Časopis Myslivost

Konferencia v Nitre na tému jelenia zver

Myslivost 7/2008, str. 25  Ing. Matúš RAJSKÝ, Ing. Štefan ENGEL, Ing. Peter GARAJ, ml.
Dňa 24. mája 2008 bola Nitre usporiadaná konferencia na tému chovu jelenej zveri, ktorej oganizátormi boli Středoevropský institut ekologie zvěře, Brno - Wien - Nitra a Slovenský poľovnícky zväz v spolupráci so Slovenským centrom poľnohospodárskeho výskumu Nitra a Lesníckou fakultou TU vo Zvolene. Odbornú garanciu nad podujatím prevzal Středoevropský institut ekologie zvěře v zastúpení: doc. Ing. Pavel Hell, CSc., hosť. prof., Dr. Miroslav Vodňanský, PhD. a Ing. Peter Petrikovič, PhD. za Oddelenie výživy zvierat SCPV Nitra."Súčasná situácia v chove jelenej zveri na Slovensku a možnosti jeho zlepšenia" a "Vyhodnotenie chovateľských prehliadok poľovníckych trofejí so zameraním na jeleniu zver" boli témy, ktoré prezentoval doc. Ing. Pavel Hell, CSc., hosť. prof. a druhý referát Ing. Štefan Engel, z nich vyberáme:

Globálny plán lovu a jeho plnenie: V r. 2006 sa na Slovensku plánoval lov (odstrel a odchyt) 16 383 ks jelenej zveri, ale ten sa splnil (bez úhynu) len na 79,2 %. Neplnenie plánu lovu pretrváva už veľa rokov a to je určite aj jednou z hlavných príčin toho, že sa početnosť jelenej zveri v niektorých regiónoch, najmä západného Slovenska, výrazne zvýšila. Plnenie plánu lovu by sa zlepšilo, keby sa jeleničky (tzv. šmolky), jelenčatá a ihličiaky mohli loviť už od 1. 8. alebo aspoň od 16. 08.
Ak do plnenia plánu lovu zarátame aj úhyn (hlásených bolo celkovo 1341 ks), potom celkový úbytok dosiahol v r. 2006 14 316 ks, čo je 87,4 % zo schváleného plánu lovu. Je zaujímavé, že bolo hlásených viac uhynutých jeleňov ako jeleníc, a to v pomere 1:0,87. To, ako sa zdá naznačuje, že veľa týchto jeleňov sa nedohľadalo alebo boli ulovené nesprávne a nahlásené ako úhyny.
Štruktúra lovu zveri: V poľovníckej štatistike sa v JKS vykazuje len veľmi malá prevaha jeleníc, konkrétne v r. 2005 bol pomer jeleňov k jeleniciam 0,94 :1 a v r. 2006 0,92 : 1, pričom všetci dobre vieme, že v skutočnosti je prevaha samičej zveri v revíroch podstatne vyššia. Plán lovu bol v r. 2005 schválený v pomere 1:1,04 a v roku 2006 v pomere 1 : 1,07 v prospech jeleníc, čo je so zreteľom na ich veľkú prevahu v populáciách nedostatočné.
Ešte aj v r. 2005 sa na Slovensku plánoval príliš vysoký odstrel jeleňov v pomere k jeleniciam a príliš nízky odstrel jelenčiat v pomere k jeleniciam. Veľkým problémom je aj zlá štruktúra jeleňov podľa vekových tried. Napr. v r. 2004 bol nesprávne postavený už samotný plán lovu jeleňov podľa vekových tried najmä preto, že sa plánoval príliš vysoký lov jeleňov v II. a III. vek. triede, a to sa opakuje neustále. Štruktúra realizovaného lovu jeleňov podľa vekových tried bola ešte horšia ako predpisoval samotný, už aj tak nevyhovujúci plán. Ak by sme naozaj chceli zlepšiť vekovú štruktúru jeleňov v populáciách, mal by sa na 2-3 roky úplne zakázať lov obojstranne korunových jedincov. Tým by sa zároveň zvýšil priemerný vek samčej časti jelenej populácie, ktorá je v súčasnosti nadmerne omladená!
Nesprávny odstrel: Z predložených trofejí z r. 2007 okresné a regionálne hodnotiteľské komisie posúdili ako nesprávny odstrel v I. VT 105 trofejí (7,6 %), v II. VT 225 trofejí (10,6 %), v III. VT 139 trofejí (15,2 %) a v IV. VT 24 trofejí (4,1 %).

