech a výraz "biopás" byl ztotožněn s výrazem "políčko pro drobnou zvěř". Pro přiznání příspěvku se stalo rozhodujícím období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu.
Pro hnízdní podložky a budky byl stanoven početní limit pro jejich rozmístění na plochu a časový limit jejich životnosti.
Dále byly specifikovány zemědělské kultury, kam lze umisťovat lovecká stanoviště pro dravce (berličky).
U laboratorních vyšetření došlo k upřesnění oprávněných laboratoří pro provádění veterinárních vyšetření.
Pro vyvážení proporcionality byly sníženy sazby příspěvků u budek pro vodní ptáky, betonových nor na odchyt lišek, přístřešků pro koroptve, podpor pro bílou jelení zvěř, vypouštění tetřevů, tetřívků a koroptví a hnízdních podložek a budek pro dravce. Současně došlo k navýšení příspěvků pro medikované premixy.

ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZVĚŘE

Předmětem příspěvku je:
- založení nebo údržba zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř,
- zřizování napajedel pro zvěř v maximálním počtu 1 ks na každých 250 ha honitby,
- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na odchyt lišek v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,
- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících podmínky zvláštních právních předpisů (těmito zvláštními právními předpisy se rozumí § 45 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a § 14 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů) na zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí, pokud se v honitbě vyskytují, v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,
- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, kteří jsou zvěří, v maximálním počtu 5 ks na 1 ha vodní plochy.
Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/ha nebo kus. Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.

Sazba činí na:
- založení nebo údržbu zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř - 5000 Kč/ha,
- zřizování napajedel pro zvěř - 1000 Kč/ks,
- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nové betonové nory - 2000 Kč/ks,
- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení - 1000 Kč/ks,
- pořízení nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky - 500 Kč/ks.

Podmínky přiznání příspěvku
jsou následující:
- hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé),
- kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční činnosti a musí sloužit svému účelu,
- pro přiznání příspěvku je rozhodující období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu,
- minimální výměra zakládaného zvěřního políčka je 0,1 ha, maximální výměra je 1 ha,
- výměra zvěřních políček je omezena na maximálně 0,5 ha na 100 ha honitby,
- zřizování napajedel pro zvěř je omezeno do maximálního počtu 1 ks na 250 ha honitby,
- příspěvek na umělé nory, lapací zařízení nebo hnízdní budky pro vodní ptáky lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 14. 11. 2008 předložen podacímu místu.
Žadatelem může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.

Základními náležitostmi žádosti jsou:
- formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
- písemný souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku, pokud uživatel honitby není vlastníkem pozemku, včetně uvedení parcelního čísla pozemku a názvu katastrálního území, v němž se pozemek nachází,
- zákres do mapy v měřítku 1 : 25.000 nebo 1 : 10.000, včetně zákresu mysliveckých zařízení instalovaných v minulých letech, na která byl poskytnut příspěvek,
- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby),
- v případě pořízení, výroby a instalace mysliveckých zařízení technická dokumentace.

Termín podání žádosti
o příspěvek je do 30. května 2008. Podává se pouze jedna žádost za celou skupinu "G".
Místo podání žádosti je příslušný krajský úřad.

PODPORA OHROŽENÝCH DRUHŮ ZVĚŘE
Závazná pravidla umožňují podporovat ohrožené druhy zvěře několikerým způsobem. Jedná se o podporu prostřednictvím příspěvků směrovaných jednak na posilování stávajících početních stavů ohrožených druhů zvěře cestou vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců do honiteb, jednak prostřednictvím chovatelských zařízení, jako jsou přístřešky pro koroptve, nebo komorováním koroptví přes zimu.

Předmětem příspěvku je:
- vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců v lokalitách jejich přirozeného výskytu. Přiznání podpory se týká tetřeva hlušce, tetřívka obecného a koroptve polní. V případě koroptve polní se příspěvek nevztahuje na vypouštění po zakomorování, které je řešeno samostatným titulem,
- pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve v počtu maximálně 1 ks na 100 ha honitby,
- komorování koroptví přes zimu.
Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/ks. Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.

