Časopis Myslivost

HUBERTŮV PITAVAL

DÍL I. : DUBEN – ZÁŘÍ  Jaroslav Šprongl
Již pátý rok vycházejí v časopise Myslivost pravidelně humorné „minisoudničky“ Jaroslava Šprongla – projekt vznikl na základě všeobecně známého faktu, že se naši myslivci ne vždy zcela přesně orientují v měnící se legislativě. Přitom ale přesné dodržování právních předpisů je základní podmínkou správného výkonu myslivosti!
O správnosti záměru i úspěšnosti jeho realizace hovoří nejen skutečnost, že pokračuje již pátý rok a nachází u našich myslivců velice příznivý ohlas, ale také to, že autorskému týmu neustále přibývají další náměty, často právě od čtenářů časopisu (prostřednictvím redakce) a dalších členů Českomoravské myslivecké jednoty (prostřednictvím jejích právníků). Ohlas mají soudničky ale i v právnických kruzích, které se stávají dalším zdrojem podkladů pro jednotlivé příběhy (advokáti, soudci, státní zástupci, kteří jsou sami myslivci) - nemluvě o dalších a dalších judikátech Nejvyššího soudu České republiky i jiných orgánů, týkajících se myslivosti, které jsou rovněž využívány.
Na základě těchto skutečností došel tým kolem soudniček k rozhodnutí vydat publikaci, která vychází ze seriálu v časopise Myslivost a může zábavnou formou výrazně přispět k právnímu vědomí naší myslivecké (a možná nejen myslivecké) veřejnosti, pokud jde o legislativu s myslivostí a spřízněnými obory související. Fakt, že u každého "případu" jsou na závěr uvedeny jak zdroj, tak příslušná ustanovení zákona o myslivosti, případně dalších souvisejících právních předpisů, která se ho týkají, mohou z knížky udělat i vhodnou "příručku" pro funkcionáře mysliveckých sdružení a honebních společenstev nebo studijní materiál pro přípravu na různé zkoušky a podobně.
Hubertův Pitaval, jako cyklus mysliveckých "krimi" příběhů, sleduje týden po týdnu (co týden - to jedna soudnička) dění v přírodě a mysliveckou činnost v ní - a vždy nachází námět pro případ, který je na hraně zákona a také se může stát. Celkem 53 soudničky jsou rozděleny do dvou dílů - první mapuje zhruba jaro a léto (duben až září), druhý pak podzim a zimu (říjen až březen). Oproti verzím uveřejněným v časopise Myslivost jsou některé soudničky (především ze série "soutěžních případů" k výstavě Natura Viva 2005) výrazně rozšířeny a přepracovány a objeví se i řada úplně nových, s kterými se ani pravidelný čtenář časopisu Myslivost dosud nemohl seznámit.
Všechny soudničky barevně ilustroval Petr Slaba - a i z tohoto úhlu pohledu přinese knížka řadu novinek.
Oba díly obsahují jak případy zpracované na základě judikátů a rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, případně v menší míře i dalších institucí (Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, Nejvyšší správní soud České republiky, Státní veterinární správa České republiky, nižší soudy), tak případy, které vznikly na základě osobních zkušeností autora nebo situací, které nasbíral mezi myslivci (včetně dopisů čtenářů časopisu Myslivost a podnětů z právnických kruhů).
První díl "Hubertův Pitaval" vychází s garancí Klubu autorů ČMMJ v květnu 2008 v nakladatelství Rembrandt, s. r. o., má 112 plnobarevných stran formátu A5, pevnou vazbu a barevnou obálku. Publikaci si můžete zakoupit nebo objednat na dobírku v prodejně Myslivost, s. r. o. za cenu 170 Kč.Myslivecké soudničky? Ano!
V Myslivosti vycházela svého času celá řada soudniček z myslivecké praxe. Různí autoři si k nim vytvářeli osobité přístupy, někdy je zlehčovali, jindy zase viděli jenom ty tvrdé (postihové) konce jednotlivých příběhů.
Postupem času upadl ze strany autorů o tyto soudničky zájem. Zájem o ně však stále projevovali čtenáři, kteří chápali, že prostřednictvím soudniček se mohou sami nejen vzdělávat, ale také se vyvarovat případných chyb, které se před námi v naší myslivecké praxi neustále znovu a znovu objevují, a to i v těch nejméně očekávaných souvislostech.
Osobně jsem rád, že se pokračování soudniček, jak je známe z naší Myslivosti, a jak je nyní máme před sebou i v knižní podobě, ujal dnes již nikoliv neznámý, zato však odborně fundovaný autor Jaroslav Šprongl. On totiž dokáže rozebrat myslivecké hříchy nejen po stránce právní, ale také s vtipným nadhledem, kterým naše prohřešky nezlehčuje, ale činí je čtivějšími. To je daleko významnější, než kdyby pouze rozebíral z různých stran paragrafy, které jsou sice v pozadí naší myslivecké činnosti, přičemž si je mnohdy ani neuvědomujeme - ale touto formou se s nimi lehce seznamujeme, abychom se mohli nepříjemných situací vyvarovat.
Je nám sice známo, že existují právní normy nezbytné pro chod a řízení celých lidských společností, víme také, že je většina z nás dodržuje - pokud je ovšem známe. Víme také, že "neznalost zákona neomlouvá", ale i když se s těmito společenskými pravidly odmalička seznamujeme a učíme se je ctít, málokdo je zná úplně všechna a navíc na některá z nich také rádi zapomínáme. Nehledě k tomu, že mnozí si různé paragrafy rádi vykládají a "překrucují" po svém. Sám jsem slyšel výklad jedné části desatera, které je možno pokládat za základ všech právních norem a v němž se mimo jiné praví, že "nepožádáš manželky bližního svého". Co prý ale když tato manželka požádá tebe?
Zřejmě není na světě takový zákon, který by nepotřeboval novelizaci či alespoň nějakou drobnou, třeba stylistickou, úpravu. Jsme toho svědky i u téměř všech našich, včetně mysliveckých zákonů či vyhlášek. A nemáme-li čas či chuť se v jednotlivých paragrafech přebírat, potom tu máme před sebou příběhy vycházející ze skutečných událostí, navíc vtipně okomentované a rozhodně poučné, takže si z nich můžeme vzít příklad - záporný i kladný.
O to je vydání této knížky významnější a lze ho jen přivítat, protože její obsah by měl být znám nejen myslivcům, ale všem, kdo se v přírodě pohybují.
Prof. Ing. et Ing. h.c. Josef HROMAS, CSc.
Zpracování dat...