ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Hodnocení věku muflonů a věkové třídy

Myslivost 3/2008, str. 41  RNDr. Ctibor BABIČKA, CSc., Martin Knápek (foto)
Do redakce časopisu Myslivost docházejí dotazy myslivců k posuzování věku muflonů a jejich zařazování do věkových tříd. V myslivecké praxi a v zaslaných dotazech požadujících podrobné vysvětlení se jedná především o hodnocení muflonů přecházejících z kategorie mladé zvěře ( ♂ muflončat) do zvěře samčí v I. věkové třídě.

Vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd, odst. (5), písm. b) je u muflona stanoven rozsah věku v I. věkové třídě od 1 roku do 3 let.
Z dotazů je zřejmé, že jsou ve více případech zásadní rozpory hodnocení muflonů mezi 1 a 2 rokem věku, tj. biologickým věkem od 12 měsíců až do 24 měsíců, kdy se jedná biologicky o téhož jedince. A problém vzniká především při hodnocení, kdy při růstu toulců mezi 9 a 12 měsícem biologického věku muflončete dochází často k tvorbě "nepravých" vrubů připomínajících roční vruby. Pak se stává, že z neznalosti, jak je zřejmé z dopisů, jsou tyto "nepravé" vruby odečítány jako roční.
Takže například muflon biologického věku 17 měsíců (podle běžně v praxi používaného věku 2 roky) je hodnocen jako starší. Na toulcích je patrný první přírůst (do 8 měsíců věku), pak třeba jeden až několik dalších hlubších vrubů s různou délkou (vznikajících s postupným zastavováním délkové růstu toulců v zimním období). Následně pak další plynulý růst toulce od posledního skutečného ročního vrubu s počátkem růstu v měsíci dubnu.. A při odečtu těchto "nepravých" ročních vrubů se pak dojde třeba u předmětného muflona majícího jen 17 měsíců, že je hodnocen (třeba při počtu dvou takových "nepravých" vrubů ) jako už čtyřletý.
V podstatě se jedná o zásadní neznalost hodnocení věku, ale nevylučuji, že může jít i o záměr (protože co dnes v myslivosti zcela spolehlivě pracuje, to je závist). Při tomto hodnocení se pak lovec dostává do problému, že při vydané povolence na lov muflona I. věkové třídy (nebo je v honitbě povolena jen I. věková třída, případně se jedná o povolení dle § 36, odst. 5 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, v platném znění) při tomto neodborném posouzení věku vlastně hrubým způsobem porušil povolený rozsah lovu. Z muflona v druhém roce biologického věku (věk 2 roky) je pak neodborně hodnocený muflon v II. věkové třídě věku 4 roky, případně podle počtu "nepravých" ročních vrubů i starší! Přeneseně to tak může pokračovat i u muflonů vyššího věku.
Je to sice k nevíře, ale kdyby se toto v myslivecké praxi nestávalo při hodnocení v honitbách po ulovení a nedocházelo-li by k takovém nesprávném hodnocení věku muflonů, jistě by do redakce časopisu Myslivost nechodily ani takové dotazy. Z dopisů také navíc vyplývá, že k takovému špatnému hodnocení dokonce dochází i na chovatelských přehlídkách!
Správné hodnocení mladých muflonů bude celkem zásadní zvláště při letošních chovatelských přehlídkách, kdy při průběhu extrémně mírné zimy 2006/2007 mohlo docházet zvláště u silných ♂ muflončat k vytvoření více a i delších "nepravých" ročních vrubů.
Toulce shodně se spárky a srstí jsou tvořeny převážně ze složitých bílkovinných látek. Nejvíce je zastoupen arginin, cystin a kyselina glutamová. Růst toulců závisí na množství a kvalitě přirozené potravy a také jej ovlivňuje intenzita slunečního svitu. Od konce prvního měsíce života ♂ muflončete na horních stranách malých kostních bulek tvořící se rohové kosti se začíná vytvářet rohovitá vrstvička, která pak začíná růst do tvaru toulce. Okem je toto viditelné asi od 3 měsíců věku. Toulce rostou na rohové kosti, ale pouze z kůže kolem jejich základny. Výživu vytvářené tkáni toulců částečně zajišťuje silně prokrvená pojivová tkáň, kterou je toulec spojen s rohovými kostmi.
