Časopis Myslivost

Výuka myslivosti na FLD ČZU v Praze

Myslivost 8/2008, str. 44  Jiří Kasina
Nejenom na stánku České zemědělské univerzity v Praze, Fakulty lesnické a dřevařské na výstavišti v Lysé nad Labem v rámci výstavy Natura Viva jsem mohl sledovat často opakující se dotazy týkající se studia myslivosti. A i do redakce se s koncem letošního roku obracela řada maturantů, zda nevíme další podrobnosti o studiu. Než jsem se vydal do pražského Suchdola, náhoda zapracovala, a tak kromě základních informací jsem mohl vyzpovídat i nově jmenovaného vedoucího oddělení. Od 1. 7. 2008 je totiž novým vedoucím Oddělení mysliveckého managementu na Katedře ochrany lesa a myslivosti Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze Doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc.

Obdobně jak na MZLU v Brně je již nějaký čas novým vedoucím oddělení myslivosti Doc. Ing. Jiří Kamler, PhD., tak i v Praze nastala generační výměna. Jak a proč k tomu došlo? A jaké je tedy personální složení vyučujících?
Do funkce jsem byl jmenován po Doc. Ing. Miloslavu Vachovi, CSc., který byl u zrodu samostatného Oddělení mysliveckého managementu na Katedře ochrany lesa a myslivosti. Vystřídat známou osobnost na důležité pozici není pro nástupce nikdy jednoduché a nejinak je tomu i v mém případě. Především se budu snažit pokračovat v započaté práci, byl bych však asi špatný vedoucí, kdybych se zároveň nepokusil o další zkvalitnění výuky, o hledání nových přístupů k studentům, o navázání ještě efektivnější spolupráce s dalšími mysliveckými subjekty apod. Námětů si přináším určitě dostatek, teprve budoucnost však ukáže, jak budu v roli vedoucího úspěšný. Zárukou úspěchu by měl být především kolektiv spolupracovníků, kteří jsou zkušenými mysliveckými pedagogy a které čtenářům časopisu Myslivosti určitě nemusím blíže představovat. Kromě docenta Vacha a mne jsou na oddělení ještě zaměstnáni Doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc., Doc. Ing. Josef Feuereisel, PhD. a odborná asistentka Ing. Petra Nováková. Součástí oddělení je i osm postgraduálních studentů (doktorandů). Vedoucím celé katedry je pak Doc. Ing. Marek Turčáni, PhD.

Často se naši čtenáři ptají, co se vše o myslivosti na FLD ČZU vyučuje, jaký je rozsah studia a šíře záběru? A je vůbec dostatek vyučujících na relativně nový předmět?
Oddělení zajišťuje výuku myslivosti téměř pro všechny obory Fakulty lesnické a dřevařské, kde je povinným předmětem a pro ostatní fakulty, kde je předmětem nepovinným. Značnou část výuky představuje deset samostatných předmětů relativně nového studijního oboru "Provoz a řízení myslivosti.": Úvod do myslivosti, Systém řízení a kontrolní metody v myslivosti, Právní předpisy v myslivosti, Péče o zvěř a životní prostředí, Management zvěře, Typologie honiteb a myslivecké plánování, Veterinární péče o zvěř, Obornictví a bažantnictví, Střelectví a balistika, Lovectví a kynologie. O tento studijní obor je mimořádný zájem studentů, ale abych se však nechlubil cizím peřím, na vzniku tohoto oboru jsem se osobně nepodílel. Mimochodem i u zrodu tohoto oboru byl předcházející vedoucí oddělení Doc. Ing. M. Vach, CSc. (společně s ing. L. Řehákem, PhD., který však zaměstnancem fakulty není). V neposlední řadě Oddělení mysliveckého managementu zajišťuje i výuku předmětu "Lesnická zoologie". Ročně se tak při zkouškách setkáme s více než 250 studenty jak v presenčním (denním), tak i kombinovaném (dálkovém) studiu. I když výuka takovéhoto množství studentů představuje kolem 1000 hodin přednášek a cvičení, jsem přesvědčen, že při určitých organizačních změnách toto společně s doktorandy zvládneme vlastními silami. Pro zkvalitnění a zatraktivění výuky (např. u některých předmětů oboru Provoz a řízení myslivosti) ale počítám i s jednotlivými konkrétními přednáškami externích spolupracovníků - předních specialistů ve svém oboru.