Niektoré nové diskutabilné trendy
Je vhodné a potrebné meniť bodovacie formuly CIC?
V súčasnosti silnejú snahy zmeniť platné bodovacie formuly CIC napr. tak, že sa zrušia prirážkové body, alebo že sa formuly CIC a ostatných organizácií, nejakým spôsobom zjednotia (napr. Damm, 2008). To by nebolo rozumné, lebo by sa sťažilo, alebo dokonca aj znemožnilo porovnávanie so staršími trofejami. Stále častejšie sa ozývajú aj hlasy po úplnom zrušení bodovania trofejí v rámci CIC, lebo vraj to slúži len na trofejovú rekordomániu a kazí imidž poľovníkov a poľovníctva. Je isté, že posúdiť kvalitu raticovej zveri, starostlivosť poľovníkov o ňu a úroveň spolužitia lesa a zveri je možné aj bez bodovania trofejí. Aj napriek tomu sme však presvedčení o tom, že bodovanie trofejí treba zachovať, aby sa zachovala aj určitá súťaživosť medzi chovateľmi zveri a jej lovcami, ale treba z neho vylúčiť všetky monštruózne megatrofeje zo zveri cielene vykrmovanej na tieto účely.
Je zrušenie trofeje ako jedného z kritérií selekcie zveri opodstatnené?
Najmä rakúski poľovnícki biológovia Reimoser (Fostner, Reimoser, Lexer, Heckl, Hackl, 2006) a Hackländer (2008) požadujú, aby sa úplne prestala samčia prežúvavá zver selektovať podľa trofeje, lebo sa tým vraj ochudobňuje variabilita jej genofondu, čo je v rozpore s trvalo udržateľným výkonom práva poľovníctva. S touto zmenou by sa možno dalo súhlasiť pri jelenej zveri v malých zverniciach, kde by pomocou cielenej plemenárskej práce a plánovitého pripárovania jedincov vyselektovaných podľa parožia, naozaj bolo možné vyvolať genetický drift príslušnej populácie a znížiť variabilitu jej genofondu.


"Výživa, prikrmovanie a vhodnosť krmív pre jeleniu zver" a "Letné a zimné vyrušovanie jelenej zveri v súvislosti so škodami na lese" boli témy príspevkov Ing. Matúša Rajského a Dr. Miroslava Vodňanského, PhD., z nich vyberáme:

Stráviteľnosť krmív
Využiteľnosť krmív jednotlivými druhmi zveri je odlišná (obr. 1). Zaujíma nás najmä stráviteľnosť konkrétnych živín. Na základe zistenia týchto údajov vieme posúdiť skutočnú výživnú hodnotu krmiva pre daný druh zveri. Na tieto výživárske experimenty máme vybudované špeciálne bilančné boxy, v ktorých zisťujeme bilanciu živín pri jelenej a srnčej zveri.
Jelenia zver dobre využíva objemové krmivá, za predpokladu ich dostatočnej kvality. Skutočná nutričná hodnota vybraných základných krmív je uvedená v obr. 2. Ide o údaje získané na Medzinárodnom pracovisku výživy a ekológie zveri v Nitre. Porovnáme tu hodnoty metabolizovateľnej energie vybraných krmív pri jelenej zveri vyjadrenej v megajouloch 1 kg sušiny krmiva.
Z údajov obr. 2 vyplývajú rozdiely v nutričnej hodnote používaných krmív pre jeleniu zver. Všimnime si napr. pri lúčnom sene - ako sa výrazne mení hodnota prijatej metabolizovateľnej energie z 1 kg sušiny v závislosti od jeho kvality. Jeden kilogram kvalitného lúčneho sena poskytne pre jeleniu zver až o 75 % viac živín a energie ako 1 kg nekvalitného sena. Pritom pripomíneme - podľa výsledkov našich laboratórnych analýz sa v revíroch prikrmuje často nekvalitným senom. Ovos dosahuje vysokú energetickú hodnotu, podobne ako ostané jadrové krmivá (kukurica a ďalšie), no zveri ich podávame iba ako doplnok kŕmnej dávky. Dôležité je jadrové krmivá podávať tak, aby ich zver nekonzumovala ako samotné krmivo (monodiétne), keďže následne dochádza k vážnym tráviacim poruchám až k úhynom.
Na prikrmovanie sa využívajú aj plody duba, príp. buka ako aj ďalších drevín, pričom ich prax z hľadiska výživnej hodnoty obzvlášť nerozlišuje. Ide o hodnotný zdroj energie, porovnateľný čiastočne s obilím, no treba rozlišovať pri zostavovaní kŕmnej dávky - ktoré živiny pri ktorom plode dominujú. Bukvice obsahujú 27 - 31 % tuku, 14 - 16 % dusíkatých látok NL, menej bezdusíkatých látok výťažkových BNLV (tvorených prevažne škrobom) 25,5 % (vyjadrené v sušine). Kým bukvice sú z pohľadu energetickej hodnoty bohaté najmä na tuk, pri žaluďoch je významný obsah BNLV 79 %, tuk menej 5-7 %, a obsah NL je 7- 10 %. Celková energetická a výživná hodnota bukvíc vyjadrená metabolizovateľnou energiou ME je 11,7 MJ. kg-1, čo je o 10,4 % viac ako pri žaluďoch (ME = 10,6 MJ. kg-1).

