Časopis Myslivost

Odborný seminář Zajíc a jeho místo v krajině

RNDr. Jiří ZBOŘIL
Odborný seminář Zajíc a jeho místo v krajině
Česká lesnická společnost ve spolupráci s Městským úřadem v Roudnici nad Labem a Českomoravskou mysliveckou jednotou uspořádala 12. – 13. září 2008 odborný seminář zaměřený na tématiku zajíce polního. Hlavním cílem organizátorů bylo seznámit myslivce, lesníky, ochránce přírody či úředníky státní správy s novými poznatky a výsledky vědecké práce, zejména ve vztahu k ochraně a obnově přírody mající pozitivní vliv na populaci zajíce polního.

Úvodního slova se v konferenčním sále hotelu Vavřinec v Roudnici nad Labem ujal starosta města Zdeněk Kubínek, který vyjádřil pozitivní vztah k myslivosti a vyzdvihl aktivity Podřipského zájmového sdružení nájemců honiteb, kteří se již několik let snaží ve vybraných honitbách vytvořit vhodné podmínky pro chov zajíce polního. Moderování celého semináře se společně s organizátorem Ing. Karlem Vančurou ujal Ing. František Havránek CSc. Jako další předstoupil před více než 40 účastníků semináře zástupce Mze Ing. Konvalinka, jenž ve stručnosti formuloval úlohu MZe v myslivosti a vyslovil nabídku přenést a tlumočit požadavky vznesené na semináři směrem k vedoucím Mze.
V prvním odborném referátu vystoupil Ing. Vladimír Drož, vedoucí OŽP MÚ Roudnice n. Labem, který ve svém referátu seznámil přítomné s chovem zajíce na Podřipsku a s realizovanou ozdravovací akcí (prostřednictvím granulí proti helmintům a kokcidím) a jejími výsledky. Dále zdůraznil význam vody pro zaječí zvěř v letním období a informoval o pokusech aplikace pachovým ohradníků podél cest majících snížit migraci zajíců přes frekventované úseky silnic.
Doc. MVDr. Karel Bukovjan, CSc.. představil statistické výsledky analýzy parazitů a kokcidií v jednotlivých orgánech zajíce polního. Předložené výsledky pocházejí z oblasti Podřipska.
Následoval velice poutavý a prakticky zaměřený referát německého hosta a kolegy Dr. Heinricha Spittlera, který podal přehledné informace o vývoji populační dynamiky zajíce polního v Německu. Charakterizoval hlavní příčiny úbytku, mezi než řadil především chemizaci zemědělství, velkoplošné moderní zemědělské hospodaření, silniční dopravu a predaci. Seznámil posluchače s vybranými projekty a jejich výsledky, přičemž největší pozornost věnoval predačnímu vztahu zajíce a lišky. Z jeho závěrů vyplynulo, že v lokalitách s intenzivní redukcí lišek (stav 1 liška na 1000 ha) došlo k výraznému nárůstu početnost zajíce oproti lokalitám s vyšší abundancí lišky.
RNDr. Jakub Hruška CSc. představil výsledky pětiletého praktického sledování věkové struktury populace hodnocené na základě Strohova znaku. Výsledky ukázaly, že nejúspěšnějším obdobím reprodukce byl interval od poloviny března do konce května, zatímco letní měsíce (i když mají největší potenciál - počet zárodků) jsou méně úspěšné. Rovněž se dotknul vlivu klimatických faktorů na velikost úlovku.
Doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc. nejprve přítomné ohromil svoji perfektní němčinou při pohotovém překladu přednášky Dr. Spittlera a následně prezentoval výsledky ze Slovenska. V obecné rovině zmínil, že sestupný trend populace zajíce polního postihl od 80. let také Slovenskou republiku. Upozornil, že sčítané stavy jsou mnohdy nadhodnoceny, neboť následně plánovaný odstřel není splněn. Formuloval hlavní příčiny poklesu zaječí zvěře a na základě prezentovaných výsledků vyzdvihl význam políček pro zajíce.
Miroslav Novák, předseda představenstva honitby Astur, a.s., podal přítomným informace z pozice zemědělce a zároveň uživatele honitby. Prezentoval možnosti zlepšení životních podmínek zaječí zvěře v dnešní zemědělské krajině.
RNDr. Ivo Sýkora, CSc. představil referát týkající se zaječí zvěře na okrese Pardubice. Z jeho závěrů vyplynulo omezení lovu, pokud je denzita nižší než 10 zajíců na 100 ha plochy.
Ing. Jiří Janota a Ing. Jitka Kůtová prezentovali výsledky výzkumu, jenž sledoval význam dřevinných formací a políček pro zvěř. Zjistili nárůst početních stavů ve sledovaných honitbách, které měly založeny políčka pro zvěř, oproti honitbám bez políček.
Prof. MVDr, Emil Tkadlec přednesl zajímavý referát týkající se vlivu velkoplošné klimatické proměnlivosti na populační dynamiku zajíce polního. Na základě výsledků matematicko - statistické analýzy dat z Olomoucka signifikantně prokázal, že meziroční výkyvy početnosti zajíce jsou silně ovlivňovány klimatickými faktory - konkrétně Severoatlantickou oscilací. Dále informoval, že příčiny dlouhodobě sestupného trendu je však nutné hledat v jiných mechanismech, než jsou klimatické faktory (např. ve vyšší míře mortality vlivem predace či zemědělských agrotechnických postupů).
Na závěr semináře vystoupila dvojice praktiků - Ing. Viktor Zanker a Zdeněk Fanta, zástupci místních honiteb, kteří účastníky seznámili s možnostmi a konkrétními opatřeními vedoucími ke zlepšení prostředí zaječí zvěře.
Druhý dne, v sobotu ráno, měli účastníci semináře možnost praktické exkurze do honiteb na Podřipsku, v nichž byly úspěšně realizovány krajinné úpravy pro zaječí zvěř.
Závěrem si dovolím formulovat hlavní myšlenky a teze, jenž na semináři zazněly: Populace zajíce polního má v celé střední Evropě od konce 70. let klesající tendenci. Mezi hlavní příčiny tohoto stavu je možné řadit zvýšený predační tlak, mechanizaci a intenzifikaci zemědělství, automobilovou dopravu či urbanizaci. Výrazné meziroční výkyvy v početnosti jsou pod vlivem klimatických faktorů. V posledních 5 letech dochází v řadě lokalit ke zlepšení situace, čehož lez dosáhnout zvýšenou péčí o životní prostředí zaječí zvěře - zakládáním zvěřních políček, správným mysliveckým hospodařením a zvýšenou pozorností na redukci hlavních predátorů.
Ze semináře byl vydán za finanční podpory Českomoravské myslivecké jednoty sborník referátů, který bude rozeslán na všechny okresní myslivecké spolky. Pro další zájemce je možné jej objednat na drese: Česká lesnická společnost, o.s., Novotného Lávka 5, 116 68 Praha 1.

Zpracování dat...