ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červen / 2011

Přístup Ministerstva zemědělství ke snižování stavů zvěře a ukončování nájemních smluv na pronájem honiteb

Myslivost 6/2011, str. 14  MZe
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy myslivosti a státní správy lesů pokračuje v podpoře aktivit směřujících k optimalizaci stavů spárkaté zvěře, jejíž počty jsou v některých částech České republiky původcem významnějších škod na lesních porostech, polních plodinách nebo zemědělských pozemcích.
 
Metodický pokyn
Jedním z nástrojů, který má napomoci aktivnímu snižování početních stavů jelena evropského, prasete divokého, srnce obecného, muflona, daňka skvrnitého a siky japonského, je metodický pokyn pro orgány státní správy myslivosti a státní správy lesů. Jeho text je uveden dále a je také zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zemědělství na adrese http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/myslivost/. Pro představu o stavu škod jsou dále připojeny mapy odlovu zvěře jelení, černé a jelena siky, které jsou ukazatelem reálného výskytu zvěře na území České republiky. Údaje jsou agregované za jednotlivé obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Zahrnují lov odstřelem a odchytem.
 
Příspěvky
Druhým nástrojem umožňujícím snížit škody především na zemědělských plodinách či pozemcích je jednorázový finanční příspěvek na pořízení odchytových zařízení pro černou zvěř. Příspěvek ve výši 4000 Kč/ks na tato odchytová zařízení byl v loňském roce využit celkem v 73 případech. Připojená tabulka ukazuje čerpání podle krajů.
 
Informační kampaň
V období po 1. 7. 2012 bude docházet k postupnému ukončování nájemních smluv na pronájem honiteb, tak jak byly na dobu 10 let uzavírány. Je třeba zdůraznit, že se nejedná o novou tvorbu honiteb.
S termínem ukončení nájemní smlouvy je také často spojována změna honiteb. Zejména tam, kde došlo k významnějším změnám ve vlastnictví pozemků. Větší změny ve vlastnictví pozemků proběhly v katastrech, kde byly provedeny pozemkové úpravy a také tam, kde došlo k prodeji pozemků Pozemkovým fondem ČR. Proces změny honiteb je však kontinuální a děje se plynule bez spojitosti s ukončením nájemních smluv a není nutně potřeba jej spojovat.
Ministerstvo zemědělství za účelem zvýšení informovanosti připravilo ve spolupráci s Agrární komorou ČR, Pozemkovým fondem ČR, Asociací soukromých zemědělců a některými dalšími subjekty tzv. „Informační kampaň“ určenou především pro vlastníky honebních pozemků, držitele a uživatele honiteb. Cílem této informační kampaně je vyvrácení dezinformace o nutnosti tvorby nových honiteb a upozornění vlastníků honebních pozemků na možnosti, které mají při uzavírání smluv nových. V nových nájemních smlouvách je třeba správně nastavit mechanismus spolupráce mezi držitelem a uživatelem honitby. Doplňkově bude zařazeno i téma „Možnosti vlastníků honebních pozemků při snižování škod působených zvěří“, které bylo ústředním tématem informační kampaně předchozích let.
Informační kampaň bude probíhat tak, že v následujícím období budou postupně uspořádány semináře s touto tématikou v jednotlivých regionech. Umístění a termíny konání těchto seminářů bude sděleno prostřednictvím řady informačních zdrojů včetně mysliveckých časopisů a internetových stránek Ministerstva zemědělství (http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/myslivost).
Ing. Martin ŽIŽKA, Ph.D.
vrchní ředitel sekce lesního hospodářství
 
 
Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České republiky
               
Ministerstvo zemědělství v rámci plnění svých úkolů na úseku myslivosti a  na základě poznatků orgánů státní správy myslivosti, Myslivecké rady ministra zemědělství, jakož i myslivecké a ostatní veřejnosti zapojené do diskuse o škodách zvěří v souvislosti s vyššími početními stavy spárkaté zvěře na některých částech území České republiky, které neodpovídají potřebám lesního hospodářství, zemědělství a ochrany přírody,vydává orgánům státní správy myslivosti a státní správy lesů následující doporučení jako metodický pokyn. Pokyn se týká těchto druhů spárkaté zvěře: jelena evropského, daňka skvrnitého, siky japonského, muflona, srnce obecného a prasete divokého.
 
