ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Srnčia zver medzinárodne

Myslivost 6/2008, str. 45  JH
V tomto roku chovateľská prehliadka trofejí, ktorú zorganizovala RgO SPZ v Čadci v spolupráci s Lesy SR š. p., OZ Čadca sa niesla v znamení Dní kysuckých poľovníkov. Jednou z akcií bol aj odborný seminár s medzinárodnou účasťou, ktorý pomohol zorganizovať SCPV - Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre. Seminár svojimi odbornými prednáškami by mal prispieť k zlepšeniu hospodáreniu so srnčou zverou predovšetkým v tomto regióne. No nielen tam, ale aj v tých revíroch nielen Slovenska, Poľska a Českej republiky, odkadiaľ boli prítomní účastníci tohto seminára. Otvorenia seminára sa zúčastnil prezident SPZ Ing. Tibor Lebocký.

Úvodný referát autorov P. Hella, J. Slamečku a M. Rajského mal názov Možnosti zvýšenia početnosti a zlepšenia kvality srnčej zveri v regióne Kysúc. Celkový NKS je v tomto regióne 2432 jedincocov srnčej zveri, čo je len 28,8 ks na 1000 ha . Je to veľmi málo, lebo polovicu územia tvorí srnčia poľovná oblasť S- IV. Javorníky. JKS v Kysuckom regióne v roku 2006 bol 3228 jedincov, čo predstavuje 38,3 ks na 1000 ha . Tento až 1,26 násobný nárast stavov začal od roku 2003, považujú autori za pozitívny, avšak jeho príčiny si nevedeli vysvetliť.
Podľa oficiálnej štatistiky sa v roku 2006 ulovilo 601 kusov srnčej zveri, čo predstavuje 7,12 ks na 1000 ha a 18,6 % z JKS. Hlásený úhyn z počtov ulovenej zveri predstavuje až 16,6 %.
Na optimum 332 % odstrelu srncov sa tu strelilo až 37,9 % . U sŕn optimum 33 % bolo prekročené o 1,9 % a u srnčiat bolo namiesto 35 % ulovených iba 26,7 %. Aj keď berieme do úvahy, že značná časť uhynutej zveri, najmä srnčiat strhnutých šelmami sa nenájde.
V tomto regióne za posledných 10 rokov z celkového počtu 2820 ulovených srncov iba 16 bolo medailových, pričom ani jedna trofej nezískala zlatú medailu. Tento stav predstavuje len 25 % z celoslovenského priemeru. Priemerná bodová hodnota 5 najkvalitnejších trofejí za sledované 10 ročné obdobie v jednotlivých rokoch predstavuje hodnotu 99,5 boda CIC. Pričom ich vek bol v rozpätí od 5,6 do 7,6 roka. Na tomto stave sa podpisuje aj lov srncov podľa vekových tried. Srncov I. vekovej triede sa lovilo v priemere iba 32,7 %, v II. vekovej triede až 37, 4 % čo je takmer o 10 % viac ako je optimum a srncov v III. vekovej triede sa lovilo 29,5 %. Z uvedeného vyplýva, že už zlepšením plánovania lovu podľa sexuálnej a vekovej štruktúry a jeho dôsledným plnením okrem iných faktorov sa dá aj v tomto regióne zvýšiť kvalita trofejí srnčej zveri.

Srnčia zver na území Vsetínska.
To bol názov ďalšieho referátu Vojtecha Bureša. Jeho vystúpenie možno nazvať skôr ako vyznanie sa k tejto ušľachtilej zveri, ktorú si veľmi obľúbil a ktorú celý svoj život pozoroval vo voľnej prírode. Aj keď v zborníku je množstvo tabuliek a grafov týkajúcich sa srnčej zveri za správny obvod MěÚ Vsetín. Vo svojom vystúpení sa zmienil o tom, že aj keď v tomto okrese takmer nemajú veľké šelmy, veľkými predátormi sú predovšetkým pytliačiace psy a doprava. Taktiež sa zmienil o tom, že u sŕn a srnčiat sa ich lov presúva na posledný mesiac v roku a veľa škody sa urobí tým, že sa strieľajú predovšetkým ťažšie jedince.

