Časopis Myslivost

Snižování vlivu dopravy na zvěř

Myslivost 2/2008, str. 28  RNDr. Petr ANDĚL, CSc., Ing. Ivana GORČICOVÁ
Vážení myslivci, čtenáři časopisu Myslivost, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci. Jsme firma, která se již řadu let zabývá problematikou vlivu silnic a dálnic na životní prostředí a tedy i na volně žijící živočichy. Že se jedná o závažnou a složitou věc, není třeba podrobně připomínat. Česká republika má velmi hustou silniční síť, a tak sotva existuje honitba, která by neměla problémy s úhyny zvěře na komunikacích a dalšími negativními vlivy automobilového provozu.Dálnice a silnice jako bariéry v krajině
Dovolte nám několik konkrétních faktů. Rozsah negativních vlivů roste s významností silnice a s velikostí provozu na ní. Nejzávažnější dopady jsou na dálnicích a rychlostních komunikacích. Průměrná intenzita dopravy na dálnicích podle sčítání v roce 2005 je téměř 32 000 vozidel za den, na rychlostních komunikacích 22 000 vozidel za den. Čtyřpruhové uspořádání, častá svodidla, dělicí pás a intenzita provozu dělají z těchto komunikací velmi obtížně překonatelné bariéry. Vždyť stačí chvíli postát na mostě nad dálnicí a sledovat pohyb kamiónů a dalších vozidel a je zřejmé, že najít zde dostatečnou mezeru pro bezpečné přejití je pro zvěř skoro nemožné.
Podrobná měření ukázala, že na průměrné dálnici je během dne přes 60 % všech mezer mezi vozidly kratších než 3 vteřiny a mezery nad 10 vteřin se skoro nevyskytují. V nočních hodinách je situace sice trochu lepší, ale i zde je zhruba 90 % všech mezer kratších než 15 vteřin. Zvíře tedy nemá naprostou většinu času k dispozici ani oněch nejméně potřebných 15 vteřin na přeběhnutí přes komunikaci o šířce asi 30 m.
Na připojených grafech je pomocí kombinace barev jako na semaforu uvedeno, jaké procento času během dne je možné považovat komunikaci za neprostupnou (P1 - červená), středně propustnou (P2 -žlutá) a propustnou (P3 - zelená). Rozdíly mezi dálnicemi a silnicemi I. třídy jsou zcela jasné a dálnice a rychlostní silnice je třeba považovat za skutečnou bariéru pro volně žijící živočichy.

Opatření na minimalizaci důsledků
Hustota dálniční sítě v ČR přitom zatím nedosahuje zdaleka parametrů západních zemí EU. V nejbližších letech je tedy třeba počítat s jejich další výstavbou, a proto je nutné hledat nějaká řešení. Jednou z cest na uchování prostupnosti je výstavba speciálních objektů na dálnicích, které v kombinaci s oplocením umožní bezpečnou migraci živočichů. Označujeme je jako migrační objekty a podle umístění se rozdělují na podchody a na nadchody pro zvěř (příklady z dálnice D11 jsou uvedeny na připojených obrázcích). Na všech našich nových dálnicích a rychlostních komunikacích se již s takovými objekty počítá, ale to ještě neznamená, že je vše vyřešeno. Tyto objekty jsou finančně velmi nákladné, a je proto nezbytné se snažit o zlepšování jejich účinnosti. Nabízí se řada otázek. Jak jsou tyto objekty skutečně využívány? Jaké technické parametry jsou rozhodující? Jaký vliv má povrch pod mostem a navázání mostu na okolní krajinu? Nabízejí se i další otázky. K tomu, abychom mohli na tyto otázky seriózně odpovědět, potřebujeme velké množství vstupních údajů a jejich systematické vyhodnocení.

Shromáždění potřebných dat - dotazník
A tím se vracíme na začátek našeho článku k žádosti o spolupráci. Naše firma řeší pro Ministerstvo životního prostředí výzkumný projekt, jehož cílem je odpovědět na výše uvedené otázky a připravit pro projektanty optimalizovanou metodiku pro návrh migračních objektů, která pomůže zvýšit jejich účinnost a zefektivnit vynakládání finančních prostředků. Jak bylo již řečeno, prvním krokem je sběr rozsáhlého souboru dat o migraci zvěře v krajině ve vazbě na dálnice a silnice. Z dlouholeté praxe víme, že jsou to právě myslivci, kteří mají skutečně praktické znalosti o pohybu a chování zvěře v krajině.
Proto, pokud máte ve své honitbě dálnici nebo silnici I. třídy, prosíme Vás, abyste věnovali pozornost přiloženému dotazníku a odpověděli na několik našich otázek. Jsou pro nás velmi cenné údaje o jakémkoliv typu mostu (podchodu i nadchodu), který je pro průchod zvěře využitelný. Nemusí se jednat pouze o speciálně budované objekty pro zvěř, protože víme, že je k migraci využívána řada mostů pro polní cesty, vodoteče nebo i méně vyžívané místní komunikace, atd. Připravený formulář odešlete na naši adresu, případně faxem na číslo 485 228 206, nebo vyplňte přímo elektronicky na adrese: http://www.evernia.cz/cz/dotaznik/. Předem všem děkujeme za vynaložený čas.

Vyhodnocení údajů
Našim úkolem bude potom všechny odpovědi společně s výsledky zoologických průzkumů a dalšími daty podrobně vyhodnotit. Získané výsledky samozřejmě zveřejníme v časopise Myslivost a na našich stránkách na internetu a doufáme, že budou pro Vás zajímavé. Pokud byste měli zájem o hlubší spolupráci v tomto projektu (např. o pravidelné podrobné sledování zajímavých migračních objektů ve Vaší honitbě), prosíme, kontaktujte nás.
Domníváme se, že naším společným cílem je, aby krajina byla i do budoucna pro zvěř průchozí a finanční prostředky, které se při výstavbě a rekonstrukci silnic a dálnic do této oblasti investují, byly vynaloženy účelně tam, kde je to třeba a tak, jak je to třeba.

Kontaktním údaje:
EVERNIA s.r.o., 1. máje 97, 460 01 Liberec
Tel: 485 228 272, fax: 485 228 206, evernia@evernia.cz, www.evernia.cz


Přiložené dokumenty

Zpracování dat...