Časopis Myslivost

Halali, jistota myslivců

Myslivost 3/2008, str. 10  Ing. Jaroslav PALAS
Po řadu měsíců na stránkách obou mysliveckých měsíčníků, webových portálech a mysliveckých sněmech probíhala diskuse ke kvalitě odpovědnostního pojištění HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s, pro myslivce.
Do rozkladu stávajících pravidel Všeobecných pojistných podmínek HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s, byla vtažena Sekce regulace a dohledu nad pojišťovnictvím České národní banky. ČNB si vyžádala k dané pojistné problematice stanoviska právního odboru Ministerstva zemědělství a právního odboru Ministerstva financí. K podpoře názoru na rozšíření pojistného krytí se připojila i televize "Nova" se svým pořadem "Občanské judo". Žádná ze stran si však nedovolila překročit ustanovení § 48 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti (dále jen "zákon o myslivosti"), kde mezní hranicí pro minimální sjednání pojistného krytí je tzv. neopatrné chování pojištěného. Ostatně tento paragraf by si zasloužil pořádnou novelu, protože jeho znění zůstalo v podstatě až na pojistné částky nezměněno od roku 1962.

Řada kritiků našeho pojištění argumentovala tvrzením, že se vždy něco poruší, např. zákon, předpis, pravidlo atd. a dovozovala, že pokud by se nic neporušilo, nevznikla by ani škodná událost. A v tom je jádro nesprávného chápání dosavadního systému levného mysliveckého pojištění, který platil do 31. prosince 2007. Právě na porušení právní povinnosti jsme byli pojištěni. Pojištěni na nahodilý vznik pojistné události porušením právní povinnosti spojené se škodou na životě nebo majetku s výlukou úmyslu.

Proto byly po diskusi orgánů ČMMJ (Myslivecká rada ČMMJ a Organizačně právní komise ČMMJ) i představenstva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. a intenzivní komunikaci se Sekcí regulace ČNB, formulovány a projednány nové Všeobecné pojistné podmínky VPPO 2008, které vystoupily v platnost dne 1. ledna 2008.
Někde mezi pólem úplné beznaděje a pólem výbuchů nepřiměřených reakcí našly naše vrcholné myslivecké orgány pásmo pro racionální aplikaci stávajících právních norem. Požadavek na rozšíření a konstrukci pojistného krytí zahrnujícího i úmyslné jednání spojené se vznikem škodní události pro myslivce byly formulovány v nových všeobecných pojistných podmínkách a skupinové pojistné smlouvy obdobně tak, jako to mají motoristé. Stranou byla ponechána diskuse, zda mělo být použito porovnání části speciálního zákona o myslivosti týkajícího se pojištění pro lov, se zvláštním zákonem upravujícím pojištění odpovědnosti provozu motorových vozidel. Myslivecká rada ČMMJ a představenstvo pojišťovny v zásadě uložily zpracovatelům převzít jako klíčové ustanovení § 5 zákona o pojistné smlouvě č. 37/2004 a transponovat je do pojištění myslivců principiálně tak, jak je tomu u povinného ručení motoristů.

A nyní mi dovolte abych vysvětlil na čem spočívá hlavní pozitivní změna ke zvýšení jistoty pro myslivce a občanskou veřejnost. Podstata přijatého řešení, které vrcholné myslivecké orgány projednaly se Sekcí regulace a dohledu nad pojišťovnami ČNB a po dohodě o zahrnutí úmyslného protiprávního jednání spojeného se vznikem škody k němu přistoupily, se opírá o ustanovení zákona o pojistné smlouvě v části týkající se povinného pojištění. Zákon č. 37/2004 Sb., zde říká, že je-li zvláštním právním předpisem stanovena osobě povinnost uzavřít povinné pojištění, lze se v pojistné smlouvě odchýlit od tohoto ustanovení zákona jen potud, pokud to tento zákon nebo zvláštní právní předpis připouští, a nedojde-li ke snížení pojistného krytí stanoveného zvláštním právním předpisem. Současně pojistiteli vzniká povinnost uzavřít smlouvu tak, aby mu povinnost poskytnout pojistné plnění vznikla i tehdy, byla-li škoda způsobena úmyslným jednáním pojistníka. Z takto uzavřené pojistné smlouvy nemůže pojistitel odmítnout poskytnutí pojistného plnění, a to z důvodů, které jsem uvedl výše. Myslivci najdou kodifikaci tohoto ustanovení v nových všeobecných pojistných podmínkách VPPO 2008 v Článku 3. odst.3.

