Časopis Myslivost

Co bychom měli vědět o Mezinárodní unii biologů zvěře (IUGB)

Myslivost 5/2008, str. 52  Petra NOVÁKOVÁ
V loňském roce uplynulo neuvěřitelných let 300 let od narození zakladatele systematické biologie, světově uznávaného zoologa a snad ještě uznávanějšího botanika Karla Linného. Tímto výročím žilo v roce 2007 celé Švédsko, ale zejména malé městečko Rashult, kde se 23. 5. 1707 tento významný přírodovědec narodil a univerzitní město Uppsala, kde byl od roku 1741 profesorem a kde také ve svých 71 letech dne 10. 1. 1778 skonal. Proč však zmiňujeme toto výročí na stránkách mysliveckého časopisu. Důvody jsou minimálně dva.
Předně Karel Linné v roce 1758 popsal a systematicky zařadil většinu naší zvěře (ze zvěře srstnaté např. bobra evropského, hranostaje, kolčavu, tchoře tmavého, kunu lesní, kunu skalní, jezevce lesního, vydru říční, medvěda hnědého, vlka obecného, lišku obecnou, rysa ostrovida, zajíce polního, králíka divokého, prase divoké, losa, daňka evropského, jelena lesního, srnce obecného a kamzíka horského). Druhým a daleko aktuálnějším důvodem je skutečnost, že Linného město Uppsala uspořádalo ve dnech 13. - 18. srpna 2007 k jeho 300. výročí narození již 28. kongres Mezinárodní unie biologů zvěře (IUGB - International Union of Game Biologists). Pro Švédsko to tak bylo po 34 letech již druhé vrcholné setkání mysliveckých odborníků. O průběhu a náplni 28. kongresu v Uppsale již časopis Myslivost informoval v loňském roce v článku Doc. Červeného. Tento článek však nijak blíže nerozváděl, co to vlastně Mezinárodní unie biologů zvěře je, jakou má strukturu či jaké má cíle a poslaní.