Sazba činí na:
- vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu:
tetřev hlušec - 7000 Kč/ks,
tetřívek obecný - 5000 Kč/ks,
koroptev polní - 100 Kč/ks,
- pořízení nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve - 200 Kč/ks,
- komorování koroptví přes zimu - 200 Kč/ks.

Podmínky pro přiznání příspěvku jsou následující:
- hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé),
- zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti, jako je například prodej, poplatkový odstřel apod.,
- chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního předpisu, kterým je § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a § 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, znění pozdějších předpisů,
- všichni jedinci budou trvale označeni značkami a bude o nich vedena evidence stavu,
- vypuštění jedinců zvěře do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,
- minimální počet jedinců vypouštěných do honitby je 30 ks koroptve polní,
- při vypouštění tetřeva hlušce dodržet minimální poměr pohlaví 1 : 1 a při vypouštění tetřívka obecného dodržet minimální poměr pohlaví 1 : 4 ve prospěch slepic,
- příspěvek na přenosný přístřešek pro koroptve lze poskytnout jednou za 10 let,
- v případě komorování koroptví se příspěvek poskytne na každý živý kus koroptve polní znovu vypuštěný do volné přírody,
- žadatel musí doložit povolení k odchytu koroptve polní za účelem komorování vydané podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a § 40 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, znění pozdějších předpisů,
- vypuštění komorovaných jedinců koroptve polní do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis.
Žadatelem o finanční příspěvek může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.

Základními náležitostmi žádosti jsou:
- formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
- koncepce podpory ohroženého druhu,
- zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok,
- v případě vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře a komorování koroptví pravomocný souhlas či výjimku podle § 54 odst. 3 či § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, znění předpisů pozdějších,
- v případě instalace nových přenosných přístřešků pro koroptve, technická dokumentace k výrobě,
- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby).

Termín podání žádosti
o příspěvek je do 30. května 2008. Žadatel podává pouze jednu žádost za celou skupinu "G".
Místem podání žádosti je příslušný krajský úřad.

Poznámka:
V podmínkách pro přiznání příspěvku tak, jak přesně zní text "Závazných pravidel" je uvedeno, že chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního předpisu, kterým je § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších. Znamená to, že u zvláště chráněných druhů živočichů, mezi které patří jak tetřev hlušec, tak i tetřívek obecný a koroptev polní, je potřeba před tím, než bude chov a vypouštění této zvěře realizováno, získat nejprve výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů. Podle § 50 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny jsou zvláště chránění živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí, stanoví Ministerstvo životního prostředí právním předpisem, kterým je vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. V § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je dále uvedeno, že je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Z výše uvedených důvodů je nejprve nutno získat příslušnou výjimku podle § 56, resp. § 5b a pak teprve se zabývat vlastním chovem a případně vypouštěním vyjmenovaných druhů zvěře do přírody. To se týká také komorování koroptví přes zimní období. Proto potenciální chovatelé tetřeva hlušce, tetřívka obecného nebo koroptve polní musí nejprve splnit podmínku získání výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu živočicha, než se budou věnovat chovu těchto druhů zvěře a také než případně zažádají o poskytnutí finančního příspěvku podle závazných pravidel.
Pro vlastní vypuštění zvěře je pak nutno získat souhlas orgánu ochrany přírody podle § 54 odst. 3 zákona na ochranu přírody a krajiny, neboť citované ustanovení umožňuje vypouštět zvláště chráněné živočichy narozené a odchované v zajetí pouze se souhlasem uvedeného orgánu státní správy.
Orgánem státní správy ochrany přírody a krajiny mimo území národních parků a CHKO, který je příslušný k udělení výjimky, jsou u tetřeva hlušce a tetřívka obecného, tj. druhů silně ohrožených, příslušné Správy chráněných krajinných oblastí (§ 78 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny) a u koroptve polní, tj. druhu ohroženého, příslušný krajský úřad (§ 77a odst. 3 písm. l) zákona o ochraně přírody a krajiny). Na území národních parků a CHKO je tímto orgánem Správa národního parku nebo Správa CHKO (§ 78 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny).
Odkazem na § 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, je rozuměno, že podle odst. 2 tohoto ustanovení může vypouštět zvěř do honitby pouze držitel honitby. Jiná osoba, tzn. uživatel - nájemce honitby může vypouštět zvěř, tedy i výše uvedené ohrožené druhy zvěře, jen se souhlasem držitele honitby.


