Časopis Myslivost

Přínos české myslivosti pro země západní a střední Asie.

Myslivost 9/2008, str. 27  Ing. René CZUDEK, Ph.D. FAO, Ing. Martin ŽIŽKA, Ph.D.Ministerstvo zemědělství, sekce lesního hospodářství
FAO je světová organizace (organizační součást OSN) podporující rozvoj zemědělství a výživy, především v rozvojových zemích. Myslivost, lov, nebo také „wildlife management“, podle toho, o které části světa mluvíme, proto patří do sféry zájmů této organizace.
Vzhledem k tomu, že česká myslivost má ve světě dobrý zvuk a čeští odborníci již dříve přispívali k činnosti FAO jak konzultacemi, tak realizací projektů (například v Maroku, v Kosovu, v Čechách), obrátila se v tato organizace v roce 2006 na české Ministerstvo zemědělství s žádostí o spolupráci při zajištění semináře pro zástupce zemí západní a střední Asie. Záměrem bylo shromáždit dosud chybějící informace a data týkající se myslivosti a lovu, jakož i směry a tendence rozvoje oboru po rozpadu Sovětského svazu v jednotlivých zemích Asie. Tyto informace měly být základem jednáním s předními mysliveckými odborníky z jednotlivých zemí a vedly k identifikaci zásadních problémů pro rozvoj sektoru. Zjištěné problémy pak mohly být vzaty v úvahu při formulování programů FAO a jeho partnerů v regionu.
Jako odborného partnera si FAO zvolilo, vzhledem k mezinárodní prestiži, Útvar myslivosti Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti ve Strnadech, jehož pracovníci se podíleli na vzniku této iniciativy od samého počátku. Dále se na organizování celé akce podílel CIC.
V září roku 2006 tak proběhl v Praze regionální workshop na téma "Wildlife Policy and Institutions for Sustainable Use and Conservation of Wildlife Resources". Bližší informace o semináři a jeho výsledcích je možno najít na webových stránkách FAO pod odkazem http://www.fao.org/forestry/26841@101900/en/. Mezi jiným lze na těchto stránkách na adrese http://www.fao.org/forestry/44517/en/ najít také publikaci českých autorů (F. Havránka, J. Pavliše a B. Hučka) pro FAO.
Akce byla velmi úspěšná a podíl Ministerstva zemědělství a Úvaru myslivosti VÚLHM byl oceněn jak účastníky semináře v anonymním průzkumu, tak zástupci FAO, CIC i WWF. Tím byla zahájena tak zvaná "Initiative for Wildlife Sector Development in Caucasus and Central Asia", kterou iniciovalo FAO společně s CIC, jako proces hledání a řešení zásadních překážek rozvoje trvale udržitelného využívání a ochrany zvěře s následnou podporou členských zemí FAO. Brzo se počalo o semináři zkráceně hovořit jako o "Pražské iniciativě". K ní se před nedávnem přihlásilo i GTZ, což je německá organizace pro pomoc rozvojovým zemím.

Mezi hlavní problémy, které komplikují nastolení trvale udržitelného využívání zvěře a její efektivní ochranu byl zástupci asijských zemí označen především problém zastaralé legislativy a špatné koordinace s legislativou jiných sektorů. Dalším problémem je špatná informovanost všech zúčastněných stran a nedostatek zkušeností s trvale udržitelným hospodařením se zvěří, stejně jako i nedostatečný monitoring početních stavů zvěře, nerozvinutá myslivecká statistika a překážky pro zapojení soukromého sektoru do hospodaření se zvěří a její ochrany.
Na základě "Pražské iniciativy 2006" připravilo FAO ve spolupráci s CIC regionální legislativní studii, která je součástí přípravy publikace o principech, které je potřeba dodržovat při formulování nové nebo při modernizaci zastaralé legislativy tak, aby tato odpovídala mezinárodním standardům a sloužila jako nástroj trvale udržitelného využívání populací zvěře.

V květnu 2008 proběhl v Turecku další regionální workshop finančně zajištěný FAO a GTZ, na kterém měli odborníci ze zúčastněných zemí možnost komentovat a zapracovat nezbytné korektury do předběžné verze připravovaného mezinárodního materiálu. Zástupci Ministerstva zemědělství ČR a Útvaru myslivosti VÚLHM zde prezentovali český systém mysliveckého hospodaření, legislativy, sběru a využití dat. Po vystoupení Ing. Martina Žižky, Ph.D. vrchního ředitele sekce lesního hospodářství MZe, a prezentaci stránek myslivosti na webu Ministerstva zemědělství ČR konstatoval zástupce GTZ z Německa, že i vyspělé země jako je Německo mají v tomto směru co dohánět. Celkově bylo konstatováno, že Česká republika má v oblasti mysliveckého hospodaření a ochrany zvěře dlouhodobé zkušenosti a významný potenciál tyto zkušenosti předat v rámci programu rozvojové pomoci méně rozvinutým zemím. Příkladem může byt dříve zmíněný projekt v Maroku, zahájený již v roce 1998. V případe postsovětských zemí Zakavkazska a střední Asie je potenciál zapojení zkušených českých expertů ještě zvýšen jejich jazykovou výbavou (oproti expertům ze západní Evropy) a dobrou reputací českých odborníku v tomto regionu. Dlouhodobou spolupráci s Ing. F. Havránkem, CSc. z Útvaru myslivosti VÚLHM navázali například zástupci Kazachstánu.
Závěrem setkání všichni zúčastnění doporučili uspořádání dalšího regionálního workshopu v lednu až únoru 2009, který se bude konat pod záštitou Ministerstva zemědělství opět v Čechách. Bude zde představena publikace týkající se principů formulování moderní legislativy, následovat bude školení a poté budou účastníci diskutovat současný rozvoj myslivosti v regionu. Cílem bude identifikace nových prioritních témat, která by se měla řešit v rámci rozvojové pomoci, za přispění odborníků z FAO, CIC, GTZ a ČR.

Zpracování dat...