Časopis Myslivost

85 let jednotné myslivecké organizace

yslivost 5/2008, str. 6  Ing. Jaroslav PALAS
Je tomu již 85 let, kdy v moravské metropoli byla 22.dubna 1923 založena naše největší myslivecká organizace - Československá myslivecká jednota, jejímž následníkem je dnes Českomoravská myslivecká jednota. Organizace, která měla a má za úkol zaštiťovat myslivce v naší zemi, hájit a prosazovat jejich zájmy na různých úrovních.
Tato zodpovědná činnost se naší organizaci dařila v průběhu let, v jednotlivých režimech, i v těžkých obdobích našeho národa. Dařila se z toho důvodu, že jsme nikdy nebyli organizací politickou, ale zájmovou a naší prioritou vždy byla pouze podpora myslivosti a ochrana přírody. Pozitivní úlohu sehrál široký záběr naší organizace, která byla schopna postupně prosazovat legislativu takovým způsobem, že je dnes myslivost zcela v rámci demokratických pravidel dostupná každému občanovi naší republiky, který splní zákonné podmínky.
Každé transformační období však mělo i negativní vliv na myslivost, včetně odpírání výkonu práva myslivosti určitým skupinám obyvatel, ať z důvodu majetkových, národnostních nebo politických. Těchto transformačních období také zneužívali a často stále zneužívají naši odpůrci k nepodložené kritice myslivosti. A tak v době první republiky byla myslivost označována za feudální přežitek, v době válečné byla myslivost podřízena německému vlivu s vyloučením většiny Čechů, v dobách komunistického režimu byla myslivost zpočátku označena za přežitek buržoazní a teprve až později si myslivci svou pílí vydobyli své postavení. Po roce 1989 byla myslivost označována jako přežitek komunistické totality a i dnes nemá na růžích ustláno.
Myslivost ale je v našich podmínkách kulturně historický fenomén, který si i v součastné moderní společnosti našel svoje nezastupitelné místo. Každý region, téměř každá obec má na svém území místa, která jsou od pradávna spojena s lovectvím a následně s myslivostí nebo její součástí jako je sokolnictví či kynologie. Výraznou stopu zanechává myslivost v uměleckých oborech, v hudbě, malířství, sochařství a architektuře.

Myslivost je komplexní služba společnosti, krajině a volně žijícím živočichům. Je také významnou službou státu, zajišťováním legislativou stanovených povinných činností, službou vlastníkům honebních pozemků, kteří čerpají z výnosů obhospodařovaných trvale obnovitelných zdrojů finanční prostředky. Službou venkovu, kde činnost mysliveckých spolků přináší jednu z mála příležitostí společenskému a kulturnímu životu. A je i službou mnoha jiným, kteří při svých aktivitách v přírodě její význam a neopomenutelnou úlohu často ani nevnímají.

Naším úkolem je takto prezentovat myslivost široké veřejnosti, která často k myslivosti nemá vtah, nezná ji, ani její principy a informace o ní čerpá pouze z médií, která zpravidla sídlí ve velkých městech a jejich pohled na myslivost je deformován sentimentálním pohledem městského člověka na přírodu, kterou sice miluje, ale o jejích principech a zákonitostech nemá většinou žádné povědomí. V těchto médiích také dostávají velký prostor naši názoroví oponenti, organizace, jejichž početnost nepřesahuje kavárenský debatní kroužek a většinou nenesou ani žádnou zodpovědnost. Jejich extrémní názory typu nelovit vůbec nebo naopak zdecimovat zvěř na stavy, které neumožňují řádnou péči, jsou však natolik atraktivní, že v dnešní honbě za senzací, kde informace, polopravda a lež mají stejnou váhu, vytvářejí novou formu mediální mytologie, důvěrně známou z období totalitních režimů.

Vraťme se ale zpět k činnosti Českomoravské myslivecké jednoty.
V mezinárodním kontextu je velice důležitá spolupráce ČMMJ s mysliveckými organizacemi na mezinárodní a evropské úrovni. Zde úzce spolupracujeme s CIC - Mezinárodní radou pro lov a ochranu přírody, s FACE - organizací zastřešující myslivecké svazy zemí Evropské unie, s IAF - světovou sokolnickou organizací a nebo s FITASC - mezinárodní střeleckou asociací.. Tyto mezinárodní organizace hájí také naše zájmy, zároveň naší účastí roste význam těchto organizací při jednáních na důležitá témata podpory myslivosti, ochrany životního prostředí, sokolnictví a sportovního střelectví.