Pojištěný je však povinnen nahradit pojišťovně plnění, jehož poskytnutí nemohl pojistitel takto odmítnout, ačkoliv by tak mohl podle zákona nebo pojistných podmínek učinit. Toto ustanovení je zakotveno v VPPO 2008, Článku č. 10 odst. 5. A to je hlavní rozdíl mezi dosavadním pojištěním založeným na ustanovení z roku 1962 a nově přijatým principem pojištění platným od 1. ledna 2008. Dříve, pokud jsme se dopustili porušení zákona o myslivosti nebo zákona o zbraních a střelivu nahodile, neúmyslně, pojišťovna takové porušení právní povinnosti bez problémů uznala a škodu likvidovala. Nebylo by jinak možné v minulých patnácti letech činnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s, vyřídit tisíce pojistných událostí a vyplatit pojistná plnění, renty a pohřebné ke spokojenosti našich klientů. V současné době jsme navíc uznali a přistoupili na řešení potřeby zvýšení ochrany nejen samotných myslivců, ale i občanské veřejnosti. Nechceme přehlížet skutečnost, kdy by mohlo dojít k pojistné události za situace, kdy při úmyslném porušení zákona dojde k vážné újmě na zdraví, případně smrti a škůdce, resp. pachatel, nebude schopen škodu nahradit přímo poškozenému nebo pozůstalým.

Z tohoto důvodu budou od 1. ledna 2008 likvidovány i pojistné události, které vzniknou za okolností úmyslného porušení právních předpisů a úmyslným jednáním pojištěného myslivce. Nepřeslechli jsme ani námitky proti nově přijatému principu pojištění s plněním za pytláky, myslivce, kteří loví pod vlivem alkoholu, střílí broky na spárkatou, loví v době hájení nebo loví z automobilů. Ano, víme, že to bude znamenat zvýšené úsilí na dodržování mysliveckých předpisů a zvyklostí při řízení myslivosti, jsme si toho plně vědomi, bereme tuto odpovědnost, tak se věci mají, tak bylo rozhodnuto. Výsledek naší práce - VPPO 2008 - předložíme i Sboru zástupců ČMMJ v červnu 2008.

Současně by bylo nepoctivé nehovořit o tom, jaké ekonomické nároky bude mít dopad přijatého řešení do ekonomiky pojišťovny. Jsme si vědomi toho, že úspěch při vymáhání regresních částek nebude stoprocentní. Část neuhrazených škod bude nutné odepsat. Zvýší se náklady pojišťovny i náklady na právní zastoupení. Nelze vyloučit ani zřízení postižního odboru v pojišťovně. Zdůrazňuji, že dosud stále však vycházíme z usnesení III. sjezdu ČMMJ z konce roku 2005, který schválil moratorium na zvýšení pojistného i členského příspěvku do konce roku 2009, o čemž nelze polemizovat. To platí a nemá smyslu o tom polemizovat. Pojišťovna má dostatek pojistně-technických rezerv, aby škody do roku 2009 pokryla. Navíc i regresní nároky, které pojišťovna má právo uplatnit, jistě částečně vrátí poskytnutá pojistná plnění, která by jinak byla odmítnuta. Domníváme se, že období roku 2008 a 2009 je dostatečně dlouhé na to, aby metodami pojistné matematiky bylo stanoveno odpovídající vyšší pojistné, které by spolehlivě pokrylo pojistná plnění, náklady provozu pojišťovny a mohly být i k dispozici prostředky na její rozvoj. Jak se rozšíření pojistného krytí promítne v ceně zajištění u Műnchener Rűckversicherug, o tom jednáme a zajistitel v Mnichově byl o této skutečnosti informován před přijatou systémovou změnou.

Pokud jsem se již zmínil o závěrech III. sjezdu ČMMJ, je třeba připomenout, že pojišťovna byla zavázána sjezdem k rozšíření působnosti jejího pojištění z titulu členství v ČMMJ na všechny země Evropské Unie. Splnění tohoto úkolu souvisí s projednáváním nového zákona o pojišťovnictví, který by měl platit od 1. září roku 2008. Pozorně proto sledujeme vývoj legislativy v oblasti pojišťovnictví a domníváme se, že jsme schopni splnit i požadavky nového zákona. Rozšíření platnosti našeho odpovědnostního mysliveckého pojištění na země EU je závislé na plném souladu stavu pojišťovny s nově projednávaným zákonem, tj. na odpovídající výši základního kapitálu. Myslivecká rada ČMMJ o této problematice jednala v lednu 2008 a doporučila uvést pojišťovnu do souladu s novým zákonem o pojišťovnictví.

VPPO 2008 byly rozeslány emailovou poštou na všechny OMS ČMMJ, úřady obcí s rozšířenou působností, zveřejněny v elektronickém Věstníku ČMMJ a vytištěné spolu se Skupinovou pojistnou smlouvou SPSO 2008 rozeslány na OMS ČMMJ.

Závěrem chci popřát myslivcům v příštích obdobích myslivost bez škodních událostí a pokud dojde k nějaké škodě, aby jim nová právní úprava pro zhojení a vyřízení škody dobře sloužila.


Ing. Jaroslav PALAS
předseda ČMMJ, o.s.
a předseda představenstva
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.Zpracování dat...