Konzervovanie objemových krmív
Výživná hodnota zeleného porastu je vždy vyššia ako po jeho konzervovaní sušením (seno). Pri sene ovplyvňujú významne výživnú hodnotu popri botanickom zložení porastu, klimatických podmienkach počas sušenia aj vhodné vegetačné štádium, v ktorom bola kosba vykonaná (lucerna, ďatelina pred tvorbou pukov, resp. trávy pred plným metaním - tvorbou klasu). Platí, že čím neskôr porast pokosíme, tým je jeho výživná hodnota nižšia (obr. 3).
Podľa rozborov vzoriek lúčneho sena, ktoré sme odoberali v poľovných revíroch musíme konštatovať, že lúčne porasty sú vo väčšine prípadov kosené neskoro (určené, či už na sušenie, alebo silážovanie). Zber by sa mal pritom realizovať pred kvitnutím počas metania (tvorby klasu) tráv. Pokles celkovej energetickej hodnoty ME (MJ.kg-1 sušiny) napr. trávneho porastu s 30 % zastúpením ďatelín v dôsledku oneskorenej kosby je až - 21 % a nevhodne stúpa podiel vlákniny (g.kg-1 sušiny), a to až o 47 %, čím sa z optimálnej úrovne dostáva do extrémnej hodnoty znižujúcej využiteľnosť sena zverou.

Kŕmne zmesi
V súčasnosti sa objavujú na trhu viaceré granulované kŕmne zmesi. V tejto súvislosti je nutné upozorniť, že i keď vo väčšine prípadov vyhovujú po stránke obsahu energie a bielkovín, často nedosahujú požadovanú úroveň vlákniny a minerálnych látok. Nevýhodou je, že granulované krmivá sú spravidla vyrobené z prachových častíc, čiže z veľmi drobnej frakcie, pričom prežúvavá zver potrebuje v potrave prijímať hrubú štruktúru. Preto ich je možné podávať iba ako doplnok kŕmenia, pričom treba zabezpečiť, aby zver zároveň konzumovala aj kvalitné objemové krmivo.
Samostatným problémom je obsah minerálnych látok, ktoré sú významné napríklad v čase tvorby parožia. Bežne dostupné granulované zmesi pre zver vo viacerých prípadoch nedosahujú požadované parametre, najmä čo sa týka obsahu vápnika a fosforu. Prípadne vzájomný pomer týchto dvoch prvkov je bilancovaný na monodiétny príjem zverou. Ak však kŕmna zmes tvorí iba doplnok potravy, skutočný vzájomný pomer prijatého Ca a P v kŕmnej dávke sa úplne mení (v závislosti od konkrétnych ďalších komponentov potravy).
Na Medzinárodnom pracovisku výživy a ekológie zveri v Nitre (Oddelenie výživy zvierat) sme vyrobili a overili viaceré formy komplexného viaczložkového granulátu, ktorý je určený na monodiétny (voľný) príjem pre srnčiu aj jeleniu zver. Taktiež sme overovali granulované kŕmne zmesi určené ako doplnok k základnému objemovému krmivu. Vo výžive voľne žijúcej zveri poskytujeme poľovníckej a lesníckej praxi odborné poradenstvo.

Vyrušovanie zveri
Pri dodržaní všetkých zásad správnej výživy a prikrmovania pôsobí viacero ďalších faktorov, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvňovať kvalitu zveri a do veľkej miery aj škody na lese ohryzom. Významným faktorom z tohoto pohľadu je vyrušovanie a stres zveri. Nielen jelenia, ale všetká prežúvavá zver realizuje počas 24 hodín pravidelné pastevné cykly. Ak je zver vyrušovaná pri príjme potravy, dochádza na jednej strane k zníženému príjmu živín (zhoršená kvalita zveri) a na druhej strane k zvýšenému poškodzovaniu porastov. Ak je zver následne rušená aj počas fázy prežúvania - má to za následok narušenie celého procesu príjmu a trávenia živín. Jelenia zver nedokáže kompenzovať výpadok niekoľkých pastevných cyklov jednorázovým zvýšeným príjmom potravy. Overili sme v experimentálnych podmienkach, že rušená jelenia zver prijíma o 10 - 30 % menej krmiva. A vzniknutý deficit môže kompenzovať zvýšených ohryzom drevín. Pri experimentoch s letným lúpaním kôry vyrušovaná zver spôsobovala 12krát väčšie poškodenie ako zver nerušená. Pri zimnom obhryze kôry overovanom pri viacerých zloženiach kŕmnych dávok, stúpla intenzita obhryzu kôry pri zveri, ktorej sa narušil príjem potravy 2 až 23násobne!

