Časopis Myslivost

Činnost Myslivecko-lesnického kroužku při SOŠ Šumperk

Jakub DRIMAJ
Střední odborná škola Šumperk, Zemědělská 3, se nachází v malebném podhůří Jeseníků, na okraji města Šumperka. V říjnu loňského roku oslavila škola 140 let své existence. Historie SOŠ Šumperk se datuje od roku 1867, kdy byla založena jako třetí zemědělská škola v tehdejší zemi Moravsko–Slezské.
Budova školy a přilehlý selský dvůr byly škole věnovány knížecím rodem Liechtensteinů. Během let se postupně měnil a dotvářel obsah, rozsah a charakter vzdělávacích programů, které byly zaměřeny na zemědělství. V devadesátých letech se škola transformovala a rozrůstala. Se změnami nároků a potřeb společnosti se také měnila skladba studijních oborů. Škola v současné době poskytuje střední vzdělání s maturitou ve čtyřech oborech: Služby cestovního ruchu, Agropodnikání, Veřejnoprávní činnost a Ochrana přírody a prostředí. Vybavení školy, odborných učeben a kvalifikace pedagogů jsou na vysoké úrovni, stejně jako vzdělání a vědomosti studentů, o čemž svědčí řada titulů a ocenění. Škola je držitelem "Ceny města 2005 a 2006" v kategorii Životního prostředí, zvláštní ceny poroty za komunitní projekt v soutěži "Cena zdraví a životního prostředí 2005" udělené společností Business Leaders Forum, dále jí byl propůjčen titul "Škola udržitelného rozvoje 1. stupně", statut "Univerzitní trenérské školy" MZLU Brno a statut "Zelené školy Olomouckého kraje". Toto je pouze malý výčet ocenění školy, ale významné jsou také úspěchy studentů na různých soutěžích, např. v celostátních kolech SOČ se naši reprezentanti pravidelně objevují na předních pozicích, především v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, geologie, geografie, zemědělského a lesního hospodaření. Škola je známá především díky svým ekologicky-zaměřeným projektům, mezi které patří projekt Školního arboreta, jehož úkolem bylo zvelebit okolí školy a studentům a návštěvníkům umožnit relaxaci v nádherném prostředí našich přirozených a cizokrajných rostlin. Významným projektem je také "Jelení studánka", kdy naši studenti vyčistili, uklidili a opravili kamenné odpočívadlo na hlavním hřebenu Jeseníků, které slouží především turistům k úkrytu před nepříznivým počasím.
Jedním z mnoha předmětů, které se ve škole vyučují, je i myslivost, zařazená do studijního plánu oboru Ochrana přírody a prostředí. Tento předmět se vyučuje od druhého do čtvrtého ročníku a lze jej zařadit jako maturitní. Toho také každý rok několik maturujících studentů využije. Teoretické znalosti z tohoto předmětu jsou v nemalé míře doplněny praktickými dovednostmi, stahováním ulovené zvěře počínaje a stavěním mysliveckých zařízení konče. V dřívějších dobách měla škola i vlastní honitbu, která však byla prodána.
Myslivost vyučuje lesní inženýr David Kalousek, zapálený myslivec, ochránce přírody a jednatel MS Mostkov na Zakopanci. Právě za ním přišlo několik studentů s žádostí o založení mysliveckého kroužku, kde by se mohli myslivosti věnovat více než jen ve vyučovacích hodinách, a prohloubit a zdokonalit si tak své znalosti a dovednosti. Ing. Kalousek okamžitě souhlasil, protože již dříve o založení podobného kroužku uvažoval. Tím se mu tedy splnil sen a již 30. března 2007 proběhla první zahajovací schůzka Myslivecko-lesnického kroužku (dále jen MLK). Na úplném počátku měl MLK 14 členů, a to pouze z řad studentů Ochrany přírody a prostředí. Později, když se už se o MLK vědělo, se přihlásili i studenti ostatních oborů. Stejně jako se všechno vyvíjí a zdokonaluje, tak se i MLK začal více a více přibližovat struktuře skutečného mysliveckého sdružení. Byl zvolen výbor, složený z pěti členů: Ing. David Kalousek - vedoucí, Marek Nimrichtr - hospodář, Iveta Dernerová - finanční hospodářka, Jakub Marek - správce webových stránek, Jakub Drimaj - jednatel, kteří spravují chod MLK mezi členskými schůzemi, které se pravidelně konají každý pátek. Po vzoru stanov mysliveckých sdružení jsme si vytvořili stanovy vlastní, podle kterých se veškerý chod MLK organizuje. K dnešnímu dni má 30 členů napříč všemi studijními obory a někteří členové ani studenty SOŠ nejsou. K propagaci taktéž využíváme webové stránky, jejichž adresa je www.mlk.wbs.cz.
