Časopis Myslivost

Rozhovor s Stanislavom Becíkom, novým ministrom pôdohospodárstva na Slovensku

Pripravil Ing. Jozef HERZ, Ph.D.
V rámci dní Sv. Huberta vo Sv. Antone je už tradíciou vyznamenávať poľovníkov Medailou Sv. Huberta a taktiež zaslúžilých pracovníkov lesného hospodárstva o rozvoj poľovníctva na Slovensku vyznamenaniami MP SR. Tieto vyznamenania odovzdával nový minister pôdohospodárstva Ing. Stanislav Becík, PhD. Mnohí najmä z chovateľov poľovných psov – stavačov ho poznajú ako dlhoročného kynológa. Využili sme jeho prítomnosť a dovolili sme si ho požiadať o krátky rozhovor.
Vo svojom úvode uviedol: Časopis Myslivost si roky kupujem, kupoval som si ju už ako študent na strednej škole a preto mám k nej blízky vzťah. Od svojich 25 rokov som bol 12 rokov poľovným hospodárom. Výkon mojej práce mi nedovoľoval venovať sa tejto funkcii naplno, a preto túto funkciu prevzal kolega. Aj napriek tomu som sa aktívne venoval poľovníctvu, predovšetkým poľovníckej kynológii. Som dlhoročný chovateľ českých fúzačov. Aj teraz mám 1,5 ročného psa z českého chovu z Protivína. Ten na tohoročnej výstave psov hrubosrstých plemien v Dunajskom Klátove bol víťazom víťazov. A práve teraz je na všestranných skúškach stavačov v Trebišove. Čo Vás priviedlo k poľovníctvu? V našej rodine nebol nik poľovníkom. Pochádzam po predkoch ako z matkinej, tak aj otcovej strany z roľníckej rodiny už od Adama, ale poľovníkov tam nebolo. Túto lásku k poľovníctvu, prírode, flóre a faune a všetkému čo je živé vnímal s aspektu ako obdivovateľ prírody. Hnevalo ma a hnevá, že niektorými civilizačnými opatreniami sme do flóry a fauny necitlivo negatívne zasahovali, čo sa týka v rámci intenzifikácie poľnohospodárstva intenzitou výroby cez pesticídy a rekultivácie. Systém veľkoplošného obhospodarovania taktiež necitlivo zasiahol najmä z pohľadu hladových periodík, ktoré sa vytvárali vo veľkých lánoch. Bolo tu obdobie, keď sa začal klásť dôraz, by som povedal v úvodzovkách na ukážku správnej formy socialistickej veľkovýroby, že sa robí aj poriadok okolo polí a honov, kde sa namiesto vykášania a kosenia tráv a burín, začali používať pesticídy. To bola trauma predovšetkým pre zver, ale aj pre tých ktorí s ňou cítia. Samozrejme zrovnoprávnili sa všetky právne formy maloplošného a veľkoplošného hospodárenia. Znížil sa podiel pesticídov v intenzite výroby a dovolím si povedať aj starostlivosťou o zver , čo má vplyv na nárast počtu stavov zveri srstnatej, pernatej, malej i raticovej a samozrejme aj predátorov, ktorí majú svoje miesto v prírode, alebo v rámci biotopov. Slovensko má zvláštnu polohu v tejto oblasti, pretože okrem severných biotopov máme tu všetko, len je na tom, aby sme citlivo k tomuto pristupovali. Tak ako som povedal vo svojej úvodnej reči pred udeľovaním vyznamenaní, nemali by sme pozerať na poľovníctvo z možností ekonomickej a podnikateľskej úspešnosti. Nie je to výsadou úspešného manežera, že si môže prenajať revír, prenajať výkon práva poľovníctva, ale že by to mala byť aj taktiež citová záležitosť, že by sa mal k nej oddať, že by mal v prvom rade všetko čo v prírode je od flóry a fauny vnímať s určitou ochranou. K poľovnej zveri by sme mali