Časopis Myslivost

Nové zkušební řády pro posuzování psů loveckých plemen

Myslivost 1/2008, str. 35  Marcela Kuklová
V těchto dnech se dostává myslivcům a kynologům do rukou Novela zkušebních řádů pro lovecké psy platná od 1. 1. 2008. Proto přinášíme několik základních informací o těchto změnách přímo od člena Myslivecké rady a předsedy Kynologické komise ČMMJ Jiřího Procházky.

Smyslem novely řádů pro zkoušky a jmenování rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů v návaznosti na upravené zkušební řády, je rozšíření o zkoušky lovecké upotřebitelnosti. Loveckou upotřebitelnost jsme vložili z toho důvodu, že ji vyžaduje vyhláška k zákonu o myslivosti. Řešíme tím komplexnost zkoušky jako takové, která navazuje na zkoušky stávající, s tím, že pokud pes neuspěje například na podzimních zkouškách, tak rozhodčí vyhodnotí, zda obstál pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti a pes se může dostat do kategorie, že složil zkoušku lovecké upotřebitelnosti, ale nesplnil například zkoušky podzimní. Na toto pak navazuje činnost klubů, protože pokud kluby nezmírní své chovné podmínky a budou vyžadovat například podzimní zkoušky, tak tento pes je lovecky upotřebitelný pro potřeby majitele, pro potřeby vlastníků honitby, ale pokud by chtěl do chovu, musí splnit zkoušky požadované klubem k uchovnění. Zjednodušeně se tedy jedná o oddělení chovnosti od lovecké upotřebitelnosti a pro loveckou upotřebitelnost byly vybrány limitní disciplíny, které odpovídají dikci zákona. To znamená - zákon nám určuje, co musí lovecký pes prokázat za disciplíny, aby podle zákona splnil loveckou upotřebitelnost. Ale protože zkoušky ČMMJ slouží i pro potřeby chovu, proto jsou tam disciplíny další, které jsou potřebné pro kluby, aby si mohly v těchto zkouškách ověřit ty nebo ony vlastnosti loveckých psů. To byla základní filozofie, proč jsme do zkušebních řádů přidali tzv. loveckou upotřebitelnost. To byl hlavní smysl celé této akce. Po změně volala i myslivecká veřejnost, protože řada lidí potřebuje získat pouze loveckou upotřebitelnost pro loveckou praxi, otázka chovu je věc druhá.

Proč vznikl nový řád pro jmenování rozhodčích
Dalšími změnami prošly aprobace pro rozhodčí. Přibyli rozhodčí pro Field Trial ohařů a Field Trial retrívrů a aprobace Speciální vodní práce. U těchto aprobací je ve Zkušebním řádu uvedeno, že zkoušky v současné době mohou posuzovat rozhodčí s těmito specializacemi plus všestranní rozhodčí. Důvody jsou následující - za prvé nám ubývá všestranných rozhodčích a za druhé nám přibývá speciálních zkoušek zejména u retrívrů, proto jsme vytvořili tyto dvě skupiny.
Do budoucna bychom chtěli vytvořit specializovanou skupinu rozhodčích pro Field Trialy, kteří budou moci na velice dobré úrovni posuzovat i mezinárodní Field Trialy, posuzovat v zahraničí, jelikož naše družstva se v současné době účastní mistrovství Evropy i mistrovství světa a spousty jiných zahraničních soutěží. Takže tento záměr lze považovat za hlavní smysl změn.
Nikoho neomezujeme, vlastně jsme přidali jen něco navíc, abychom rozšířili možnosti posuzování. Vždyť na druhou stranu připusťme, že lidé, kteří se zajímají o Field Trialy, se nemusí zároveň zajímat např. o všestranné práce.
Nová pravidla se zkrátila o jedno čekatelství (ze tří na dvě), protože čekatelé mají odvoděné psy, ale přidali jsme praktickou zkoušku, ve které musí čekatel samostatně vypracovat tabulku posuzovaného psa a vrchní rozhodčí ji podepíše a následně posílá originál hospitačního listu a dvě zkušební tabulky s ostatními doklady o vykonaných zkouškách na příslušný okresní myslivecký spolek.
Pro období roku 2008 byla také projednána úprava podmínek - každý, kdo bude chtít složit zkoušky pro Field Trial, musí splnit pouze podmínku - předvedení psů na FT a obstát, doložit to kopií soudcovské tabulky, popřípadě posuzovat jako rozhodčí na FT a klub vydá potvrzení o tom, že rozhodčí posuzoval na FT. Vzhledem k tomu, že se jedná o novou zkoušku, kterou vyžaduje Zkušební řád, nebude požadováno čekatelství na rozhodčí, které bude nahrazeno instruktáží s videozáznamem před složením zkoušky a následně bude zkouška složena. Jedinou podmínkou je, že rozhodčí pro FT musí být rozhodčím pro ZV a PZ.
Jiří PROCHÁZKA
předseda KK ČMMJ

Zpracování dat...