Časopis Myslivost

Intenzivní přikrmování populace divokých kachen v MS Turovec

Myslivost 11/2008, str. 56  Jan RŮŽIČKA
Naše myslivecké sdružení má rozlohu 650 ha, z toho vodní plocha činí 50 ha a je rozložená do pěti různě velkých rybníků. Mezi roky 2000 - 2005 bylo zcela patrné, že dochází ke znatelnému poklesu početnosti populace divokých kachen nelovných i lovných druhů. Protože stavy divokých kachen v předchozích letech byly na vysoké úrovni, snažili jsme se hledat příčiny této neutěšené situace a zároveň hledat možnosti řešení.

Po celou dobu nedošlo k žádným výrazným změnám v hnízdních podmínkách, ani v podmínkách klidových a nebyl zaznamenán ani žádný úhyn, který by dokazoval nemoci v populaci kachen. Proto jsme také na žádný viditelný důvod poklesu stavů nepřišli, ale přesto jsme se snažili nepříznivou situaci řešit.
Prvním návrhem byl umělý odchov kachen na vytipovaných rybnících. Toto řešení jsme nakonec zavrhli, protože jsme dospěli k názoru, že umělým odchovem divoké populaci kachen v žádném případě nepomůžeme, spíše uškodíme.
Druhý návrh byl naprosto jednoduchý a řešení vyplývalo z obyčejného mysliveckého myšlení. Vybudovat na rybnících zásypy a kachny začít hned brzy na jaře intenzivně přikrmovat. Nutno podotknout, že se tento nápad u mnohých členů našeho MS setkal s velkou nedůvěrou a nepochopením. Přesto se našli lidé, kteří byli ochotni toto zařízení vybudovat a pečlivě a pravidelně zásypy doplňovat.
S tímto se započalo na rybníku Turovecký, který má rozlohu 30 ha, kde jsme vybudovali jeden zásyp o velikosti 3 x 3 m již v zimě. Na jaře roku 2005 jsme do něj zasypali pšeničný odpad. Velice brzy jsme zjistili, že jeden zásyp na rybníku o této rozloze je nedostačující, protože při kontrole za čtrnáct dnů byl naprosto prázdný. Ihned jsme vybudovali na sousední deponii další zásyp a oba zásypy jsme vydatně založili. Další kontrolu jsme provedli asi po měsíci, se stejným výsledkem. Oba zásypy byly naprosto prázdné. Takto jsme postupovali až do podzimu. Už v jarních měsících bylo zřejmé, že počet kachen na tomto rybníku se oproti letům předchozím prokazatelně zvýšil, dokonce v tomto roce zde zahnízdil pár divokých husí a vyvedl čtyři housata.
Na podzimním honu na kachny, který je v našem MS letitou tradicí a příležitostí k setkání s přáteli, bylo již zcela patrné navýšení stavů divokých kachen na takto obhospodařovaném rybníku, oproti rybníkům ostatním, které jsme ponechali svému osudu. Při honu v roce 2004 vylétlo z rybníku Turovecký asi 80 - 100 kachen, v roce 2005 asi 300 kachen. Ostatní rybníky v jejich početnosti nikterak nevybočily z mizérie let předchozích. Toto nás utvrdilo v tom, že cesta, kterou jsme se vydali, je správná a že je třeba vytrvat i v dalších letech.

Rok 2006
Přikrmování kachen na rybníku Turovecký pokračovalo v neměnné podobě. Už početnost stavů kachen v jarních měsících dávala tušit, že by mohlo dojít k dalšímu zlepšení. Objevily se dva páry husí, z nichž jeden pár zahnízdil a vyvedl pět housat. S tímto hejnem se až do podzimu na rybníku zdržovala jedna osamocená husa.
Další zásyp jsme vybudovali na jednom z menších rybníků, asi osmihektarovém "Nečistu" a v pořadí třetí v místě, kde máme tři malé rybníky za sebou, uprostřed nich, na rybníku zvaném Prostřední.
Zcela jednoznačně lze dnes říci, že v podstatě ihned, jak to jarní klimatické podmínky kachnám dovolí, začnou odpad pod zásypy vydatně brát. V tomto roce jsme tedy pravidelně zásobovali již čtyři zásypy. Přiblížil se měsíc září a s ním opět náš tradiční hon na kachny a my očekávali, jaký bude výsledek naší tohoroční práce.
Po obestavení Turoveckého rybníka postupně vylétlo asi 400 kachen a 7 husí, z nichž jednu mladou husu ulovil náš člen - Václav Kohout. Na druhém, menším, rybníku, kde jsme přikrmovali první rok, bylo asi 200 kachen. Na třech malých rybnících jsme nelovili.
Celkem tedy tento rok jsme mohli pozorovat při honu asi 600 kachen. Uloveno bylo 60 kachen a jedna husa. Dá se zde použít známé pořekadlo, že se panstvo pobavilo a zvěře příliš neubylo.

