MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Srnčí trofeje k roku 2008

Myslivost 12/2009, str. 8 Prof. Ing. et Ing.h.c. Josef HROMAS, CSc - spolupracovník SIEZ
Počet komentářů: 0
Srnčí zvěř je dlouhodobě naší nejznámější a zřejmě i nejoblíbenější trofejovou zvěří, neboť se s ní dříve či později setkává každý náš myslivec a každý z nás si myslí, že zná její životní projevy dopodrobna. Dlouhodobě se také setkáváme na každoročních okresních či regionálních přehlídkách před relativně velkými kolekcemi srnčích trofejí. Po čtyřech (namísto dřívějších pěti) letech jsme měli možnost obdivovat nejsilnější trofeje u nás ulovených srnců na mezinárodní výstavě Natura Viva 2009 v Lysé nad Labem. Celkový přehled o těchto trofejích si může z katalogu sice udělat každý sám, nicméně je možno se s ním seznámit i cestou sumarizačních tabulek tak, jak jsou uvedeny u tohoto článku. Více >
Srnčí trofeje k roku 2008

10. zasedání CIC Koordinačního fóra pro střední a jihovýchodní Evropu v Cetinje - Černá Hora

Myslivost 12/2009, str. 11 zastupoval Doc. Ing.Josef Feuereisel, Ph.D. – předseda komise ČMMJ pro zahraniční spolupráci.
Počet komentářů: 0
Ve dnech 7. - 9. října 2009 proběhlo zasedání CIC Koordinačního fóra pro střední a jihovýchodní Evropu, které zároveň oslavovalo 10. výročí svého založení. Založení tohoto fóra bylo velmi důležité nejen z důvodu podobných přírodních, ale hlavně historických podmínek. Vzájemné pochopení vyplývající z obdobného vývoje po roce 1989 bylo základem pro společné vystupovaní a vzájemnou podporu v jednáních uvnitř organizace CIC. Více >
10. zasedání CIC Koordinačního fóra pro střední a jihovýchodní Evropu v Cetinje - Černá Hora

Minimální velikost honiteb

Myslivost 12/2009, str. 12 MVDr. Miroslav VODŇANSKÝ, Ph.D.
Počet komentářů: 1
Jedním ze střetových bodů při diskuzích kolem zákona o myslivosti, při debatách o jeho otevření či neotevření, úpravách či novelách, bývá výměna stanovisek o minimální výměře honiteb. V České republice stanoví zákon o myslivosti (449/2001 Sb.) v ustanoveních, týkajících se obecných zásad tvorby honiteb, minimální výměru pro oboru 50 ha a pro ostatní honitby 500 ha. V diskuzích se ale uvádějí často jiné, až extrémně malé nebo naopak velké minimální výměry honiteb v zákonech jiných států, které by měly být pro nás příkladem. Mají ale opravdu všichni relevantní informace o velikostech honiteb v okolních státech? A mají také někteří diskutující povědomí o dalších vazbách minimální výměry na související zákonná opatření a vyhlášky? Dovolte mi tedy přinést jistou ucelenější úvahu. Více >
Minimální velikost honiteb

Mýval severní. Nežádoucí či invazivní druh?

Myslivost 12/2009, str. 14 Bc. Hana FIDLEROVÁ S.A.C.Dip.
Počet komentářů: 0
V předešlých číslech časopisu Myslivost bylo tématu nepůvodních druhů šelem věnováno několik článků, které se však především omezovaly na biologii druhu a měly obecný informativní charakter. Ráda bych tímto textem upozornila na hloubku problematiky zavlečených druhů vyskytujících se v různé míře na území České republiky. Nejedná se pouze o dříve zmíněnou potenciální hrozbu pro populaci původních druhů zvěře, ale o posouzení stavu v širší perspektivě, zejména o klasifikaci druhu jako invazivního či nikoliv a následné nastínění ekologicko-ekonomického stanoviska k jeho výskytu ve střední Evropě. Více >
Mýval severní. Nežádoucí či invazivní druh?

