Časopis Myslivost

Slavnostní zasedání v Brně

Myslivost 5/2008, str. 8  red
Ve středu 9. dubna se na Brněnském výstavišti v Rotundě haly A konalo slavnostní zasedání k 85. výročí Českomoravské myslivecké jednoty.
Kromě představitelů Myslivecké rady a Dozorčí rady byli pozváni zástupci okresních mysliveckých spolků, zájmových klubů, zasloužilí členové ČMMJ, nositelé mysliveckých vyznamenání a další významní hosté. Byli pozváni zástupci Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu přírody CIC, Federace evropských mysliveckých svazů FACE, představitelé mysliveckých organizací okolních zemí. V neposlední řadě byli pozváni též zástupci Parlamentu a Senátu, představitelé státní správy a samosprávy a zástupci významných firem a sponzorů spolupracujících s Českomoravskou mysliveckou jednotou.
Po slavnostním úvodu v podání brněnských trubačů následoval hlavní projev předsedy ČMMJ Ing. Jaroslava Palase, který přinášíme na jiném místě tohoto čísla. Poté následovaly projevy pozvaných hostí a zástupců pozvaných organizací, z nichž si některé dovolíme citovat níže.
Po oficiálních projevech následovala kulturní část, kdy svoje umění nejprve předvedli myslivečtí trubači a poté lidovou hudbu a tance předvedla cimbálová muzika Varmuža.
Po skončení slavnostního setkání v Rotundě si všichni mohli prohlédnout výstavu Silva Regina, společenská část pak byla ukončena pro zahraniční a významné hosty večerním posezením ve sklípku ve Valticích.

Dieter Schramm - prezident CIC
Rád bych Vás pozdravil a předal blahopřání od všech členských zemí CIC. Mezinárodní společnost pro myslivost a ochranu přírody má s Vaší zemí dlouholeté přátelství Společně pracujeme na tom, aby se zlepšily životní podmínky a životní úroveň a její rozvoj. Další rozvoj by se měl stát základem pro ochranu přírody a naší spolupráci. Osmdesát pět let - to je věk mladý nebo starý? Pokud to budeme brát jako starý, tak to beru jako staré dlouhé přátelství s panem prof. Hromasem a prof. Feuereiselem. Zrovna dnes ráno jsem říkal prof. Hromasovi "Josefe, stále jsem tvým žákem". Tak vidíme, že osmdesát pět let může také znamenat mladý věk. Vzhledem k tomu, že Českomoravská myslivecká jednota má 85 let a CIC jen 80 let, vlastně je tedy CIC Vaším dítětem. Spolupráce mezi ČMMJ a CIC vytváří základ pro náš pohled do budoucnosti. Chtěl bych upozornit na dvě základní oblasti, na které se zaměříme do budoucna. Prvním naším úkolem bude vysvětlit veřejnosti, co je naší naplní práce, naším posláním. Dalším naším cílem je zaměřit se na mladé lidi. Věřím, že se nám to v dohledné době podaří k plné spokojenosti všech zúčastněných. A ještě jednou bych Vás chtěl pozdravit jménem 82 členských zemí CIC. Pojďme společně oslovit mladé lidi, aby se stali součástí myslivosti, pojďme oslovit také ženy a nemyslivce.

Ladislav Skopal - poslanec Parlamentu ČR
Dámy a pánové, myslivci, vážení přátelé, dovolte mi, abych v úvodu omluvil našeho předsedu Jiřího Papeže a místopředsedu Michala Haška, kteří se nemohli zúčastnit, proto mě požádali, abych přednesl pár slov za Zemědělský výbor Parlamentu ČR.
Chtěl bych říci, že péče o volně žijící živočichy, tedy i o zvěř, má svoji bohatou historii. V počátcích vývoje lidské společnosti existoval pouze lov, který má a měl nepopiratelný význam. Ještě dnes jsou někteří obyvatelé naší planety přímo na lovu závislí a jejich vztah k přírodě může být poučný i pro vyspělé civilizace. Čím více jsou lidé technicky vyspělí a zbaveni každodenní nutnosti žít v souladu s přírodou, tím více se objevují problémy našeho vztahu k přírodě. V zemích s rozvinutým hospodářstvím není lov hlavní podmínkou života, ale přesto zůstává důležitým nástrojem pro usměrňování početního stavu zvěře v intenzivně osídlené a obhospodařované krajině.
Mnoho z nás opouští tradiční život na venkově, stěhuje se za jinou prací do měst a lidí v zemědělské a lesní výrobě stále ubývá. Z prostého lovu se v průběhu historického vývoje stala myslivost. Je součástí ekosystému a zároveň spolkovou činností, která směřuje k udržení a rozvoji mysliveckých tradic a zvyků, jež jsou součástí národního kulturního dědictví.
Myslivost plní i nezastupitelnou hospodářskou funkci, vytváří rovnováhu mezi potřebami ochrany živočišných druhů, jejich četností a omezení nepříznivých vlivů, které určité druhy zvěře svými životními projevy způsobují. Myslivost zasahuje také do ostatních oblastí lidských činností, jako je potravinářský, veterinární a kožedělný průmysl, cestovní ruch, obchod, turistika pohostinství, veterinární problematika, vědecká a výzkumná činnost, hudba, malířství sochařství, architektura, literatura i umělecká řemesla. Plní funkci při tvorbě a formování krajiny, rozvoje venkova, zlepšování sociálních kontaktů, vytváření spolkového života a je zdrojem pracovních příležitostí. Myslivost prošla poměrně dlouhým historickým vývojem a i v dnešní moderní době má ve společnosti svoji roli.
ČMMJ, která je nástupnickou organizací Československé myslivecké jednoty založené v roce 1923, slaví letos 85. výročí založení, je nejvyšší mysliveckou organizací na území České republiky, v níž se sdružuje převážná část občanů vykonávajících myslivost. Myslivecká jednota se podílí na zachování a zvelebování stavu zvěře a plní úkoly vyplývající pro myslivost z ekologických programů jednotlivých územních celků, udržuje myslivecké zvyky a tradice. Vychovává pro myslivost mládež, pečuje o mysliveckou kynologii, sokolnictví a lovecké střelectví.
Vážení přátelé, chci Vás ujistit, že ČMMJ budeme v její činnosti vždy podporovat a Vám, všem členům, děkuji za práci v ní. Lovu zdar!

