Časopis Myslivost

Ještě k věkovým třídám spárkaté zvěře

Myslivost 10/2008, str. 33  Karel HRAZÁNEK
V březnovém a červencovém čísle Myslivosti letošního roku vyšly články, zabývající se problematikou věkových tříd spárkaté zvěře. Budiž mi dovoleno rovněž se k tomuto tématu vyjádřit. Přiznám se, že za všechna ta léta, kdy jsem sestavoval pro orgány státní správy myslivosti za režijní honitbu bývalých Státních lesů a později i Národního parku Šumava roční výkazy - sčítací listy zvěře, plány lovu a chovu I. - spárkatá zvěř a evidence ulovené zvěře (a další), vždy jsem se pozastavoval nad tím, proč se z jeleních kolouchů po 1. dubnu, tedy v 10 měsících jejich věku, stávají podle platné metodiky rovnou jeleni dvouletí, kteří ovšem do konce mysliveckého roku dosáhnou věku pouze 22 měsíců a do konce doby lovu ještě asi o 3 měsíce méně.
Proto jsem uvítal, že vyhláška MZe č. 491/2002 Sb. (O normovaných stavech zvěře a bonitaci honiteb) v § 4, odst. 5 písm. b a vyhláška MZe č. 553/2004 Sb. (Plán mysl.hospodaření v honitbě) rovněž v § 4 konečně uvádí samčí zvěř jelena lesního v I. věkové třídě od 1 roku věku. Obdobně i u všech ostatních druhů spárkaté parohaté a rohaté zvěře vyjma srnců, kde je, vzhledem k počátku lovu samčí zvěře od 16. 5., stanovena spodní hranice I. věkové třídy na 10 měsíců.
Až potud vše správně, dolní hranice I. věkové třídy (a logicky i hranice navazujících vyšších věkových tříd) je podle mého soudu stanovena jediným možným správným způsobem, a to biologickým věkem, kterého daný jedinec k začátku doby lovu dosáhl a až do konce doby lovu v rámci daného mysliveckého roku a ani do konce tohoto mysliveckého roku jej o celý jeden rok nepřekročí! Proč tedy mezi myslivci nekončí diskuse o zařazování zejména jelenů do věkových tříd ve zmiňovaných mysliveckých výkazech a na chovatelských přehlídkách, kde jsou tito jeleni, pokud jsem mohl vidět, uváděni v rozporu s platnou legislativou "postaru", tzn. jednoletý špičák na 1. hlavě jako jelen dvouletý atd.?
To proto, že myslivecká veřejnost správně vnímá, že citovaná vyhláška MZe sice posunula dolní věkovou hranici I. věkové třídy o rok ze dvou let na 1 rok, ale horní hranici 4 let ponechala! Proč se ten posun ale netýká i horní hranice I. věkové třídy a všech hranic dalších věkových tříd, tedy I. věková třída 1 - 3 roky, II. věková třída 4 - 7 let, III. věková třída 8 let a více? Analogicky u daňka I. věková třída 1 - 2 roky, II. věková třída 3 - 5 let, III. věková třída 6 a více let, stejně tak u muflonů? Proč vyhláška de facto přidává veškeré samčí spárkaté parohaté (vyjma srnčí) i rohaté zvěři I. věkové třídy navíc jeden ročník? Přece nemůže obstát žádné krkolomné, byť třeba dobrým úmyslem motivované a v zájmu myslivosti vedené obhajování toho, že věk jelena 1 až 4 roky je v podstatě totéž jako 2 až 4 roky!? Příliš mnoho otazníků, přesto ještě dva. Za prvé o čem to svědčí? Za druhé Cui bono?, čili komu to prospívá? Pokusím se odpovědět

Ad. 1.: Norma, připouštějící různé výklady a tím poskytující prostor k spekulacím a ve svém důsledku k jejímu porušování, je špatná a je třeba jí změnit.

Ad. 2. : Rozšíření I. věkové třídy o jeden ročník samčí zvěře prospěje jedině tomu, kdo má zájem, aby zejména u jelení zvěře byl umožněn lov čtyřletých jelenů, tedy již dospívajících, s mnohdy již poměrně atraktivní trofejí (4. paroží), a to stále ještě v rámci I. věkové třídy. Jeleni na 4. hlavě samozřejmě do této věkové třídy nepatří a jejich případný zvýšený odstřel by jen snížil již tak nízký stav dospělých jelenů se všemi destrukčními následky pro celou populaci.

Je zřejmé, že je nutné, aby Ministerstvo zemědělství urychleně tyto zmatky ukončilo vydáním závazného, jednoznačného, logického a odbornou mysliveckou veřejností akceptovatelného výkladu zařazování veškeré spárkaté zvěře do věkových tříd jednotně podle dosaženého biologického věku a bez navýšení o jeden ročník v I. věkové třídě, platného do doby, než budou obě dotyčné vyhlášky v tomto smyslu a v zájmu chovu zvěře novelizovány

Dovolte mi na závěr poznámku k černé zvěři. Na otázku, co je lončák je podle mého soudu jediná odpověď - je to jedinec od 12 do 24 měsíců biologického věku, sele je pak jedinec biologického věku do 12 měsíců. Je třeba si uvědomit, že název lončák vznikl v době, kdy stavy černé zvěře ve volnosti byly oproti dnešním minimální a díky fungující sociální struktuře bylo metání selat na jaře pravidlem. Nebylo tudíž sporu o tom, zda osm až deset měsíců starý kus je již lončák nebo ještě sele.

Zpracování dat...