Jaká je délka studia, kolik máte studentů v ročníku a jaké je budoucí uplatnění absolventů v praxi?
Studenti se s jednosemestrálním povinným předmětem "Myslivost" setkají, pokud studují v tříletém prezenčním nebo kombinovaném studiu oborů "Lesnictví" nebo "Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství". Studijní obor "Lesnictví" poskytuje všestranné univerzitní vzdělání v oblasti lesního hospodářství, světového lesnictví, ochrany, tvorby a trvale udržitelného využívání lesních a přírodních zdrojů. Absolventi se uplatňují v lesním hospodářství, ve státní správě lesního hospodářství, myslivosti, ochrany přírody a životního prostředí a ve dřevozpracujícím průmyslu.
Studium v oboru "Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství" poskytuje široké základy ekonomických, lesnických, a manažerských disciplin. Absolventi se uplatní na nejrůznějších stupních řízení lesního hospodářství, lesní výroby, v činnostech s lesnictvím souvisejících a ve státní správě.
Jak již bylo zmíněno výše, mohou si studenti z ostatních fakult ČZU zvolit jednosemestrální předmět "Myslivost" jako volitelný.
Délka studia v bakalářském studijním oboru "Provoz a řízení myslivosti" je také tříletá. Studijní obor výrazně rozšiřuje znalosti v myslivosti, které není schopen jednosemestrální předmět zahrnout. Zabývá se do hloubky právními, biologickými a ekonomickými aspekty tohoto odvětví. Absolventi najdou uplatnění ve státní správě i jako profesionální pracovníci ČMMJ, LČR, VLS, soukromých oborách či honitbách.

Pokud vím, tak jako postupně "nabíhají" noví studenti do nového ročníku, získáváte také doktorandy. Je velký zájem pokračovat v doktorandském studiu?
Mám velikou radost, že se v minulém a letošním roce přihlásilo na naše oddělení šestnáct doktorandských studentů, absolventů nejen naší České zemědělské univerzity v Praze, ale i Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Karlovy univerzity v Praze, či dokonce i z univerzity až v norském Oslo. Předpokládám, že jejich zájem studovat myslivost právě na našem oddělení svědčí o tom, že u nás cítí dobré perspektivy svého rozvoje a pokud budu trochu neskromný, tak i o dobrém jménu našeho pracoviště. Jsem přesvědčen, že výchova postgraduálních studentů (získají vědecký titul PhD.) se nám a obecně i celé naší myslivosti v budoucnosti bohatě vyplatí. Doufám totiž, že nejlepší z nich u nás časem zůstanou a snad se stanou i našimi nástupci. Ti ostatní pak určitě zaujmou důležitá řídící místa v myslivosti.

Současné poslání všech vysokých škol však není pouze výuka, ale i zapojení do vědeckého výzkumu. Jak se tedy v Suchdole snoubí studium a výzkum?
Právě zde vidím největší rezervy činnosti oddělení. V loňském roce jsme podali dva návrhy grantů (jeden jsme obdrželi) a letos čtyři návrhy (dosud jsou v řízení). Získání grantů je velmi významné nejen z vědeckého a prestižního hlediska, ale především z hlediska provozního, neboť přinášejí potřebné finance jak pro vědeckou práci, tak pro potřebný rozvoj pracoviště. Mojí výhodou je, že jsem prošel vědeckou průpravou v Ústavu biologie obratlovců AV ČR (zde jsem stále ještě částečně zaměstnán) a že mám zkušenosti s řešením několika grantů týkajících se zvěře.

Studium ale jistě není a ani nemůže být odtržené od praxe, jistě musí existovat vazby na běžný provoz myslivosti, na subjekty, které se myslivostí dnes a denně zabývají.
Je mi jasné, že pro zkvalitnění činnosti oddělení se neobejdeme bez spolupráce s dalšími mysliveckými subjekty. Tato spolupráce sice s některými z nich fungovala již v minulosti, ale představuji si jak ještě užší vazby s tradičními spolupracujícími organizacemi, tak i navázání spolupráce s novými subjekty, v pestré paletě spolupráce se teprve mohou využívat rozmanité zkušenosti a ověřovat vědecké poznatky v praxi. Vyjmenovávat zde všechny subjekty, se kterými dosud spolupracujeme a nebo spolupracovat hodláme začít asi nemá smysl, byl by to dlouhý seznam. Neuzavíráme se nikomu. Ale určitě bych velice rád předával výstupy výzkumů a nové poznatky přímo řadovým myslivcům, k tomu se nabízí možnost úzké spolupráce i s časopisem Myslivost. Již delší dobu nosím v hlavě myšlenku, že by naši absolventi měli výsledky svých diplomových, případně i bakalářských prací publikovat. Některé práce za to určitě stojí a myslivecká veřejnost by si zcela jistě zasloužila být o nových poznatcích informována. Časopisy Myslivost a Svět myslivosti jsou pro to určitě těmi nejvhodnějšími příležitostmi. Myslím, že první články bychom mohli slíbit již do konce tohoto roku.