Českomoravská myslivecká jednota také byla v posledních letech organizátorem významných mezinárodních akcí. Jednalo se o mezinárodní výstavu myslivosti v Lysé nad Labem Natura Viva 2005, která představila jedenáct národních expozic a přivítala dalších šest národních delegací. V loňském roce zorganizovala Českomoravská myslivecká jednota ve spolupráci s Klubem sokolníků ČMMJ konferenci IAF v Praze a v Opočně za účasti zástupců klubů sokolníků z celého světa včetně tak exotických zemí jako Japonsko, Mexiko nebo Jižní Afrika.
Na úseku střelectví bylo významnou akcí Mistrovství Evropy v lovecké střelbě v roce 2006, které proběhlo na střelnici Hvězda a kde partnerem ČMMJ při pořádání této akce byl Okresní myslivecký spolek Kroměříž. Zde naši reprezentanti obsadili vynikající třetí místo v konkurenci 16 národních družstvech, což byl nejvyšší počet v historii tohoto závodu. Všechny tyto tři významné akce byly zahraničními účastníky hodnoceny velice kladně a pomohly vytvořit kladný obraz úrovně naší myslivosti.

Na základě smluv o spolupráci pokračuje vzájemná podpora s mysliveckými organizacemi Slovenska, Polska a Maďarska. Na pravidelných setkáních, která se k různým tématům konají i několikrát do roka, se potkáváme s kolegy z Rakouska a Německa. Taktéž s mysliveckými svazy ostatních zemí Evropské unie jsme v pravidelném kontaktu a při oficiálních či přátelských setkáních si vyměňujeme vzájemné zkušenosti a informace.

Na národní úrovni spolupracuje Českomoravská myslivecká jednota se všemi organizacemi, které mají na myslivosti a ochraně životního prostředí zájem. Z mysliveckých organizací se jedná především o Řád svatého Huberta, Asociaci profesionálních myslivců a Safari klub Bohemia. Průběžně spolupracujeme s Českým rybářským svazem, Českým svazem včelařů, Českým zahrádkářským svazem a Českým svazem chovatelů při společném postupu při projednávání otázek společného zájmu a ve výměně zkušeností s organizováním spolkového života. Ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody každoročně vydáváme letáky nebo brožury na podporu populací ohrožených volně žijících živočichů a mláďat zvěře. S Českou společností ornitologickou se podílíme na vydávání publikace "Pták roku", která se snaží upozornit na problematiku druhové ochrany ptáků. Spolupracujeme s organizací Ochrana fauny, kde jsme v minulosti v centrech ekologické výchovy organizovali několik odborných seminářů. Snažíme se spolupracovat i s Hnutím Duha při ochraně velkých šelem, ačkoliv často máme na problematiku ochrany přírody diametrálně odlišný pohled.

Středoevropský institut ekologie zvěře je naším partnerem při jednáních o změnách myslivecké a veterinární legislativy a zavadění nových veterinárních opatření do praxe. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti ve Zbraslavi se podílí na řešení problémů, které vycházejí z myslivecké praxe, v současnosti nám například pomáhá zajistit podporu zavádění ocelových broků v myslivecké praxi, pomáhá v regionech zavádět ochranná opatření proti srážkám se zvěří a poradenskou činností podporuje ochranu drobné zvěře.

Českomoravská kynologická jednota je naším partnerem, se kterým jsme hluboce provázáni při nezbytných úkonech souvisejících s loveckou kynologií, vedením plemenné knihy a chovem loveckých psů. Taktéž s Českomoravskou kynologickou unií, která zastupuje Českou republiku v FCI - mezinárodní kynologické organizaci je naše spolupráce na nejvyšší úrovni.

Samozřejmě by udržení nejvyšší úrovně našich mysliveckých aktivit nebylo možné bez vzájemné spolupráce se státními institucemi. Proto bych chtěl vyzdvihnout především významnou kooperaci s Ministerstvem zemědělství, které jako nejvyšší představitel orgánu státní správy řídí a koordinuje koncepci i kontrolu myslivosti v České republice. Dále pak hlavně s Odborem pro řízení rybářství, myslivosti a včelařství, kde každoročně kromě jiného konzultujeme a dáváme podněty k možnostem rozvoje dotačních titulů pro myslivost. Také se Státní veterinární správou, se kterou máme podepsánu dohodu o spolupráci a která myslivce aktivně zapojuje do monitoringu chorob a případného zdolávání nákaz u volně žijící zvěře, i zde je spolupráce na nejvyšší úrovni. S dalším významným ministerstvem - s Ministerstvem životního prostředí se podílíme na řešení problematiky ohrožených druhů a ochraně velkých šelem. K podpoře aktivit ČMMJ významně přispívá i práce poslanců obou komor Parlamentu České republiky, zvláště pak Zemědělský výbor Parlamentu ČR a jeho Podvýbor pro myslivost, rybářství a včelařství.

Významnými partnery Českomoravské myslivecké jednoty jsou státní podniky Lesy České republiky, s.p a Vojenské lesy a statky, s.p. Oba tyto podniky každoročně podporují vrcholné kulturní, střelecké, kynologické, sokolnické, a další významné akce Českomoravské myslivecké jednoty. S jejich podporou připravujeme i odborné a vzdělávací semináře, z nichž naposledy proběhl seminář Předcházení škod spárkatou zvěří v roce 2006.

