Časopis Myslivost

Nominace na Memoriál Richarda Knolla v roce 2008

Myslivost 7/2008, str. 54  Vladimíra TICHÁ
Každoročně vydávaný přehled kynologických akcí, přesně řečeno akcí zaměřených na výkon loveckých psů, je poměrně obsáhlý a kromě termínu zkoušek různého typu obsahuje i slušný počet memoriálů. Některé z nich jsou důležité z hlediska majitelů, chovatelů a příznivců určitého plemene, některé mají daleko širší záběr.
Do druhé kategorie určitě patří Memoriál Richarda Knolla a Memoriál Karla Podhajského. Jsou zaměřeny na ohaře, ve své podstatě ale jsou velkým svátkem pro každého, kdo se o loveckou kynologii zajímá.
V poslední době jsou bohužel zpochybňovány výkony psů na obou memoriálech a jsou velmi diskutovány příčiny případných nezdarů. Hovoří se o špatné kvalitě psů a někdy také o příliš "měkkém" posuzování na kvalifikačních zkouškách. Osobně mně vadí, že se už tak často nehovoří o změněných podmínkách, o nedostatku drobné zvěře a také o někdy rozdílných pohledech na to, co se vůbec od všestranného psa očekává. Stranou trochu zůstává i skutečnost, že oba memoriály byly a jsou náročné a že celou jejich historii provázejí jak psi úspěšní, tak psi neúspěšní.
Problém ještě zhoršovala velmi přísná pravidla, podle kterých se směl pes memoriálu zúčastnit pouze jednou. V případě jiných soutěží to je trochu jiné. Opakované starty jsou samozřejmostí a případný neúspěch může zastínit úspěch na následující akci. Pravdou je, že podobný přístup hodně řekne o stabilitě výkonu psů. Od letošního roku dochází i v případě MRK a MKP ke změně. Opakovaný start je, za předpokladu, že pes úspěšně projde kvalifikací, povolen.
Po mnoho let byly kritériem pro účast psů a fen na Memoriálu Richarda Knolla výsledky všestranných zkoušek nebo spíše na nich dosažené počty bodů. V letošním roce došlo ke změně a kvalifikace se rozdělila do dvou stupňů. Prvním jsou výše uvedené všestranné zkoušky, na kterých psi a feny získávají kvalifikaci. Základem pro ni je samozřejmě výsledná známka a počty bodů, které pes v průběhu zkoušek získal. Postupují ti nejúspěšnější.
Druhým stupněm je samotná nominace. Ta letošní probíhala ve dnech 8. - 11. května a byla, nebo spíše byly, to akce nadmíru zajímavé. Dvě nominace se konaly v Litoměřickém okrese a jedna v Židlochovicích. Pojítkem mezi nimi byl stále stejný sbor rozhodčích, výborně zazvěřené honitby a takřka letní vedro.
Na startovní listině stálo 36 jmen ohařů. Nominace se jich nakonec zúčastnilo jen 32. Trochu smutný a zarážející je přístup některých vůdců. Omluvit se na poslední chvíli a přitom vědět již několik týdnů předem, že se nominace nemohu zúčastnit, je neslušné nejen vůči koroně, rozhodčím a pořadatelům, ale hlavně vůči kolegům, kteří by jinak mohli postoupit na uvolněné místo.
Samotná nominace by se dala popsat jako jednodenní prověřovací zkouška, která se skládá z vybraných disciplin lesní, polní i vodní práce. Předem stanovený požadavek zněl: "Pes musí nastoupit na takový typ práce na barvě, na základě kterého se do nominace kvalifikoval." Ve zkušebním řádu jsou uvedeny tři možnosti. Vodič, oznamovač včetně hlasitého oznamovače a hlasič. Důvodem pro výše uvedený požadavek je rozdílné bodové hodnocení, které může mít velký vliv na umístění psa. Pokud pes pracoval na všestranných zkouškách jako hlasič, musel tak nastoupit i na nominační přezkoušení a dokončil-li barvu např. jako vodič, projevilo se to citelně na počtu získaných bodů. Je pravdou, že menší počet bodů může mít z hlediska výsledků velký dopad, je ale i pravdou, že barva vyžaduje od psa velké soustředění a že například změna prostředí nebo povětrnostní situace mohou mít na typ i kvalitu výkonu velký vliv. To, že daný jedinec absolvoval všestranné zkoušky například jako hlasič a nominaci dokončil jako vodič, ještě nemusí znamenat špatného psa nebo nekorektní hodnocení na VZ.
Výsledkem proběhlé nominace je 22 jmen psů a vůdců (20 + 2 náhradníci), které budeme moci vidět na Memoriálu Richarda Knolla, jehož pořadatelem je v letošním roce OMS Třebíč. Dobrý přehled o tom, jak to u jednotlivých psů vypadalo, poskytuje přiložená tabulka. Rozhodčí tentokrát nevyužívali pouze klasické známkování, ale vypracovali i písemný popis práce psů. Důvodem byla snaha seznámit zájemce nejen s bodovým hodnocením jednotlivých disciplin, ale i s důvody, proč byly známky zadávány. Jedná se o poměrně rozsáhlý materiál, který překračuje možnosti časopisu. Najdete jej ale na www.myslivost.cz.