Prvním velkým úkolem MLK byla výstavba školní bažantnice, jejíž plány zpracoval Marek Nimrichtr v praktické části své maturitní práce. Všichni členové byli nápadem nadšeni, vedení školy nemělo žádné námitky, a tak jen zbývalo zajistit stavební povolení a po konzultaci s Ing. Petrem Božovským jsme započali první práce. Po dvou měsících, kdy jsme ve škole trávili všechny víkendy, byla voliéra hotová a prohánělo se v ní 20 kusů bažantí zvěře, zajištěných z vlastních zdrojů. Tato stavba by se neobešla bez partnerský darů od dřevařské firmy Desná, a.s., jmenovitě Ing. Jiřího Dernera, který nám zajistil dřevo na stavbu, a také Ing. Jiřího Gondy (hospodář MS Městské skály) a Jiřího Komárka (předseda MS Školní statek), kteří nám pravidelně dodávají krmivo. V loňském červenci jsme po dohodě s MS Vlčí důl Bludov vypustili v jejich honitbě 10 kusů bažantů.
V srpnu jsme vyjeli na dvoudenní brigádu do překrásného prostředí Jeseníků, do Sedmidvor, kde jsme měli postavit 4 posedy pro blížící se jelení říji. Ubytování nám Ing. Jiří Derner zajistil na hájence nedaleko obory s daňky, jeleny a černou zvěří. V ranních a večerních hodinách jsme byli rozvezeni po honitbě a prováděli pozorování zvěře tzv. šouláním. Někteří z nás viděli vysokou, černou, srnčí, ale i kamzíky či sluky. Podobnou akci jsme zopakovali na přelomu září a října, kdy jsme se zúčastnili jako pozorovatelé jelení říje.
MLK se také aktivně podílí na projektu "Biocentrum Dubická stráň", v jehož rámci jsme na vytipované lokalitě u obce Dubicko provedli výsadbu 570 kusů dřevin a výstavbu krmelečku, zásypu a ptačích budek. Hlavním cílem projektu je zvýšit biodiverzitu ve zdejší kulturní krajině a především zatraktivnit a zpestřit potravní příležitosti pro zvěř.
Mezi dovednosti, které by měl každý myslivec bravurně ovládat, patří ošetření ulovené zvěře. K tomuto účelu nám okolní myslivecká sdružení zapůjčila kamzici, srnu, lišky, kuny či veverky. V oblasti kynologie s námi spolupracuje Ing. Zuzana Hudečková, která na toto téma i připravuje přednášky.
Kromě praktické části se věnujeme i výstavám a různým exkurzím. Pravidelně se účastníme chovatelských přehlídek v Olomouckém kraji, jezdíme na Naturu Vivu do Lysé nad Labem či Silvu Reginu do Brna. Zhlédli jsme i Výstavu výmarských ohařů na Bouzově, Podzimní zkoušky ohařů ve Zvoli a 3. národní hanáckou výstavu v Olomouci. Nemohli jsme vynechat jedinečnou expozici Lovecko-lesnického muzea na zámku v Úsově či výstavu "Zbraň a lov" ve Vlastivědném muzeu v Šumperku.
Den stromů, tedy 1. listopad, jsme oslavili akcí pro děti z MŠ a ZŠ s příhodným názvem "Slavnost stromů", na níž jsme dětem chtěli přiblížit život lesníka, myslivce a jeho péči o zvěř, život v lese a především je poučit, jak se v lese chovat. Byl připraven bohatý program, který probíhal na několika stanovištích, jako byl např. Domeček pana myslivce, Les či Pasování. Děti mohly ochutnat jelení guláš, zahrát si řadu zábavných her, zhlédnout pohádku a nakonec je sama Diana, spolu se sv. Hubertem pasovali na "Přátele stromů". Dětem se den strávený s námi moc líbil a jejich nadšení v nás probudilo nové nápady a podněty pro další programy.