Vynikající je spolupráce se středními lesnickými školami v Hranicích, Písku, Trutnově, Šluknově a Žluticích při pořádání odborných akcí, jako jsou aktivy předsedů hodnotitelských komisí, odborné semináře, školení lektorů pro zkoušky na první lovecký lístek a zkoušky hospodářů, kurzy vábení zvěře a další akce. Stejně kvalitní spolupráce je s lesnickými fakultami Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a České zemědělské univerzity v Praze v rámci širokospektrálních aktivit. Absolventi těchto univerzit se uplatňovali a uplatňují v nejvýznamnějších lesnických a mysliveckých funkcích jako myslivečtí odborníci a myslivecké autority.

Výrazným způsobem napomáhají naší činnosti naše obchodní organizace Všeobecná pojišťovna Halali, a.s., Služby myslivosti, s.r.o. a Myslivost, s.r.o. vydávající časopis Myslivost. Dále bych chtěl poděkovat za partnerství a přízeň mnoha podnikatelským subjektům bez jejichž podpory by především kulturní a vzdělávací akce ČMMJ nemohla pořádat na tak vysoké úrovni, jako doposud.

Samostatnou kapitolou je práce klubů zastřešených sekretariátem Českomoravské myslivecké jednoty. Kluby sokolníků, fotografů, autorů, trubačů, videoklub a klub přátel myslivosti rozvíjejí svojí činnost podle svých zaměření a výrazně napomáhají propagaci myslivosti mezi laickou veřejností.

Okresní myslivecké spolky jsou vlajkovou lodí činnosti Českomoravské myslivecké jednoty, které zajišťují podporu významných a vrcholných akcí ČMMJ a snaží se samostatně vytvářet rámec činnosti myslivců a mysliveckých sdružení v příslušném okrese. Spolupracují s orgány státní správy v obcích s rozšířenou působnosti a krajů na úseku státní správy myslivosti a ochrany přírody. Podporují zapojování občanů do myslivosti prováděním zkoušek o první lovecký lístek, provádějí zkoušky mysliveckých hospodářů, organizují chovatelské přehlídky trofejí, zkoušky loveckých psů a střelecké závody. Učí vytvářet vztah dětí k myslivosti prostřednictvím mysliveckých kroužků, pořádáním okresních kol soutěže "O zlatou srnčí trofej", ale i přednáškami na základních školách. Zapojují se do kulturního dění a publikují svoje názory na mysliveckou tématiku v regionálních médiích. Samostatně nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi pořádají vzdělávací akce pro myslivce i laickou veřejnost. Některé vynikající okresní myslivecké spolky pomáhají s distribucí léčebných preparátů pro spárkatou zvěř. Podporují ochranu zvěře před zemědělskou technikou, distribuují krmiva nebo napomáhají vytváření systémů ochrany zvěře před automobilovou dopravou. Za tuto činnost zde musíme všem okresním mysliveckým spolkům vyslovit dík, stejně jako všem aktivním členům ČMMJ a členům mysliveckých sdružení.

Budoucnost Českomoravské myslivecké jednoty představuje výzvu, kterou nesmíme podcenit. Naším úkolem je pozdvihnout činnost Českomoravské myslivecké jednoty na úroveň, kdy bude nadále organizací silnou a životaschopnou, opřenou o silnou podporu svých členů. Jenom tak si uchováme pozici silného partnera při nelehkých jednáních o budoucnosti myslivosti v České republice. K tomuto nám může napomoci vyvážené ekonomické zázemí, zkvalitňování činnosti, informování všech členů o aktivitách vrcholných orgánů a sekretariátu Českomoravské myslivecké jednoty. Je potřeba se především zaměřit na podporu a rozvoj myslivosti v otázkách legislativy, zvláště v souvislosti s případnými změnami zákona o myslivosti, dotačních titulů a vytváření dostatečného prostoru pro veškeré myslivecké aktivity.
Velký význam bude mít i nadále vyplňování mediálního prostoru pozitivními informacemi o činnosti myslivců. Zde jsme již učinili významné kroky a od letošního dubna bude ve veřejnoprávní televizi vysílán dokumentární cyklus "Tisíc let české myslivosti", který se bude snažit myslivost představit jako širokou škálu činností, které mají pro historii, kulturu a ochranu přírodního prostředí nezastupitelný význam.

Snažme se společně, ale i každý samostatně, aby Českomoravská myslivecká jednota byla i nadále organizací lidí, které pojí společný zájem na zvelebování myslivosti a ochraně přírody. Pokračujme ve spolupráci a rozvíjení vztahů se všemi vládními i nevládními organizacemi a vytvářejme pro myslivost takové podmínky, které jejímu rozvoji vyhovují a představují záruku její vysoké odbornosti a kvality.

Na závěr mi dovolte abych popřál myslivosti a Českomoravské myslivecké jednotě do budoucna zdar!

Ing. Jaroslav PALAS
předseda Českomoravské myslivecké jednoty

Zpracování dat...