BRNĚNSKÝ POKLAD V HOLICÍCH

Myslivost 12/2009, str. 18 Mgr. Jan TETŘEV
Počet komentářů: 0
Osud firmy Zbrojovka Brno, a.s. je většině evropských zájemců o zbraně alespoň rámcově znám. Po řadě let živoření a působení podivného managementu se podnik dostal do konkurzu. Ani v konkurzu neměl moc štěstí. Známe případ soudce Berky a první správkyně konkurzní podstaty, která měla nejprve ostudu, když se ukázalo, že neoprávněně používala titul JUDr. Pak praskly i věci poněkud závažnější. Více >
BRNĚNSKÝ POKLAD V HOLICÍCH

„Kapitální“ jelení trofeje

Myslivost 12/2009, str. 20 Martin JAMBOR
Počet komentářů: 0
Vzhledem k tomu, že se denně pohybuji v oblasti chovu a lovu zvěře a jsem pravidelným účastníkem největších loveckých veletrhů v Evropě, dovoluji si reagovat na článek zveřejněný v červencovém čísle časopisu Myslivost, na straně 28-31. Po pravdě mě překvapuje, že pohoršení nad obrovskými trofejemi, ke kterým se dospělo ne zrovna přirozenou cestou, přichází až teď. Vždyť před 25 lety byli uloveni jeleni v Maďarsku v bodových hodnotách 255 až 265 bodů CIC a již tehdy hodnotitelská komise CIC poukázala na velkou podobnost s jeleny chovanými v rakouských obůrkách. Jeleni se vyznačovali velkým počtem výsad a tvarem paroží vybočovali z běžného standardu pro tuto zemi. Více >
 „Kapitální“ jelení trofeje

Nejnovější myslivecká statistika Pokračování: kritické zamyšlení nad údaji o černé zvěři

Myslivost 12/2009, str. 22 MVDr. Miroslav Vodňanský, Ph. D., Středoevropský institut ekologie zvěře, Brno – Wien – Nitra
Počet komentářů: 0
První část tohoto příspěvku v minulém čísle Myslivosti, která byla zaměřena na porovnání statistických údajů mezi vykazovanými jarními stavy, plány lovu a skutečným lovem černé zvěře, měla mezi čtenáři značný ohlas a vyvolala podnětnou diskuzi. Některé diskuzní příspěvky obsahovaly odkaz na odstavec 5, § 36 v zákonu o myslivosti, podle něhož v honitbách, kde pro některé druhy spárkaté zvěře nejsou stanoveny minimální a normované stavy, lze po vyjádření orgánu státní správy myslivosti u těchto druhů zvěře lovit samičí zvěř a samčí zvěř do věku 2 let ve stanovené době lovu bez omezení a bez vypracování a projednání plánu. Více >
Nejnovější myslivecká statistika Pokračování: kritické zamyšlení nad údaji o černé zvěři

Kritické zamyšlení nad neadekvátní kritikou

Myslivost 12/2009, str. 24 Karel PFEIFER
Počet komentářů: 0
V poslední době myslivecké časopisy (a nejen ony), publikují opakovaně kritické články současného stavu české myslivosti z nejrůznějších úhlů pohledů. Je těžké a možná zbytečné reagovat na názory vyplývající ze zaujatosti, neinformovanosti nebo ignorance. Časopis Myslivost je určitou výjimkou a jeho články vedle objektivity autorů vynikaly obvykle odbornou úrovní. Proto mne překvapily závěry autora článku „Kritické zamyšlení nad údaji o černé zvěři“, publikované v č. 11/2009, jež prozrazují jeho neznalost zásad vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbách. Více >
Kritické zamyšlení nad neadekvátní kritikou

Jednotné střely do brokovnice Sauvestre

Myslivost 12/2009, str. 26 Ing. Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Jednotné střely do brokovnice patří k nezbytné výbavě každého střelce, který se vydává na hon do honitby s výskytem černé zvěře. Výhody jednotné střely jsou dostatečně známé – mohutný zastavovací účinek a výkon a minimální citlivost na trávu, větve a další drobné překážky. To všechno lovec, zejména v méně přehledném, zarostlém terénu umí ocenit. Stejně tak jsou ale známé meze, která jednotná střela má – největší omezení představuje poměrně nízká přesnost, posílená u brokovnic ještě skutečností, že tento typ zbraní mívá jen mušku. Více >
Jednotné střely do brokovnice Sauvestre

