Časopis Myslivost

Několik otázek pro ...

red
Na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem byl hostem jednoho dne také místopředeseda Zemědělského výboru Parlamentu a stínový ministr zemědělství Mgr. Michal Hašek, velkou podporu vyjádřil i Národním mysliveckým slavnostem a jubilejnímu desátému Mistrovství Evropy ve vábení jelenů, byť nakonec z pracovních důvodů na Ohradu nemohl přijet. Přesto si však našel v nabitém pracovním programu čas na zodpovězení několika otázek, resp. vyjádření jeho názoru na současnou myslivost.

Pane místopředesedo, i když přímo nejste aktivním myslivcem, pozitivně nejen mě překvapuje vstřícnost, s jakou přistupujete k myslivcům, jste nejenom pasívním podporovatelem akcí Českomoravské myslivecké jednoty, ale aktivně se zajímáte při jednáních i o dění a akce, které v české myslivosti probíhají.
K přírodě a k myslivosti, která je její nezbytnou součástí, mám dlouhodobě kladný vztah. Vím, že současná péče o živočichy žijící v naší přírodě, má mezi myslivci historické kořeny, myslivost jakožto aktivita v přírodě má svoji bohatou historii. Ano, vím, že v počátcích vývoje lidské společnosti se jednalo pouze o lov, ale i ten přece má v dějinách vývoje lidstva nepopíratelný význam. Ještě dnes jsou někteří obyvatelé naší planety na lovu přímo závislí a jejich vztah k přírodě může být poučný i pro vyspělé civilizace. A bohužel si taky uvědomuji se stále větší vážností, že čím více jsou lidé technicky vyspělí a zbavení každodenní nutnosti žít v souladu s přírodou, tím více se objevují problémy našeho vztahu k přírodě a tím více nás překvapují rozmary počasí, povodně a další živelné katastrofy.

Žijeme ale v industriální rozvinuté Evropě, má tu tedy podle vás myslivost vůbec místo?
Je pravda, že v zemích s rozvinutým hospodářstvím není už lov hlavní podmínkou života, ale přesto zůstává důležitým nástrojem pro usměrňování početních stavů zvěře v osídlené a intenzivně obhospodařované krajině. Proto tvrdím a prohlašuji, že myslivci a myslivost jako taková musí mít místo v současné společnosti a společnost si také musí podstatně více uvědomit, co pro přírodu myslivci vykonávají, navíc většinou bezplatně, ze svého volného času a za svoje finanční prostředky. Vývoj je bohužel takový, že naše moderní společnost opouští tradiční život na venkově, lidé se za prací stěhují do měst, proto jich v zemědělské a lesní výrobě stále více ubývá. Ale to neznamená, že když v přírodě mimo velká města žije méně lidí, jsou takové "mimoměstské" aktivity méně významné. Právě naopak! Lidé si musí uchovat přírodu, živočichy volně v ní žijící a musí mít možnost se do přírody vracet třeba jen pro načerpání sil a relaxaci.