Peter Lebersorger - generální tajemník rakouských mysliveckých svazů
Jsme sousedi a rád bych předal pozdravy našich myslivců a obyvatel sousedních zemí. V loňském roce jsme byli atakováni rozhodnutím Evropského soudu, který rozhodl, že jarní lovy nemohou v Rakousku dále pokračovat. Během uplynulého minulého období jsme si nechali vypracovat vědeckou studii týkající se porovnání lovů podzimních a jarních. Po znovuprojednání této záležitosti mohu oznámit, že jarní lovy byly povoleny. V případě, jako byl tento, musím konstatovat, že potřebujeme vaší podporu a podporu ostatních zemí, abychom se v podobných případech mohli navzájem při mysliveckých záležitostí pomáhat. Toto výročí je pokračováním a zároveň začátkem pro udržování tradic myslivosti v našich zemích a blahopřeji k oslavám 85. výročí založení.

Blaž Krže - viceprezident FACE a zástupce slovinského mysliveckého svazu
Je mým potěšením, že z pozice viceprezidenta pro centrální Evropu, do které oblasti spadá i Vaše republika, mohu reprezentovat FACE na 85. výročí vaší organizace. Českomoravská myslivecká jednota je po dlouhá léta členem naší asociace a řádným členem FACE. Byl jsem pověřen, abych předal pozdravy jménem třiceti šesti národních reprezentací a sedmi miliónů evropských myslivců, kteří jsou členy FACE. Česká republika je již po nějakou dobu také členem Rady Evropy a Evropské unie. Pro miliony obyvatel Evropské unie může myslivost přinést mnoho pozitivních aspektů. Ačkoliv neexistuje celoevropská myslivecká politika, existuje již mnoho předpisů a nařízení, které přímo nebo nepřímo ovlivňují myslivost v praxi. Toto se také přímo týká mé domácí země Slovinska, která nyní předsedá Evropské unii, a vím, že Vaše země převezme předsednictví v následujícím půlroce. Potřebujeme solidaritu myslivců z různých oblastí myslivecké činnosti. Všichni dohromady musíme vytvořit tlak na politickou reprezentaci. Jménem FACE a rovněž jménem svým bych znovu pogratuloval k 85. výročí založení ČMMJ. Velmi se těším na moji další návštěvu České republiky a na setkání s Vašimi myslivci a na poznávání vaší přírody.


Imrich Šuba - výkonný ředitel sekretariátu Slovenského poľovníckeho zvazu
Dovolte abych pozdravil sto tisíc českých myslivců jménem slovenských myslivců - členů Slovenského poľovníckého zvazu. Máme společnou historii a také řešíme společné problémy. Historie nás zavazuje, abychom spolupracovali co nejintenzívněji, co nejčastěji a to více než s jinými zeměmi. Jistě mě jiní pozvaní zahraniční hosté pochopí a prominou, když řeknu, že jsme více než bratři. V poslední době se bohužel zintenzívnily podobné problémy, které musíme společně řešit, proto se musíme ještě více spojit. Chtěl bych poděkovat za podporu českých myslivců například při projednávání nového slovenského mysliveckého zákona. Jak už řekl pan Schramm, je třeba, aby myslivecké organizace postupovaly jednotně, musíme chránit společně zájmy myslivců.
Při příležitosti 85 výročí mi dovolte popřát to, aby se za dalších 85 let mohly zaznamenat mnohé další společné úspěchy našich následovníků, bude to pro všechny nelehká úloha, ale já věřím, že ji splníme. A to společně za podpory takových organizací jako je CIC a FACE.
A na závěr mi dovolte předat dar našich členů pro všechny české myslivce - obraz akademického malíře Viktora Durčíka, který je namalovaný velkým srdcem velkého člověka. A s takto velkým srdcem si dovolím předat tento dar panu předsedovi Palasovi pro české myslivce.

Zdeněk Sýkora - ekonomický ředitel LČR
Rád bych všechny přítomné pozdravil jménem vedení podniku Lesů České republiky. Je pro mne milou povinností předat předsedovi Jaroslavu Palasovi lovecký tesák Lesů České republiky při této slavnostní příležitosti. Chtěli bychom tímto aktem vyjádřit uspokojení nad dosavadním průběhem spolupráce, která se odvíjí v duchu memoranda podepsaného v srpnu roku 2005. Chceme věřit, že tato spolupráce i po změnách ve vedení v obou organizacích bude pokračovat v pozitivním smyslu i nadále.

Zpracování dat...