Etologické a sociální aspekty podzimních a zimních tlup srnčí zvěře

Myslivost 12/2009, str. 30 Pavel SCHERER
Počet komentářů: 0
Srnčí zvěř jako původní obyvatel houštin a lesů si našla v souvislosti se zaváděním velkoplošného polního hospodářství příznivé životní podmínky v rozsáhlých oblastech polí, dokonale se v nich adaptuje a přizpůsobuje podmínkám nového prostředí. Nachází zde dostatek potravy a klidu, takže může v rozsáhlých lánech některých plodin vcelku nerušeně a v kterékoli denní době pastvit, odpočívat i přecházet. Celoroční ochrana, kterou nabízí lesní srnčí zvěři krytina ze smíšených porostů, je v polních oblastech nahrazována přehlednou, a tudíž bezpečnou vzdáleností terénu. Více >
Etologické a sociální aspekty podzimních a zimních tlup srnčí zvěře

Sauer S 303

Myslivost 12/2009, str. 38 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 1
Sauer. Jen vyslovení jména zbraně, vyrobené německou zbrojovkou Sauer & Sohn GmBH, vyvolá uznání většiny myslivců, kterým se patrně a takřka okamžitě vybaví dnes velmi oblíbená kulovnice S 202 s válcovým otočným odsuvným závěrem. Oprávněné uznání si zaslouží také samonabíjecí kulovnice Sauer S 303, s jejímiž vlastnostmi jsem se mohl nedávno seznámit. Více >
Sauer S 303

Kreslířka i předsedkyně

Myslivost 12/2009, str. 46 Text Pavel KLOZÍK,
Počet komentářů: 0
V čase, kdy krajinu bičují studené větry, země spí pod bílou sněhovou peřinou a hladovějící zvěř se stahuje ke krmelcům, často vzpomínáme na šoulání pod zářícím letním sluncem, babí léto, a podzim, s hony a lesy hrající barvami usychajícího listí, podbarvenými jako by věčnou zelení jehličnanů. Vraťme se na chvíli do malebného a chvílemi nepříjemně deštivého léta, během něhož se českými a moravskými městy prohnaly náhlé povodně. Tehdy jsem přijal pozvání do nádherné hornaté krajiny valašských Beskyd, na Prostřední Bečvu, abych si povídal s vitální kreslířkou a aktivní myslivkyní Hanou Křenkovou, která srdcem a rukou spravedlivou vládne místnímu mysliveckému sdružení. Více >
Kreslířka i předsedkyně

Povídání o vydře a norkovi - Škody

Myslivost 12/2009, str. 54 K. Poledníková, L. Poledník, V. Beran
Počet komentářů: 0
Právě přicházíme k rybníku, ke kterému nás pozval jeho majitel se slovy „Takhle už to dál nejde. Jen se přijeďte podívat.“ Rybník se nacházel kousek pod vesnicí v loukách. Teď leželo celé údolí pod sněhovou pokrývkou včetně rybníka, ke kterému jsme kráčeli. Jak jsme se přibližovali, začaly ale ve sněhové bělobě vystupovat tmavé obrysy. V horní části rybníka byla vidět tmavá vodní hladina. Po chvíli byly vidět v blízkosti hladiny tři tmavé fleky. Když jsme se ještě více přiblížili, zjistili jsme, že se jedná o větší či menší zbytky kaprů vytažených z vody. Po dalším ohledání všech břehů jsme našli ještě jeden krvavý flek s několika šupinami. Všude se nacházely stopy vyder a lišek. Více >
Povídání o vydře a norkovi - Škody