Praktické a správné posouzení věku je popsáno dále, u toulců v souběhu s vytvářením chrupu v horní čelisti podle věku a je dokumentováno na připojených fotografiích. Muflonče samčího pohlaví má začátkem srpna (biologický věk 4 měsíce) již vytvořeny krátké toulečky - foto 1. V jeho chrupu jsou 3 mléčné předstoličky ( premoláry P1 až P3) a začíná vyrůstat první trvalá stolička (molár M1) - foto č. 1 a.
Koncem listopadu (biologický věk 7 - 8 měsíců) má ♂ muflonče již narostlé toulečky podle jeho kvality o délce 15 až 30 (35) cm - foto 2. Na snímku je patrná začínající tvorba "nepravého" ročního vrubu - vyznačeno červeně. A v chrupu mufončete je již úplně vyrostlá první trvalá stolička (molár M1) - foto 2 a. Tehdy dochází k relativnímu zastavení délkového přírůstku toulečků. Ve skutečnosti však jejich růst pokračuje s určitými přestávkami nejméně do začátku až poloviny února. A tehdy se obvykle vytvářejí takové "nepravé" roční vruby. Těch může být i několik ve vzdálenosti od sebe 2 až 3 cm, ale také i přes 5 cm. Skutečný roční vrub je až ten poslední, nejbližší k lebce. A to je právě ten okamžik navozeného problému pro špatný odečet věku. V tomto věku do 12 měsíců biologického věku je daný kus muflončetem. Někdy bývá na chovatelských přehlídkách označován jeho věk jako 1 rok, což není správné, je pouze v prvním roce života.
V biologickém věku 12 měsíců, v době plánování, přechází ♂ muflonče do samčí zvěře v I. věkové třídě. Růst toulců začíná začátkem dubna po zimní přestávce 6 až 8 týdnů a v tomto roce života je růst obvykle nejdelší. Toulec z období podzimního lovu v biologickém věku 18 měsíců - foto č. 3. Na toulci je zeleně vyznačen konec ročního přírůstku z předchozího roku do biologického věku 12 měsíců a místo vytvoření "nepravého" ročního vrubu je označeno červeně. V chrupu má muflon tohoto věku (18 měsíců) již vytvořenou druhou trvalou stoličku (molár M2) - foto č. 3 a. Tato se začíná prořezávát přibližně po 10 měsíci věku koncem ledna (ještě ve věku muflončete). Rovněž u muflona se může ještě ve věku 20 až 22 měsíců vytvořit v období koncem roku až v lednu "nepravý" roční vrub. Ten však bývá obvykle již délkově jen malý, nebo se v místě ročního vrubu vytvoří několik velmi jemných vrubování. Podle vyhlášky č. 491/2002 Sb. je tedy takový muflon ve věku 1 až 2 roky (biologickém věku od 12 do 24 měsíců), přičemž se jedná o stále stejného jedince. V dřívější myslivecké praxi byl hodnocen a označován jeho věk na 2 roky. Takto by měl být hodnocen jeho věk při provádění do záznamu o lovu zvěře a jejím úhynu a na chovatelských přehlídkách.
V době plánování dnem 1. dubna přechází pak uvedený muflon do věku 3 let (od překročeného biologického věku 24 měsíců). Toulec z podzimního období lovu v biologickém věku 30 měsíců - foto č. 4. Na toulci jsou zeleně vyznačeny konce ročních přírůstků z předchozích roků do biologického věku 1 rok a 2 roky, a místa vytvoření "nepravých" ročních vrubů jsou označena červeně. K tvorbě "nepravých" ročních vrubů již nedochází. V chrupu má muflon tohoto věku (30 měsíců) již vytvořenou třetí trvalou stoličku (molár M3) a chrup horní čelisti je úplný - foto č. 4 a. Tato se začíná prořezávat přibližně ve věku 25 měsíců. Věk takového muflona by měl být označen podle obvyklé myslivecké praxe na 3 roky.
