ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Trofeje našich šelem k roku 2008

Myslivost 3/2010, str. 8 Prof. Ing. et Ing.h.c. Josef HROMAS, CSc
Počet komentářů: 0
Za trofeje se u šelem považují jejich lebky a u velkých šelem také kůže. Lebky šelem (a v posledních letech i bobrů) se měří poměrně jednoduše posuvným měřítkem jako největší délky a šířky a následně se z těchto měr vypočítávají bodové hodnoty podle metodiky CIC součtem takto naměřených délek a šířek. U měření lebečných šířek obvykle nejsou problémy Více >
Trofeje našich šelem k roku 2008

Strašák jménem „Hodnocení vlivu zvěře na ekosystém“ Aneb Jaké změny v plánování lovu nám hrozí?

Myslivost 3/2010, str. 12 Doc. Ing. Jiří KAMLER, Ph.D.
Počet komentářů: 1
Myslivost má v České republice v mnoha směrech vysokou úroveň, na kterou můžeme být právem hrdi. Vedle příkladného udržování tradic, vysoké intenzity a organizovanosti péče o zvěř a promyšlených zásad průběrného odstřelu, je pro zahraniční odborníky i obyčejné lovce překvapující náš podrobný systém plánování lovu zvěře, který kalkuluje s přesnými čísly každoročního přírůstku a lov plánuje i s rozdělením do věkových stupňů, aby byla zachována optimální věková struktura populace. Více >
Strašák jménem „Hodnocení vlivu zvěře na ekosystém“ Aneb Jaké změny v plánování lovu nám hrozí?

PYTLÁCTVÍ po rekodifikaci trestního zákona

Myslivost 3/2010, str. 16 JUDr. Alexander ŠÍMA
Počet komentářů: 15
Dne 1. 1. 2010 nabyl účinnosti zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon. Tuto rekodifikaci trestního práva můžeme hodnotit z řady hledisek. Radost jistě udělala těm, kteří prosazují, aby ubylo skutkových podstat trestných činů a spíše byla některá, z jejich pohledu méně závažná protispolečenská jednání, posuzována jen jako přestupek. Těm, kteří mají především na zřeteli ochranu rybářského a mysliveckého hospodaření jako součásti ochrany životního prostředí, však naopak žádnou radost udělat nemohla. Více >
PYTLÁCTVÍ po rekodifikaci trestního zákona

K PROBLEMATICE PYTLÁCTVÍ z pohledu Ministerstva zemědělství

Myslivost 3/2010, str. 19 Ing. Jiří PONDĚLÍČEK, Ph. D.
Počet komentářů: 5
Vážení čtenáři časopisu Myslivost, rád bych Vás seznámil s aktuální činnosti odboru rybářství myslivosti a včelařství Ministerstva zemědělství ve vztahu k novému trestnímu zákoníku č. 40/2009 Sb. a uvedl na pravou míru dezinformace, které jsou neodpovědně šířeny některými lidmi. Více >

Dotace pro myslivost v roce 2010

Myslivost 3/2010, str. 20 Ing. Jaroslav RŮŽIČKA, Ministerstvo zemědělství
Počet komentářů: 0
Světová ekonomika, včetně té české, se v roce 2009 probíjela obdobím krize. Stejné výhledy jsou i pro rok letošní. O to potěšitelnější je, že si podpory do myslivosti poskytované státem i přes všeobecné rozpočtové škrty dokázaly udržet v uplynulém roce svůj postupně vybudovaný standard a neodchýlily se výrazně od objemu předchozích let. Na jednu stranu k tomu přispěli sami uživatelé honiteb, kteří svým odpovědným přístupem dlouhodobě přesvědčují ostatní veřejnost o svém nezastupitelném vkladu k péči o krajinu a ochranu přírodního bohatství, ze které je zvěř považována a jednak také samotným vyvážením podílů jednotlivých dotačních titulů. Více >
Dotace pro myslivost v roce 2010

Odchytové zařízení na divoká prasata (výňatek z oficiální vydané metodiky)

Myslivost 3/2010, str. 26 Ministerstvo zemědělství
Počet komentářů: 0
Odchyt divokých prasat má, vzhledem k síle a schopnos¬tem této zvěře, určité odlišnosti. Lapací zařízení musí být velmi pevná, umožňující bezpečnou následnou manipulaci s odchycenými kusy. Pro odchyt černé zvěře jsou využívána jednak zařízení sta¬bilní, a jednak zařízení přenosná. Rozměry těchto zařízení se přitom značně liší. Více >
Odchytové zařízení na divoká prasata (výňatek z oficiální vydané metodiky)

Jadrové krmivá pre prežúvavú zver: ÁNO - NIE?