Na podzim jsme se zúčastnili několika honů v MS Medlov Barbora, MS Hrabišín, MS Školní statek, MS Bradlo - Troubelice a MS Mostkov na Zakopanci. Na těchto akcích jsme navázali spolupráci s dalšími myslivci, jak už to bývá zvykem. Nový rok 2008 MLK oslavil pořádáním společenské akce, kde jsme uskutečnili zabíjačku prasete zajištěného z vlastních nákladů a rekapitulovali jsme úspěchy z minulého roku.
Naším novoročním dárkem bylo přidělení grantu z programu EU "Mládež v akci" ve výši 4824 euro (asi 125 000 Kč). Projekt jsme nazvali "Hubert a ekologie", a jak už název napovídá, hlavním cílem bylo seznámit veřejnost s mysliveckou činností, ochranou přírody a ekologií v naší krajině. Program "Mládež v akci" je nejnovějším přírůstkem do rodiny programů EU zaměřených na volnočasové aktivity mladých lidí. Je určen mladým lidem ve věku od 13 do 30 let bez ohledu na úroveň jejich vzdělání nebo sociální či kulturní původ. Projekt probíhal v termínu 1. 2. 2008 až 30. 6. 2008 a v jeho rámci jsme se zavázali vytvořit výstavky přírodnin z různých typů lesa, vybudovat informační systém naučné stezky školním arboretem, postavit voliéry pro odchov pernaté zvěře, vypracovat výukový program "Putování s Hubertem". Celý projekt zakončíme seminářem pro pracovníky školství.
Jakmile se na jaře umoudřilo počasí, popadli jsme krumpáče, rýče, lopaty a začali jsme podle plánů kopat základy budoucích voliér. Po zajištění cementu jsme vybetonovali základy bažantnice, aby se nám do nich nepodhrabaly kuny či jiní predátoři. Objednali jsme síť a pletivo, všechny voliéry jsme řádně zabezpečili a po dvou měsících jsme do jedné z nich vypustili první pár bažanta královského. Bažanti obecní z minulého roku tedy získali nové sousedy. Později jsme zažádali o povolení k chovu koroptví, které patří mezi chráněné živočichy podle zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny; bylo nám vyhověno. K dnešnímu dni máme v prostorách školního arboreta pět voliér. V jedné je bažant obecný, ve druhé bažant královský a zbývající tři obývají tři páry koroptví. Aby byly zajištěny optimální podmínky pro chov a dobrý zdravotní stav zvěře, předkládáme jim přirozené složky jejich potravy (hmyz, jadrná a dužnatá krmiva, slunečnice, kukuřice a podobně), včetně medikovaných krmiv. Taktéž v potřebné míře provádíme asanaci krmných zařízení ve voliérách z důvodu zamezení výskytu parazitů, onemocnění či houbových chorob. Úspěšnost našeho chovu se potvrzuje v množství sebraných vajec za tento rok (asi 300), které vkládáme do vlastní líhně. Líhnivost vajec nemáme příliš vysokou, nicméně naše potřeby jsou maximálně pokryty.
Od zimních měsíců jsme aktivně sháněli různé rostliny a živočichy, které bychom mohli vystavit v prostorách naší školy v expozicích lesa z různých biomů naší planety. Navštívili jsme řadu botanických zahrad, přírodovědných fakult, vědeckých skleníků, zahradnictví či zverimexů a začali budovat jedinečné expozice lesa. V dnešních dnech se na několika místech školy line vůně vlhké rašeliny, která byla použita k vytvoření domnělého povrchu tropického lesa. Umělá jezírka jen umocní představu jihoamerického pralesa tvořeného řadou specifických rostlin, mezi které patří bromélie, tilandsie, filodendrony, monstery a mnohé další. Kromě fytologie jsme se samozřejmě zaměřili na faunu, jihoamerickými druhy ryb počínaje přes pavouky, hady, leguány až po agamy. Tyto expozice si vzala pod patronát RNDr. Eva Staňková, CSc., pod jejímž odborným dohledem se vyvíjejí. Na další expozice nyní připravujeme a sháníme potřebný materiál.