pristupovať z pohľadu otca rodiny. To znamená, že najprv sa o zver postarať, chrániť ju samozrejme po tej stránke pred predátormi všetkých foriem. Taktiež aj po stránke výživovej a to čo do prírody nepatrí, selektívnym odstrelom vyraďovať, aby to najlepšie zostalo pre budúce generácie. Takto vnímam vlastne poľovníctvo a takto som ho aj vnímal. Poľovníkom som sa nestal po novej dobe, že je to móda. Poľovníkom som bol ešte pred rokom 1990 a bol som v tom čase poľovným hospodárom. Je poľovníctvo aktívna činnosť, hobby, alebo iba utrácanie voľného času? Nepovedal by som tak, pretože pri určitom fyzickom a psychickom vyťažení človek hľadá relax. Niekto objavil relax v poľovníctve. Treba ho hľadať v celej šírke poľovníckej činnosti ako v ochrane, chove a aj na druhej strane zasa treba a dovolím si povedať, že aj lov má svoje čaro. Ten by sa mal vykonávať rozumne. To znamená, že nemalo by to prepadnúť nejakému okázalému spôsobu, že ja si to môžem dovoliť a poďme na to, aby som sa hrdil čo najväčším počtom trofejí. Trofej by mala byť výsledkom chovateľskej práce. Výkon práva lovu sa dá aj odkúpiť od toho, kto sa chovom zaoberá a ponúka to čo je vhodné na odstrel v rámci plánu lovu a normovaných stavov. Niekto hľadá to vyžitie možno iba v tom odstrele. Ale vždy predtým všetkým musí byť ochrana a chov. A čo nový zákon o poľovníctve? Dovolím si povedať, že zákon o poľovníctve prijatý v roku 1962 bol dávno prekonaný, že tento zákon mal uzrieť svetlo sveta pre keď poviem 10 rokmi, už to je neskoro. Na druhej strane dovolím si povedať, že zárukou dobrého poľovníckeho zákona je pán prezident SPZ pán Ing. Lebocký, ktorý je aj poslancom Slovenského parlamentu. Verím, že zákon bude prerokovávaný dostatočne tak dlho, až z neho vznikne konsenzus, ktorý bude víťazstvom pre zver, bude víťazstvom pre tých, ktorí to majú s poľovníctvom dobrý úmysel a samozrejme pre všetkých tých, ktorí budú v poľovníctve vidieť to, aby sa zachovali všetky biotopy v slovenskej prírode. Tie treba zachovať nielen pre budúce generácie. Ale aj aby sme ich aj my užili. Zákon bude určite prijatý. To však neznamená, že tento zákon bude vyhovovať každému. Ale na druhej strane bude vyhovovať drvivej väčšine s tých aspektoch o ktorých som hovoril. Ako je to na Slovensku s programom na podporu biopásov? Žiaľ, aj u nás zákon, ktorým sa napríklad upravovala výsadba vetrolamov, alebo enkláv, ktorý bol ešte z roku 1950 sa bude musieť tak isto inovovať. Preto aj tento zákon, keby uzrel svetlo sveta pred 10 rokmi by už bolo neskoro a ešte stále nieje. Budeme sa musieť aj touto otázkou pružne zaoberať. Samozrejme aj v dostatočnom časovom priestore, aby vznikol určitý verejný konsenzus, pretože aj ten má vplyv na chov, ochranu a lov zveri a na udržateľnosť biotopov. Jedno, čo bude robiť problém je otázka súhlasu vlastníkov, pretože v 50 rokoch to nebolo potrebné. Štát vystupoval ako užívateľ poľnohospodárskej pôdy. Teraz bude musieť vlastník súhlasiť. Tu bude treba novelizovať viac zákonov. Bude treba prijať zákon o využívaní , alebo prevode poľnohospodárskej pôdy na dočasné využívanie pre rýchlorastúce dreviny. To znamená, že to všetko bude mať dosah aj na poľovníctvo.
Zpracování dat...