Časopis Myslivost

Jelení zvěř a její životní potřeby v současnosti

Myslivost 1/2008, str. 30  Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc., IEZ VFU Brno
V poslední době se ve sdělovacích prostředcích často vyskytují zprávy o zvěři, která žije nejen ve volnosti, ale také v oborách. Tyto názory na zvěř jsou často velmi rozdílné, jak ze strany uživatelů pozemků, odborníků ochrany přírody, tak i občanů, kteří se dívají na zvěř z různých, často jen z místních a osobních zájmů. Některé druhy zvěře jsou u nás původní (autochtonní) a v přírodě se vyskytovaly možná dříve než člověk. Kromě původních druhů lidé spolu s migrujícími živočichy rozšířili mezi kontinenty další živočišné i rostlinné druhy, bez kterých si již život nedokážeme představit.


Lidé svou rozpínavostí způsobují v životním prostředí značné změny, kterým se zvěř v krátkém čase není schopna přizpůsobit. Jedná se převážně o spárkatou zvěř, která sice způsobuje škody, ale ty nejsou tak vysoké v porovnání se škodami způsobovanými lidmi. Pro lesostepní druhy spárkaté zvěře je velmi málo prostoru, a to jak pro získávání potravy, tak pro klid a kryt. V lesním hospodářství byly likvidovány značné plochy výmladkového (pařeziny) a sdruženého lesa, kde zvěř dříve získávala dostatek druhového zastoupení potravy. V současnosti slouží les hlavně ve prospěch ekonomicky vysokokmenného lesa se zastoupením pouze cílových dřevin. Plošné využívání všech lesů lidmi (ekonomické hospodaření, celoroční turistika, sběr plodin atd.) nutí zvěř k většímu soustředění do klidnějších míst, kde potom dochází ke škodám na lesních porostech.
Podobná situace je i v polním hospodářství. Soustředěná produkce zemědělských plodin do bloků dává zvěři nejen potravu, ale také kryt a klid zvláště tam, kde jsou pěstovány atraktivní potravní druhy (kukuřice, řepa aj.). Současnými způsoby hospodaření jak v lesích, tak i na zemědělských pozemcích dochází ke škodám zvěří proto, protože chovaná zvěř hledá základní životní prostor s možným přístupem ke zdrojům potravy. Myslivci se snaží snížit případné škody zakládáním nejen pastevních ploch, ale také vylepšit prostředí výsadbou keřové a stromové zeleně pro zvěř. Nemají však v této činnosti pochopení ze strany uživatelů pozemků, i když ve velké části honiteb leží dostatek ploch zarůstající nežádoucí buření.

Do dnešní doby se v našich honitbách vyskytuje z přežvýkavé spárkaté zvěře jelen lesní. Postupem času k nám byl v předminulém století z Asie do obor dovezen jelen sika japonský, jelen sika Dybovského a ze Severní Ameriky jelenec běloocasý. Chovy dalších importovaných druhů (např. lam, kozorožců, turů, pštrosů aj.) postupně v minulém století zanikly. Koncem II. světové války došlo k poškození oplocení některých obor se spárkatou zvěří, která odešla do volnosti. Od tohoto roku 1945 je na Severní Moravě v mnoha honitbách rozšířen jelen sika, který byl chován v Žadlovické oboře. I v západních Čechách se na značném území vyskytuje jelen sika, původem z obory Lipí u Manětína. Údaje o množství ulovené zvěře uváděných tří druhů zvěře jsou v připojené tabulce. č. 1. a grafu č. 1.

Jelení zvěř je dosud součástí naší kulturní krajiny, kterou lidé obhospodařují. Tato zvěř je původním (autochtonním) druhem, který u nás žil v prostředí lesostepí. Postupem času byl nucen ustoupit převážně do lesních porostů. V důsledku stálého rušení byli jeleni nuceni přejít i na noční životní aktivitu. Přesto si některé vlastnosti tato zvěř dosud podržela, a to především život v tlupách a využívání většího životního prostoru k získání potřebné potravy.
V lesích jelení zvěř využívá nejen trávu, ale také plody (semena) a důležitou dřevnatou (celulózní) doplňkovou hmotu. Tím dochází ke škodám na mladých lesních porostech okusem pupenů a hlavně vrcholových (terminálních) částí jedinců na nově založených porostech. Při nedostatku některých živin ohryzávají jeleni kůru mladých jedinců v porostech, které mají hladkou kůru. Pokud jsou tyto porosty ošetřeny, škody poklesnou na únosnou výši. Po vytvoření silné tvrdé kůry (borky) již na stromoví zvěř neškodí. Při vytloukání paroží jeleni také poškozují méně se vyskytující stromové jedince v tyčkovinách.
Jelení zvěř do polí vychází za atraktivní (chuťově - energetickou) potravou. Na polích vznikají škody nejen okusem, ale také rozválením a rozdupáním plodin. Složení potravy jelení zvěře jsme sledovali v zimním i letním období v zařízeních i ve volných honitbách. Po mnohaletém zkoumání jsme získali velmi rozdílné údaje proto, že na jednotlivé druhy působí celá řada faktorů, které se těžce dají vyhodnotit. Jedná se například o střídavé klimatické rozložení základních hodnot, věk zvěře, pohlaví zvěře, druhy a složení předkládané potravy, rušení zvěře, zdravotní stav zvěře, kvalita předkládané potravy i zvěře atd.
Pro praxi jsme sestavili orientační tabulku č. 2. Není zde započítáno extrémní zatížení organismu např. stresem, vysokou sněhovou pokrývkou, velmi nízkými teplotami apod. U krmiv je uvedena jejich průměrná nutriční hodnota. Využívání kompletních krmných granulovaných směsí nebo neobvyklých krmiv je nutno volit podle potřeb zvěře a finančních možností uživatele honitby. Při výběru těchto krmiv je nutno dbát především na jejich kvalitu a zdravotní nezávadnost.
V tabulce je uvedeno pouze kvantitativní množství průměrné potravy s netto energií (v MJ). Graficky znázorňují potřebu potravy v zimním a letním období grafy č. 1 a č. 2. Pokud se uvedená krmiva používají dlouhodobě, je vhodné nechat provést laboratorní rozbory pro zjištění základních živin. Bohužel tyto rozbory jsou finančně velmi náročné. V oborách je vhodné zjistit celkovou produkci rostlinné biomasy, aby bylo možné provést úpravy pastevních ploch k potravnímu zabezpečení chované zvěře.

Často opomíjenou skutečností je zajištění dostatku pitné vody v honitbě. Průměrná spotřebu vody pro jelena lesního a jelena siky je uvedena v tab. č. 3. Tento problém je velmi dobře řešen a uveden v časopise Myslivost 11/2007 (Dr. Marada).
Do spotřeby vody se počítá tzv. využitelná voda obsažena v krmivech (například zelená píce má až 82 % vody).

Přiložené dokumenty

Media_13863_49_8.xls Tabulka 1 (16,50 KB)
Media_13863_59_8.xls Tabulka 2 (17,00 KB)
Media_13863_9_9.xls Tabulka 3 (15,00 KB)
Zpracování dat...