Dovolím si položit trochu obecnější a zároveň trochu osobnější otázku - co si myslíte o naší myslivosti, jak byste ji charakterizoval, jak vidíte její úroveň?
Myslivost v České republice sice zdaleka není životním stylem jako například v severní Evropě, ale ať se to našim nemysliveckým spoluobčanům líbí nebo ne, je jedinečnou a zavazující kulturní tradicí, kterou určitě stojí zato ctít, dodržovat a rozvíjet. Na druhé straně mi ale připadá, že je v některých aspektech příliš konzervativní a zahleděna sama do sebe. Prostě měla by se rozvíjet na poněkud modernějších základech a měla by se oprostit od již přežitých dogmat. Například myslivost by měla být samotnými myslivci mimo jiné častěji chápána i jako nutný a nezastupitelný management (obhospodařování) populací zvěře (především spárkaté), směřující k vytváření rovnováhy mezi zvěří a krajinou a v některých případech i mezi populacemi různých druhů zvěře. Měl by se také intenzivněji hledat systém jak upravit či změnit myslivecké plánování, které je založené na nepříliš věrohodném způsobu sčítání zvěře. Myslivost by se určitě měla více profesionalizovat, nikoliv snad ve smyslu "zaplavení" našich honiteb myslivci z povolání, ale z hlediska "profesionálních" znalostí myslivců. Myslivost by také měla být vůči veřejnosti méně konfrontační a měla by více umět vysvětlit své opodstatnění a společenské postavení, i když chápu, že toto je tváří v tvář názorům některých dogmatických aktivistů ochrany přírody či zvířat téměř nadlidský úkol. Takových případů bych sice mohl uvést ještě více, ale nemyslím, že by to bylo účelné. Podstatné však je, že výchovou mladé generace se dá myslivost výrazně zkvalitnit, o což se určitě všichni na našem Oddělení mysliveckého managementu budeme prostřednictvím výuky studentů snažit.

A jaký je Váš názor na české myslivce?
Myslivci jsou sice určitým obrazem úrovně myslivosti, rozhodující roli však u nich hraje zájem o myslivost a charakterové lidské vlastnosti. Zjednodušeně řečeno jsou výborní, dobří, průměrní i špatní. To určitě platilo vždy, v poslední době jsou však "myslivci" tak různorodou skupinou, že lze mezi nimi podle jejich převládajícího zájmu najít např. milovníky přírody, milovníky zvěře, chovatele zvěře, biology zvěře, lovce, fotografy, samozásobitele zvěřinou, sportovní střelce, snoby chlubící se svými trofejemi, pytláky kvůli prodeji masa či trofejí, apod. Několik posledních kategorií se však zdráhám označit za myslivce. Protože poměrně hodně cestuji, mám možnost porovnání úrovně myslivosti a myslivců v různých částech Evropy. V tomto porovnání naši myslivci patří určitě k těm lepším.

Na závěr prosím o aspoň malé nahlédnutí do mysliveckého soukromí. Jak a kde se myslivecky angažujete a vyžíváte?
Nejsem si jist zda to bude čtenáře zajímat, ale budiž. Mysliveckou zkoušku jsem složil v roce 1973 a vyšší odbornou zkoušku pak v roce 1995. Od roku 1978 jsem členem mysliveckého sdružení v podhůří Šumavy a od roku 1996 zde vykonávám funkci mysliveckého hospodáře. Svého času jsem byl členem Ekologické komise ČMMJ, zástupcem ČR v "Bernské konvenci" při Radě Evropy a za svého působení na MŽP ČR jsem měl krátký čas na starost i myslivost v Národních parcích ČR. Upřednostňuji individuální způsoby lovu (obzvláště na černou zvěř), ze společných lovů pak mám nejraději společenské zábavy po jejich ukončení. Každoročně si nemohu odpustit jedinečnou atmosféru ranních rozbřesků při tetřevím a tetřívčím toku. Postupem času mezi mými úlovky zvěře převládají ty, které jsem pořídil fotoaparátem.

A krédo na úplný závěr
Jsem si vědom významu myslivosti a mohu slíbit, že se na našem Oddělení mysliveckého managementu budeme ze všech sil snažit o další moderní rozvoj tohoto odvětví.

Připravil Ing. Jiří KASINA

Informace o počtu studentů, kteří v příslušném ročníku Myslivost nebo obor Provoz a řízení myslivosti navštěvovali: BLES - 81 studentů, HSSL - 39, DHSSL - 96, PŘM 1. ročník - 32, PŘM 2. ročník - 26, DPŘM 1. ročník - 74 , DPŘM 2. ročník - 44, volitelní - 27 studentů. Přijímací zkoušky pro PŘM + DPŘM jsou z biologie, pro HSSL + DHSSL z matematiky a pro BLES z biologie a matematiky, DBLES z matematiky. (Vysvětlivky ke zkratkám: D - dálkové studium, PŘM - studijní obor Provoz a řízení myslivosti, BLES - studijní obor Lesnictví, HSSL - studijní obor Hospodářská a správní služba)
Zpracování dat...