OBORNÍ CHOVY ZVĚŘE SE VZÁCNÝMI DRUHY NEBO PODDRUHY

Předmětem příspěvku jsou:
- oborní chovy kozy bezoárové,
- oborní chovy bílého jelena.
Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/kus. Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a skutečného počtu kusů zvěře chované k 31. březnu běžného roku, maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti.

Sazba činí na:
- kozu bezoárovou - 1500 Kč/ks,
- bílého jelena - 1000 Kč/ks.

Podmínky pro přiznání příspěvku jsou:

- hospodárné využité prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé),
- žadatel bude hospodařit podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 2008 (§ 36 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti),
- žadatel bude vést evidenci chovaných jedinců.
Žadatelem o finanční příspěvek může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.

Základními náležitostmi žádosti
jsou:
- formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
- koncepce podpory ohroženého druhu a v souladu s ní platný plán mysliveckého hospodaření na rok 2008 (§ 36 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti).

Termín podání žádosti
o příspěvek je do 30. května 2008. Žadatel podává pouze jednu žádost za celou skupinu "G".
Místo podání žádosti je příslušný krajský úřad.

POUŽITÍ DRAVCŮ V OCHRANĚ ROSTLIN - OCHRANA ZEMĚDĚLSKÝCH KULTUR PROTI HLODAVCŮM

Předmětem příspěvku
je ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům uskutečňovaná prostřednictvím:
- výroby a instalace hnízdních podložek nebo budek pro ptáky, kteří jsou zvěří, v počtu 1 ks na 100 ha,
- výroby a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) v trvalých pícninách a trvalých travních porostech v maximálním počtu 5 berliček na 1 ha zemědělské půdy v honitbě.
Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/ks. Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.

Sazba činí na:
- výrobu a instalaci hnízdních podložek a budek - 250 Kč/ks,
- výrobu a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půdě - 40 Kč/ks

Podmínkou přiznání příspěvku
je:
- hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé),
- příspěvek na hnízdní podložky nebo budky pro dravce, lovecká stanoviště pro dravce (berličky) lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 14. 11. 2008 předložen podacímu místu.
Žadatelem může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.

Základními náležitostmi žádosti
jsou:
- formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
- projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení rozmístění hnízdních podložek, budek nebo berliček do mapy 1 : 25 000 se zřetelným označením hnízdních podložek, budek nebo berliček rozmístěných v minulých letech, na které byl poskytnut příspěvek a nově instalovaných, na které je žádán příspěvek,
- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby),
- souhlas uživatele zemědělských pozemků s umístěním berliček na jím užívaných pozemcích.

Termín podání žádosti o příspěvek je do 30. května 2008. Podává se pouze jedna žádost za celou skupinu "G".
Termín předložení zápisu o instalaci hnízdních podložek nebo budek pro dravce, loveckých stanovišť pro dravce (berličky) je nejpozději do 14. 11. 2008.
Místo podání žádosti je příslušný krajský úřad.

VETERINÁRNĚ LÉČEBNÉ AKCE V CHOVECH ZVĚŘE

Předmětem příspěvku
jsou:
- medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře; příspěvek se poskytuje na základě nálezu parazitóz, provedeného laboratorním vyšetřením,
- veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře kromě vyšetření nákaz hrazených Státní veterinární správou (sérologické, virologické vyšetření nákazy a parazitologické vyšetření), vyšetření bude provedeno laboratorně.
Příspěvek u medikovaných premixů je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/kg. Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek. Pro posouzení potřebného množství premixu je rozhodující počet kusů zvěře, který se vyskytuje v honitbě k 31. 3. běžného roku, maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti.