Ochrana lidí a zvěře na silnicích

Myslivost 12/2009, str. 58 Ing. František HAVRÁNEK, CSc., Ing.Martin HUČKO
Počet komentářů: 0
Přípravky značky Hagopur (ale i další pachové repelenty), které ve spolupráci s myslivci Pardubického kraje testovalo naše pracoviště se ukázaly jako velmi dobré, a dobrých výsledků bylo dosaženo i při jejich rozsáhlém nasazení na silnicích Ústeckého kraje (především Roudnicko). Po odborném seminář v Litoměřicích, který se zabýval právě zábranou střetů motorových vozidel se zvěří, nám firma ADAC-Hagopur poskytla prezentaci, jejíž zkrácený obsah předkládáme i čtenářům Myslivosti, neboť si myslíme, že toto není komerční prezentace, ale představení praktického, účinného a v honitbách v podstatě okamžitě aplikovatelného systému. Bude jen dobře, pokud si možnosti ochrany prodiskutují a promyslí i ti myslivci, kteří se podnětné konference nemohli zúčastnit. A asi je jen menšina honiteb v naší republice, kde by nebyl problém střetů vozidel se zvěří, v podstatě každou honitbou prochází více či méně frekventovaná komunikace. Více >
Ochrana lidí a zvěře na silnicích

VĚTŘIDLA – pomocníci při lovu zvěře

Myslivost 12/2009, str. 60 Václav VACEK
Počet komentářů: 0
Větřidlo - přípravek pro lákání zvěře Lov zvěře patří od nepaměti k mnoha činnostem člověka. Podoba a potřeba lovu se postupně vyvíjela společně s vývojem lidské společnosti. Nejprve byl lov zvěře pro člověka základním zdrojem obživy, později s měnícím se postavením lidstva na zemi, se stal lov zábavou šlechty. V současnosti má lov zvěře jasně stanovena pravidla platnou legislativou. Je to nástroj, který umožňuje řídit chov jednotlivých druhů zvěře v dnešní, člověkem přeměněné přírodě, s nenávratně zpřetrhanými vzájemnými vztahy jednotlivých složek ekosystémů. Přiznejme si, že současný lov zvěře není pro člověka jen nutností k dosažení stanovených početních stavů , ale také vášní a posláním. Více >
VĚTŘIDLA – pomocníci při lovu zvěře

Myslivci a veřejnost – jak zlepšit mínění o nás?

Myslivost 12/2009, str. 65 Ing. Petr SMUTNÝ, Doc. Ing. Jiří KAMLER, Ph.D
Počet komentářů: 4
Motto:„První z lidských věcí je výchova. Neboť počne-li kdo správně nějakou věc, ať jakoukoli, je pravděpodobné, že bude též správně ukončena. Neboť jaké kdo zaseje símě do země, takovou je třeba též očekávat sklizeň.“ Antifón z Athén Více >
Myslivci a veřejnost – jak zlepšit mínění o nás?

Navštívili jsme OMS Benešov

Myslivost 12/2009, str. 82 Připravila Ing. Kamila KAASOVÁ
Počet komentářů: 0
V jihovýchodní části Středočeského kraje se rozkládá jeho druhý nejrozlehlejší okres, jehož centrem je malebné město Benešov, s bohatou historií a kulturou. V těsné blízkosti Benešova leží neméně známý zámek Konopiště, s rozsáhlým anglickým parkem a věhlasnou mysliveckou historií, který patří k nejnavštěvovanějším památkám u nás. Velmi pestrý je však i současný život zdejších myslivců. Když jsem se s předsedou Okresního mysliveckého spolku v Benešově Ing. Janem Staňkem domlouvala na rozhovoru, hned bylo rozhodnuto, že se sejde celá Okresní myslivecká rada a každý zástupce představí svůj segment zájmu a zodpovědnosti. Sešli jsme se tedy koncem babího léta ke společnému povídání v neobvykle hojném, o to snad zajímavějším počtu. Představení jednotlivých diskutujících je na připojené společné fotografii, resp. v jejím popisku Více >
Navštívili jsme OMS Benešov

Malíř lovu a honů

Myslivost 12/2009, str. 88 Pavel JUŘÍK
Počet komentářů: 0
Asi nejvýznamnějším malířem loveckých scén doby baroka na našem území je Johann Georg Hamilton. S jeho obrazy se setkáme nejčastěji na zámcích Hluboká, Český Krumlov, Lednice, ale také např. ve Vídni. Připomeňme si proto jeho život a dílo. Více >
Malíř lovu a honů

Výživa a veterinárna problematika chovu jeleňovitých

Ing. Jozef Herz, PH.D.
Počet komentářů: 0
V areály Centra výskumu živočíšnej výroby – ústavu výživy v Nitre – Lužiankach sa dňa 12. novembra 2009 konala medzinárodná konferencia na uvedenú tému. Jej hlavným realizátorom bol Ing. Matúš Rajský zo Stredoeurópskeho inštitútu ekológie zveri Wien -Brno - Nitra.. Konferencie sa zúčastnilo vyše sto účastníkov. Více >