Myslivost 3/2010, str. 34 Ing. Matúš RAJSKÝ, Dr. Miroslav VODŇANSKÝ, PhD.
Počet komentářů: 0
V rámci problematiky jadrových krmív a ich významu vo výžive raticovej zveri sa objavujú rôzne názory, a to nás podnietilo k príprave tohto článku, ktorého cieľom je vysvetliť možnosti uplatnenia obilia ako krmiva a súčasne klady a zápory tohto potravného zdroja s vysokou energetickou hodnotou. Více >
Jadrové krmivá pre prežúvavú zver: ÁNO - NIE?

Pušky pro Otce biskupa

Myslivost 3/2010, str. 14 Text a snímky Pavel KLOZÍK
Počet komentářů: 2
V pondělí 18. ledna, došlo v Praze k výjimečné události. V prodejně České zbrojovky Uherský Brod převzal dvojici nádherných loveckých zbraní Jeho excelence monsignor František Václav Lobkowicz, O. Praem, biskup ostravsko - opavský. Zbraně předávala Martina Fialová, vedoucí prodejny, v doprovodu svého zástupce Karla Beka. Jako člen Redakční rady časopisu Myslivost, a zároveň jako jediný novinář, jsem měl možnost Jeho excelenci pana biskupa při této příležitosti vyfotografovat. Na závěr zcela mimořádného setkání, jsem jej za čtenáře Myslivosti požádal o odpovědi na několik otázek. Více >
Pušky pro Otce biskupa

HOLICKÁ MALORÁŽKA S BRNĚNSKÝM SRDCEM

Myslivost 3/2010, str. 38 Mgr. Jan TETŘEV
Počet komentářů: 0
Ještě před dvěma lety se předpokládalo, že samonabíjecí malorážky z produkce Zbrojovky Brno navždy zmizely z pultů našich i zahraničních obchodů. Mnozí toho velmi litovali, protože to byly vždy zbraně kvalitní, důkladné a cenově výhodné. Mladá firma Zbrojovka Holice však světu ukázala, že během jednoho roku lze uvést na český trh hned dvě lovecké zbraně, které navazují na osvědčené vzory vyráběné ještě před několika lety ve Zbrojovce Brno. Více >
HOLICKÁ MALORÁŽKA S BRNĚNSKÝM SRDCEM

DVD Lockjakt, Vábení srnců a prvotní zkušenosti s vábničkami Nordic

Myslivost 3/2010, str. 42 Mgr. Josef DRMOTA
Počet komentářů: 0
V posledním půlroce je na stránkách časopisu Myslivost věnována poměrně značná pozornost vábničkám švédské výroby, které se prodávají pod značkou Nordic. Na našem trhu se souběžně objevilo několik typů (Predator Pro, Predator Pre-tuned, Mini Predator, Crying Bird a Roe), které jsou určeny k vábení predátorů (imitují zaječí vřeštění nebo ptačí křik) a zvěře srnčí. Na jejich vývoji se významným způsobem podílel především biolog Per-Arne Ahlén, jehož jméno již bylo čtenářům Myslivosti opakovaně představeno. Více >
DVD  Lockjakt, Vábení srnců a prvotní zkušenosti s vábničkami Nordic

Osévání pastevních ploch pro drobnou zvěř

Myslivost 3/2010, str. 46 Doc. Ing. František ZABLOUDIL, CSc,
Počet komentářů: 1
Nerovnoměrné zastoupení jednotlivých druhů zvěře v honitbách je zapříčiněno mnoha negativními faktory. Jedním z hlavních vlivů na drobnou zvěř (zajíc, bažant, koroptev, aj.) jsou plošné a druhové změny v agrárních a přilehlých lesních ekosystémech. Po roce 1950 byla z honiteb odstraněna největší část, myslivci vybudovaných remízů a pastevních ploch, dále aleje stromů v polích, lesíky, keře, měkké cesty, byly zavezeny mokřady, to vše s vidinou vytvoření rozsáhlých lánů s jednou plodinou bez ohledu na zvěř a volně žijící druhy. Toto značně přispělo k vytváření nových ploch tzv. kulturních stepí. Celá exploatace byla prováděna na základě směrnice Hospodářsko technické úpravy (HTÚP). Více >
Osévání pastevních ploch pro drobnou zvěř

