Časopis Myslivost

IX. snem Slovenského poľovníckeho zväzu

Myslivost 1/2008, str. 57  Ing. Jozef HERZ, Ph.D.
IX. snem Slovenského poľovníckeho zväzu
Dňa 27. 10 2007 sa uskutočnil v kongresovej sále Agroinštitútu v Nitre už IX. Snem Slovenského poľovníckeho zväzu. Snemu sa zúčastnilo 139 delegátov z hlasom rozhodujúcim, 13 z hlasom poradným a 42 hostí. Medzi hosťami bola aj delegácia ČMMJ na čele s predsedom ČMMJ Ing. Jaroslavom Palasom.


Prítomní si vypočli správy o dpočte úloh z VII. snemu SPZ z ukladacej časti uznesenia. Jednou z najdôležitejších úloh bolo iniciatívne pôsobiť na prípravu nového zákona o poľovníctve. SPZ pripravil až tri vlastné verzie zákona. Posledná z nich bola predložená MP SR ako východisková verzia prípravy nového zákona o poľovníctve. Počas volebného obdobia SPZ aktívne bojoval proti novele ako aj zákonu o poľovníctve pripraveného MP SR a to petíciou na ktorú sa vyzbieralo cca 350 000 podpisov, na základe ktorej MP SR ustúpilo od svojho pôvodného zámeru.
Ďalej to bola správa o odpočte úloh z VIII. Snemu SPZ podľa odborných činností. Slovenský poľovnícky zväz mal k 30. 6. 2007 celkom 55 450 členov a 1138 kandidáton na člensto, ako aj 609 členov Krúžkov mladých priateľov poľovníctva. Cleková poľovná plocha na ktorej vykonávajú členovia SPZ výkon práva poľovníctva je 3 037 433 ha pričom priemerné nájomné za 1 ha tejto plochy je 7,40 Sk. Počet prenajatých revírov členmi SPZ od roku 2002 sa znížil z 1426 na 1346 a priemerná plocha jedného revíru sa znížila z 2286 na 2256 ha. Celkový počet všetkých revírov na Slovensku sa zvýšil z 1774 na 1818 a priemerná výmera sa znížila z 2504 na 2428 ha.
Za posledných päť rokov stúpli jarné kmeňové stavy jelenej zveri z 35 689 na 41 105 ks, danielej zveri z 6080 na 8010 ks, muflónej zveri z 7875 na 9717 ks, srnčej zveri z 80 659 na 87 324 ks a diviačej zveri z 26 135 na 27 175 jedincov. Naopak vzhľadom na zmenenú štruktúru osevných plôch poklesli stavy zajacov z 216 750 na 208 946 ks, bažantov z 194 984 na 187 139 ks a jarabíc z 23 058 na 15 579 jedincov. Na výkon práva poľovníctva slovenskí poľovníci chovajú takmer 5000 poľovne upotrebiteľných psov.
Delegáti snemu si vypočuli správu o činnosti Dozornej rady SPZ a stanovisko Dozornej rady SPZ k činnosti a hospodáreniu ústredia SPZ od VIII. Snemu SPZ. Ďalej sa zaoberali hlavnými smermi činnosti SPZ po IX. Sneme a návrhovanými zmenami Stanov SPZ.
V diskúsii okrem zdravíc, medzi ktorými bola aj zdravica od prezidenta republiky I. Gašparoviča, ktorú predniesol jeho hovorca Marek Trubač, odzneli príspevky nielen pochvalné, ale aj kritické.
Na záver členovia IX.snemu SPZ schválili na ďaľšie päťročné funkčné obdobie vrcholové orgány tejto organizácie.

Přiložené dokumenty

Media_13873_20_33.doc Orgány SPZ (23,00 KB)
Zpracování dat...