Takže vnímáte význam myslivosti nejen z hospodářského pohledu?
Myslivost plní nezastupitelnou hospodářskou funkci tím, že vytváří rovnováhu mezi potřebami ochrany živočišných druhů, jejich početností a omezuje nepříznivé vlivy, které některé druhy zvěře svými životními projevy způsobují. Zasahuje do ostatních oblastí lidských činností jako je strojírenský, potravinářský, oděvní a kožedělný průmysl, cestovní ruch, obchod, turistika, veřejné stravování, veterinární problematika, vědecká a výzkumná činnost, hudba, malířství, sochařství, architektura, literatura i umělecká řemesla. Plní funkci při tvorbě a formování krajiny, rozvoji venkova, zlepšování sociálních kontaktů, vytváření spolkového života a je zdrojem pracovních příležitostí. Prošla poměrně dlouhým historickým vývojem a i v dnešní moderní době plní pro společnost nezastupitelnou úlohu.
Jak jsem už naznačil před chvílí, z prostého lovu se v průběhu historického vývoje stala myslivost. A myslivost je něco mnohem víc a výše než jen prostý lov, lov je jen součástí souboru činností, které se nazývají myslivost. Tu považuji za soubor aktivit prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součást ekosystému a zároveň za spolkovou činnost, která směřuje k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků, které jsou součástí českého národního kulturního dědictví. A to je důležitý moment, myslivost plní a musí nadále plnit také funkci společenskou, sdružovat lidi se stejnými názory a náhledem na život, myslivost je také udržováním kultury a spolkové činnosti na vesnicích, myslivost je nezbytnou součástí života na venkově.
A možná by bylo také zajímavé, kdyby se dalo sečíst, kolik myslivost nejen vyprodukuje zvěřiny, ale kolik se vytvoří pracovních příležitostí, kolik výrobců a prodejců je na myslivost navázáno, jak myslivost přispívá k technickému vývoji, kolik financí myslivci každoročně do svého koníčka investují, jsou to ale také finance za různé poplatky, lovy, materiál do honiteb, pohonné hmoty do auta, krmení a výbava loveckých psů, samozřejmě také kolik se ročně prodá výrobků jako jsou zbraně, střelivo, optika, oblečení a vybavení pro pobyt v přírodě. To by rozhodně nebyla malá čísla! Je to důkazem toho, že je myslivost sice možná trochu stranou zájmu nemyslivecké společnosti, ale přitom výzmanou součástí hospodářství.

Jak vnímáte úlohu Českomoravské myslivecké jednoty, která v letošním roce slaví 85. výročí svého založení? Jak je podle vás důležitá jednotná myslivecká organizace?
Velmi si vážím práce členů všech zájmových organizací, které svojí činnost rozvíjí přímo v přírodě, ať už je to Českomoravská myslivecká jednota, Český rybářský svaz, Český svaz včelařů, Český svaz chovatelů, Český zahrádkářský svaz nebo další podobné organizace. A jelikož v letošních podzimních krajských volbách kandiduji na funkci hejtmana Jihomoravského kraje, počítám v případě zvolení, že bude nezbytnou součástí práce s takovými organizacemi komunikovat, spolupracovat a jejich činnost podporovat. To, že letos slaví Českomoravská myslivecká jednota významné výročí vím, také moc dobře vím, že je největší mysliveckou organizací na území České republiky, v níž se sdružuje převážná část občanů vykonávající myslivost. A je to tak správně, neboť své členy může obhájit jen silná a jednotná organizace. Tak jako i v jiných oblastech, tak i jistě mezi myslivci se najde řada těch, kteří mají pohled na směřování své organizace trochu odlišný, možná takoví lidé mají snahy si založit jiné a samostatné spolky. Ale z pohledu let, které jsem strávil v politice vím, že šanci na prosazení svých cílů a záměrů má jen velká celostátní organizace, která si musí nejprve vnitřně mezi svými členy vytříbit názory, demokraticky si zvolit svoje zástupce a pak jít k jednání s jinými se silným mandátem svých členů. Jen tak je možné v praxi obhájit své záměry.
A ještě o jedno se může Českomoravská myslivecká jednota vždy opřít, o to, co bylo v minulosti mnohokrát již potvrzeno, o to, že se dlouhodobě a v podstatě už historicky podílí její členové na zachování a zvelebení stavů zvěře a plní úkoly vyplývající pro myslivost z ekologických programů jednotlivých územních celků, společné členství v jednotné organizaci také udržuje myslivecké zvyky a tradice, příkladně se vychovává mládež pro myslivost, tato organizace pečuje o mysliveckou kynologii, sokolnictví a lovecké střelectví.
Proto budu Českomoravskou mysliveckou jednotu v jejich činnostech vždy podporovat a všem členům Českomoravské myslivecké jednoty děkuji za jejich práci pro naši myslivost.

Zpracování dat...