Jedním z úkolů, ke kterému jsme se v projektu zavázali, je i vytvoření naučné stezky mysliveckých zařízení ve školním arboretu. Kulatinu, kterou jsme na stavby využili, jsme si museli vždy po dohodě s majitelem lesa pracně dobýt z prořezaných monokultur a poté prořezané části opracovat. Větve jsme také využili ke zlepšení krytových podmínek ve voliérách. Během jednoho týdne vyrostlo ve školním arboretu osm modelů mysliveckých zařízení. S posedem, zásypem či slaniskem nebyl žádný problém. Větším oříškem ale bylo postavení krmelce a kazatelny. Mnozí z nás tak poprvé asistovali při vzniku této náročné stavby. Ke každému zařízení jsme umístili tabulku s jeho popisem a mysliveckým využitím.
Hlavní složkou celého projektu bylo vytvoření výukového programu s mysliveckým a ekologickým námětem pro veřejnost. Na úvod jsme museli vymyslet název programu tak, aby vystihoval jeho charakter. Všem se nejvíce zamlouval název "Putování s Hubertem". Zbývalo už jen nakreslit znak, kterým se bude po zbytek trvání projektu prezentovat. Všemu ale předcházelo vyhlášení výtvarné a literární soutěže "Hajný je lesa pán", do které se zapojilo přes 46 MŠ, ZŠ, SŠ a zájmových útvarů z širokého okolí. Všechny zájemce jsme rozdělili do čtyř kategorií podle věku (Liščata, Veverky, Káňata, Adjunkti a Medvědi). Za měsíc jsme obdrželi kolem 780 dílek s mysliveckou a lesnickou tématikou. Trvalo nám celý týden, než jsme je všechna vytřídili, popsali a vyhodnotili. Bylo opravdu moc těžké z tak obrovského množství výtvorů vybrat ty nejlepší, zvláště když každé bylo svým způsobem unikátní. Nakonec jsme ale v každé kategorii ocenili asi 15 mladých výtvarníků. Ale žádné dítě nezůstalo bez odměny. Všem jsme zaslali účastnický diplom a mnoho cukrovinek. Oceněné nejaktivnější školky a školy jsme pozvali na program uspořádaný v prostorách školního arboreta, který jsme rozdělili podle typu školy. 11. a 12. 6. jsme si připravili program pro děti z mateřských škol, 13. 6. za námi přijeli žáci druhých ročníků základních a středních škol. Bylo připraveno mnoho stanovišť, na kterých jsme zábavnou a populární formou seznamovali děti s mysliveckou činností, péčí o zvěř, loveckou kynologií, sokolnictvím, mysliveckými zvyky a tradicemi, ochranou přírody a podobně. Program vždy zahajovali trubači mysliveckými fanfárami a znělkami z Dykova desatera. Děti doprovázeli studenti převlečení za pohádkové bytosti či lesní zvěř. Kromě programu si také mohli zasoutěžit ve střelbě ze vzduchovky, nejlepší střelci dostali sladkou odměnu. Všechny děti byly programem velice nadšeny a už se nadšeně těšily na další.
Po třech dnech práce s dětmi nás ale čekali náročnější hosté - veřejnost tvořená odbornými i laickými zástupci. Tento program jsme uspořádali v sobotu 14. 6. a pozvali na něj všechna okolní myslivecká sdružení. Pozvánky jsme rozvěsili i po Šumperku a okolních obcích. O záštitu nad "Putováním s Hubertem" jsme požádali OMS Šumperk, které nám ochotně pomáhalo. Naše díky patří jmenovitě Ing. Vladimíru Divišovi st., předsedovi OMS Šumperk, a Anně Svrchokrylové, jednatelce OMS Šumperk. Na sobotu jsme měli taktéž připraveny trubače, kteří mysl. den zahájili a také celý doprovázeli. Slavnostní řeči na úvod se zhostila Mgr. Renata Slavotínková, ředitelka SOŠ Šumperk, a Ing. David Kalousek, vedoucí celé akce. Na slavnostním zahájení byl promítnut film o činnosti MLK. Dále si bylo možno prohlédnout nově zrekonstruovanou klubovnu MLK, kde prezentovali svoji individuální činnost někteří naši členové (Marek Škráček a Ondřej Mikulka - fotografování). Svoji expozici zde měl i OMS Šumperk. Zde byly vystaveny fotografie z nejrůznějších akcí. Samozřejmě nesměla chybět prohlídka ukázkových mysliveckých zařízení, chovu bažantů a koroptví, expozice jihoamerického