Na proběhlou nominaci je možné se podívat z mnoha úhlů. Mezi její klady by například mohlo patřit:
* prověření stability výkonu psů,
* skutečnost, že šanci nominovat se dostal větší počet psů,
* výběr výborně zazvěřených honiteb (pro některý psy možná až moc zazvěřených),
* hodnocení stejným sborem rozhodčích, které by mělo znamenat i stejnou laťku pro všechny startující,
* stejný časový termín a z něj vyplývající stejné nebo takřka stejné podmínky (stav krytiny, počasí),
* z hlediska nezkušených vůdců i psů možnost získat praxi,
* z hlediska korony zajímavý zážitek a další příležitost pro setkání s přáteli.

Existují i negativní nebo sporné stránky nominace. Patří mezi ně například:
* problém připravenosti psů. Letošní jaro začalo brzy a bylo tedy možné cvičit. V jiných letech to ale může vypadat úplně jinak a "nevychozený pes" může být označen za psa špatného,
* problém z hlediska načasování přípravy psa. Časový rozestup mezi květnovou nominací a podzimním Memoriálem Karla Podhajského je dlouhý a nemusí být úplně jednoduché "udržet formu" psa tak, aby byla vždy, kdy to je třeba, ideální. Pes není stroj a určité výkyvy v jeho výkonu jsou pravděpodobné,
* problém mezilidských vztahů. V případě selhání psa je jen krůček k zpochybnění práce rozhodčích, kteří jej výborně ocenili na VZ,
* zátěž vůdců (časová i finanční),
* termín konání, a to jak z pohledu zvěře (je doba hnízdění), tak z pohledu vegetace (jen pro kynologii nadšený zemědělec může v tomto vegetačním období pustit psy a lidi na své pozemky).

Určitě by se našla celá řada dalších věcí mluvících ve prospěch nominace i proti ní. Ve stejném duchu se také vedou diskuze mezi lidmi. V každém případě se jedná o změnu a to změnu dost velkou. Čas ukáže, zda byla správná či ne.
Vladimíra TICHÁ
snímky Jan Tichý

Příklad popisu práce psů na nominačních soutěžích na MRK v roce 2008


V textu je vždy uvedeno: číslo losu ze dne, kdy pes startoval, jméno psa včetně čísla zápisu, jméno vůdce, místo, kde se pes kvalifikoval na všestranných zkouškách + typ práce na barvě, popisy práce jednotlivých psů tak, jak je vypracovali rozhodčí, známky z jednotlivých disciplin a výsledný počet bodů + dosažená cena. Materiál je rozdělen podle data a místa, kde nominace probíhala. Celý materiál najdete v elektronické podobě na www.myslivost.cz v Menu - Informace pro myslivce - Užitečné informace

Nominační soutěž na MRK - dne 8. 5. 2008 Litoměřice
číslo losu 1: Irtis od Blatenského potoka Člp/KO/75075
Vůdce: Václav Dvořák
Nominace na VZ:
Tábor, 496 b, HLASIČ
Společný hon - pes se 100% podřizuje vůdci a hledá na vzdálenost brokového dostřelu. Reaguje na veškeré tiché a nenápadné povely. 1 x pevně staví bažanta a 1x pevně staví zajíce. Postupuje za zvěří na pokyn vůdce a je dobře v kontaktu se zvěří horním nosem. Klidný před zvěří i po výstřelu.
Na individuálním hledání - ukazuje méně vyvážené hledání, více se orientuje napravo a v úvodu dvakrát nevyužívá šanci na koroptvích. Od sedmé minuty poněkud polevuje v tempu a orientuje se na stopy srstnaté zvěře.
Práce v lese:
šoulačka - pes následuje vůdce až do odložení, přivolání a další odložení bez problémů
barva - po na sazení výborně sleduje stopu až k loži, po vypuštění pobíhá po lese, sám se nasazuje, k srnci dochází hluboko pod větrem, hlásí s velkými pomlkami (veden jako HLASIČ)
Práce na vodě:
ochota na hluboké vodě - pes jde ochotně na první povel do vody, plave daleko i prostorně je lehce ovladatelný
rákosí - méně temperamentní práce, pes pracuje pod tlakem vůdce, v druhé polovině zkušební doby pracuje samostatně a prohledává bezchybně rákosí

Soudcovská tabulka
Práce v poli:
1. společný hon - 4
2. hledání - systém - 2
- rychlost - 3
- vytrvalost - 3
3. vystavování - 4
4. postupování - 4
5. nos - 4
6. Klid před zěří pernatou - 4
7. Klid před zvěří srstnatou - 4
8. chování po výstřelu - 4
9. poslušnost - 4
Celkem pole: 183 bodů
Práce ve vodě:
1. Ochota k práci na hluboké vodě - 4
2. Nahánění a dohledávka střelené nebo postřelené kachny v rákosí - 3
Celkem voda: 31 bodů
Práce v lese:
1. šoulačka s odložením - 4
2. práce na pobarvené stopě
a) vodič
b) oznamovač včetně hlasitého
c) HLASIČ - 3
3) chování na stanovišti - 4
Celkem les: 48 bodů
Cena : III.
Celkový počet bodů : 246 bodů

Přiložené dokumenty

Media_14118_29_46.xls Nominace tabulka (18,00 KB)
Media_14118_25_52.xls Nominace (15,50 KB)
Zpracování dat...