Sazba činí:
- medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře - 200 Kč/kg.

U veterinárních vyšetření je příspěvek poskytován procentem ze skutečně vynaložených nákladů (tzv. nákladový příspěvek). Výše příspěvku se stanoví na 80 % skutečně vynaložených nákladů na laboratorní vyšetření. Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty. Příspěvek může být poskytnut pouze na laboratorní vyšetření provedené a vyúčtované v běžném roce.

Podmínkou přiznání příspěvku
je:
- hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé),
- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 2008 (§ 36 zákona o myslivosti).
Žadatelem může být pouze uživatel honitby. Za uživatele honitby je považována osoba, na kterou se podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vztahují práva a povinnosti uživatele honitby.

Základními náležitostmi žádosti
jsou:
- formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
- formulář přílohy k žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
- protokol o laboratorním vyšetření,
- platný plán mysliveckého hospodaření na rok 2008 (§ 36 zákona o myslivosti).

Termín podání žádosti
o příspěvek je do 30. května 2008. Podává se pouze jedna žádost za celou skupinu "G".
Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku na veterinární vyšetření je do 14. listopadu 2008.
Místo podání žádosti je příslušný krajský úřad.

CHOV A VÝCVIK NÁRODNÍCH PLEMEN LOVECKÝCH PSŮ A LOVECKÝCH DRAVCŮ
Předmětem příspěvku je:
a) úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek.
b) úspěšný odchov loveckého dravce (§ 44 zákona o myslivosti) vyvedeného z umělého chovu (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní).
Příspěvek je poskytován sazbou na technickou jednotku, což je Kč/zkoušku u národních plemen loveckých psů nebo Kč/úspěšný odchov dravce (tzv. sazbový příspěvek).

Sazba činí
na :
- českého teriéra - 2000 Kč,
- českého fouska - 2000 Kč,
- jestřába lesního - 7000 Kč,
- sokola stěhovavého - 5000 Kč,
- raroha velkého - 5000 Kč,
- orla skalního - 5000 Kč.
Celková výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.

Podmínky přiznání příspěvku
jsou:
- lovečtí dravci budou trvale a nezaměnitelně označeni,
- příspěvek se poskytuje na plně opeřeného loveckého dravce v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici ve věku od 3 do 7 měsíců.
Žadatelem může být pouze majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu loveckého dravce.

Základní náležitosti žádosti
jsou:
- formulář žádosti podle vzoru uvedeného v části 3. závazných pravidel,
pro uvedené druhy loveckých psů:
- potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách psa z výkonu,
pro uvedené lovecké dravce:
- osvědčení nebo výjimku ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů udělenou podle § 54 odst. 5, resp. § 56 odst. 3 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č 16/1997 Sb.,
- potvrzení o složení sokolnické zkoušky,
- potvrzení o členství v sokolnické organizaci.

Termín podání žádosti
o příspěvek je do 31. října 2008.
Místo podání žádosti je příslušný krajský úřad, v jehož působnosti se nachází trvalé bydliště popř. sídlo žadatele.

Metodická pomůcka
Pro objektivní posuzování některých mysliveckých zařízení, která jsou předmětem příspěvků uvedených v pravidlech a pro vysvětlení podmínek a náležitostí, za kterých je možno příspěvky přiznat, vydalo Ministerstvo zemědělství metodickou příručku nazvanou "Příspěvky na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření 2008", shrnující potřebná technická minima těchto staveb a odborné podklady k ostatním dotačním titulům. Tato příručka byla poskytnuta na všechna podací místa, tj. především na Krajské úřady, státní správě myslivosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a okresním mysliveckých spolkům ČMMJ, kde si ji mohou zájemci bezplatně vyzvednout.