deštného lesa a samozřejmě školního arboreta. Ing. Zuzana Hudečková provedla ukázky výcviku loveckého psa a člen Klubu sokolníků ČMMJ představil lovecké dovednosti dravců. Součástí programu byla i dražba dílek ze soutěže "Hajný je lesa pán", jejíž výtěžek (5000 Kč) byl rozdělen mezi stanici pro handicapované živočichy v Rýmařově, psí útulek v Zábřehu a na sponzoring vlka Rusíka v ZOO na Svatém kopečku. Stanice pro handicapované živočichy zde měla také svoje místo a návštěvníky seznámila s péčí o zraněné živočichy. Nechyběla ani přednáška o historii lovu, kde si návštěvníci mohli ověřit své střelecké dovednosti. O preparaci živočichů se zalíbením hovořil preparátor Marek Nimrichtr, který i řadu svých výtvorů představil. Co by to bylo za program bez ochutnávky zvěřiny? Srnčí guláš včetně dalších zvěřinových pochutin přišel všem vhod. Zvěřinu zajistilo MS Mostkov na Zakopanci a MS Hrabišín, za což jim velice děkujeme. Kdo se dosyta najedl, musel vše řádně spláchnout hanušovickým pivem, které bylo pochopitelně zdarma. Na závěr si zájemci mohli zakoupit oblečení u firmy Silvatech, a.s., která na veškeré zboží poskytla slevu 25 %. Všem, včetně členů MLK, se Putování s Hubertem moc líbilo a v budoucnu budeme zajisté podobné akce opakovat.
Za týden jsme pro učitele 2. stupně základních škol, gymnázií, SOŠ a SOU, začínající učitele a učitele-vedoucí zájmových kroužků a klubů uspořádali seminář "Lesnictví a myslivost a jeho interdisciplinární využití v pedagogické činnosti". Jednalo se o dvoudenní seminář. První den probíhaly přednášky, na kterých vystoupil Ing. Jan Musil (Význam a postavení myslivosti v současných podmínkách ČR a na území Olomouckého kraje), Ing. Vladimír Diviš st. a Ing. Vladimír Diviš ml. (ČMMJ a práce s mládeží), Ing. David Kalousek (Myslivecko lesnický kroužek jako příklad možné mimoškolní aktivity žáků a studentů), Marek Nimrichtr (Preparace živočichů jako jeden z námětů přednášky a praktické činnosti žáků či studentů) a členové MLK o svých poznatcích, zkušenostech a výsledcích praxe. Účastníci semináře, kterých bylo asi 20, se druhý den vydali Oblastní výstavu psů všech plemen do Náměště na Hané, bažantnice v Benkově (Colchi, a. s.), Lovecko-lesnického muzea v Úsově, obory Bradlo (Úsovsko, a. s.) a biocentra Dubická stráň. Účastníci semináře si hradili pouze ubytování a stravu, zbytek byl proplacen z projektu "Hubert a ekologie". Na závěr všichni obdrželi osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT.
S koncem projektu "Hubert a ekologie" se uzavřela i jedna významná kapitola v historii Myslivecko-lesnického kroužku. Veškeré naše snažení přineslo kýžené ovoce. Členové MLK ale i naši partneři, spolupracovníci a zástupci z řad široké veřejnosti byli s činností v rámci projektu spokojeni, což bylo naším hlavním cílem. Věříme, že jsme spolu s OMS Šumperk udělali další významný krok k propagaci myslivosti v našem kraji, a přinesli tak do povědomí občanů jak mysliveckou činnost, tak ochranu přírody a ekologii. Tímto ale činnost MLK nekončí, naopak. Čeká na nás mnoho dalších projektů a programů, rozvíjení chovu pernaté zvěře, propagace myslivosti, spolupráce s mládeží, udržení stávajícího stavu modelů mysl. zařízení, ale především zvyšování úrovně, dovedností a znalostí mladých myslivců, osvěta jejich činnosti a v neposlední řadě ochrana přírody a prostředí. Děkuji všem našim partnerům a spolupracovníkům, konkrétně vedení SOŠ Šumperk, studentům Ochrany přírody a prostředí, OMS Šumperk, ČMMJ, místním mysliveckým sdružením a mnohým dalším subjektům. Myslivosti zdar!
Jakub DRIMAJ
Snímky Marek ŠKRÁČEK

Kontakt: Jakub Drimaj - mob.: 774 683 672, e-mail: J.Drimaj@seznam.cz
Ing. David Kalousek - e-mail: kalousek.ucitel@atlas.cz
www.mlk.wbs.cz

Zpracování dat...