Časopis Myslivost

Význam proškolené osoby pro mysliveckou praxi

Myslivost 5/2008, str. 14  MVDr. Miroslav Vodňanský
Dosavadní systém zdravotní a hygienické kontroly zvěřiny předepisuje, že veškerá ulovená zvěř určená pro prodej či jiný způsob uvádění do oběhu musí být prohlédnuta na sběrném a prohlížecím místě pověřeným veterinárním lékařem. K prohlídce musí být přitom dodány společně s tělem uloveného zvířete také vnitřní organy.

Tento předpis přináší ale v myslivecké praxi značné problémy. Myslivci přicházejí o takzvané lovecké právo, což je škoda, neboť právě ty orgány, které se mají zasílat na vyšetření (např. játra), patří mezi skutečné delikatesy. Hlavním problémem však je, že zejména při větších vzdálenostech mezi honitbou a schváleným sběrným a prohlížecím místem není vždy snadné zajistit, aby se zasílané orgány dostaly k vyšetření společně s tělem ulovené zvěře ve stavu, který umožňuje jejich správné hygienické a zdravotní posouzení.

Zkušenosti z praxe ukazují, že ulovenou zvěř nelze v dosavadním systému vždy vyšetřit tak, jak by bylo v návaznosti na legislativní ustanovení účelné a potřebné. Zasílané orgány nejsou často kompletní nebo nelze vždy jednoznačně zaručit, že skutečně patří k určitému kusu ulovené zvěře. Nezřídka se orgány dostávají k vyšetření v důsledku dlouhého transportu v takovém stavu, že jejich objektivní posouzení již není možné.

Ze současných právních předpisů také vyplývá, že k veterinární prohlídce ve sběrném a prohlížecím místě musí být společně s tělem ulovené zvěře dodávána kromě orgánů navíc také ještě hlava (z níž mohou být odstraněny kly, rohy a parohy). Účelem těchto ustanovení je zajištění maximální ochrany konzumentů prováděním řádné zdravotní kontroly potravin uváděných do oběhu. Přitom z hlediska požadavku zabezpečení zdravotní nezávadnosti nelze klást na zvěřinu jiná měřítka než na jiné druhy masa.
S ohledem na zvláštnosti mysliveckého způsobu získávání zvěřiny jako primárního produktu mysliveckého hospodaření byl ale v návaznosti na nařízení EU vytvořen jednoduchý systém základní prohlídky ulovené zvěře pomocí speciálně vyškolených osob, který umožní její prvotní hygienickou a zdravotní kontrolu přímo v honitbách. Pokud tato proškolená osoba prohlédne ulovenou zvěř a neshledá na ní žádné změny vyvolávající podezření na její nevyhovující hygienický nebo zdravotní stav, pak může být zvěř dodána do sběrného a prohlížecího místa bez orgánů a hlavy.
Nezbytnou podmínkou je ale prokazatelné řádné provedení prvotní prohlídky. Pokud nebude v místě lovu proškolená osoba k dispozici, pak bude i nadále nutné zasílat k vyšetření nejen orgány, jak tomu bylo dosud, ale i v budoucnu zároveň také hlavu uloveného zvířete.

Co přinášejí proškolené osoby z hlediska myslivecké praxe

Značné ulehčení dodávání zvěře do výkupu, neboť odpadne zasílání orgánů. Navíc nebude nutné zasílat k vyšetření také hlavu uloveného zvířete, což umožní rychlou preparaci a přenechání trofeje lovci bezprostředně po ulovení.

Zdravotní a hygienická kontrola ulovené zvěře přímo v místě umožní navíc také její lokální přímý prodej konečným spotřebitelům, čímž se v rámci nové legislativy otevírají možnosti legálního prodeje či přenechávání zvěřiny v malých množstvích dalším osobám jako konečným spotřebitelům nebo do maloobchodních prodejen ve svém okolí, aniž by předtím musela projít kontrolou na mnohdy vzdáleném sběrném a vyšetřovacím místě. Důležité upozornění - u černé zvěře nadále zůstane povinnost vyšetření na trichinely.

Přímý prodej po vyšetření proškolenou osobou v praxi znamená, že myslivci mohou ulovenou zvěř v malém množství přenechávat dalším osobám ke spotřebě buď přímo nebo ji prodávat prostřednictvím místních maloobchodních prodejen. Přímý prodej do restaurací není zatím ještě umožněn, neboť to vyžaduje nejen řádně fungující lokální hygienické kontroly, ale také rozsáhlejší legislativní úpravy, které zatím nebylo možné řešit v rámci současné novely veterinárního zákona. Vytvoření systému hygienických prohlídek a jejich evidence prostřednictvím proškolených osob je však prvním krokem k vytvoření podmínek pro to, aby se myslivecké praxi v budoucnu při splnění určitých podmínek umožnilo prodávat zvěřinu přímo také do restauračních zařízení, podobně jako je tomu například v Rakousku nebo v Německu.

Umožnění přímého prodeje ulovené zvěře konečným spotřebitelům po prohlídce proškolenou osobou představuje zásadní změnu proti předcházejícmu stavu, při němž bylo možné zvěř prodávat pouze po vyšetření ve sběrném a prohlížecím místě. Přitom je třeba zdůraznit, že také přenechávání neprohlédnuté zvěřiny někomu jako dar či naturální odměna, jak je to v myslivecké praxi běžné, znamená porušení předpisů.


Důležitá informace
Po schválení novely veterinárního zákona, k čemuž by mělo dojít v nejbližší době, budou zahájena školení prohlížitelů zvěřiny (proškolených osob). Zájemci o účast na školení se mohou již nyní hlásit na příslušných okresních mysliveckých spolcích, podrobnější informace budou uveřejněny v následujícícm čísle Myslivosti a informace bude podána též na webových stránkách Myslivosti na www.myslivost.cz.

Zpracování dat...