Referát o skúsenostiach s chovom jelenej zveri v Poněšickej obore predniesol František Řehoř. Informoval o histórii zvernice a o problémech, ktoré bolo treba prekonat, kým sa dosiahla súčasná ukážková kvalita jelenej zveri. V príspevku zvýraznil význam vhodnej potravy a kľudu pre jeleniu zver ako aj cieleného selektívneho odstrelu ako nevyhnutného chovateľského opatrenia. Výsledkom práce na Lesnej správe Hluboká nad Vltavou je aj nová najsilnejšia trofej ČR (262, 46 b. CIC).

"Aktuálne poznatky o časovej a priestorovej aktivite jelenej zveri vo vybranom modelovom území západných Karpát sledovanej prostredníctvom konvenčnej - terestrickej telemetrie" prezentoval Ing. Peter Garaj, ml.
V zimnom období r. 2005 až 2008 bolo imobilizovaných 13 samcov jelenej zveri na území Vysokoškolského lesníckeho podniku (VŠLP) Technickej univerzity vo Zvolene (južná časť Kremnických vrchov). Jedince boli označené telemetricko-terestrickými a GPS (1 jedinec) krčnými vysielačmi. K spontánnemu presunu jeleňov od miesta označenia do vyšších a severnejších polôh došlo od polovice do konca apríla.
Významné výsledky prinieslo monitorovanie pohybu jeleňa č. 3, a to zistenie biokoridoru medzi Kremnickými vrchmi a Poľanou. Považujeme to za originálny poznatok nášho výskumu a vôbec prvé zaznamenanie a popísanie v odbornej literatúre, s významným potenciálnym dopadom na genofond predmetných populácií jelenej zveri.
Významné informácie o migračným trasách prinieslo taktiež monitorovanie jeleňa č. 9. V zimných mesiacoch jeleň opustil chovateľskú oblasť Kremnické vrchy a prešiel ponad Žiar nad Hronom do pohoria Vtáčnik pri obec Prestavlky, kde strávil obdobie zimy. Postupným monitorovaním jeleňa smerom na západ a vďaka pomoci pracovníkov Obvodného lesného úradu v Nitre bol jeleň úspešne nájdený a lokalizovaný nad Nitrou medzi obcami Dolné a Horné Lefantovce, čo je veľmi zaujímavé a originálne zistenie nášho výskumu o existencii biokoridoru medzi Kremnickými vrchmi, pohorím Vtáčnik a pohorím Tríbeč. Jedná sa približne o vzdialenosť 80 km (vzdušnou čiarou), ktorú dokázal predmetný 4ročný jeleň prekonať.
Z 13 označených a monitorovaných jeleňov 8 uhynulo (zlý zdravotný stav, nezákonný odstrel, vlci, neznáma príčina). Z dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať, že jelenia zver migračného typu sa na zimné obdobie intenzívne sťahuje z vyšších a severnejších polôh Kremnických vrchov na južnejšie a nižšie svahy a spolu so sedentárnymi typmi jedincov významne zvyšuje početnosť jelenej zveri v tejto oblasti počas zimného obdobia. Takéto sezónne migrácie zveri významne ovplyvňujú jej poľovnícky manažment a výšku škôd na lesných porastoch najmä v zimnom období.

MVDr. Emília Selecká sa vo svojom referáte zamerala na problematiku Prevencie a liečby parazitárnych ochorení u raticovej zveri.
Konferenciu uzatváral príspevok Fyziológia pôrodu jelenej zveri a hmotnosti mláďat, ktorého súčasťou bolo premietnutie dokumentu Pôrod jelenice natočeného v experimentálnych zariadeniach Medzinárodného pracoviska výživy a ekológie zveri. Problematiku prezentovali Ing. M. Rajský a MVDr. R. Jurčík.

Na konferenciu nadväzovala exkurzia na Odštepný závod Topoľčianky, Lesy SR. Po prehliadke poľovníckeho zámočku a topoľčianskych zverníc spojenej s odborným výkladom poľovného referenta Ing. Milana Garaja sa uzavrelo celodenné podujatie v príjemnom prostredí Veľkej topočianskej zvernice.


Zpracování dat...