IUGB podporuje výměnu vědeckých a praktických poznatků v oblasti myslivosti, široké oblasti biologie zvěře a také mezinárodní spolupráci v myslivosti.
IUGB vždy každý druhý rok od poloviny 50. let 20. století pořádá kongresy pro biology zvěře, lesníky, veterináře, myslivce, lovce a vědce z různých zemí, kteří se zajímají o zvěř či její biologii. Poslední kongresy se konaly např. na Kypru (Lemesos), v Portugalsku (Braga), Německu (Hannover) a Švédsku (Uppsala). Kongresů se většinou účastní 300 - 400 zájemců z 30 až 40 zemí světa. Kongresy se konaly zejména v Evropě, ale také v Kanadě či USA.
IUGB je neziskovou organizací s mezinárodním členstvím, se sídlem ve švýcarské Stampě.
Cílem IUGB je podpora znalostí biologie zvěře, zlepšení hospodaření o volně žijící zvěř, ochrana jejího životního prostředí a posilování přátelství mezi členy IUGB. Unie si klade za cíl i podporovat koncept udržitelného využití zdrojů zvěře, podněcovat výzkum a mezinárodní technickou spolupráci při zpracovávání různých programů, podporovat sjednocování cílů ochrany zvěře, propagovat informovanost a pochopení hodnoty zvěře, podporovat a zvyšovat úroveň vzdělávání a profesionálního výkonu myslivosti, chránit zvěř, zachovat druhy zvěře, podílet se o nové informace a podporovat další způsoby spolupráce mezi touto a ostatními příbuznými organizacemi.
Pro dosažení těchto cílu IUGB organizuje, spolupořádá a podporuje vědecká setkání, školení, exkurze a jiné podobné události; publikuje výsledky svých vědeckých setkání; zveřejňuje evropské soupisy biologů zvěře a institucí, které poskytují vysokoškolské a postgraduální vzdělání; podporuje účast studentů pomocí vyznamenání za vědecké příspěvky a stojí za profesionálními zájmy svých členů.
Řídícími orgány IUGB jsou Valné shromáždění členů a představenstva, výbor organizující kongres a auditoři.
Nejvyšším orgánem IUGB je Valné shromáždění, jehož členové jsou oprávněni schvalovat finanční zprávy a rozpočet, odvolávat výbor, rozhodovat o případných mimořádných příspěvcích, volit členy výboru s výjimkou prezidenta, volit auditory, rozhodovat o námitkách odmítnutých kandidátů a vyřazených nebo suspendovaných členů, rozhodovat o změnách ústavy a rozpadu IUGB, jmenovat čestné členy.
Představenstvo se skládá vždy z jednoho představitele každé účastnické země. Za Českou republiku je členem představenstva Doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc. z České zemědělské univerzity (Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra ochrany lesa a myslivosti) a Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR. Tito představitelé volí prezidenta a určují místo konání dalšího kongresu, doporučují jmenování čestných členů a při neodkladných záležitostech svolávají setkání na žádost 1/3 členů představenstva.
Pravidelně každé dva roky se konají setkání Valného shromáždění IUGB. O mimořádných setkáních rozhoduje výbor nebo se uskutečňují na základě žádosti alespoň 20 % členů, kteří jsou oprávněni volit.
Výbor je odpovědný za následující: svolává Valné shromáždění a rozhoduje o jeho úvodním programu, představuje finanční zprávu a rozpočet, provádí rozhodnutí Valného shromáždění, vydává jednací řád Valného shromáždění, výboru a sekretariátu, jménem IUGB uzavírá dohody, přijímá, suspenduje a vylučuje členy, navrhuje čestná členství, posuzuje, zda jsou národní a regionální sdružení oprávněna stát se součástí IUGB a pevně stanovuje členské poplatky. Složení výboru odpovídá mezinárodnímu charakteru IUGB. Skládá se ze sedmi členů: prezidenta (zástupce státu pořádající další kongres), víceprezidenta, předchozího prezidenta, tajemníka / pokladníka, dvou zástupců účastnických států a jednoho člena, který zastupuje studenty) a setkává se alespoň jednou za dva roky v době konání kongresu. Z mimořádných důvodů je možné plánovat další setkání, pokud jej požaduje 1/3 členů.
Výbor, který organizuje kongres IUGB, je tvořený prezidentem unie a jeho pracovním týmem. Tento výbor se podílí na pořádání kongresů IUGB.
Pro každý kongres zvolí Valné shromáždění dva auditory nebo kontrolou pověří svěřenskou společnost (o výsledcích auditu podrobně informují výbor, písemně Valné shromáždění a doporučí schválení či zamítnutí finanční zprávy).
Členem IUGB se může stát jakákoli osoba či organizace, která se zajímá o biologii zvěře, péči o ni a přeje si hájit zájmy a cíle IUGB. Členství může být plné (jednotlivci zainteresovaní do výzkumu zvěře a nebo o péči o ni), studentské (studenti biologie a příbuzných oborů), kolektivní (jakékoli renomované organizace, místní, regionální, národní, mezinárodní a vládní agentury, akademické instituce a jejich části, vzdělávací organizace), celoživotní (jakákoliv osoba, která zaplatila patřičný členský poplatek nebo je pravidelným či přidruženým členem bez přerušení po dobu 30 let), čestné (může být uděleno za vynikající služby asociaci; čestné členství navrhuje výbor na Valném shromáždění).
Všichni účastníci konferencí jsou členy IUGB. Přihláška k účasti na kongresu IUGB je považována za přihlášku k členství. Výbor je oprávněný tuto přihlášku odmítnout (pokud člen proti tomuto vznese námitku, učiní konečné rozhodnutí Valné shromáždění).
Členská práva IUGB zahrnují možnost účastnit se odborných vědeckých setkání a dalších školících událostí organizovaných unií.
Členství v IUGB zaniká smrtí, výpovědí nebo vyloučením člena. Výbor je po předchozím upozornění oprávněný dočasně pozastavit členská práva a závazky nebo vyloučit člena, který nedodržel finanční závazky vůči unii, jednal proti jejím cílům a principům nebo způsobil unii špatnou pověst. Pokud dojde k vyloučení člena či k pozastavení jeho členských práv, může se do 30 dnů proti rozhodnutí výboru odvolat a předložit svůj případ na Valném shromáždění, které učiní konečné rozhodnutí. Každý, kdo členství vypovídá nebo byl vyloučen, vzdává se veškerých členských práv, ale není zbaven odpovědnosti.
IUGB je financováno mimořádnými příspěvky, částí poplatků za účast na událostech organizovaných či spolupořádaných IUGB, dobrovolnými příspěvky a případnými dotacemi národních a mezinárodních vládních orgánů.
Případná rozhodnutí o změnách ústavy IUGB nebo návrh na rozpad unie posuzuje výbor. Tyto informace členům oznamuje nejméně dva měsíce před setkáním Valného shromáždění. Rozhodnutí o změnách ústavy nebo návrh na rozpad unie Valné shromáždění přijme, pokud budou přítomny alespoň 2/3 hlasujících členů. Pokud se unie rozpadne, rozhodne Valné shromáždění o využití majetku unie v rámci následujících omezení: majetek musí být převeden instituci, která je ve Švýcarsku osvobozena od daně, a která se podpisem zaváže využívat majetek pro ochranu zvěře a zachování druhů, podporu a zvyšování úrovně vzdělávání a profesionálního výkonu myslivosti.

Výše uvedené informace jsou pouhým strohým "úřednickým" výčtem podstaty Mezinárodní unie biologů zvěře, který pro mnohé myslivce nemusí být příliš srozumitelný. Nicméně lze shrnout, že IUGB představuje svou organizací kongresů a svou podporou mysliveckého výzkumu významnou pomoc i pro každodenní mysliveckou praxi. Karel Linné tak za svého života určitě netušil, že v budoucnosti "svým způsobem" zasáhne i do mysliveckého dění v 21. století.

Petra NOVÁKOVÁ
Katedra ochrany lesa a myslivosti, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita


Snímek zubrů Jaroslav Vogeltanz


Zpracování dat...