První zlatá trofej jelena evropského z honitby Hradiště, divize Karlovy Vary VLS ČR, s.p.

Myslivost 3/2010, str. 50 Jiří Křivánek
Počet komentářů: 0
Doupovské hory jsou zcela jedinečnou a dá se říci, že i unikátní oblastí v evropském rozsahu. Je to oblast natolik vyhraněná, že se její specifiky promítají do všech oblastí lidského snažení i přírodou řízených procesů. Výjimečné stanovištní poměry ovlivňují obrovskou rozmanitost rostlinných i živočišných druhů. Celá oblast se po řadu let vyvíjí bez zásadního zasahování člověka do krajinného rázu. Více než padesátiletá neřízená sukcese vytvořila v této oblasti ryze přírodní a optimální podmínky pro existenci jednotlivých druhů, ať už původních nebo introdukovaných. Jedním z původních druhů je zcela jistě i jelení zvěř, která se však po staletí postupné kolonizace území a pozdějšího poměrně hustého osídlení na území Doupovských hor nevyskytovala. Více >
První zlatá trofej jelena evropského z honitby Hradiště, divize Karlovy Vary VLS ČR, s.p.

Náboje GECO - německá kvalita za přístupnou cenu

Myslivost 3/2010, str. 54 © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 4
Jedno z nejdiskutovanějších témat v oblasti loveckého střelectví jsou používané náboje. Které jsou nejpřesnější? Které mají nejspolehlivější ranivý účinek a po kterých zvěř neodbíhá? Které způsobují co nejmenší poškození zvěřiny? Tyto a další otázky často trápí naše myslivce a to je dobře, protože je to svědectví o jejich lovecké odpovědnosti. Jenže odpověď není nejjednodušší. Více >
Náboje GECO - německá kvalita za přístupnou cenu

Primář a myslivec, jak se to „rýmuje“?

Myslivost 3/2010, str. 60 Mgr. Marie Vašíčková
Počet komentářů: 0
Profesor Oskar Andrysek čerpá v lese energii, kterou rozdává pacientům Myslivosti kdysi propadl Oskar Andrysek jako kluk díky skautu. Pokud by ho někdo maloval, zřejmě by ho měl zachytit napůl v zeleném a napůl v bílém, v jedné ruce s flintou, v druhé se skalpelem či mikroskopem - i když by to byla zjednodušující umělecká zkratka. Hlavně by se měl na obraze smát, protože je člověkem plným optimismu, který od rána do večera rozdává. Prof. MUDr. Oskar Andrysek, DrSc., je primářem měřické nemocnice - nestátního zdravotnického zařízení nedaleko za Prahou. A také je již členem Klubu mysliveckých kmetů. Více >
Primář  a myslivec, jak se to „rýmuje“?

CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT

Myslivost 3/2010, str. 87 Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Různí myslivci vykonávají svou činnost různě intenzivně. Někteří to, přiznejme si, tak trochu odbývají. Mají sice lovecký lístek a zbraně, ale les je nevidí, jak je rok dlouhý. Psa nechovají, o krmelec, pokud vůbec nějaký mají, se jim postará kamarád nebo najatá síla, ještě tak občas zajedou k někomu na pozvání lovit. Většina z nás se věnuje zelenému koníčku přiměřeně, plní poctivě všechny povinnosti a vychutnává si myslivecké zážitky. Ale vedle těch prvních je i druhý extrém – v dobrém smyslu fanatici, kteří žijí jen lesem a zvěří, tráví s nimi každičkou volnou chvíli. Stranou jde zaměstnání, děti i manželka – a některá to pak, bohužel, neunese … Více >
CO SE VŠECHNO MŮŽE STÁT
Zpracování dat...