Časopis Myslivost

Sdělení k problematice regulace početních stavů spárkaté zvěře

Ing. Martin ŽIŽKA, Ph.D.
Vzhledem k přetrvávajícím škodám na lesních porostech a polních plodinách přichází Ministerstvo zemědělství s opakovanou výzvou k redukci stavů některých druhů velké zvěře. Ministerstvo zemědělství považuje tento problém za vážný, a proto přistupuje k vydání „Metodického pokynu orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České republiky“ na dobu tří let, a dále se obrací na všechny držitele honiteb a vlastníky honebních pozemků s výzvou k uplatněním možností daných zákonem o myslivosti.
Tento metodický pokyn je vydáván s ohledem na pozitivní výsledek doporučení Ministerstva zemědělství pro orgány státní správy myslivosti v roce 2004, kdy se razantním způsobem podařilo zasáhnout do populace prasete divokého. Ministerstvo zemědělství v souvislosti s regionálně vysokými početními stavy spárkaté zvěře, které neodpovídají potřebám lesního hospodářství, zemědělství a ochrany přírody, vydává orgánům státní správy myslivosti a státní správy lesů metodický pokyn, který se týká těchto druhů spárkaté zvěře: jelena evropského, daňka skvrnitého, siky japonského, muflona, srnce obecného a prasete divokého. Ministerstvo zemědělství vydává doporučení jako Metodický pokyn příslušným orgánům státní správy myslivosti a státní správy lesů na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností cestou krajských úřadů, aby v případech, kdy ze strany vlastníků, případně nájemců honebních pozemků, nebo z důvodů zájmu zemědělské nebo lesní výroby nebo ochrany přírody, je požadováno snížení počtu některého druhu zvěře, napomáhaly jmenované orgány státní správy svým přístupem kladnému vyřízení těchto požadavků. Ministerstvo zemědělství očekává, že takto konkretizované řešení by mělo rozhodujícím způsobem zajistit uvedení početních stavů zvěře do souladu s požadavky lesního hospodářství a zemědělství. Ministerstvo zemědělství dále připravuje informační kampaň pro vlastníky honebních pozemků, aby byla vyloučena možnost poukazovat na neadresné obecné konstatování o nefunkčnosti dosud přijatých opatření k nápravě situace se stavy zvěře, nebo celého systému mysliveckého hospodaření se zvěří. Ministerstvo zemědělství je přesvědčeno, že jím navrhovaná opatření jsou v souladu se snahami všech kritiků volajících po snížení problematických stavů spárkaté zvěře a v rámci jmenované kampaně a prostřednictvím poradenských služeb poskytne vlastníkům honebních pozemků co nejvíce informací o možnostech postupu. Poradenské služby bude poskytovat Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (www.vulhm.cz) Pro přijetí účinných opatření vyzývá Ministerstvo zemědělství ke spolupráci všechny držitele honiteb a vlastníky honebních pozemků, aby v případě potřeby v maximální míře využívali možností, které poskytuje právní úprava na úseku myslivosti ve vztahu k usměrňování chovu zvěře. Těmito možnostmi jsou zejména odpovědné sestavování plánů mysliveckého hospodaření, redukce početních stavů zvěře tam, kde pro chov některých druhů zvěře nejsou ve volnosti předpoklady a přijetí mimořádných opatření ke snižování stavů zvěře, včetně výjimek ze zakázaných způsobů lovu. V případě redukčních odlovů musí být pozornost soustředěna především na odlov samic. Zvláštní důraz dává Ministerstvo zemědělství na odpovědnost držitelů honiteb aby tam, kde ze strany nájemců těchto honiteb nejsou dodržovány početní stavy zvěře na úrovni odpovídající potřebám lesního hospodářství, zemědělství a ochrany přírody, přehodnotili tyto nájemní smlouvy a přijali opatření k nápravě situace, případně tyto nájemní smlouvy ukončili. V tomto smyslu přistupuje Ministerstvo zemědělství jako zakladatel k podniku Lesy České republiky, s.p. Aby bylo dosaženo vzájemné spolupráce všech orgánů státní správy je tento metodický pokyn vydáván ve shodě s ústředním orgánem státní správy ochrany přírody, tedy Ministerstvem životního prostředí. Iniciací správních řízení zapojením státní správy lesů a orgánů ochrany přírody bude v daných územích zajištěno konkrétní posouzení stavu, zejména pak škod působených zvěří na lesních porostech. Ing. Martin ŽIŽKA, Ph.D. Vrchní ředitel sekce lesního hospodářství
Zpracování dat...