Předměty příspěvků, které v pravidlech nenajdeme
V roce 2008 se v pravidlech nesetkáme s některými tituly, které jsou demonstrativně uvedeny v § 62 odst. 1 zákona o myslivosti. Jedná se o ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin pro jejich duplicitu s příspěvky poskytovanými ze strany Ministerstva životního prostředí, dále se jedná o chovatelské přehlídky a myslivecké výstavy, propagaci a osvětu myslivosti pro jejich duplicitu s příspěvky poskytovanými společenským organizacím ze strany Ministerstva zemědělství v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na jejich obecně prospěšnou činnost.

Postup při podávání žádostí
Finanční příspěvky pro vybrané činnosti mysliveckého hospodaření, zařazené pod písmeno "G", na všech pozemcích, kromě pozemků důležitých pro obranu státu a pozemků v národních parcích a jejich ochranných pásmech, poskytuje Ministerstvo zemědělství. Podacím místem žádostí o tyto příspěvky jsou příslušné krajské úřady. Nacházejí-li se pozemky v územní působnosti dvou nebo více krajů, je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část honitby. Na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech poskytuje finanční příspěvky na činnosti uvedené pod písmenem "G" Ministerstvo životního prostředí. Podacím místem je odbor výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí. Na pozemcích důležitých pro obranu státu poskytuje finanční příspěvky na činnosti uvedené pod písmenem "G" Ministerstvo obrany. Podacím místem je pak přímo Ministerstvo obrany.
Finanční příspěvky pro chov národních plemen loveckých psů a loveckých dravců, označené jako "K", poskytuje bez rozdílu jejich žadatelů a území Ministerstvo zemědělství. Žádost se podává u krajského úřadu v jehož územní působnosti se nachází trvalé bydliště majitele loveckého psa, resp. majitele loveckého dravce.
Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve podací místo žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost zamítnuta. Zaregistrování žádosti do pořadí po projednání bude provedeno až po odstranění všech nedostatků. Podací místo zaeviduje žádost dnem přijetí. Žádosti jsou projednávány podacím místem v pořadí, v jakém byly zaregistrovány.
Příspěvky jsou přiznávány do vyčerpání finančních limitů stanovených podacímu místu příslušným ministerstvem pro jednotlivé předměty příspěvků. Pokud je limit vyčerpán, nelze příspěvek přiznat.
Žadatel je o přiznání příspěvku vyrozuměn podacím místem formou rozhodnutí. Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). V případě neposkytnutí příspěvku podací místo tuto skutečnost písemně oznámí žadateli s uvedením důvodu.

Obecná pravidla pro vyřizování žádostí
Kromě základních náležitostí, které jsou uvedeny u každého předmětu příspěvku samostatně, platí obecně pro vyřizování žádostí o poskytnutí finančních příspěvků zejména následující pravidla.
Rozhodujícím dokladem pro přiznání sazbových příspěvků (tj. Kč na jednotku - kus, kg, ha nebo zkoušku) je dodržení účelu a podmínek stanovených v pravidlech a v rozhodnutí; skutečně vynaložené náklady se neprokazují.
Příspěvek nebude poskytnut, pokud celková výše příspěvku vypočtená podacím místem je nižší než 1000 Kč. U skupiny předmětů příspěvků označené jako "G" tato podmínka znamená, že u jednotlivých předmětů příspěvků může být tedy konkrétní příspěvek nižší než 1000 Kč, ale aby mohl být příspěvek přiznán, musí celková výše za všechny předměty příspěvků uvedených pod skupinou "G" dosáhnout alespoň 1000 Kč. Žádost o příspěvek za předměty příspěvků uvedených ve skupině "G" se podává totiž podle závazných pravidel jen jedna, a to za všechny skupiny předmětů společně.
Je-li poskytnut příspěvek podle závazných pravidel, nelze na stejný předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie.
Ing. Jaroslav RŮŽIČKA
Ministerstvo zemědělství

Zpracování dat...