Úvod
Škody, které uvedené druhy zvěře svými životními projevy působí na lesních porostech, se podle výsledků inventarizace škod zvěří na lesích z roku 2010 podařilo v uplynulém období zastavit. Škody začaly být významově diferencované, nicméně vliv zvěře na stav vývoj zejména nejmladších vývojových stadií smíšených a listnatých porostů trvá. Čtvrté opakování šetření umožnilo analyzovat vývoj poškození v jednotlivých letech a v kontextu celé republiky.
Ukazuje se, že poškození zvěří není jevem, který by se vyskytoval rovnoměrně na celém území ČR. Poškození zvěří se významně liší regionálně. Na takřka 65 % rozlohy ČR bylo zjištěno poškození nepřesahující únosných 10 %, naproti tomu v některých oblastech trvá nadprůměrné poškození zjišťované již od roku 1995 (identické oblasti poškození).
Obdobné vyhodnocení nelze provést ve vztahu k zemědělským pozemkům a plodinám, neboť inventarizace škod v zemědělství je plošně v praxi neproveditelná. Z úřední činnosti a z jednání se zemědělskou veřejností však vyplývá, že škody způsobované zvěří na zemědělských plodinách zůstávají dále mnohdy místně neúnosné. Zde se jedná především o škody způsobené prasetem divokým.
Ministerstvo zemědělství chce v trendu snižování škod působených zvěří pokračovat, proto znovu vydává toto doporučení, jako metodický pokyn. Tento postup podpořil poradní orgán ministra zemědělství - Myslivecká rada ministra zemědělství.
Je potřeba uvést, že stále platí, že výsledné početní stavy zvěře jsou pozitivně ovlivňovány zemědělskou výrobou, zejména velkoplošným pěstováním plodin, jako je kukuřice, řepka, slunečnice a obiloviny, které poskytují zvěři dostatek krytu
a klidu a znesnadňují lov zvěře v průběhu vegetačního období výše uvedených plodin. Mezi důvody nárůstu škod působených zvěří je neinformovanost a někdy i neochota vlastníků honebních pozemků a držitelů honiteb aktivně vstoupit do kontroly mysliveckého hospodaření v honitbách s využitím všech nástrojů a opatření pro snížení stavů zvěře, které stávající legislativa umožňuje.
Snížení početního stavu spárkaté zvěře, zejména v lesních honitbách, je nezbytně nutné v zájmu snížení škod působených zvěří, zlepšení zdravotního stavu lesa, úpravy věkové a pohlavní struktury populací druhů chované zvěře. Radikálně je třeba snížit stavy druhů spárkaté zvěře, pro které nejsou v honitbách stanoveny minimální a normované stavy.
 
Doporučená opatření:
Za účelem dosažení výše naznačených cílů Ministerstvo zemědělství všem orgánům státní správy myslivosti doporučuje provést následující opatření:
 
1. V rámci dozoru v myslivosti, který jsou orgány státní správy myslivosti povinny vykonávat podle ustanovení § 61 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“), ukládat uživatelům honiteb pokuty podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona o myslivosti v případě, že je zjištěno, že nesplněním lovu celkového počtu kusů jednotlivého druhu spárkaté zvěře podle plánu mysliveckého hospodaření dojde k překročení normovaných stavů jednotlivých druhů spárkaté zvěře stanovených pro každou konkrétní honitbu a zejména při zjištěném neplnění opatření uložených rozhodnutím orgánu státní správy k odstranění nedostatků a ke zlepšení stavu věci.
 
2. Neprodleně a vstřícně vyřizovat žádosti o vyjádření orgánu státní správy myslivosti k lovu samičí zvěře a samčí zvěře do věku dvou let u jednotlivých druhů spárkaté zvěře, kde nejsou stanoveny minimální a normované stavy, v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona o myslivosti (tzn. nestanovovat žádná omezení typu „20 mláďat a 5 samic“ apod., protože předmětné ustanovení zákona o myslivosti umožňuje lov uvedené zvěře bez omezení a bez vypracování a projednání plánu).
 
3. Plně využívat ke snížení početních stavů spárkaté zvěře možnosti dané ustanovením § 39 zákona o myslivosti, a to
3. 1. ve všech případech, kdy zájem vlastníka, popř. nájemce honebních pozemků nebo zájem zemědělské nebo lesní výroby, ochrany přírody anebo zájem mysliveckého hospodaření vyžaduje, aby byl počet některého druhu spárkaté zvěře snížen,    
a)  buďto na návrh uživatele honitby povolit,
b) nebo ve všech ostatních případech uložit úpravu stavu, tzn. radikální snížení stavu konkrétního druhu spárkaté zvěře, a to s využitím následujících zásad:
- upřednostnit lov mladé zvěře,
- z dospělé zvěře se zaměřit především na samičí zvěř a samčí zvěř do věku 2 let,   
3. 2. v případech,kdy vlastníci honebních pozemků provedli přiměřená opatření proti vzniku škod působených zvěří a bylo zjištěno, že škody působené zvěří přesto nelze snížit technicky přiměřenými a ekonomicky únosnými způsoby, rozhodnutím uložit na základě návrhu vlastníka, popř. nájemce honebního pozemku, nebo na návrh orgánu ochrany přírody, nebo orgánu státní správy lesů
a) snížení stavu zvěře až na minimální stav, nebo
b) zrušení chovu toho druhu spárkaté zvěře, který škody působí.
 