V době plánování, resp. od 1. dubna, pak přechází tento muflon do II. věkové třídy, věk 4 roky, další rok do věku 5 let atd. Toulec z podzimního období ulovení ve věku 5 let - foto 5. Zde jsou vyznačeny zelenou čarou dovršené jednotlivé roky života. Uvedený muflon neměl nikdy žádné "nepravé" roční vruby (je z horské honitby). Od věku 4 let pak již dochází postupně k opotřebování chrupu horní čelisti - foto 5a. V myslivecké praxi je pak věk muflona hodnocen 4 roky, 5, 6 atd. let a roční vruby v jednotlivých letech jsou obvykle jasně zřetelné a hluboké.
Úplný trvalý chrup mufloní zvěře se vytváří až do věku 46 měsíců. Nejpozději se vyměňují z mléčného chrupu za trvalé špičáky (C1). Mléčné předstoličky (premoláry P1 až P3) se mění za trvalé s ukončením jejich růstu věku 26 měsíců. Výměna mléčných zubů trvá u mufloní zvěře nejdéle z naší běžné spárkaté zvěře. Obdobný vývoj délky chrupu má pak jen kamzík horský.
Růst toulců během roku závisí v prvé řadě na věku muflona. Nejrychlejší růst toulců je ve věku muflončete (asi 20 až 23 % i více budoucí délky toulce) a pak v I. věkové třídě (1 - 3 roky) v druhém roce života (asi 25 % a více budoucí délky toulce). V této věkové třídě je délkový růst toulců ukončován pozdějším podzimem. Délkový růst toulců se výrazně snižuje ve II. věkové třídě (věk 4 až 6 let) a v každém roce začíná zhruba od dubna a s vyšším věkem se jeho růst a časová expozice, kdy roste, zkracuje. U muflonů III. věkové třídy (7 a více let) jsou již jednotlivé roční přírůstky nepatrné a toulec roste do délky jen v období od dubna do konce srpna až poloviny září. Nejkratší přestávka v růstu toulců je u muflončete - prakticky asi 6 až 8 týdnů.
Z vysvětlení růstu toulců v porovnání s vývinem chrupu v horní čelisti je zřejmé, že při hodnocení věku v terénní praxi po lovu nebo při hodnocení na chovatelské přehlídce nelze udělat chybu. Problém je pouze na chovatelské přehlídce, pokud je hlava muflona s krkem jako trvalý preparát. Problém, jak z dopisů vyplývá, však nastává pouze u "nepravých" ročních vrubů s jejich odečítáním jako by to byly roční vruby. Muflončata a mufloni ve věku 1 až 2 let (věk 2 roky), nejsou obvykle preparováni jako trvalé preparáty (i když jsem i takové na chovatelských přehlídkách viděl).
Pokud by si někdo nevěděl rady s přesným určením věku muflona podle toulců v honitbě po ulovení a nebo na chovatelské přehlídce, stačí si otočit trofej a podívat se na chrup horní čelisti. V tomto případě jej uvádím pouze jako stoličky (v správném rozlišení by to měly být 3 předstoličky a 3 stoličky).
Hodnocení je jednoduché :
4 stoličky - jedná se o muflonče ve věku do 12 měsíců;
5 stoliček - muflon ve věku 1 až 2 roky - věk 2 roky;
6 stoliček - poslední stolička ještě ostrá bez obrusu, muflon ve věku 3 roky;
6 stoliček - s patrným obrusem všech stoliček - věk 4 a více let, další upřesnění věku podle ročních vrubů.
Nemyslel jsem si, že s hodnocením věku muflonů, a to dokonce hodnotitelskou komisí na chovatelské přehlídce, může vzniknout nějaký problém. Oproti parohaté spárkaté zvěři, kdy jsme nuceni zvláště při větším opotřebení chrupu věk s co největší přesností odhadovat, je posouzení věku muflonů podle ročních vrubů naprosto přesné.
Protože výskyt "nepravých" ročních vrubů nebyl zatím u muflonů v myslivecké praxi cíleně sledován a vyhodnocen, pokusíme se to na nejbližších chovatelských přehlídkách zdokumentovat a o zjištěných výsledcích budeme informovat.

Zpracování dat...