ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Peníze pro zlepšování stavu přírody a krajiny - příležitost nejen pro myslivecká sdružení

Myslivost 10/2009, str. 32  Dr.Ing. Petr MARADA,
I když se všude kolem nás hovoří o ekonomické krizi, nedostatku finančních prostředků, nedostatku pracovních příležitostí, Ministerstvo životního prostředí se připravuje opět v měsíci říjnu a listopadu tohoto roku přijímat žádosti o dotace, které budou směřovat k úhradě aktivit zlepšujících stav přírody a krajiny. Pokud máte zájem založit remízek, biokoridor, vytvořit mokřad, malou vodní plochu či vysadit soliterní stromy nebo jinak chránit druhovou rozmanitost rostlin i živočichů, nabízí se i Vám, myslivcům, prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pro tyto účely prostředky ve výši stovek milionů eur. Cílem podpory je zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny.

Kdo může žádat o dotaci
O dotaci může žádat široká škála žadatelů, např. obce, města, kraje, svazky obcí a krajů, příspěvkové organizace, správy národních parků, státní podniky a organizace, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, fyzické osoby a též neziskové organizace. Neziskovými organizacemi jsou také občanská - myslivecká sdružení, která jsou provozována v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

Výše podpory
Úspěšným žadatelům může být poskytnuta dotace do výše 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Zbývajících 10 % z celkových způsobilých výdajů bývá financováno žadatelem - příjemcem podpory z vlastních prostředků. U všech projektů je podmínkou veřejné spolufinancování. Příjemci mohou čerpat finanční podporu již v průběhu realizace projektu na vystavené a dodavatelům neuhrazené faktury. Podpora je poskytována rovněž na přípravu projektu i žádosti. Projekty mohou být omezeny minimální hranicí nákladů, která se liší podle druhu projektu.

Typy podporovaných projektů významné pro myslivce jako žadatele
Obnova krajinných struktur
* Realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině (biocentra a biokoridory)
* Zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů), břehových porostů a historických krajinných struktur (např. polních cest)
Optimalizace vodního režimu krajiny
* Podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, budování a obnova retenčních prostor, revitalizace vodních toků a mokřadů, výstavba poldrů.
* Zakládání nebo obnova mezí, zasakovacích pásů (zatravňování) a průlehů

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci
Podrobné informace pro myslivce byly uvedeny na straně 16 časopisu Myslivost č.5/2009 (autor Ing. Pavel Uhlíř), dále informace naleznete v Implementačním dokumentu OPŽP, v Příručce pro žadatele, ve Směrnici MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory a v Závazných pokynech pro žadatele. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách OPŽP - www.opzp.cz.
Důležité dokumenty, které je třeba mít při podání žádosti k dispozici dále jsou:
- projektová dokumentace pro konkrétní opatření (tvoří zpravidla odborně způsobilá osoba),
- aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy dotčeného pozemku; pokud sdružení nevlastní pozemek, pak je třeba vytvořit nájemní smlouvu s vlastníkem,
- vlastní žádost o dotace (je nutno vytvořit v elektronickém prostředí, prostřednictvím nástroje BENE-FILL),
- doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele (stanovy sdružení),
- doklad, kterým je určena osoba - zástupce mysliveckého sdružení, pověřená jednáním s MŽP (Statním fondem životního prostředí, který pro MŽP administruje operační program) - pověření, které vydá sdružení osobě, která bude administrovat žádost,
- stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí,
- stanoviska, rozhodnutí či jiná vyjádření orgánů státní správy požadovaná pro daný druh opatření na základě souvisejících právních požadavků.

Závěr
Přes celospolečenské problémy spojené s nedostatkem finančních prostředků je péče o přírodu a krajinu stále velmi dobře podporována. Získání možné dotace je však podmíněno naplněním "jistého" penza požadavků; z pohledu myslivců (sdružení) budou zcela jistě klíčové následující:
- vlastnictví nebo nájem pozemků, na kterých je možno zvolené opatření realizovat,
- tvorba a předfinancování projektové dokumentace,
- tvorba žádostí o dotaci a její administrování v elektronickém prostředí,
- studium projektové dokumentace a vlastní projektové řízení.
Pokud však mají být myslivci pevnou součástí pomyslného týmu aktérů péče o přírodu a krajinu, nesmí na výše uvedené zásadní podmínky pro získání dotace rezignovat. Naopak, dotační politika v oblasti péče o přírodu a krajinu a její realizace v praxi musí být myslivci skutečně vnímána jako akceptovatelný, kvalitní a perspektivní nástroj pro vylepšení tolik poškozené image myslivců v očích veřejnosti. Za tímto účelem je nutné zajistit odpovídající lidské zdroje a jejich vzdělání umožňující administrovat a řídit tyto potřebné projekty. Nájem nebo vlastnictví pozemků určených pro realizaci výše uváděných záměrů by mělo být v budoucnosti, z pohledu mysliveckého sdružení a jeho hospodaření nepodkročitelným minimem či samozřejmostí. Jen tak bude posílena stabilita mysliveckých sdružení v podmínkách stávajících honiteb a zajištěn předpoklad pro výkon požadované trvale udržitelné myslivosti.

Dr.Ing. Petr MARADA,
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky MZLU v Brně


Zpracování dat...