Časopis Myslivost

Daňčí a mufloní zvěř - její životní potřeby v současnosti

Myslivost 2/2008, str. 42  Ing. Zdeněk VALA, Ústav ochrany lesů a myslivosti LDF, MZLU Brno, Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc., IEZ VFU Brno
K minulému článku o naší původní a dovezené spárkaté zvěři navazujeme na současnou situaci s chovem daňčí a mufloní zvěře. Daňčí zvěř se údajně ve střední Evropě vyskytovala již před dobou ledovou. Zásluhou chovatelů zvěře se daňci i mufloni vyskytují opět nejen u nás, ale i v okolních zemích.


Daněk evropský (Dama dama LINNÉ 1758) patří do čeledi jelenovitých (Cervidae). Domovem daňků v době diluvia jsou oblasti kolem Středozemního moře. Dnešní rozšíření je v celé Evropě a také v části Afriky i v zámoří. NOŽIČKA (1965) uvádí, že chov daňků byl ve Francii již v roce 826, v Německu na Rýně v roce 829 a v 11. století byl přivezen do Dánska, odtud později do Anglie (1095). Ve Švýcarsku je znám chov již v roce 1000 a v Maďarsku v roce 1261.
U nás je první zmínka o daňcích uložena v inventáři dvora u Břevnovského kláštera z roku 1393, kde se mezi loveckými potřebami uvádějí také sítě na lov daňků. K největšímu rozšíření dovozu druhů zvířat do Evropy přispěli účastnicí křížových výprav v 11. a 12. století a zanechali v klášterech více záznamů o chovu zvířat a pěstování rostlin. Dovážení daňci byli převážně umístěni do obor, kde byli chováni především pro zvěřinu a také k trofejovým účelům. Počátky obornictví s chovem daňků lze sledovat již od 15. století. Největší rozkvět nastal v 17. a 18. Století, a u nás také po roce 1945 i s chovem ve volnosti, jak uvádí CABART (1958), LOCHMAN (1969), BERGL (1985) aj. Jen na území Moravy bylo založeno více než 52 obor s chovem daňků, z nichž 25 bylo do roku 1950 zrušeno (NOŽIČKA, 1965). Zajímavý je chov daňků ve volnosti na území Moravy založený v letech 1960 až 1996 ve více než 31 honitbách. Podobná situace je s chovem daňků také v Čechách.
Muflon (Ovis musimon PALLAS 1811) patří do čeledi turovití (Bovidae). Domovem muflonů po dlouhá staletí byla Sardinie a Korsika (PIODI, 1989). K rozšíření do Evropy, respektive do Rakousko-Uherské monarchie, došlo podle TOMICZEKA (1989) v letech 1564 - 1576. V roce 1729 byli dovezeni mufloni do obory Lainz u Vídně. V letech 1868 a 1869 byli mufloni dovezeni na Slovensko do obory Jelenec. V roce 1914 byla celá populace vypuštěna do volné přírody. První chov českých muflonů byl založen v roce 1878 v Hluboké nad Vltavou původní zvěří z Lainzské obory. V oboře Žinkovy byl chov založen roku 1899, rovněž původem z Lainzu a doplněn několika jedinci přímo z Korsiky. Další rozšíření následovalo v Choltické, Žehušické, Opočenské oboře a na Moravě v Roštejnské oboře u Telče. Po I. světové válce, zejména pak po II. světové válce, byli mufloni rozšířeni téměř ve všech okresech České republiky. U nás se tato zvěř velmi rozšířila zásluhou její snadné přizpůsobivosti v prostředí (BUBENÍK, 1966).
Svědčí o tom i normované a jarní kmenové stavy podle oficiální statistiky: daňčí zvěř - normované stavy celkem 15 087 kusů na 323 914 ha, jarní kmenové stavy k 31. 3. 2007 celkem 22 494 kusů, mufloní zvěř - normované stavy celkem 10 989 kusů na 275 994 ha, jarní kmenové stavy k 31. 3. 2007 celkem 18 689 kusů. Stavy daňčí a mufloní zvěře jsou většinou nepřesné, proto je vhodnější zvyšování počtů posoudit spíše podle vzrůstajícího lovu uvedeného v připojených tabulkách.

Introdukovaní daňci i mufloni jsou v současnosti chováni z velké části v oborách. HROMAS (2001) uvádí chov daňků ve 124 oborách a muflonů v 84 oborách. V některých zařízeních jsou uváděné druhy chovány spolu s jelení zvěří. Je nutné sledovat, do jaké míry poskytne prostředí dostatek přirozené potravy, klidu a krytu chovaným druhům zvěře pro její zachování do budoucna tak, aby vznikaly pouze únosné škody na lesních porostech a polních plodinách.
Daňčí zvěř se velmi dobře aklimatizovala nejen v oborách, ale i ve volných honitbách. Daňkům vyhovují rozlehlé louky, místy porostlé křovinami. K ostatní zvěři jsou tolerantní. V lesních porostech daňci ohryzem způsobují značně menší škody než jelení zvěř. Sbírají plody (semena) a konzumují dřevnatou (celulózní) složku. Na mladých listnáčích působí škody především okusem vrcholových (terminálních) částí na nově založených kulturách. Při potravním nedostatku v honitbách je možno těmto škodám zabránit důkladným ošetřením.
Na polích vznikají někdy škody rozválením a rozdupáním plodin. Složení potravy daňčí zvěře jsme sledovali v zimním i letním období v oborách i ve volných honitbách. Byla získána celá řada údajů, které mají v každé oblasti rozdílný vliv na chov.
Pro výživu daňčí zvěře jsme sestavili potravní tabulku, ve které však není započítáno extrémní zatížení organismu např. vlivem stresu, vysoké vrstvy sněhu, velmi nízké teploty apod. V tabulce jsou uvedena průměrná množství (kvantita) a průměrné výživné hodnoty krmiv. Pokud se uvedená krmiva používají dlouhodobě, je vhodné nechat provést laboratorní rozbory pro zjištění základních živin. Bohužel tyto rozbory jsou finančně velmi náročné.
Mufloní zvěř je z hlediska potravních nároků považována za zvěř velmi málo náročnou. Proces trávení u muflonů probíhá velmi pomalu a potrava je maximálně využita. Ke vzniku škod na lesních i polních pozemcích dochází především pokud dojde poklesu potravní nabídky nejspíše v zimním období, při působení stresových faktorů. Záleží i na zvyku zvěře působit škody. Dědičnost potřeby loupat uvádí ve svých pracích již VOGT (1938) a BENEŠ (1998). Pro muflona jsme také sestavili potravní tabulku, ve které je uvedena průměrná potřeba jednotlivých druhů krmiv.
Stejně tak je důležité počítat se spotřebou vody pro příslušný stav zvěře v honitbě nebo oboře. Do spotřeby vody se počítá i tzv. využitelná voda obsažena v krmivech (například zelená píce má až 82 % vody). Přehled o potřebě vody udává připojená tabulka.
Pro kvalitní chov zvěře je třeba mít kromě dalších faktorů dostatečně úživné prostředí, kde se zvěř vyskytuje. Pokud toto dostatečně úživné prostředí zvěř nemá k dispozici, nelze očekávat v chovu zvěře uspokojivé výsledky.


Přiložené dokumenty

Media_13917_30_30.xls Tab 1 - lov zvěře (17,00 KB)
Zpracování dat...