Drobná pod drobnohledem

Myslivost 12/2009, str. 36 Text a foto: Dr. Arnošt TABÁŠEK
Počet komentářů: 0
Každá honitba, kde se dlouhodobě daří udržovat stavy drobné zvěře, se navzdory svébytnému rázu podobá těm ostatním. Na mysli nemám pouze jejich polohu a charakter, které jsou dané přírodním prostředím a typem krajiny. Jde mi o soubor podmínek, faktorů a okolností, bez nichž se i původně vhodná, zajíci a bažanty dobře zazvěřená honitba, postupně propadá do podprůměru. Občas pak slýcháme, jak nenávratně jsou pryč časy, kdy ulovenou zvěř vozívali k výřadu na dvou vlečkách. Dá se nepříznivému vývoji nějak čelit? Odpověď jsem hledal nedaleko Brna, v obci Žatčany. Myslivecké sdružení tam obhospodařuje 779 hektarů. Převážně polní honitbu na více místech obohacují remízky a doslova ji šperkují dvě vodoteče. V délce tří kilometrů tudy protéká říčka Litava a pět kilometrů dlouhý potok. Kolem životodárných, pro drobnou zvěř nezbytných zdrojů se na ploše 7 hektarů rozkládají remízky. Více >
Drobná pod drobnohledem

Doprava a zvěř

Myslivost 12/2009, str. 42 Kamil Plíšek, Karel Hrouzek
Počet komentářů: 0
Jsem pracovníkem státní správy myslivosti na Městském úřadě v Žatci. Spolu s kolegy z MěÚ Roudnice a Lovosice se účastním projektu „pachových oplocenek“, s jehož průběhem a výsledky Vás chci seznámit. Myšlenka projektu vznikla v roce 2008 na MěÚ v Roudnici, kde městský úřad evidoval žádosti o pomoc občanů, kteří na vlastní kůži zažili střet se srnčí zvěří a to konkrétně ve Vědomickém lese. Na úřad si přišli pro radu, co mají dělat, jak se mají zachovat a kdo jim zaplatí vzniklou škodu na jejich plechových miláčcích. Očekávali, že jim škodu zaplatí myslivci. Teprve na úřadě se většina z nich dozvěděla, jaká je skutečnost. Více >
Doprava a zvěř

42. mezinárodní sokolnické setkání

Myslivost 12/2009, str. 50 Marcela Medková
Počet komentářů: 0
Již po dvaačtyřicáté se na počátku října stalo kouzelné východočeské město Opočno na pár dnů domovem nejen českých sokolníků. Také letošního mezinárodního sokolnického setkání se zúčastnila řada hostů z Belgie, Holandska, Jižní Koreje, Maďarska, Polska, Rakouska, Ruska, Slovenska a Velké Británie. Stejně jako předchozích ročníků se neúčastnili pouze sokolníci se svými dravci, ale také celá řada příznivců sokolnictví, fotografů a přátel sokolníků. Více >
42. mezinárodní sokolnické setkání

Po stopách zvěře

Myslivost 12/2009, str. 100 Mgr. Jitka Jonáková
Počet komentářů: 0
Jak samotný titulek napovídá, vydali jsme se po stopách zvěře. Věřte tomu nebo ne, i uprostřed Prahy se může uspořádat akce, která je zaměřená na poznávání přírody. V pátek 25. září jsem se vydala plná očekávání do Kunratického lesa. K mému překvapení cesta byla velice jednoduchá a příjemná. Metrem jsem se dostala na stanici Chodov, pak už stačilo pouze přejít silnici a před vámi se otevřela vědomostní stezka. Vedla přímo k chatě Gizela, v jejíž blízkosti se pořádala tvůrčí dílna „Po stopách zvěře“. Výhodou této stezky bylo, že u každé otázky byla i na druhé straně odpověď. Takže i těm, kteří se ostýchají zeptat, nečinilo žádné potíže zjistit správné odpovědi. Více >
Po stopách zvěře
Zpracování dat...