Srnčia populácia v Katowickej oblasti, ochrana proti predátorom a kolíziám, dosiahnutie kvality trofeje.
S názvom takéhoto referátu vystúpil hosť z Poľska - Kazimierz Szydlo. Okres Katovice patrí do vojvodstva Slazského, v ktorom žije okolo 2,5 mil. obyvateľov, čo predstavuje okolo 500 ľudí na km2. Avšak až 60 % územia pokrývajú lesy. Nachádza sa tu aj rezervácia zubra s názvom "Zubrowisko". Srnčia zver je najviac zastúpená s pomedzi ostatnej raticovej zveri. Celkove v okrese žije asi 12500 jedincov srnčej zveri. Najväčšími predátormi sú vlk a rys. Ďalším predátorom sa stáva líška. Jej stavy tu vzrástli z 1200 jedincov na 2700 jedincov. Jednou z príčin narastania početnosti líšok je tlmenie besnoty pomocou vakcín. Znížením stavov malej zveri, líšky čoraz viac vyhľadávajú ako korisť srnčatá. Za posledný rok bolo nájdených až 235 strhnutých jedincov srnčej zveri pytliačiacimi psami. Problém usmrcovania pytliačiacich psov, ale aj mačiek, je ťažký. Veľa poľovníkov pre ich odstrel sa dostalo pred súd. Aj keď sa tu vyskytuje psík medvedíkovitý, doposiaľ nebolo zistené, že by spôsoboval škody na srnčej zveri.
Značné straty, a to nielen srnčej zveri, zaznamenávajú na cestách. Na niektorých prejde za deň až 10 000 vozidiel., čo vôbec neumožňuje zveri prechod cez cestu. V Poľsku však neexistuje oficiálna štatistika o kolíziách motorových vozidiel zo zverou ako napríklad v Nemecku, alebo Rakúsku. Nebezpečie pre zver aj v lesoch prestavuje rozmáhajúci sa motorizmus, ako na motorkách, tak aj na štvorkolkách a terénnych autách.

Ďalší referát autorov P. Hell, J. Slamečka a J. Gašparík mal názov Predátory srnčej zveri v podmienkach Slovenských Karpát. V júni tohto roku sa má v Slovinsku uskutočniť Paneurópska konferencia o veľkých predátoroch. Podľa dostupných zdrojov ochranárske organizácie chcú, aby lov medveďa, vlka a rysa bol úplne zakázaný. Odstrel by sa mal povoľovať iba vo výnimočných prípadoch na základe podrobne odôvodnenej žiadosti. Takéto riešenie by bolo pre nás absolútne neprijateľné. Taktiež nemožno súhlasiť ani s tými poľovníkmi, ktorí vidia v predátoroch len svojich konkurentov a nechápu ich významnú úlohu v ekosystéme.
Prírastok populácie predátorov je značný. Ak sa tieto môžu po nasýtenia prostredia, v ktorom sa narodili, dostať do vyhovujúcich neobsadených podmienok, tak regulácia nie je potrebná. Ak sa však usídlia v nevhodných lokalitách, napríklad v blízkosti ľudských sídlisk, je ich regulácia aktuálna. Autori uvádzajú, že prírastok populácie medveďa je 21 %, vlka 50 %, rysa 35 % a u líšky až 250 %. Predačný tlak týchto veľkých šeliem, ale aj líšky je na srnčiu zver veľmi silný. Konštatujú, že až 50 % z toho počtu zveri, ktorý je v štatistike vykázaný ako oficiálny úlovok poľovníkov, skonzumujú predátory. Aké veľké percento srnčej zveri je upytlačenej je ťažké odhadnúť, nakoľko ide o zver "kufrového" predtým "ruksakového" formátu.

Výživa a prikrmovanie srnčej zveri.
Autori tohto referátu M. Rajský, M. Vodňanský, J. Slamečka a P. Hell, prezentovali výsledky týkajúce sa výživy a manažmentu srnčej zveri. Experimenty so srnčou zverou boli robené na pracovisku Stredoeurópskeho inštitútu ekológie zveri Wien - Brno - Nitra.
S prikrmovaním zveri treba začať čím skôr a skončiť čím neskôr, Prikrmovanie musí byť pravidelné. Pri voľbe krmív treba zohľadňovať skutočné nutričné potreby srnčej zveri. V potrave musí byť dostatok štrukturálnej vlákniny, pritom netreba podceňovať podiel jadrových krmív. Lucernové a ďatelinové seno pre srnčiu zver musí mať dostatok lístkov, nakoľko hrubé stonky táto zver nekonzumuje. Treba dbať aj na hygienu kŕmenia a krmív. Neprikrmovať nahnitým, plesnivým a zamrznutým krmivom. Prikrmovaním by sme mali odlákať pozornosť zveri od repky ozimnej, ktorá spôsobuje poškodenie červených krviniek a zápal tráviaceho aparátu. Kŕmne zariadenia by mali byť rovnomerne rozmiestnené po celom revíri. Najvhodnejšie sú zastrešené. Nesmieme zabúdať ani na to, aby zver pri kŕmnych zariadeniach bola čo najmenej vyrušovaná. Po ukončení prikrmovania je potrebné odstrániť skazené krmivá a urobiť asanáciu zariadení.

Posledný referát Zdravotný stav srnčej zveri - exotické a iné významné choroby, ktorého autormi boli D. Rajský, J. Sokol, P. Juriš, M. Kantíková, M. Rajská, P. Blaško a J. Pokorný ,
Prezentoval D. Rajský na sérii obrázkov jednotlivých chorôb.
JH
Snímek Miroslav Kratochvíl

Zpracování dat...