Rok 2007
Jediným rybníkem, kde jsme ještě nevybudovali zásyp, zůstal asi osmihektarový rybník Polný. V letech hojnosti kachen býval tento v době lovů místem vpravdě královským. Nebývalo ničím výjimečným, když z něj při honu vylétlo i 400 kachen. Bohužel se v posledních letech stalo pravidlem, že je z důvodu jarního výlovu ryb pravidelně vypouštěn a velmi dlouho zůstává bez vody, což má samozřejmě velmi negativní dopad na hnízdění jak kachen, tak i ostatních druhů vodních ptáků. Proto jsme začali jednat i s lidmi, kteří odpovídají za hospodaření na rybnících a byl nám dán příslib, že se pokusí s vodou hospodařit nejen ku prospěchu rybí osádky, ale i ostatních obyvatel rybníka.
Na všech ostatních vodních plochách jsme hned začátkem března připravené zásypy založili odpadem z pšenice a ječmene doslova až po střechu, abychom na rybnících rušili co nejméně. Potěšujícím zjištěním bylo, že všude kolem zásypů bylo opět velmi živo. Na Turoveckém rybníku zahnízdily dva páry husí a vyvedly po pěti housatech. Dokonce projevily zájem zahnízdit i na rybníku Nečisto, bohužel zde zatím vládnou labutě, které je nemilosrdně z tohoto menšího rybníka vyhánějí.
Podzimní hon opět ukázal výsledek naší péče o kachny. Na Turoveckém rybníce bylo odhadem napočítáno 500 - 600 kachen a na našem menším rybníce 100 - 150 kachen. Tři malé rybníky, které využíváme především k lovu na tahu, byly, bohužel, před hnízděním vypuštěny. Do té doby se na prostředním z nich, kde je zásyp, drželo asi 40 párů kachen. Na honu bylo i v tomto roce uloveno asi 60 kachen a na večerních tazích se našim členům - Karlu Sejkovi a Miroslavu Dvořákovi, podařilo ulovit po jedné divoké huse, ze čtrnácti kusů, které byly celé léto na Turoveckém rybníku. V pozdním podzimu přilétlo na rybník i 60 husí, což může být příslibem do budoucna.

Rok 2008
Od ledna tohoto roku náš největší rybník poskytoval vždy určitou část své vodní plochy nezamrzlou, a tak zde mohlo zimovat nejen nespočet labutí, ale i kachen. V polovině února prvně přiletělo 15 divokých husí.
Dne 1. března jsme založili všechny připravené zásypy a vybudovali jsme poslední na již zmiňovaném rybníku Polný, protože víme, že i zde naše trpělivá práce přispěje ke zlepšení přírodních životních podmínek nejen divokých kachen. Myslím, že čekat na to, jaké výsledky přinese letošní rok již není tak důležité, protože po třech letech je zřejmé, že řešení, které jsme k dané problematice zvolili, přineslo jednoznačně zvýšení či stabilizaci početních stavů populace divokých kachen.
V letošním roce naše MS zažádá o dotace na výrobu budek pro ohrožené druhy kachen, protože se ukazuje, že se vzrůstajícím počtem běžných druhů se také začínají objevovat i druhy vzácnější - nelovné a i ty si zaslouží naši pozornost a péči. Případné získané prostředky chceme opět v plné míře investovat do rozvoje myslivosti v naší krásné honitbě.

Závěr
Myslím, že je vhodné naši činnost zhodnotit. Začnu-li stránkou ekonomickou, musím konstatovat, že náklady na výstavbu zásypů byly nulové, a to proto, že veškerý materiál dodali členové MS ze svých zdrojů. Odpad do zásypů zajišťujeme především za pomoci zemědělského družstva, ale i jiných zemědělských subjektů, na základě dobrých vztahů opět zdarma, maximálně zaplatíme za jeho dopravu, za rok řádově několik set korun. Nutno podotknout, že kachny nejsou na kvalitu odpadu náročné a berou v podstatě vše. Odpad znehodnocený plísněmi samozřejmě nepředkládáme. Naší největší investicí je tedy lidská práce a nadšení, což se finančně dá vyjádřit jen velmi těžko. Daleko důležitější než stránka ekonomická je praktický přínos myslivosti. Je velký rozdíl dívat se na rybníky ztichlé, kde se pohupuje pár hejnek březňaček, anebo sledovat neutuchající celodenní ruch mnoha živočišných druhů, které si hledají své místo ke hnízdění, a na noční čekané poslouchat ještě v půlnoci kejhání divokých husí. Takových porovnání přínosu přikrmování bychom našli jistě více.
A ještě jedno velmi pozitivní zjištění výstavba zásypů na našich rybnících přinesla. Během zimního období se u nich zdržují bažanti, přesněji řečeno ty poslední zbytky bažantí populace, které v naší honitbě ještě máme. A to nás přivedlo na myšlenku, že bychom po vzoru naší péče o kachny mohli stejně aktivně přistoupit k bažantům. Proto jsme v letošním roce vybudovali v klidné okrajové části Turoveckého rybníka dvě voliéry, ve kterých máme po dvaceti dospělých bažantech, které budeme do zarostlých deponií vypouštět. Později chceme do každé z voliér umístit jednu domácí kvočnu s bažantími kuřaty a pak je opět vysadit. Chceme takto pokračovat i v dalších letech. Toto vše provádíme pod odborným dozorem Ing. Františka Havránka z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště u Prahy, který je vždy nápomocen nejen radou, ale i praktickou pomocí při obstarávání kvalitních jedinců bažantí populace.
S výsledky, poznatky či zkušenostmi z této oblasti myslivosti se rád se čtenáři časopisu Myslivost podělím někdy v budoucnu.
Jan RŮŽIČKA
MS Turovec, okres Tábor
Snímky Jan Veber a Michael Migos
Zpracování dat...