Časopis Myslivost

Změna členského příspěvku členů ČMMJ

Myslivost 8/2008, str. 33  Ing. Miroslav KRAUS,
Změna členského příspěvku členů ČMMJ
Sbor zástupců ČMMJ projednal a schválil na svém zasedání dne 14. 6. 2008 zvýšení členských příspěvků včetně pojištění pro členy ČMMJ od roku 2010. Podkladem byl zdůvodněný návrh, který tímto předkládám
Myslivecká rada ČMMJ navrhla a Sbor Zástupců schválil na období do roku 2009 včetně nezvyšovat členské příspěvky členů ČMMJ. Toto usnesení je naplňováno, ale blíží se rok 2009 a bylo potřeba s předstihem rozhodnout o nové výši členských příspěvků od roku 2010. Již od počátku letošního roku se vede diskuse k tomuto velice citlivému tématu. Ekonomická komise MR ČMMJ podala návrh na navýšení členského příspěvku od roku 2010. Tento návrh byl projednán v MR ČMMJ a na zasedání předsedů OMS dne 4. dubna v Seči a byl předložen k projednání a schválení na jednání Sboru zástupců dne 14. 6. 2008.
Základní zásadou tohoto návrhu je zachování pojištění členů ČMMJ jako součást členského příspěvku. Vede se diskuse o oddělení členství od pojištění, ale stanovisko MR ČMMJ je jednoznačné pro zachování současného stavu. MR ČMMJ zastupuje všechny své členy ve vztahu k pojišťovně a uzavírá s ní Skupinovou pojistnou smlouvu. Od letošního roku platí nové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti. V zásadě platí to, že pojišťovna Halali, všeobecná pojišťovna, a. s. bude hradit postiženému vždy a všechno. Pokud ovšem pojištěnec, který pojistnou událost způsobil, hrubě porušil zákony, tak má Halali právo na něm vymáhat vyplacenou celou částku a nebo její část zpět formou regresu. Skupinová pojistka pro pojištění odpovědnosti členů ČMMJ prodělala v minulosti řadu změn ve prospěch pojištěnců - myslivců. Pokud se samozřejmě vyskytnou další podněty pro zlepšení pojištění, tak nic nebrání provést další úpravu. Pro připomenutí uvedu, např. pojištění rodinných příslušníků, společníků firem, pojištění na střeleckých akcích pořádaných ČMMJ a podobné výhody, které ostatní pojišťovny z obdobného pojištění vylučují.
Pro připomenutí dosavadního stavu výše členského příspěvku uvádím to, že základní členský příspěvek je dosud 500 Kč, z toho zůstává pro činnost OMS 260 Kč, dále 100 Kč je na povinné pojištění a 50 Kč na pojištění úrazu, 85 Kč je pro činnost sekretariátu ČMMJ a 5 Kč jde do Fondu pro podporu a rozvoj ČMMJ. Důchodci od 65let platí 300 Kč a to je rozděleno tak, že 100 Kč je pro OMS, 150 Kč pro pojišťovnu, 45 Kč pro sekretariát a 5 Kč pro fond. Stanovy umožňují pro zaměstnance LČR, za které pojištění platí podnik, platit členský příspěvek bez pojištění ve výší 350 Kč. Jeho rozdělení je jako u základního příspěvku.
Od roku 2010 je tedy schválena změna a to navýšení jednotlivých položek. MR ČMMJ zvážila jednotlivé požadavky a objektivní nutnost s ohledem na růst cen a nákladů a předložila následující návrh včetně zdůvodnění.

1. Část členského příspěvku pro činnost OMS
Okresní myslivecké spolky jsou převážně závislé na členských příspěvcích. Máme 84 OMS a z toho 36 OMS má do 1000 členů a dokonce 16 má méně než 500 členů. U těchto malých OMS nebude ani po navrhovaném zvýšení členského příspěvku možné zajišťovat plnou činnost jednatelů a sekretariátu. Bude se muset řešit individuálně, a to buď omezením činnosti, sloučením OMS a nebo zajištěním jiných příjmů. Na druhé straně velké OMS budou mít více prostředků a tím i možností podporovat členy ČMMJ v honitbách, např. mohou poskytovat větší slevy pro členy na kynologické a střelecké akce, vyplácet příspěvky na lovecké psy, ozdravné akce apod.
Navýšení bude ze současných 260 Kč na 410 Kč, tj. o 150 Kč

2. Část členského příspěvku - pojišťění členů :
Halali, všeobecná pojišťovna, a. s. zajišťuje skupinové pojištění pro členy ČMMJ a to odpovědnost za 100 Kč ročně a úraz za 50 Kč. Úrazové pojištění členů nenabízí žádná pojišťovna, naopak z většiny úrazových pojistek u jiných pojišťoven je pojištění při výkonu myslivosti vyloučeno. Máme základní pojištění a možnost se individuálně připojistit až na pětinásobek. Navrhujeme toto zachovat i do budoucna a nezvyšovat. Pojištění odpovědnosti bylo od roku 2008 upraveno a tato úprava si vyžádá větší potřebu krytí na náhrady škodních událostí. Rostou výdaje za ošetřování, za náhradu ušlé mzdy, náhrady pozůstalým ze zákona a další. Zde platíme dosud pojistné 100 Kč a je to v porovnání s ostatními pojišťovnami spíše symbolická částka. Důvodem je výhoda skupinového pojištění, kde platí solidarita mezi pojištěnci, a proto toto chceme zachovat.
Ze současných 100 Kč se zvýší na 200 Kč, to je o 100 Kč.

