Časopis Myslivost

Prohlídka ulovené zvěře proškolenou osobou přichází do praxe

Myslivost 5/2008, str. 13  MVDr. Pavel FOREJTEK, CSc. Středoevropský institut ekologie zvěře, Wien-Brno-Nitra
Zvěřina, tedy maso ulovené volně žijící zvěře, představuje nejdůležitější produkt myslivecké činnosti, jehož význam vnímá jak myslivecká, tak především nemyslivecká veřejnost. Kvalita produkované zvěřiny je ovlivňována mnoha biotickými i abiotickými vlivy, které ve svém souhrnném působení rozhodují o biologické hodnotě, hygienické nezávadnosti a prodejní atraktivitě jednotlivých sortimentů zvěřiny.


Z hlediska hygienické kontroly zdravotní nezávadnosti zvěřiny je lovec podle současně platné veterinární legislativy povinný předložit ulovený kus zvěře k veterinárnímu vyšetření ve sběrném a prohlížecím místě s hlavou a předepsanými orgány (plíce, srdce, játra, ledviny, slezina). Veterinárnímu vyšetření nepodléhají pouze ty kusy ulovené zvěře, které si lovec ponechává pro svoji vlastní spotřebu. Tento předpis platí pro veškerou ulovenou zvěř včetně trofejové zvěře spárkaté.
Dodržování těchto hygienických předpisů v mnoha případech naráží na:
* nedostupnost sběrných a prohlížecích míst jak z hlediska časového, tak i vzhledem ke vzdálenosti těchto míst od některých honiteb (v průměru připadá jedno schválené sběrné a prohlížecí místo na několik desítek honiteb),
* organizační nepružnost tohoto postupu při lovu trofejové zvěře (hodnota lovecké trofeje, tedy parohů či rohů mnohonásobně převyšuje hodnotu zvěřiny; trofej je však požadována ihned po lovu),
* časově omezená přítomnost kontrolujícího veterinárního lékaře ve sběrném a prohlížecím místě (důsledkem může být až několikadenní prodleva mezi ulovením zvěře a prohlídkou těla s hlavou, resp. předložených vnitřních orgánů).

Ve snaze zjednodušit tento postup při zachování možnosti včasné zdravotní kontroly uloveného kusu zvěře v rámci zemí evropského společenství vydal Evropský parlament a rada následující nařízení:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004
ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu
(22) S cílem zajistit řádnou kontrolu ulovené volně žijící zvěře uváděné na trh Společenství by měla být těla ulovených zvířat a jejich vnitřnosti předloženy k úřední prohlídce po porážce v zařízení pro zpracování zvěřiny.Aby však byly zachovány určité myslivecké (lovecké) tradice a nebyla ohrožena bezpečnost potravin, je vhodné zajistit školení myslivců (lovců), kteří uvádějí volně žijící zvěř na trh k lidské spotřebě. To by mělo myslivcům (lovcům) umožnit provést první prohlídku volně žijící zvěře na místě. V takových případech není nezbytné,
aby školení myslivci (lovci) museli dodávat všechny vnitřnosti do zařízení pro zpracování zvěřiny k prohlídce po porážce, pokud provedou tuto první prohlídku a nezjistí žádné anomálie nebo rizika. Členské státy by však měly mít možnost stanovit na svém území přísnější pravidla, jimiž zohlední zvláštní rizika.

Novela českého veterinárního zákona, která již definuje pojem "proškolená osoba - tedy školený myslivec, resp. lovec", je v současné době ve fázi konečného schvalování a v okamžiku platnosti tohoto nového veterinárního zákona bude možné zahájit také činnost tzv. "proškolených osob", které budou moci provádět kontrolu ulovené zvěře ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 853/2004.
Státní veterinární správa ČR ve spolupráci se Středoevropským institutem ekologie zvěře, Veterinární a farmakologickou univerzitou v Brně (VFU Brno) odborně a organizačně připravila zahájení cyklů odborného vzdělávání myslivecké veřejnosti s cílem dosáhnout natolik dostatečného počtu "proškolených osob", aby bylo možné každý ulovený kus prohlédnout v místě ulovení a lovci v případě negativního nálezu ponechat jak prohlédnuté vnitřní orgány, tak i případnou trofej.
Se zahájením cyklů odborného vzdělávaní s cílem zajištění dostatečného počtu "proškolených osob" se počítá, jakmile vejde v platnost novela veterinárního zákona, což by mohlo být v měsíci květnu nebo červnu 2008.
Na základě již uskutečněných jednání bylo dohodnuto, že školení budou probíhat pod organizačním zajištěním okresních mysliveckých spolků, které také zajistí vhodné prostory pro výuku, resp. závěrečné zkoušky. Odbornou náplň včetně výukových materiálů zajistí Středoevropský institut ekologie zvěře a Institut ekologie zvěře VFU Brno. Výuku budou provádět lektoři jmenovaní Státní veterinární správou a delegovaní Institutem celoživotního vzdělávání VFU Brno.
Školení budou probíhat formou dvoudenních přednášek. V odstupu 2 - 4 týdnů po proběhlém školení budou pořádány zkoušky účastníků kurzu, kteří v případě úspěšného absolvování získají oprávnění provádět prvotní prohlídky ulovené zvěře.
Hlavním smyslem nového modelu prvotní zdravotně-hygienické kontroly ulovené zvěře je snaha zvýšit ochranu zdraví spotřebitelů prohlídkou orgánů čerstvě ulovené zvěře včetně posouzení hygienické úrovně prvotního ošetření ulovené zvěře, které provede místně příslušná proškolená osoba ihned v honitbě. Proškolená osoba bude posuzovat vnitřní orgány společně s tělem uloveného kusu (nikoliv orgány v sáčku, jejichž původ nelze doložit) a v případě trofejové zvěře bude možné okamžitě po prohlídce oddělit hlavu s trofejí.
Je v zájmu samotných myslivců, aby možnost prvotní zdravotní kontroly ulovené zvěře vyškolenými kolegy z mysliveckého, resp. loveckého kolektivů podporovali a snažili se, aby alespoň touto kontrolou prošla naprostá většina ulovené zvěře. Ochrana zdraví spotřebitele je i ochranou zdraví každého z nás.


Zpracování dat...