4. Při realizaci opatření uvedených ad 3) vždy pečlivě, objektivně a ve spolupráci s orgány státní správy lesů, popř. i s orgány ochrany přírody zvážit, zda předpokladem efektivnosti povolených nebo uložených opatření je či není rozšíření takových opatření také na všechny honitby, které sousedí s honitbou, v níž mají být opatření k redukci stavů spárkaté zvěře realizována. V kladném případě pak opatřeními uloženými na návrh orgánu státní správy lesů nebo orgánu ochrany přírody (viz ad 3. 2.) rozšířit snížení stavu nebo zrušení chovu spárkaté zvěře, která škody působí, na všechny sousední honitby. Stanovenou výši lovu spárkaté zvěře dovodit na základě zpětného propočtu.
 
5. V rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o povolení, popřípadě uložení úpravy stavu zvěře v honitbě nebo o zrušení chovu určitého druhu zvěře, vydávaném podle ustanovení § 39 zákona o myslivosti (viz ad 3), může být, v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 zákona o myslivosti, současně uvedeno, že při této úpravě stavu zvěře neplatí některé zakázané způsoby lovu uvedené v odstavci 1 písm. g), m), t) a u). Při rozhodování o úpravě stavů zvěře je nutno postupovat podle konkrétních zjištěných podmínek v honitbě (honitbách).
Písmeno g) stanoví, jedná-li se o lov v noci, zákaz lovu spárkaté zvěře s pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, hledí pro střelbu v noci s elektronickým zvětšením obrazu nebo pro převracení obrazu.
Písmeno m) stanoví zákaz lovu spárkaté zvěře v době mezi jednou hodinou po západu slunce až do jedné hodiny před východem slunce.
Písmeno t) stanoví zákaz lovu spárkaté zvěře v odchytových a aklimatizačních zařízeních a přezimovacích objektech.
Písmeno u) stanoví zákaz lovit na společném lovu zvěř spárkatou kromě laní a kolouchů jelena evropského a jelena siky, muflonek a muflončat, selete a lončáka prasete divokého. To znamená, že s využitím ustanovení § 45 odst. 2 lze lovit na společných lovech také i daněly a daňčata, srny a srnčata a bachyně prasete divokého.
 
6. Před vydáváním rozhodnutí o uložení úpravy početních stavů spárkaté zvěře podle ustanovení § 39 zákona o myslivosti, doporučujeme ke zvýšení účinnosti přijatých opatření dále:
a) navázat spolupráci se zemědělsky hospodařícími subjekty a s vlastníky lesů
a projednat s nimi konkrétní podmínky a rozsah opatření přijatelných jak ze strany uživatelů honiteb, tak i ze strany vlastníků honebních pozemků s cílem zlepšit podmínky k lovu  spárkaté zvěře ve velkých lánech vysokých plodin vytvořením průseků nebo pásů nízkých plodin apod.,
b) při jednání s vlastníky nebo nájemci, kteří zemědělsky hospodaří na honebních pozemcích zdůraznit, že provedení opatření uvedených ad a) je povinností vlastníka (nájemce) honebního pozemku k zabránění škod působených zvěří podle § 53 zákona o myslivosti s tím, že provedení takových opatření zlepšuje postavení vlastníka honebního pozemku v jednání s uživatelem honitby o náhradě škody způsobené zvěří, i v případném soudním sporu o náhradu škody,
c) doporučit uživatelům honiteb, aby mimo dobu nouze nekrmili nebo nepřikrmovali spárkatou zvěř, s výjimkou odváděcího přikrmování ve velkých lesních komplexech.
 
Uvedená doporučení platí až do odvolání, nejdéle však do 31. 3. 2013 a budou realizována diferencovaně podle konkrétních podmínek, které budou v obvodu působnosti každého orgánu státní správy myslivosti co nejobjektivněji zjištěny. 
Ministerstvo zemědělství dále projedná s právnickými osobami, které hospodaří s majetkem státu, nebo majetek státu spravují, aby zvýšily ve svých režijních honitbách odlovy výše uvedených druhů zvěře intenzivnější motivací personálu a aby ve svých pronajatých honitbách daly důraz na vypracování plánu mysliveckého hospodaření tak, aby byla zajištěna redukce početních stavů těchto druhů zvěře na stavy cílové – normované.
 
 
 
 

Přiložené dokumenty

Tabulka Tabulka (9,67 KB)
Zpracování dat...