3. Část členského příspěvku pro sekretariát ČMMJ
Zachováme dosavadní příspěvek 5 Kč do Fondu pro podporu a rozvoj ČMMJ. (FPRČMMJ). Dále se navýší dosavadní částka ve výši 85 Kč na 135 Kč, tj o 50 Kč. Vyšší částka na činnost sekretariátu ČMMJ je navrhována proto, že jednak vzrostly náklady na provoz, a jednak chceme mít větší možnost tyto finanční prostředky používat pro podporu činnosti okresních mysliveckých spolků a i jednotlivých akcí ve prospěch myslivosti a ČMMJ.

REKAPITULACE

Členění příspěvku dosavadní stav/návrh
OMS 260 Kč/ 410 Kč
Halali 150 Kč/ 250 Kč
ČMMJ 85 Kč/ 135 Kč
FPR ČMMJ 5 Kč/ 5 Kč
Celkem 500 Kč/ 800 Kč

Snížený členský příspěvek I. (důchodci nad 65 let, studenti, invalidé)
OMS 100 Kč/ 160 Kč
Halali 150 Kč/ 250 Kč
ČMMJ 45 Kč/ 85 Kč
FPRČMMJ 5 Kč/ 5 Kč
Celkem 300 Kč/ 500 Kč

Snížený členský příspěvek II. (zaměstnanci LČR-pojistné platí zaměstnavatel)
OMS 260 Kč/ 410 Kč
ČMMJ 85 Kč/ 135 Kč
FPRČMMJ 5 Kč/ 5 Kč
Celkem 350 Kč/ 550 Kč

Zdůvodnění
Toto citlivé téma pro členy ČMMJ předkládám po projednání ve Sboru zástupců, které se uskutečnilo 14. června 2008 v Praze a kde tento návrh byl schválen. Na zvyšování příspěvků byla řada odlišných názorů a tento je určitým kompromisem. Řada členů si jistě bude klást otázku "k čemu vlastně potřebujeme ČMMJ" a jestli by nebylo lepší se pojistit jinde a tím "ušetřit" peníze. Pro ty, kteří takto uvažují, bych rád uvedl několik faktů a příkladů, proč být dál členem velké jednotné myslivecké organizace a zároveň být pojištěn.
Všechno kolem nás se zdražuje a příspěvky do jiných zájmových organizací jsou vyšší. Myslivci nejsou ve společnosti uznáváni a pokud by došlo k roztříštění, tak končí naše tradice myslivosti, založené na lidovosti a na péči o zvěř a přírodu. Snaha o roztříštění honiteb a o to, aby mohli lovit jen vlastníci pozemků je stále silnější a pouze jednotný postoj naší myslivecké organizace tomuto může čelit. Řadový myslivec se většinou zajímá o to, že existuje nějaký OMS až tehdy, kdy něco potřebuje a nebo má problém a chce pomoci. A i proto je tu ČMMJ.
Obecně platí, že člen ČMMJ má slevu na akcích pořádaných ČMMJ. Aktivní členové tak na slevách získají několikanásobek ročního příspěvku. Některé OMSy poskytují členům ČMMJ příspěvky na lovecké psy, na léčebné akce apod. Nezanedbatelnou skutečností je i možnost morálního ocenění práce členů ČMMJ formou vyznamenání. Proto se vyplatí být členem.
Každý člen má právo se vyjádřit k práci své organizace a za každý dobrý nápad a návrh jsme rádi. Zlepšila se informovanost - kdo má zájem, tak získá aktuální informace denně na internetu z dění v ČMMJ. Máme svoji pojišťovnu a výhodou je to, že si můžeme upravit v mezích zákonů naše pojistné podmínky, na orgánech pojišťovny bude záležet jaký regres bude proti našim členům použit. Hromadná skupinová pojistka má tu obrovskou výhodu, že vzájemnou solidaritou pojištěnců lze docílit vysokého komfortu pojištění při placení nízkého pojistného. O jeho výši rozhodují volení zástupci nás členů. To by jsme u jiné pojišťovny neměli. Při oddělení pojištění od členského příspěvku by zákonitě v krátké době došlo k prudkému růstu pojistného. Lze to porovnat s obdobou povinného pojištění motorových vozidel, které neustále vzrůstá. Zisk z pojišťovny jde zpět do ČMMJ. V zahraničí existují stále malé vzájemné pojišťovny, a proto není důvod to měnit ani u nás a platné zákony nám to umožňují. Je nutné jen řádně tuto naši pojišťovnu řídit a hlavně kontrolovat její hospodaření a to se zatím daří.
Byly předloženy návrhy na podstatně větší zvýšení členského příspěvku. Je to samozřejmě možné akceptovat, ale s ohledem na složení naší členské základny myslím, že tento návrh je přijatelný a že dává možnost fungování naší organizace a i pojišťovny, ale za předpokladu, že se bude maximálně efektivně hospodařit na všech úrovních. Další naše činnost nebude možná bez získání sponzorů, příspěvků a dotací.
Hlasování o tomto zvýšení nebylo jednoznačné, třetina delegátů byla proti, ale většina rozhodla o navýšení, které bude platit až od roku 2010 do doby, než rozhodne Sbor zástupců jinak. Myslím si, že toto rozhodnutí je v dostatečném předstihu a že umožní výběr členských příspěvků opět i na tříleté období, jak je velká část našich členů zvyklá.
Ing. Miroslav KRAUS,
předseda Ekonomické komise MR ČMMJZpracování dat...